GENIUS 2.08 RAPORLAR
Raporlar ana menu su du r. Genius raporlarş asag şdaki ekranda da goru ldu g u gibi 5 grup altşnda
toplanmşstşr; Liste raporlarş, U ru n satşslarş, Kayştlş belge raporlarş, Kasa/Kasiyer raporlarş,
Mag aza/Genel toplam raporlarş.
1
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
LI STE RAPORLARI
U ru n, fiyat ve dig er parametreler ic in olusturulan liste raporlarş ve Gu n sonu raporlarşnşn
bulundug u rapor menu su du r.
2
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Gu nsonu RaporlarÜ
3
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
U ru n Listesi
Kriter ekranşnda bulunan parametrelere gore olusturulan kayştlş u ru nlerin listesinin alşndşg ş rapor
programşdşr.
U ru n Listesi(DCS)
Ekrandaki arama kriterlerine gore DCS u ru n listesinin alşndşg ş rapordur.
4
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Yeni AcÜlan Stok KartlarÜ Raporu
Tu m parametrelere gore tarihe gore yeni ac şlan stok kartlarş raporudur.
DetaylÜU ru n Listesi Raporu
Tu m parametrelere gore (Stok, Bolu m, tip no vs.) u ru n bilgilerinin detaylş olarak alşnabildig i
rapor ekranşdşr.
5
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
GU NSONU RAPORLARI
DetaylÜ Fiyat Deg is iklikleri Raporu
Tu m parametrelere gore (Kasiyer no, Tarih, reyon no, tip no vs.) fiyat deg isim raporlarşnşn
detaylşolarak alşnabildig i rapor ekranşdşr. Tarih bazşnda fiyatş deg isen u ru nlerin listesinin
alşndşg ş rapordur.
Fiyat Deg is iklikleri Raporu
Tarih bazşnda fiyatş deg isen u ru nlerin listesinin alşndşg ş rapordur.
6
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
U RU N SATISLARI
Bu menu den en c ok veya en az satan u ru nlerin toplam, miktar parametrelerine ve dig er u ru n
satşs yontemi olan DSC parametrelerine gore olan raporlar alşnmaktadşr.
7
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Gu nsonu RaporlarÜ
DetaylÜ Kasada I ptal Edilen U ru nler
Ilgili tarihte kasada iptal edilen u ru nlerin ekrandaki kriterlere gore detay doku mu nu n alşndşg ş
ekrandşr.
8
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Stok bazÜnda DCS raporu
Asag şdaki rapor ekranşndaki DCS parametreleri Mag aza tanşmlarşnda bulunan DCS bilgilerinde
tanşmlanmşs olan DCS tanşmlarşdşr. Ilgili kriterler isaretlenerek DCS raporu olusturulur.
Mag aza bazÜnda DCS raporu
Mag aza toplamlarş bazşnda, ilgili kriterler isaretlenerek olusturulan rapordur.
9
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
GU NSONU RAPORLARI
U ru n SatÜs ToplamlarÜ
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag aza bazşnda satşs doku mlerinin alşndşg ş rapor programşdşr.
U ru n I ade SatÜs Ü ToplamlarÜ
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag aza bazşnda iadeli satşslarşn doku mlerinin alşndşg ş rapor
programşdşr.
10
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
I ade Nedenleri RaporlarÜ
Asag şdaki ekranda goru len kriterlere gore iade nedenlerine gore alşnan rapordur.
Diplomatik SatÜs ToplamlarÜ
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag aza bazşnda diplomatik satşs doku mlerinin alşndşg ş rapor
programşdşr.
11
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
En C ok Satan U ru nler Raporu (Toplama gore)
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag azada toplama ve miktar kriterine gore en c ok satan
u ru nlerin tutar bazşnda doku mu nu n alşndşg ş rapordur.
12
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
En C ok Satan U ru nler (Miktara gore)
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag azada toplama ve miktar kriterine gore en c ok satan
u ru nlerin miktar bazşnda doku mu nu n alşndşg ş rapordur.
13
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
En Az Satan U ru nler (Toplama gore)
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag azada toplama ve miktar kriterine gore en az satan
u ru nlerin tutar bazşnda doku mu nu n alşndşg ş rapordur.
14
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
En Az Satan U ru nler (Miktara gore)
Rapor ekranşndaki kriterlere gore mag azada toplama ve miktar kriterine gore en az satan
u ru nlerin miktar bazşnda doku mu nu n alşndşg ş rapordur.
Kasada I ptal Edilen U ru nler
Ilgili tarihte kasada iptal edilen u ru nlerin ekrandaki kriterlere gore doku mu nu n alşndşg ş ekrandşr.
15
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Stok BazÜnda SatÜs Raporu
Ilgili tarihler arasşnda belirlenen u ru nler ic in alşnan rapor doku mu du r.
16
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KAYITLI BELGE RAPORLARI
Fis, fatura, iade, diplomatik satşs, irsaliye belgelerinin hareket bazşnda doku mu nu n alşndşg ş rapor
menu su du r.
17
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Gu nsonu RaporlarÜ
KayÜtlÜbelgeler ozet raporu
Asag şdaki ekranda bulunan kriterlere gore belge tiplerine gore alşnan ozet toplamlar raporudur.
18
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KayÜtlÜ Fis ler
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda fis hareketlerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor programşdşr.
KayÜtlÜ Faturalar
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda fatura hareketlerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor programşdşr.
19
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KayÜtlÜI adeler
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda iade hareketlerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor programşdşr.
KayÜtlÜ Diplomatik SatÜs lar
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda diplomatik hareketlerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor programşdşr.
20
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KayÜtlÜI rsaliyeler
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda irsaliye hareketlerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor programşdşr.
GU NSONU RAPORLARI
Belge bazÜnda KDV raporu
Asag şdaki ekranda bulunan kriterlere gore belge tiplerine ve tanşmlş mag azalara gore alşnan KDV
raporudur.
21
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KASA/KASI YER RAPORLARI
Kasa, kasiyer, mu steri ve odeme detaylarşnşn alşndşg ş rapor menu su du r.
22
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Kasa ToplamlarÜ
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda kasada gerc eklesen islemlerin doku mu nu n alşndşg ş rapor ekranşdşr.
Kasiyer SatÜs ToplamlarÜ
Mag aza, kasa, kasiyer ve tarih bazşnda kasiyer satşs bilgilerinin doku mu nu n alşndşg ş rapor
ekranşdşr.
23
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Kasiyer O deme ToplamlarÜ
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda kasiyer odeme detaylarşnşn alşndşg ş rapor ekranşdşr.
Mu s teri ToplamlarÜ
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda kasada gerc eklesen mu steri bilgilerine ait islemlerin doku mu nu n
alşndşg ş rapor ekranşdşr.
24
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Kasiyer MutabakatlarÜ
Kasiyerler ile gu n sonunda mutabakata varşlan ekrandşr. Tarih bazşnda ilgili mag aza ve kasiyer numarasş girilerek,
LISTELE butonu ile kasadaki satşs, c ekme ve avans bilgileri rapor tarafşndan deg erlendirilerek kasiyere ait olan kasa
Fazla/Eksik bilgisi goru ntu lenir. Elde edilen bu bilgiler dog rultusunda Printer Bilgisi“de sec ilen Genel Toplamlar,
Tu mu ya da Belgeler bazşnda yazşcşya doku m alşnabilir.
25
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
GENEL TOPLAMLAR
Kasiyerin tu m odemeler bazşnda yaptşg ş satşs, avans, c ekme ve fark bilgilerinin gozlendig i
ekrandşr.
BELGELER
Kasiyerin gu n ic inde satşs yaptşg ş belge tipleri bazşnda doku m alşnan ekrandşr.
Kasiyer Detay O demeler Raporu
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda kasiyer odeme detaylarşnşn alşndşg ş rapor ekranşdşr.
26
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Saatlik SatÜs Raporu
Rapor alşnmak istenen tarih aralşg ş belirlendikten sonra RAPOR butonu ile mag azanşn saat
bazşnda alşnan rapordur.
27
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Tarih BazÜnda O demeler Raporu
Baslangşc ve bitis tarihleri verilerek iki tarih arasşnda detaylş odeme raporlarşnşn alşndşg ş
rapordur. Raporun olusmasş ic in tarih aralşklarş sec ildikten sonra Rapor butonuna basşlşr.
Mag aza BazÜnda O demeler Raporu
Baslangşc ve bitis tarihleri verilerek iki tarih arasşnda mag aza bazşnda detaylş odeme raporlarşnşn
alşndşg ş rapordur. Raporun olusmasşic in tarih aralşklarş sec ildikten sonra Rapor butonuna
basşlşr.
28
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Bolu m satÜs larÜ
Gelen ekranda rapor alşnacak tarih ve bolu m kodlarş belirlenerek, ”RAPOR„ butonuna basşlşr ve
istenen bolu m satşs raporlarş listelenir.
29
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Saatlik SatÜs Raporu
Ilgili tarih aralşg şndaki saatlik satşs bilgilerinin alşndşg ş rapordur.
AnlÜk SatÜs Raporu
Asag şdaki rapor ekranşnda belirlenen kriterelere gore gu ncel stok satşs raporunun alşndşg ş
ekrandşr.
30
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
SatÜcÜ Raporu
Sistemde tanşmlş olan satşcşlar bazşnda alşnan satşs raporudur.
Kasa O deme ToplamlarÜ-O zet
Kasalar bazşnda tanşmlşolan tu m odeme toplamlarşna ait rapor alşnan ekrandşr.
31
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
U ye SatÜs larÜ
U ye Mu sterilerin belirlenen tarih aralşg şnda, kasa ve mag aza bazşnda satşs detaylarşnşn alşndşg ş
rapor doku manşdşr.
POS SatÜs Raporu
Kasa bazşnda satşs raporlarşnşn alşndşg ş ekrandşr.
32
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Matrix Raporu
Matris elemanlarş ile stok kodlarş ic inden belirlenen bolu mere gore bolu m satşslarşnşn alşndşg ş
rapordur. Tarih, mag aza ve kasa bilgileri kriter olarak belirlenir.
33
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
KDV lere Gore SatÜs Raporu
KDV grubu bazşnda ilgili tarih aralşg ş, mag aza ve kasa ic in alşnan rapor doku mu du r.
KDV Bolu mlerinden YapÜlan SatÜs Raporu
Kasada KDV bolu mlerinden yapşlan satşslarşn belge tu ru , ilgili tarih aralşg ş, mag aza ve kasa
kriterlerine gore raporlanmasş yapşlşr.
34
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
O KK Taksit Raporu
O zel Kredi kartş Taksit bilgilerinin raporlandşg ş rapordur.
Kasiyer Hareket Raporu
Kasiyer bazşnda kasadaki islemlerin hareket detayşnşn alşndşg ş rapordur.
35
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
TAXFREE Raporu
Taxfree satşslarn doku mu nu n alşndşg ş rapordur.
Dovizli SatÜs Raporu
Gu n ic inde yapşlan satşs tiplerinin; Nakit, Kredi kartş gibi doviz karsşlşg şnşn belirlenen bir kura
gore raporlanmasş sag lanşr.
36
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Fiyat Tus u SatÜs Raporu
Fiyat tusu kullanşlarak yapşlan satşslarşn detaylarşnşnşn listelendig i rapordur.
37
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
MAG AZA /GENEL TOPLAM RAPORLARI
Mag aza ve KDV toplam raporlarşnşn alşndşg ş raporlar menu su du r.
38
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
DetaylÜ Mag aza ToplamlarÜ Raporu
Detaylşolarak mag aza toplam raporunun alşndşg ş ekrandşr.
Gu nlere gore satÜs raporu
Gu n bazşnda mag aza toplam sstşslarşnşn alşndşg ş rapor ekranşdşr.
39
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
GU NSONU RAPORLARI
Mag aza SatÜs ToplamlarÜ
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda mag azada gerc eklesen satşs toplamlarşnşn alşndşg ş rapor ekranşdşr.
KDV toplamlarÜ
Mag aza, kasa ve tarih bazşnda mag aza KDV toplamlarşnşn alşndşg ş rapor ekranşdşr.
40
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Download

Görüntülemek için tıklayınız