ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
HOBİ KUSRLARI
EĞİTİM–ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
AMAÇ:
Madde1.Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Hobi
Kurlarının Konservatuvar, Eğitim Fakülteleri, Müzik Liseleri ve benzeri kurum ve kuruluşların
öğrenci potansiyelini artırmak, ”Örgün” eğitimle toplumumuzda etkin sanat eğitimi almak
isteyenlere olanak sağlamak.
KAPSAM
Madde 2. Bu yönerge, eğitim gruplarını, eğitim kurlarını, sınavları, çizelgelerini, öğrencinin
başarı-başarısızlık durumu ile aidatlar ve ödenme şekillerini kapsar.
Madde 3. Bu Yönergede geçen:
• “Üniversite”, Adnan Menderes Üniversitesi’ni,
• “Senato”, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nu,
• “Rektör”, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü'nü
• “Konservatuvar”, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı,
• “Müdür”, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü'nü,
• “Konservatuvar Kurulu”, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulu'nu,
• “Yönetim Kurulu”, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu'nu,
Madde 4.
EĞİTİM GRUPLARI
4.1 MÜZİK-ENSTRÜMAN: Piyano ve Yaylı çalgılar
4.1.1Hobi Müzik-Enstrüman: İlköğretim 2.sınıf ve üzeri her yaş grubundaki kişilere açık olan
bir eğitim programıdır. Her yıl 1 kur olmak üzere, toplam eğitim süresi 7 yıldır. Solfej Eğitimi ve
Enstrüman derslerini kapsar. Enstrüman eğitimi. Adayların fiziki uygunluk ve yeteneklerine göre;
keman, viyola, viyolonsel, piyano ve gitar dallarında yapılır. Gerektiğinde Konservatuvar
Müdürlüğü Kararı ile ilköğretim birinci sınıf ve ilköğretim öncesi yaş grupları için birer yıllık
Hazırlık ve Yuva Sınıfları açılabilir.
Madde 5. HOBİ KURLARI:
5.1 Hobi Müzik - Enstrüman Kur 1: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
ilköğretim 2.sınıf ve üzeri her yaş grubundaki kişilerin başvurabileceği bir eğitim programıdır.
Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar. Enstrüman eğitimi, adayların fiziki uygunluk ve
yeteneklerine göre keman, viyola, viyolonsel, piyano, gitar dallarında yapılır.
5.2 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 2: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 1’i tamamlayan öğrencilere yönelik bir programdır. .
Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
5.3 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 3: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 2’yi tamamlayan öğrencilere yönelik bir eğitim
programıdır. . Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
5.4 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 4: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 3’ü tamamlayan öğrencilere yönelik bir eğitim
programıdır. . Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
5.5 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 5: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 4’ü tamamlayan öğrencilere yönelik bir eğitim
programıdır. . Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
5.6 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 6: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 5’i tamamlayan öğrencilere yönelik bir eğitim
programıdır. . Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
5.7 Hobi Müzik – Enstrüman Kur 7: A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde
uygulanan Hobi Müzik – Enstrüman Kur 6’yı tamamlayan öğrencilere yönelik bir eğitim
programıdır. . Solfej Eğitimi ve Enstrüman derslerini kapsar.
Yedi yıllık kur eğitimini tamamlayan öğrencilerden devam etmek isteyenler için
Konservatuvar Müdürlüğü kararı ile ileri Hobi Kurları açılabilir.
Madde 6.SINAVLAR
6.1 GİRİŞ (KABUL) SINAVI.
6.2 SEVİYE SINAVI.
6.3 YILSONU (KUR GEÇME) SINAVI.
6.4 BÜTÜNLEME SINAVI.
6.5 MAZERET SINAVI.
6.1 GİRİŞ (KABUL) SINAVI: Adaylar, yaşlarına ve ilköğretim sınıflarına göre “Hobi Kuru
Programı” yönergesine uygun bir kura yerleştirilmek üzere, özel yetenek sınavına alınırlar.
Sınav, her Eylül ayında, A.D.Ü. Devlet Konservatuvar Müdürlüğü tarafından oluşturulacak kabul
sınavı komisyonu tarafından, Konservatuvar Müdürlüğü’nce ilan edilecek gün ve saatte yapılır.
Adayın öğrenim göreceği Enstrüman dalı; adayın tercihi, yaşı ve fiziki uygunluğu dikkate
alınarak sınav komisyonu tarafından belirlenir.
6.2 SEVİYE SINAVI: Seviye sınavı, herhangi bir Enstrüman dalında daha önce eğitim
almış adayların, yaş ve yeterlilik durumuna göre, kendilerine uygun bir kura yetiştirmeleri ve de
Hobi kurlarında eğitim alan öğrencilerin, bu kurlarda eğitim aldıkları derslerin sorumlusu
tarafından da uygun görüldüğü taktirde, Yarı Zamanlı kurlara geçiş yapabilmelerine olanak
sağlamak amacıyla her yıl Eylül ayında, A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından
oluşturulacak seviye sınavı komisyonu tarafından, Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilecek
gün ve saatte yapılır. Adayın öğrenim göreceği Enstrüman dalı ve eğitim alacağı kur; yaşı, fiziki
uygunluğu ve eğitim seviyesi dikkate alınarak sınav komisyonu tarafından belirlenir. Seviye
sınavı, giriş (kabul) sınavı ile birlikte, aynı gün ve saatte, aynı sınav komisyonu tarafından
yapılabilir.
6.3 YILSONU (Kur Geçme) SINAVI: Hobi Kursları müzik eğitimi programı
içerisindeki kurlarda eğitim alan öğrenciler, her öğretim yılı sonunda, eğitim gördüğü her ders
için A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından oluşturulacak sınav komisyonu
tarafından, Konservatuvar Müdürlüğü’nce ilan edilecek gün ve saatte kur geçme sınavına
alınırlar. Herhangi bir kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler, aynı dersin bir üst kuruna devam
edebilirler. Ayrıca kurunu başarıyla tamamlayan öğrenci, eğer isteğini yazılı olarak
konservatuvar müdürlüğüne bildirir ve sınav komisyonu uygun görürse Konservatuvar YarıZamanlı Hazırlık kurslarına yatay geçişi yapılabilir.
6.4 BÜTÜNLEME SINAVI: Yılsonu (kur geçme) sınavında, tek dersten başarısız olan
öğrenciler, Ağustos ayı içinde, A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı müdürlüğü tarafından
oluşturulacak sınav komisyonu tarafından, Konservatuvar Müdürlüğü’nce ilan edilecek gün ve
saatte bütünleme sınavına alınırlar. Yılsonu (Kur geçme) Sınavında her iki dersten de başarısız
olan öğrenciler, bütünleme sınavına giremezler.
6.5 MAZERET SINAVI: Yıl Sonu (Kur Geçme) Sınavına herhangi bir nedenle
katılamayan öğrenciler, sınav haklarını kullanmış sayılır. Bu öğrenciler için ayrı bir sınav
açılmaz. Bu durumdaki öğrenciler bütünlemeye kalmış sayılırlar ve bütünleme sınavına
katılabilirler.
Bütünleme sınavlarına herhangi bir nedenle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini,
bütünleme sınavından itibaren en geç bir hafta içerisinde yönetime yazılı ve belgeli olarak
bildirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri uygun bulunan öğrenciler için, A.D.Ü. Devlet
konservatuvarı Müdürlüğü’nce bir defaya mahsus olmak üzere, mazeret sınavı açılabilir.
Madde 7. BAŞARI – BAŞARISIZLIK DURUMU:
7.1Hobi kurlarında başarı durumu.
7.2Hobi kurlarında başarısızlık durumu.
7.1 Hobi Kurlarında Başarı Durumu: Hobi kurlarında başarı durumu öğrencilerin, her
öğretim yılı sonunda gördükleri her ders için, A.D.Ü.Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından, Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilecek
gün ve saatte yapılır.Katıkdıkları Yıl Sonu (Kur Geçme ) sınavından, 100 (Yüz) puan üzerinden
en az 60 (Altmış) puan almaları durumudur.Herhangi bir kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler,
aynı dersin bir üst kuruna devam edebilir.
7.2 Hobi Kurlarında Başarısızlık Durumu: Hobi kurlarında başarısızlık durumu,
öğrencinin her ders için, A.D.Ü.Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından oluşturulacak sınav
komisyonu tarafından, Konservatuvar Müdürlüğünce ilan edilecek gün ve saatte
yapılır.Katıkdıkları Yıl Sonu (Kur Geçme ) sınavından, 100 (Yüz) puan üzerinden, 60(Altmış)
puanın altında bir puan alma durumudur. Eğitim gördükleri derslerin en az birinde başarılı olan
öğrenciler, başarısız olarak kabul edildikleri diğer derslerden bütünleme sınavına girme hakkına
sahiptir.Tüm derslerden başarısız olan öğrenciler,Bütünleme Sınavına girme hakları
olmadığından dolayı, A.D.Ü. Devlet Konservatuvarı Hobi Kurs Programı ile ilişikleri kesilir.
7.3 Bütünleme Sınavına Başarı Başarısızlık Durumu: Bütünleme Sınavlarında başarı –
başarısızlık durumu, öğrencilerin, Mesleki veya Hobi Kurlarına devam edip, her öğretim yılı
sonunda katıldıkları Yıl Sonu (Kur Geçme) Sınavında başarısız olmaları sonucunda girdikleri
derslerin Bütünleme Sınavında da 100 (Yüz) üzerinden, Hobi Kurları için 60 (Altmış) puan
altında bir puan alma durumudur. Bütünleme Sınavında başarısız olan öğrencilerin A.D.Ü. Devlet
Konservatuvarı Hobi Kurs Programı ile ilişikleri kesilir.
Madde 8. AİDATLAR ve ÖDENME ŞEKİLLERİ
A.D.Ü.Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nce belirlenen koşul, miktar ve tarihlerde,
belirtilen yerde yapılır.
Madde 9 YÜRÜRLÜK:
Bu Yönerge 2005–2006 Eğitim–Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 YÜRÜTME :
Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
Download

Hobi KURSLARI yÖNERGESİ - Adnan Menderes Üniversitesi