Dr. İpek Aksoy1
Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yıldız2
Dr. Daime Cengiz3
Prof. Dr. Deniz Gemalmaz4
1Department
of Prosthodonty, Dentistry Faculity, Marmara University, Istanbul, Turkey
2 Department of Prosthodonty, Dentistry Faculity, Marmara University, Istanbul, Turkey
3 Department of Prosthodonty, Dentistry Faculity, Selcuk University, Konya, Turkey
4 Department of Prosthodonty, Dentistry Faculity, Marmara University, Istanbul, Turkey
Amaç: Farklı yapıştırma simanlarıyla yapıştırılan zirkonyum alt yapıların retantif özelliklerinin yapay yorma işlemi sonrası soy olmayan metal alaşım alt
yapılarla karşılaştırılarak incelenmesi
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 120 adet çekilmiş çürüksüz insan alt premolar dişi ,
akrilik bloklara sabitlenip, yaklaşım açıları 6° olan standart koniler şeklinde, su
soğutması altında prepare edildi. Preperasyonu tammalanmış dişlerin 60 tanesine
3Y-TZP alt yapıyla, 60 tanesine Ni-Cr metal alaşım ile alt yapılar hazırlandı.
Restorasyonlar üç farklı siman (çinkofosfat siman, Panavia F2.0, RelyX U100) ile
simante edilmek üzere 20 örnek içeren üç gruba ayrıldı. Simantasyonu
tamamlanan tüm örnekler ısı çevirim cihazında +5°C ve +55°C su tanklarında, her
tankta 30 sn’ye kalacak şekilde 2500 ısı çevirim işlemine tabi tutuldu. Her
gruptaki 10 örneğe, 0.5 Hz frekansta, 50N yük altında, 100 000 tek akslı dinamik
yükleme işlemi uygulandı. Yorma işlemleri sonrası örnekler, 10mm/dk hızda
çekme testine tabi tutuldu. Test sonunda elde edilen maksimum çekme kuvveti
değeri N biriminde elde edildi.
A: Akrilik kaide
B: Dişin akrilik rezine retansiyonunu sağlamak amacıyla kullanılan
tel halka
C: Diş preperasyonu
D: Makro retansiyon barı içeren alt yapı
E: Epoksi rezin
F: Yivli metal kancanın akriliğe retansiyonunu sağlamak amacıyla
kullanılan metal somun
G: Akrilik rezin
H: Çekme testi uygulanabilmesi için kullanılan yivli metal kanca
Örneklerin kopma yüzeyleri, ışık mikroskobunda incelendi. Normal dağılımın
incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov dağılım testi, niceliksel verilerin
karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda çok faktörlü ANOVA testi ve
Post-hocBonferroni testi, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare
testi kullanıldı (p<0.05).
Bulgular:
300
300
Kopma tiplerinin gruplara göre oranı (%)
250
250
200
150
M-IÇ
200
M-IÇ-DY
150
Ayrılma
100
Z-IÇ-DY
R
50
50
0
Ni-Cr
0
N
Çinkofostat siman Panavia F2.0
N: Newton M: Ni-Cr alt yapılar, Z: 3Y-TZP alt yapılar,
IÇ: Isı çevirim, DY: Dinamik yükleme
Ni-Cr metal alaşım ve 3Y-TZP alt
yapılarda farklı simanlarla elde edilen
ortalama kopma değerleri
3Y-TZP
P
Ç
R
P
R
IÇ
IÇ+DY
IÇ
IÇ+DY
IÇ
IÇ+DY
IÇ
IÇ+DY
IÇ
IÇ+DY
IÇ
IÇ+DY
1
0
0
0
0
0
0
10
30
80
70
60
80
2
60
40
50
20
60
10
70
30
0
30
30
10
3
10
40
20
60
40
80
20
10
10
0
0
0
4
30
20
30
20
0
10
0
30
10
0
10
10
tipi
3Y-TZP
RelyX U100
Farklı simanlarda, farklı yorma işlemleri
sonucunda elde edilen ortalama kopma
değerleri
Ç
P
Z-IÇ
100
Ni-Cr
Ç
N: Newton Ç:Çinkofosfat siman, P: Panavia F2.0
rezin siman, R:RelyX U100 self-adeziv rezin
siman
Sonuçlar:
• Çalışmada Ni-Cr metal alaşım grubunda self-adeziv rezin siman ve 3Y-TZP alt yapı grubunda çinkofosfat siman ile simante edilen gruplar
hariç, diğer siman gruplarında ısı çevirim sonrası dinamik yükleme uygulanması, dentin kırığı oranlarını düşürmüştür.
• Elde edilen kopma değerleri açısından kullanılan alt yapı ve yorma işlemi arasındaki etkileşim istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.005).
• Kopma yüzeyleri incelendiğinde, Ni-Cr metal alaşım ve 3Y-TZP alt yapılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.000)
• Tüm siman gruplarında Ni-Cr metal alaşım alt yapıların kopma kuvvetleri ortalamaları, 3Y-TZP alt yapıların kopma kuvvetleri
ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur.
Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından SAG-C-DRP-130511-0136 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Download

Çalışmada Ni-Cr metal alaşım grubunda self