Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede
BİRİNCİ SELÂM
Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne
Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne
Yüzün ay mıdır güneş mi bilmiyorum
Bu ayrılık ateşine canım ne kadar yanacak?
Sevdâ-yı ruh-ı Leylî şüd hâsıl-ı mâ haylî
Mecnûn gibi vâveylî oldum deli dîvâne
Leylâ'nın (sevgilinin) yanağına olan aşkımız en büyük kazancımız olduğundan
Ne yazık ki Mecnûn gibi deli dîvâne oldum
Âşık oldum bilmedim yâr özgelerle yâr imiş
Allah Allah âşıka bunca cefâlar vâr imiş
Yâr yüreğim yâr gör ki neler var
Yâr yüreğim del ciğerim gör ki neler var
Tü mâh-i acîbî ki mislî ne-dârî
Be her cilve cânâ der âteş sipârî
Sen öyle acâib bir aysın ki benzerin yok
Her cilvede âşığın cânını ateşe atarsın
Be zülfeyn ü ebrû be çeşmân-i âhû
Pey-i dil-rübâyî çü şîr-i şikârî
Zülüflerinle kaşlarınla ceylan gibi gözlerinle
Ava giden bir arslan gibi gönül avlamaya çıkmışsın
Meh ü hur gulâmet zi can geşt râmet
Dü âlem be dâmet çi zîbâ nigârî
Ay ve güneş canlarından geçip sana köle olmuşlar
İki âlem (dünyâ ve âhiret) senin tuzağındadır ne hoş sevgilisin
Nazîret ne-dîdem ne ez kes şinîdem
Dil ü din bi-bürdî çi ayyâr yârî
Benzerini ne gördüm, ne kimseden işittim
Gönlü ve dini alıp götürdün, ne hilekâr bir sevgilisin!
Veled râ çi bâşed şehâ ger zi rahmet
Zi silk-i gulâmân-i hîşet şümârî
Ey sevgili! Veled kendisine gösterdiğin acımadan dolayı
Kendini senin kölelerinin yolunda sayarsa bunda şaşılacak ne var?
Hüsn yekî hasen yekî yâr yekî sühan yekî
Rûh yekî beden yekî yâr yekî sühan yekî
Güzellik tektir, güzel birdiri sevgili ve o'nun hakkında söylenen sözlerin de eşi emsali
yoktur
Ruh birdir, beden birdir, sevgili ve o'nun hakkında söylenen sözlerin de eşi emsali
yoktur
Yâr-ı dil-i hazin yekî tâ dem-i âteşin yekî
Milket-i aşk u din yekî yâr yekî sühan yekî
Mahzun gönlümün sevgilisi birdir, ateşli âhım da tek'tir
Sevgi ve din ülkesi birdir, sevgili ve o'nun hakkında söylenen sözlerin de eşi emsali
yoktur
Aşk u melâletem yekî sakm u selâmetem yekî
Men‘ ü melâmetem yekî yâr yekî sühan yekî
Aşkım ve bıkkınlığım bir, hastalığım ve iyiliğim bir
Kovulmam ve kınanmam bir, sevgili bir, söz bir
İKİNCİ SELÂM
Ey hâlik-ı heft âsüman der mandeem feryâd res
Vey râzık-ı pîr ü civan der mandeem feryâd res
Ey yedi göğü yaratan! Âciz kaldım, imdada yetiş
Ey yaşlının da gencin de rızkını veren! Âciz kaldım, imdada yetiş
Ey rahm-i tü ber nîk ü bed ihsân-ı tü bî-hadd ü add
Her lahza gûyem ey Hudâ der mandeem feryâd res
Ey merhameti, iyiye de kötüye de şâmil bulunan! İhsanı hadsiz hesapsız olan!
Her an, “Yâ Rab! âciz kaldım, imdada yetiş” diyorum
ÜÇÜNCÜ SELÂM
Devlet et pâyende bâdâ ey süvâr
Rahm kün ber âşıkan ma‘zûr dâr
Ey kudret sâhibi! Devletin dâim olsun
Âşıklarına merhamet et ma'zûr gör
Çün taleb kerdî be cid âmed nazar
Cid hatâ nek’ned çünin âmed haber
İsteyince düşünce harekete geçer
Gayrette hatâ olmaz çünkü hadîs'de böyle buyrulmuştur
Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur
Kulu olan kişiler hüsrev ü hâkân olur
Ey binlerce varı yaratan bu nasıl bir sultandır ki
Onun kulu olan kişiler padişahlar padişahı olmada, şahlara buyruk yürütmede
Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoksul ise bay olur bay ise sultân olur
Bugün Veled'e inanarak ona (onun kapısına) yüz süren kişi
Yoksulsa zengin oluyor zenginse sultan oluyor
Zehî aşk zehî aşk ki mâ râst Hudâyâ
Ki mâ râ vü cihân râ bi-yârâst Hudâyâ
Yâ Rab! Bu bizim aşkımız ne kadar da güzel ki
Hem bizi hem de cihanı süsledi
Çi bezmest çi sâkîst çi bâdest ki hordîm
Çi naklest çi nuklest çi hurmast Hudâyâ
O meclis ve oradaki sâkî ile içtiğimiz bâde ne de güzel
Yâ Rab! O ne güzel içki, ne güzel yiyecek ve nimetler
Çi lutfest çi zevkest çi bûyest çi rûyest
Çi halkast çi hulkast çi sîmâst Hudâyâ
Yâ Rab! O ne lutuf, o ne zevk, o ne güzel koku, ne güzel yüz
O ne güzel tabiat ve huydur
Veled râ mesel gû devânîst be çevgan
Bedan sû ne deryâ ne sahrast Hudâyâ
Yâ Rab! Veled top gibi çevganla beraber
Ne denizin ne ovanın olduğu tarafta koşmaktadır
Ey an ki tüyî murâd u matlûb
Hestî ber-i cümle halk mahbûb
Ey sevgili sen benim murâdım ve isteğimsin
Herkesin istediği ve sevdiği sensin
Ey Yûsuf-i hüsn ez firâkat
Der nâle vü giryeem çü Ya‘kûb
Ey güzellikte Yusuf peygamberi andıran sevgili; senin ayrılığından dolayı
Yusuf'un babası Yakub gibi feryad etmekteyim, ağlamaktayım
Tecrîd bi-cû Veled zi âlem
Tâ hem-çü mücerredan şevî hûb
Ey Veled, bu âlemin kıymeti var mı? ondan kendini çek, Allah'a yönel
Böylece madde âlemine önem vermemek senin için güzel neticeler doğuracaktır
Bülbül-i aşk ez seher âğâz kerd
Pîş-i gülistan semer âğâz kerd
Aşk bülbülü sabah vakti şakımaya başlar
Gül bahçesi de isteğine ulaştı
Ez pes-i her perde vü nağme ki güft
Nağme-i hûb-i diger âğâz kerd
Söylediği her perdeden nağmemi andıran
Yeni ve güzel bir nağmeye başladı
DÖRDÜNCÜ SELÂM
Sultân-ı menî sultân-ı menî
Ender dil ü can îmân-ı menî
Sultânımsın sultânımsın
Cânımda gönlümde îmânımsın
Der men bi-demî men zinde şevem
Yek cân çi şeved sad cân-ı menî
Bana üflersen ben dirilirim
Bir cân da nedir? Yüzlerce cânımsın
Download

Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM Mâhest ne-mî