HABER-SEN
BASIN YAYIN İLETİŞİM ve POSTA EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MEDIA COMMINACATION
COMMINACATION AND
AND POSTAL
POSTAL EMPLOYEES UNION
UNION NETWORK INTERNATIONAL
SENDİKA MI, İŞVEREN TEMSİLCİSİ Mİ?
05.12.2013 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurullarına yetkili sendika olarak BİRLİK HABER-SEN
katılmıştır.
Aynı şekilde hükümetle masaya oturan MEMUR-SEN, Toplu Sözleşme’de hükümetin teklifinden daha az
bir ücret artışını kabul ederek kraldan çok kralcı bir şekilde adeta hükümet temsilcisi gibi davranmıştı.
BİRLİK HABER-SEN de aynı şekilde Kurum İdari Kurulu toplantısında işveren temsilcisi gibi davranarak
başta Cumartesi çalışmaları sorunu olmak üzere PTT emekçilerini yakından ilgilendiren sorunları görmezden geldi.
VARAN- 1 CUMARTESİ ÇALIŞMALARI
HABER-SEN, Cumartesi çalışmalarının tüm PTT
emekçilerinin üstünde bir yük ve angarya olduğunu ifade etmiştir.
HABER-SEN, yıllardır cumartesi çalışmalarının kaldırılması veya temel ücretin %15’ini çalışanlara ödenmesi için mücadele verdi.
Hukuki, fiili ve meşru mücadelemizde her yolu
denedik, basın açıklamaları, yürüyüşler, protesto
eylemleri yaptık, sizlerle birlikte mücadele ettik.
HABER-SEN, Cumartesi çalışmalarının kaldırılmasını
25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde trujillo diktatörlüğüne karşı
mücadele eden
Clandestina
hareketinin
öncülerinsavunurken;
posta
gecikmelerinin
cumartesi
günü
den olan Patria, Minevra ve Maria Mirabel kardeşlerin sistem tarafından
katledildiği
tarihtir.
Mirabel yetersizliğinden
kız kardeşlerin,
çalışmamaktan
değil,
personel
diktatörlüğün askeri tarafından, tacavüz edildikten sonra vahşi bir
şekilde katledildikleri,
utanç gününün
ve insanlık
kaynaklandığını
her platformda
dile getirdi.
ayıbının yıl dönümüdür.
“YETKİLİ” SENDİKA NE YAPTI?
Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için kararlıkla mücadele ederek Latin Amerakadaki diktatör Rafael
Kurum
İdari
Kurulupek
toplantısında
çalışanları
Leonidas Trujillo’ya meydan okur. Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme
uğrayarak
çok kez hapsedilir
ve entemsil
son
etmesi,
PTT
emekçilerinin
sorunlarını
dile
getirmesi
olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledildiler. Sonrasında bu katlibeklenenLatin
“Yetkili”
Sendika,
2013’te yapılan
KİK
am kayıtlara ‘araba kazası’ olarak geçirirler. 1981’de Dominik’te toplanan
Amerika
kadınAralık
kurultayında;
25 Kasım,
toplantısında,
kalitesi
cumartesi
‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslar Arası Dayanışma
Günü’ olarak“hizmet
kabul edilir.
Dahaaçısından
sonra 1985
yılında,
mesailerinin
etmesi” niGünü’
savundu.
BM tarafından 25 Kasım günü ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Ve Uluslardevam
Arası Dayanışma
ilan edilir.
1960 yılından 2014 yılına geldik fakat dünyanın her yerindeNisan
ve yaşamın
bütün
alanlarında
kadına yönelik
şiddet
2014’te
yapılan
KİK toplantısında
ise sadece
devam ediyor. Ortadoğuda yaşanan savaşta kadınlar savaş ganimeti
olarak
alınıyor,
pazarlarda
satılıyor,
tacavüz
ediliyor
PTT Merkezlerinde çalışanlar için Cumartesi çalışve kadınlar katlediliyor. Biz biliyoruz ki bütün savaşlarda en çok kadınlar
mamayızarar
talepgörüyor.
etti. Ancak bu savaşın kuralı- ahlakı
yok kadınlar acımasız bir şekilde şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor. Ülkemizde de günde 5 kadın en yakınındaki erVARAN2
kekler tarafından
katlediliyor. Kadınlar kadın oldukları için sokakta, işyerinde, kamusal alanın her alanında ve evlerinde,
DAĞITICILARIN
OLARAK
ATANMALARI
şiddet, ayrımcılık MEMUR
ve eşitsizliğe
uğruyorlar.
Çocuk yaşta evlenmeye zorlanıyor. Taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Çocuk
doğurmaya
teşvik
edilen
ucuz
ve
güvencesiz
iş gücüne
aslında Kurum
acımasızca şiddetin en büyüğünü hala
“Yetkili Sendika”, Aralık 2013’te yapılan Kurum
İdarigetirilen
Kurulukadınlar
toplantısında,
görüyorlar.
Biz
sendikalı
kadınlar
da;
kadına
yaşatılan
bu
trajediye
karşı
duruyoruz
içi sınavlarda mahkeme kararına rağmen dağıtıcıları değil işvereni savundu. ve kadının özne olduğu cinsiyet özgürlüğün 3.
olduğu
yaşam için mücadelemizi
büyütüyoruz
ve sesimizi
yükseltiyoruz.
İstanbul
İdarebir
Mahkemesi’nin
2011/2294E,
2012/2580K
sayılı kararında,
yargı
organı dağıtıcılıktan memurluğa geçen personelin, dağıtımda çalıştığı sürelerin
GÜVENCEMİZİN
MÜCADELESİNDEN
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!!
memuriyeteİŞsayılmaları
gerektiğine karar
verdi.
Uzun bir süredir devam eden kamu hizmetlerinin özelleştirme politikası bizim iş kolumuzun anonim şirkete çevirerek
yaşama geçirdiler ve şimdi de biran önce tam olarak tasfiye etmenin yollarını arıyor. Rahatlıkla satabilmek için iş kolunYETKİLİ
SENDİKA
NE YAPTI?
da çalışan
bütün emekçi
arkadaşlarımızı sindirmek bezdirmek için her türlü baskıyı, şiddeti ve mobingi uyguluyorlar.
KİK
toplantısında
PTT yönetiminin
“Görevde
Yükselme
ve Ünvan
değişikliği
Ücret
adaletsizliği artırılıyor.
İş güvencemiz,
emeklilik
ikramiyemiz
sosyal haklarımız
gibi kazanılmış bütün haklarımız
Yönetmeliği
gereğince
mümkün
bulunmamaktadır”
görüşünün
altına imzaBiz
attı..
yok edilerek yerine
iş güvencesi
olmadan
rekabetçi bir çalışma
biçimi dayatılıyor.
kadınlar yaşamımızın işsizlik yokSendikaların görevi, var olanı kabul etmek değil değiştirmek, çalışanının lehine
pozitif kararları hayata geçirmektir.
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE
KARŞI ULUSLAR ARASI DAYANIŞMA VE
MÜCADELE GÜNÜ!!!
sulluk ve her türlü bakıcı uygulamalarla koyu karanlığa mahkum edilmek istenmesine karşı dün olduğu gibi bu günde
mücadele ediyoruz. Ve isteklerimizi yeniliyoruz:
İnsanca yaşanılabilecek bir ücret ve parasız sağlık, eğitim ve insanca çalışma koşulları istiyoruz.
Esnek çalışma, güvencesizlik, mobinge, iş yerinde taciz ve şiddete son verilerek; kadınların güvenceli istihdam ve
sosyal güvence haklarının tam sağlanmasını istiyoruz.
Kadınların sosyal ve çalışma yaşamında; ölüme, taciz- tecavüz ve istismara açık hale getiren iki yüzlü politikalara son
verilerek bir an önce kadına yönelik şiddetin son bulması ve kadınların kendi başlarına ayakta durabilmelerini sağlayacak önlemelerin devlet tarafından alınmasını istiyoruz.
Keyfiyete ve üye olunan sendikaya göre rotasyonun engellenmesini istiyoruz .
Tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, ücretsiz kreş, gündüz bakım evleri ve emzirme odalarının kurulmasını
istiyoruz.
İhtiyacı karşılayabilecek düzeyde yaşlı bakım evleri ve sığınma evlerinin açılmasını istiyoruz.
Sendikal yaşama ilişkin kısıtlamaların, baskıların örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz
İŞ YAŞAMINDA EMEKÇİLERE UYGULANAN ŞİDDET: MOBBİNG!
Mobbing duygusal bir şiddettir-saldırıdır. Yaş, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmeden, taciz rahatsız etme piskolojik şiddet,
baskı, kuşatma ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. İşveren ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi bezdirip sindirmek ister ve işten
ayrılmaya zorlar. Mobing, iş yerinde yöneticinin çalışana usulsüzce yönelttiği bütün olumsuz davranış ve sözlü saldırıların çalışanlar üzerinde çok büyük travmalar bırakır. Çalışanın bütünlük ve benlik duygusunu zedeler, kişinin kendine
yönelik kuşkusunu artırır, paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur. Çalışan, kendine güven duygusunu yitirir, kendini
yalıtabilir, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duyguları yaşar. Mobbing, ağlama, uyku bozuklukları, depresyon,
yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir.
MOBBİNGE KARŞI MÜCADELEMİZİ YÜKSELTİYORUZ!
KESK Haber-Sen mobinge karşı mücadele ediyor. Mobinge uğrayan emekçiler çaresiz değil. Türkiye’de artık yargı
içtihatlarına girmiş onlarca mobing davası, kamuoyunda oluşmuş bir duyarlılık ve sendikaların da yasal süreçlerde taraf
olma hakkı, daha da önemlisi toplumsal meşruiyeti olan, örgütlü ve güçlü bir iradesi var.
Mobbinge uğrayan şunlara dikkat etmeli:
1- Size karşı yıldırma ve baskı uygulayan kişiye, duruma itiraz ettiğinizi açıkça söyleyin. Yanınızda güvenilir ve
gerekirse tanıklık edebilecek bir arkadaşınızı bulundurun.
2- Olayları yazılı olarak kaydedin. Size verilen anlamsız emirleri yazılı olarak talep edin.
3- Baskıyı uygulayan kişiyi yetkili birine rapor edin. Bu kişi, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve
insan kaynaklarına durumu tüm açıklığı ve kanıtları ile bildirin.
4- Gerekiyorsa tıbbi ve piskolojik yardım alın. Profesyonel yardım hem süreci anlatmanıza yardımcı olacak
hem de hukuki süreçte yasal kanıt oluşturacaktır.
5- Şikayetiniz hakkında çalıştığınız iş yeri içinde ne yapıldığını araştırınız.
6- İş arkadaşınızla durumunuzu paylaşın, benzer baskılara maruz kalanlarla ortak hareket edin.
7- İşyerinizde girişimleriniz yeterli olmuyorsa toplanan tüm kanıtlarla birlikte hukuki süreç başlatın.
Unutmayın iş verenin ya da iş yeri yöneticisinin çalışanı gözetme yükümlülüğü, çalışanın kişiliğine saygı gösterme
borcu yasalarla garanti altına alınmıştır.
19 Mart 2011 günlü resmi gazetede yayınlanan ‘İşyerinde Psikolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi’ kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi,
kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş
sağlığı ve güvenliği ve gerekse çalışma barışın geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Türk Ceza
Kanunu’nun ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlığını taşıyan 6. Bölümün 105. Maddesi cinsel taciz barındıran iş
yerinde psikolajik yıldırma (mobbing) vakaları için uygulanabilmektedir. Ayrıca kanunun ‘İşkence Eziyet’ başlıklı 3. Bölümünde yer alan 94. maddenin 1. ve 3. fıkralarına da başvurulabilir.
Bu yasal dayanaklar, mobbing mağdurlarının haklarını güvence altına alan temel metindir.
KESK Haber-Sen emekçinin hakkını koruyor, mobbinge karşı mücadele ediyor,
sizde mücadeleye güç katın, hakkınızı korumaktan vazgeçmeyin.
Adres: Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak No: 28/1-4 Yenişehir/ANKARA
Telefon: (0312) 434 37 30-40 (0533) 657 69 96 Faks: (0312) 434 37 10
E-posta: [email protected] veya [email protected]
web adresi: www.habersen.org.tr
Haber-Sen Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Adına
Sahibi: Cemalettin YÜKSEL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Veli Korhan RÜZGAR
Genel Basın Yayın Eğitim Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri
Baskı: Mattek Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti.
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1354 Cad. 1362 Sk. No: 35 İvedik/Ankara
Tel: 0312 433 23 10
Basım Tarihi:
Download

sendikamı, işveren temsilcisi mi? - haber-sen