1) Hasta ya da yakınından örneği geri getirmesi karşılığı kimlik alınabilir mi?
Hasta veya kanuni temsilcisinden kimlik almaya gerek yok. Aşağıda diğer sorularda ayrıntılar
var.
2) Gelen kişinin hasta yakını olduğunu nasıl tespit edebiliriz?
Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 16. maddesi şöyle düzenlenmiştir.
Kayıtları İnceleme
Madde 16- Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili
veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi
ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
Bu düzenleme gereğince hasta kayıtları için Yönetmelik 3 kişiyi yetkilendirmiş,
1. Hastanın kendisi,
2. Kanuni temsilcisi (veli, vasi veya vekili)
Hastaya ait verilerin bu kişilerden başkasına verilebilmesi yasal olarak mümkün değil. Bu
kişilerin tespiti ise kişinin elinde resmi evrağa göre olabilecektir. (vesayet kararı,
vekaletname gibi) Kişinin kimlik tespiti yapıldıktan sonra hasta kayıtları ya da preparatlar
teslim edilebilir.
3) Preperat ya da bloğun hasta ya da takını tarafından teslim alındığına dair Tıbbi Laboratuvar
Yönetmeliği Ek-4'tekine benzer bir formun karşılıklı imza ile tutanak gibi tespit edilmesi resmi
bir evrak olarak geçerli midir?
Elbette geçerlidir. Aslında preparat ya da bloğun hasta ve yakınına teslim edilmesi hastane
idaresinin bir organizasyon sorumluluğudur. Buna göre hastane gerekli evrakların
düzenlenmesini, preparat veya bloğun yetkili kişiye tesliminde sorumludur. Bu nedenle
hastane idaresince (ya da tarafınızca) hazırlanacak teslim formu ile preparat veya blok
teslim edilebilir. Bu belge, geçerli ve yeterli bir belgedir.
4) Örneği teslim alan kişinin kimlik fotokopisini alıp, Ek-4'teki bu forma iliştirerek ayrı bir
dosya ile saklamayı düşünüyoruz. Bu uygun mudur?
Bu ileride olası bir sorunda teslim edilen kişinin kimlik tespitinin sağlanması bakımından
uygun ve yerinde bir uygulama olacaktır.
5) Örneği hasta ya da yakını geri getirmezse bu durumda bizim mesuliyetimiz ne şekilde
olacaktır?
Hasta veya kanuni temsilcisine usulüne uygun olarak teslim edilen preparatların iadesi
konusunda ilgili kişiyi bilgilendirmeniz gerekecektir. Bu konuda kısa bir bilgilendirme formu
hazırlanması uygun olacaktır. Fazla ayrıntıya girmeden preparat veya blokların
konsültasyonundan sonra kliniğe iadesinin hasta dosyası için gerekli olduğu, teslim edilen
preparat veya bloğun iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda her türlü
sorumluluğunda preparat veya bloğu teslim alanında dolayısıyla hastanın kendisine ait
olacağının bildirilmesi yeterli olacaktır.
Bu konuda yakın bir tarihte bir patolog ile ilgili olarak hastanın yaptığı şikayet üzerine
yapılan ön inceleme sırasında patoloji raporunun hatalı olduğu iddiası ile Cumhuriyet
Savcılığına şikayette bulunuldu. Davasını ben takip ediyorum hala. Fakat bloklar teslim
formuyla teslim edilmiş olduğu müfettişe gösterildi. Bunun üzerine müfettiş hasta
yakınlarından blokları istedi, ancak onlar da teslim edemediler. Sonuçta patolog hekimimiz
hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı verildi. Bu karara yapılan itiraz da bölge idare
mahkemesi tarafından reddedildi. Dolayısıyla bu süreçte “siz niye bloklar teslim ettiniz” gibi
bir soruyla kimse muhatap olmadı.
Saygılarımla
Av. Abdullah HIZAL
Download

Konsültasyon ile ilgili sorular ve yanıtları