die W-Frage, -n
LERNZIELE
das Alphabet, -e
a. nderaus
das Befi.nden (Sg.)
begrüßen (sich)
da. s (Artikel)
da.s: da.s .ist …
e. r
fragen
gehen
die Gramma.tik, -en
ko. mmen (aus)
die Konjugation, -en
das La. nd, ¨- er
nach
der Si.ngular (Sg.)
tschüs
vera. bschieden (sich)
vorstellen (sich/andere)
alfabe
diğer, diğeri, başkası
-den, -dan; burada: -li, aus
Mexico Meksikalı
birinin kendini nasıl hissettiği,
keyfi, hali
selamlamak
artikel (nötr)
bu
o (eril tekil)
sormak
gitmek
gramer, dilbilgisi
bir yerden gelmek, -li
olmak, örneğin Berlinli
fiil çekimi
memleket
sonra, ardından
tekil
hoşça kal
vedalaşmak
tanıtmak (kendini / başka
birini)
woher
das Wo.rtfeld, -er
w harfi ile başlayan soru
cümleleri
nereden, burada: nereli
bir kelimenin cümle içerisinde
geldiği pozisyon, yer
2
Ich bin Journalistin.
1
a. n·sehen
der Archite.kt, -en
der Diplom-Informatiker, Dr. (Do. ktor)
das Foto, -s
glauben
das Handy, -s
der Hörtext, -e
der IT-Speziali.st, -en
die Mail, -s
meinen
das Telefon, -e
bir şeye (dikkatle) bakmak
mimar (erkek)
enformatikçi (erkek)
doktor
fotoğraf
sanmak; inanmak
cep telefonu
dinleme metni
internet teknolojileri uzmanı
e-mail, elektronik posta
düşünmek, demek, sanmak
telefon
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
6 Modul 1
2
BILDLEXIKON
der Arzt, ¨- e /
die Ärztin, -nen
der Friseur, -e /
die Friseurin, -nen
der Ingenieur, -e /
die Ingenieurin, -nen
der Journali. st, -en /
die Journali. stin, -nen
der Ke. llner, - /
die Ke. llnerin, -nen
der Lehrer, - /
die Lehrerin, -nen
der Mechatroniker, der Schauspieler, - /
die Schauspielerin, -nen
der Sekretär, -e /
die Sekretärin, -nen
der Stude. nt, -en /
die Stude. ntin, -nen
der Verkäufer, - /
die Verkäuferin, -nen
doktor, hekim
berber, kuaför
mühendis
gazeteci
garson
öğretmen
mekanisyen
oyuncu, artist
sekreter
üniversite öğrencisi
tezgahtar, satıcı
a. ls
die Ausbildung, -en
bei
beruflich
fi. nden
die Hi. lfe, -n
der Historiker, - /
die Historikerin, -nen
i. m
der Jo. b, -s
das Kä.rtchen, der Ku. rs, -e
ma. chen
das Plakat, -e
das Pra. ktikum, Pra. ktika
die Schule, -n
der Schüler, - /
die Schülerin, -nen
der Si.ngle, -s
die Ste. lle, -n
suchen
die Universität, -en
vo. n
das Wö. rterbuch, ¨- er
olarak
meslek eğitimi, öğrenimi
-de/-da; yanında
meslekî olarak
bulmak
yardım, destek
tarihçi
222
içinde
kısa süreli iş
küçük kart, kartçık
kurs
yapmak
afiş
staj
okul, ilkokul
öğrenci
yalnız yaşayan kimse
iş, iş yeri
aramak
üniversite
-den, -dan
sözlük
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
7 Modul 1
3
aber
allein
e. twas
gemeinsam
geschieden
ihr
i. n
das .Interview, -s
jemand
je. tzt
kein/e
das Ki. nd, -er
okay
das Paar, -e
ri. chtig
sie (Pl·)
die Sta. dt, ¨- e
überlegen
wir
wohnen
zusa. mmen·leben
4
ama, fakat
yalnız, tek başına
biraz
birlikte, beraber
boşanmış, eşinden
ayrılmış
siz
içinde, içine
görüşme, röportaj
biri
şimdi
değil
çocuk
tamam, olur
çift
doğru
onlar (çoğul)
şehir, kent
düşünmek
biz
oturmak, ikamet etmek
birlikte yaşamak
fa. lsch
fehlen
das Rätsel, die Varia.nte, -n
vo. n … bi. s
die Zahlenreihe, -n
222
yanlış
eksik olmak
bulmaca
bir şeyin değişik biçimi
-den …-(y)e kadar
sayı dizisi
5
a. lt
das A. lter, der A. rbeitgeber, das E.cho, -s
das Jahr, -e
spielen
super
wo
der Wohnort, -e
yaşlı; eski
yaş
iş veren
eko, yansı
yıl, sene
oynamak
süper, çok güzel
nerede
ikamet yeri, oturulan yer
6
ähnlich
a. rbeitslos
die Aufgabe, -n
die Kra. nkenschwester, -n
benzer
işsiz
ödev, görev
hemşire
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
8 Modul 1
(das) No.rwegen
(das) Po.rtugal
der Re. ntner, - /
die Re. ntnerin, -nen
(das) Schweden
studieren
vor·lesen
das Wo. rt, ¨- er
verstehen
zusa. mmen·arbeiten
Norveç
Portekiz
emekli (erkek)
emekli (kadın)
İsveç
üniversite öğrenimi görmek
birine yüksek sesle bir şey
okumak
sözcük, kelime
anlamak
birlikte çalışmak
7
(das) Dänemark
markieren
se. lbst
Danimarka
işaretlemek
kendi
GRAMMATIK & KOMMUNIKATION
de. r
leben (in)
die Präposition, -en
das Schreibtraining, -s
artikel (eril)
(bir yerde) yaşamak
edat, ilgeç
yazma alıştırması
LERNZIELE
der Beruf, -e
der Familienstand (Sg.)
haben
das .Internet-Profil, -e
ku. rz
lesen
die Negation, -en
Persönliches
der Plural (Sg.)
si. ch
der Ste.ckbrief, -e
der Te. xt, -e
über
verheiratet
die Visitenkarte, -n
die Wo.rtbildung, -en
die Zahl, -en
meslek
medenî durum
sahip olmak; ich habe ein
Kind bir çocuğum var
internet profili
kısa, kısaca
okumak
olumsuzlama
kişisel şey(ler)
çoğul
kendi
birinin kimlik bilgilerini içeren
yazı
metin, tekst
hakkında, üzerine, üzerinde
evli
kartvizit
(yeni) sözcük oluşturma
sayı
Menschen A1 Glossar Deutsch-Türksch, 978–3–19–811901–3, © Hueber Verlag 2014
222
9 Modul 1
Download

Menschen A1 Glossar Deutsch-Türkisch