Download

1. 3. Ünitenin, 68.Sayfas›ndaki, Tablo 3.1 afla¤›daki flekilde