N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
VERG‹ CEZA HUKUKU
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹
1.
3. Ünitenin, 68.Sayfas›ndaki, Tablo 3.1 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir
Ceza miktarlar› birinci ve ikinci derece usulsüzlük fiillerini birlikte içerecek flekilde bir cetvel fleklinde belirtilmifltir
(VUK. m351.ve 352, 432. S›ra nolu VUK.G.T Yürürlük:01.01.2014).
B‹R‹NC‹ DERECE
USULSÜZLÜK
CEZALARI (T)
‹K‹NC‹ DERECE
USULSÜZLÜK
CEZALARI (T)
1- Sermaye fiirketleri
110
60
2- Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalan I. S›n›f
Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
70
36
3- II. S›n›f Tüccarlar
36
17
4- Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tâbi Olanlar
17
9,70
5- Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
9,70
4,40
6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
4,40
2,40
MÜKELLEF GRUPLARI
2.
3. Ünitenin, 69-70. Sayfas›ndaki, Baz› belgeleri vermemek, almamak veya farkl› mebla¤lara yer vermek
paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Nihai tüketicilere fatura s›n›r› 2014 y›l› için 800 T olup, bu s›n›r›n afl›lmas› fatura vermeyi zorunlu hale getirir.
Normal mükellefler için ceza miktar› belirli bir maktu tutardan (2014 y›l› için 190 T) afla¤› olmamak üzere bu belgelerde yaz›lmas› gerekenin veya eksik yaz›lan mebla¤ fark›n›n %10’u olan nispî para cezas› olarak belirlenmifltir.
(B) ile (‹) aras›nda düzenlenmesi gereken fatura tutar› 900 T olsayd›, her iki taraf için hesaplanan ceza 900 T’nin
% 10’u olan 90 T, 190 T’lik asgari maktu cezan›n alt›nda kald›¤›ndan her iki tarafa ayr› ayr› asgari ceza tutar› kesilecektir.
Bu bentte belirlenen maktu ceza tutar›n›n 2014 y›l› için 190 T oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bunun beflte biri olan 38
T nihai (düz) tüketiciye verilecek ceza miktar› olacakt›r.
Örne¤in, nihai tüketici durumundaki bir kiflinin 2014 y›l›nda 2.000 T’ye bir buzdolab› sat›n ald›¤›n› ve bu sat›flla ilgili
fatura düzenlenmedi¤inin vergi inceleme elemanlar›nca tespit edildi¤ini kabul edelim. Al›c›ya verilecek ceza (190 x
1/5=) 38 T, sat›c›ya verilecek ceza (2.000 x 0.10=) 200 T olacakt›r.
3.
3. Ünitenin, 70. Sayfas›ndaki, Belgeleri kullanmamak almamak, bulundurmamak, asl› ile örne¤inde farkl›
mebla¤lara yer vermek, gerçe¤e ayk›r› düzenlenmek paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Ödevli nihai tüketici de¤ilse her bir belgeye iliflkin olarak 2014 y›l› için 190 T, nihai tüketici ise bu maktu cezan›n
beflte biri olarak hesaplan›r. Bu durumda nihai tüketicinin cezas› (190x1/5=) 38 T olur.
4.
3. Ünitenin, 71. Sayfas›ndaki, Tahsilat ve ödemelerin geçerli belgeye ba¤lanmas› paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
Ceza miktar› iflleme konu tutar›n %5’i oran›nda ceza kesilir. Bu flekilde hesaplanan ceza miktar› VUK. mük m.355
de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre ayr› belirlenen 1.200 T, 600 T ve 300 T’den afla¤› olamayacakt›r.
Kesilecek cezalar›n bir takvim y›l›ndaki toplam› da 2014 y›l› için 970.000 T’yi geçemeyecektir.
5.
3. Ünitenin, 71. Sayfas›ndaki, Kira bedelinin tevfliki paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Bu flekilde hesaplanan ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr›
belirlenen 1.200 T, 600 T ve 300 T’den afla¤› olamayacakt›r. Örne¤in, ayl›k kira bedeli 400 T olan bir iflyerinin
kirac›s› olan serbest meslek erbab› kira bedelini bankadan ödemek yerine kiraya verene nakit olarak elden ödemifl
olsun. Bu durumda hesaplanacak ceza miktar› elden yap›lan tahsilât ve ödeme miktar› olan 400 T nin %5’i olan 20
T olur. Ancak, kirac› VUK mük. m. 355 de belirlenen ilk grupta yer alan mükelleflerden oldu¤undan kirac›ya kesilecek ceza asgari ceza tutar› 1.200 T olacakt›r. Kesilecek cezalar›n bir takvim y›l›ndaki toplam› 2014 y›l› için 970.000
T’yi geçemeyecektir.
6.
3. Ünitenin, 72. Sayfas›ndaki, Yetkililerce istenen bilgileri vermemek paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
7.
3. Ünitenin, 72. Sayfas›ndaki, Zirai kazanç komisyonlar›na bilgi vermemek paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
8.
3. Ünitenin, 72. Sayfas›ndaki, Rayiç bedel sisteminde kullan›lacak bilgileri vermemek paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T 600 T ve 300 T olacakt›r.
9.
3. Ünitenin, 73. Sayfas›ndaki, Rayiç bedel sisteminde kullan›lacak bilgileri vermemek paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
Bildirimler bilgi formuna ba¤lad›¤›ndan kaç adet bilgi formunun bildirilmemesi söz konusuysa o kadar fiil ve suç
ifllenmifl say›lacak, cezalar da buna göre kesilir. Kesilecek ceza tespite ba¤l› olarak 2014 y›l› için 700 T’dir.
10. 3. Ünitenin, 73. Sayfas›ndaki, Vergi numaral› ifllemleri bildirmemek paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Ceza tespite ba¤l› olarak 2014 y›l› için 970 T olacakt›r.
11. 3. Ünitenin, 73. Sayfas›ndaki, Bilgileri ve bildirim formlar›n› devaml› verme yükümlülü¤üne uymamak paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
12. 3. Ünitenin, 74. Sayfas›ndaki, Elektronik ortamda gönderilmesi gereken bilgi ve formlar› göndermemek
paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Tam ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen 1.200
T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
2
13. 3. Ünitenin, 74. Sayfas›ndaki, Ölüm olaylar›n› ve intikalleri bildirmemek paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
14. 3. Ünitenin, 74. Sayfas›ndaki, Defter, belge ve kay›tlar› ibraz etmemek paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
15. 3. Ünitenin, 75. Sayfas›ndaki, Hesap plan›n›n uygulanmas›nda ve mali tablolar›n düzenlenmesinde
ayk›r›l›klar paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› tespit esas›na ba¤l› olarak 2014 y›l› için 4.400 T’dir.
16. 3. Ünitenin, 75. Sayfas›ndaki, Muhasebe standartlar›na ayk›r› bilgisayar programlar› üretmek veya kullanmak paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› tespit esas›na ba¤l› olarak 4.400 T’ dir.
17. 3. Ünitenin, 75.Sayfas›ndaki, Elektronik ortamda beyanname verme yükümlülü¤üne ayk›r›l›k paragraf›
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
18. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Vergi incelemesine elveriflli ortam› sa¤lamamak paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza miktar› VUK. mük m.355 de 2014 y›l› için üç mükellef grubuna göre farkl›laflt›r›larak ayr› belirlenen
1.200 T, 600 T ve 300 T olacakt›r.
19. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Günlük tutulacak defter düzenine iliflkin ayk›r›l›klar paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza her bir tespit itibariyle 2014 y›l› için 190 T para cezas›d›r.
20. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Levha bulundurmaya iliflkin ayk›r›l›klar paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza her bir tespiti için, tespit bafl›na 2014 y›l› için 190 T lira para cezas›d›r.
21. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Vergi kimlik numaras›n› aramadan ifllem yapmak paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Kesilecek ceza, vergi kimlik numaras› aranmadan yap›lan her bir ifllem için ayr› uygulanmak üzere 2014 y›l› için 230
T para cezas›d›r.
3
22. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Araçlar›n Durdurulmamas› paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Kesilen ceza 2014 y›l› için 700 T para cezas›d›r.
23. 3. Ünitenin, 76. Sayfas›ndaki, Damga Vergisi Aranmadan ‹fllem Yapmak paragraf› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.
Kesilen ceza, her bir k⤛t için 1,60 T’den afla¤› olmamak üzere, maktu vergilerle %50, nispî vergilerle %10 oran›nda
para cezas›d›r.
24. 4. Ünitenin, 86. Sayfas›ndaki, Al›nmayan ve verilmeyen belgelere iliflkin kesilen cezalarda birleflme
paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Belge türü itibar›yla bütünlük göstermek üzere fiillerden kaynaklanan özel usulsüzlük kabahatleri için bir takvim
y›l›nda kaç defa meydana gelmifl olursa olsun kesilecek ceza tutar› 2014 y›l› için 97.000 T’yi geçemeyecektir (VUK.
m. 353/2). Örne¤in, 2014 y›l›nda 600.000 T lik bir faturan›n düzenlenmedi¤i tespit edilmiflse kesilen ceza 600.000
T nin %10 u olan 60.000 T olur. Mükellefin ayn› takvim y›l›nda 500.000 T l›k baflka bir faturay› düzenlemedi¤i tespit
edilmiflse hesaplanan ceza 500.000 T nin %10 u olan 50.000 T olmas›na karfl›n, 50.000 T lik bu tutar ile 60.000 Tl›k
önceki ceza tutar› toplam› 110.000 T kanununun belirledi¤i 2014 y›l› için üst s›n›r olan 97.000 T’yi aflt›¤› için, sonrakine kesilecek ceza 37.000 T olacakt›r.
25. 4. Ünitenin, 87. Sayfas›ndaki, Düzenlenmeyen ve bulundurulmayan belgelere iliflkin cezalarda
birleflmeparagraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihazla verilen fifl, girifl ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müflteri listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca düzenleme zorunlulu¤u getirilen belgelere iliflkin düzenlememe-bulundurmama fiillerinden kaynaklanan özel usulsüzlük kabahatleri için verilecek cezalar›n toplam› her
belge türü için tespit bafl›na 2014 y›l›nda 9.700 T’yi geçmemek üzere yine 2014 y›l› için fiillerin ifllendi¤i takvim y›l›nda
97.000 T’yi aflamayacakt›r.
26. 4. Ünitenin, 87. Sayfas›ndaki, Belgeleme bas›m› ile ilgili bildirim görevini yerine getirilmemesi nedeniyle
verilen cezalarda birleflme paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Ancak, matbaa kaç›nc› defa bildirmemifl olursa olsun bir takvim y›l› içinde verilecek ceza miktar› 2014 y›l› için
140.000 T’yi geçemez.
27. 4. Ünitenin, 87. Sayfas›ndaki, Tahsilat Ve Ödemelerin Banka vb. Finans Kurumlar› veya Posta ‹darelerince
Düzenlenen Belgelerle Tevsik Edilmemesi Nedeniyle Verilen Cezalarda Birleflme paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
Tevsik etme zorunlulu¤una uymama kaç ifllem veya tutar için yap›ld›¤› önemli olmaks›z›n bir takvim y›l› içinde kesilecek toplam ceza 2014 y›l› için 970.000 T’yi aflamayacakt›r.
4
28. 4. Ünitenin, 91. Sayfas›ndaki, Ayn› Takvim Y›l›nda ‹fllenen Genel Usulsüzlük Kabahatinde Ceza paragraf›
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Örne¤in, Ocak-2014 ve Kas›m-2014 dönemlerine iliflkin KDV beyannamelerini vermeyen, her iki dönem için de
tahakkuk eden vergisi ç›kmayan Anonim fiirkete genel usulsüzlük kabahati aç›s›ndan yap›lacak ceza uygulamas› flöyle
olur. Ocak-2014 döneminin KDV beyannamesini vermeyen mükellefe tam ceza kesilirken Kas›m-2014 dönemi için
1/4 kesilir. Azalt›larak 1/4 olarak kesilen genel usulsüzlük cezas›nda bu defa tekerrür hükümleri nedeniyle % 25 art›fl
yap›l›r. Ocak-2014 dönemi için cezan›n maktu tutar olarak 105 T’dir. Kas›m-2014 dönemi beyanname vermeme fiili
için tekerrür hükümleri uygulamas› afla¤›da gösterilmifltir.
Dönemi
Cezan›n Asl›
Tekerrür Cezas›
Toplam Ceza
Ocak-2014
105
---
105
Kas›m-2014
(105x1/4)=26,25
(26,25 x % 25)=6,56
32,81
29. 4. Ünitenin, 92. Sayfas›ndaki, S›ra Sizde 2 afla¤›daki gibi düzeltilmifltir.
Demir Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketinin 2013 ve 2014 y›llar›na iliflkin kurumlar vergisi beyannamesini vermedi¤i
ve y›llara göre s›ras›yla eksik tahakkuk tutar›n›n 13.000 lira ve 24.000 lira oldu¤u vergi incelemesiyle tespit edilmifl
ve her iki vergi ziya› kabahatine iliflkin ceza mükellefe birlikte tebli¤ edilmifltir. 2014 y›l› beyan›na iliflkin olarak tekerrür hükümlerini uygulamak mümkün müdür?
30. 4. Ünitenin, 96. Sayfas›ndaki, Kendimizi S›nayal›m 7.sorusuafla¤›daki flekilde düzeltilmifltir
Nisan-2014 dönemi katma de¤er vergisi beyannamesini vermemesi üzerine kesilen 2.000 liral›k vergi ziya› cezas› 13
Haziran 2014 tarihinde kesinleflmifltir. Kas›m-2014 dönemi katma de¤er vergisi beyannamesini vermemesi üzerine
10.000 lira vergi ziya›na sebebiyet vermifl olsun. Bu mükellefe ikinci fiili için tekerrür nedeniyle art›r›lacak cezas› ne
kadar olur?
31. 4. Ünitenin, 101. Sayfas›ndaki, S›ra Sizde 1 Yan›t Anahtar› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir
Birleflme hükümleri uyguland›¤›nda genel usulsüzlü¤ün cezas›n›n 2014 y›l› için maktû tutar olan 190 T, vergi ziya›
kabahatinin cezas›n›n vergi ziya›n›n %50 si olarak hesaplanan 50.000 lira oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, kesilecek cezan›n
miktar itibar›yla fazla olan kabahatin cezas› verilece¤inden bu ceza 50.000 lira olacakt›r.
32. 5. Ünitenin, 109. Sayfas›ndaki, Ceza Kesme Zamanafl›m› paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Örne¤in, mükellef 2014 takvim y›l›na ait gelir vergisi beyannamesinde noksan tahakkuka sebebiyet vermiflse, ifllenen
vergi ziya› kabahati nedeniyle cezan›n kesilip mükellefe en geç 31.12.2019 tarihine kadar tebli¤ edilmesi gerekir.
Tebli¤in 31.12 2019 tarihinden sonra yap›lmas› verginin zamanafl›m›na u¤rad›¤›n› gösterir.
33. 5. Ünitenin, 110. Sayfas›ndaki, Ceza Tahsil Zamanafl›m› paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Örne¤in, 26.08.2010 tarihinde zamanafl›m› süresi içinde tebli¤ edilen bir vergi cezas›na karfl› otuz günlük dava açma
süresi içinde dava aç›lmam›flt›r. Böylelikle ceza 25.09.2010 tarihinde kesinleflmifl olur. Bu flartlarda vadesi 25.10.2010
olan cezan›n tahsil zamanafl›m› süresi vadenin rastlad›¤› tarihi izleyen takvim y›l› (2011) bafl›ndan bafllayacakt›r. Bu
cezan›n zamanafl›m›n›n sona erece¤i tarih vadenin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n bafl›ndan bafllamak üzere hesaplanacak befl y›ll›k sürenin sonuna isabet eden 31.12.2015 tarihi olacakt›r.
5
34. 5. Ünitenin, 111. Sayfas›ndaki, S›ra Sizde 2 afla¤›daki gibi düzeltilmifltir
Kesinleflen bir vergi ziya› cezas›n›n vadesi 26.02.2014 tarihi olsun bu cezan›n tahsili için ne zamana kadar ödeme
emri tebli¤ edilmesi halinde ceza zamanafl›m›na u¤ramam›fl olur?
35. 5. Ünitenin, 111. Sayfas›ndaki, Cezay› Kesmekten Vazgeçme paragraf› afla¤›daki gibi düzeltilmifltir.
Damga vergisi hariç di¤er vergilerin her biri için (2014 y›l› bak›m›ndan) 19 T’ye bali¤ olmayan cezalar› kesilmez.
36. 5. Ünitenin, 112. Sayfas›ndaki, Dilekçeden Sonra Beyanname Verilmesi paragraf› afla¤›daki gibi düzeltilmifltir.
Örne¤in, bir mükellef haber verme dilekçesini 3 Nisan 2014 tarihinde vermiflse 15 günlük sürenin son günü 17
Nisan 2014 tarihi olacakt›r.
37. 5. Ünitenin, 112. Sayfas›ndaki, Vergi As›llar›yla Birlikte Piflmanl›k Zamm›n›n Ödenmesi paragraf› afla¤›daki
gibi düzeltilmifltir.
Örne¤in, mükellef (M), Haziran 2014 dönemine ait tahakkuk edecek vergisi 600 TL olan KDV beyannamesini,
normalde 24 Temmuz 2014 tarihine kadar beyan etmesi gerekirken beyan etmemifl ve 26 Temmuz 2014 tarihine
kadar ödemesi gerekirken ödememifltir. 8 Eylül 2014 tarihinde piflmanl›k dilekçesi veren mükellef 19 Eylül 2014 de
piflmanl›k beyannamesini vermifl, süresi içinde vergi ve piflmanl›k zamm›n› ödemifltir. Hesaplanan piflmanl›k zamm›
ne kadar olur? (Piflmanl›k zamm› oran› ayl›k %1.4 dür. Bkz 2010/965 Say›l› B.K.K.)
V = T600
PZO = %1,4 (ayl›k)
GA = 26 Temmuz 2014
1 ay
26 A¤ustos 2014
24 gün
19 Eylül 2014
= 1 tam ay ve 24 gün
= 1 tam ay ve 1 k›st ay
= 2 ay
PZ = 600 × 2 × %1,4
= T16,80
38. 5. Ünitenin, 117. Sayfas›ndaki, Dava Süreci paragraf› afla¤›daki gibi düzeltilmifltir.
Dosya üzerinde yap›lan inceleme sonucunda karar verilmesi kural olmakla beraber mahkeme taraflardan
birinin istemesi üzerine ve dava konusu vergi ve cezalar›n toplam› 2014 y›l›nda uygulanmak üzere 28.000
T’yi geçmesi halinde duruflmal› karar verilmek zorundad›r.
39. 5. Ünitenin, 123. Sayfas›ndaki, S›ra Sizde 2 Yan›t Anahtar› afla¤›daki gibi düzeltilmifltir.
Bir cezan›n vadesi kesinleflmesini takip eden bir ayd›r. Soruda 26.02.2014 tarihi vade olarak verilmifltir. Cezaya
iliflkin ödeme emri düzenlenerek vadesinin rastlad›¤› y›l› takip eden y›l›n bafl›ndan bafllamak üzere befl y›l içinde
muhatab›na tebli¤ edilmesi gere¤i dikkate al›nd›¤›nda, ödeme emrinin cezan›n zamanafl›m›na u¤ramamas› için en geç
tebli¤ edilmesi gereken tarih 31.12.2019 olacakt›r. Bu süreden sonraki tebligat yap›lsa bile art›k ceza borcu
zamanafl›m›na u¤ram›fl demektir.
6
Download

1. 3. Ünitenin, 68.Sayfas›ndaki, Tablo 3.1 afla¤›daki flekilde