Otokorelasyon Durumunda En Küçük Kareler Tekn ğ n n Alternat f Otoregresyon Tekn kler ve B r Uygulama
Doç. Dr. Al Sa t ALBAYRAK * 1-20 *
Denet mde Beklent Farklılığı ve Denet m Eğ t m n n Beklent Farklılığı Üzer ndek Etk s ne Yönel k B r Araştırma
Doç. Dr. Eng n DİNÇ - Yrd. Doç. Dr. B lal GEREKAN * 21-36 *
Ormancılık Eğ t m ve Uygulamalarında Muhaseben n Rolü ve Önem :Akadem syen ve Uygulayıcılara Yönel k B r Araştırma
Doç. Dr. Hasan ALKAN - Orm. Yük. Müh. Ramazan ÖZTÜRK * 37-48 *
21. Yüzyıl Balkan Jeopol t ğ n n Çok Boyutlu B r Bakış Açısı İle İncelenmes ve Türk ye’ye Etk ler n n Değerlend r lmes
Doç. Dr. T muç n KODAMAN - Dr. Haktan BİRSEL * 49-64 *
Sosyal Devletten Neol beral Devlete Türk Sağlık Sektöründek Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı
Doç. Dr. Uysal KERMAN - Öğr. Gör. Dr. Erdal EKE * 65-80 *
Küresel Kamusal B r Kötü Olarak İşs zl k ve Mal ye Pol t kasının Rolü
Doç. Dr. Zel ha GÖKER * 81-90 *
Özel Kamu ve Katılım Bankalarında Müşter Memnun yet ve Müşter Sadakat ne Yönel k B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. A. Aslan ŞENDOĞDU * 91-106 *
Fayda-Mal yet Anal z nde Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler: Fayda ve Mal yet n Bel rleneb lme Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Ceyda ŞATAF * 107-123 *
Tur Yönet m nde Profesyonel Tur st Rehberler n n Deney msel Rolü:
Alman Tur stler n Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönel k B r Değerlend rme
Yrd. Doç. Dr. D dar BÜYÜKER İŞLER - Yrd. Doç. Dr. F. Özlem GÜZEL * 125-138 *
Yapay S n r Ağları ve Destek Vektör Mak neler Yöntemler yle Borsa Endeks Tahm n
Yrd. Doç. Dr. Emre YAKUT - Doç. Dr. Bek r ELMAS - Yrd. Doç. Dr. Selahatt n YAVUZ * 139-157 *
Marka - Maskot Bütünleşmes Turkcell Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Cemalett n DEMİRELİ - Doç. Dr. Ercan TAŞKIN - B l m Uzm. Merve ÇETİNKASAP * 159-166 *
G r ş msel Fırsat T pler n n F rma Büyüme Performansı Üzer ndek Etk s : TR61 Bölges nde B r İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL - Prof. Dr. Murat Al DULUPÇU * 167-189 *
H yerarş k Yapısı Yüksek Olan Kurumlarda L derl k Yaklaşımlarının Çalışanların Mot vasyonu Üzer ne Etk s
Yrd. Doç. Dr. Met n ULUKÖY - Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ - Eng n BOZKAYA * 191-206 *
Dedegöl Dağcılık Şenl ğ Katılımcılarının Harcama Prof l ve Isparta Ekonom s ne Katkılarına Yönel k B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR - Okt. Çet n MEYDAN * 207-221 *
Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İl nde B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Osman TUĞAY - Doç. Dr. Ömer TEKŞEN * 223-232 *
Spor Organ zasyonlarında Dest nasyon Pazarlaması İle Memnun yet Arasındak İl şk n n İncelenmes :
Anadolu Kupası Yüzme Müsabakalarında B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ * 233-249 *
Effect Of Qual ty Of Work L fe (QWL) On Proact ve And Prosoc al Organ zat onal Behav ors:
A Research On Health Sector Employees
Ass st. Prof. Dr. Pel n KANTEN * 251-274 *
Avrupa B rl ğ İlerleme Raporlarında İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması Hakkındak Beklent ler (1998-2012)
Yrd. Doç. Dr. Ümmühan KAYGISIZ - Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZALTIN * 275-284 *
İş Memnun yet ve Yönet c Desteğ n n Memurların Performansına Etk s :
D yarbakır Özel Harekat Pol s B r m Örneğ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN - Dr. Sedat KULA - Gökçe KARAGÖZ * 285-297 *
Kurumsal A d yet B l nc n n Çalışanların Örgütsel Değ ş m Algısı Üzer nde Etk s
Dr. Seza ÖZTOP * 299-316 *
Cilt/Volume 19
Sayı/Issue 1
2014
Download

İİBF_DERGİ 2014