DALIN INDUSTRIAL CO., LTD.
EK‹PMAN ve ÖZELL‹KLER‹
• 5 eksen robot
• Boya pompa ünitesi
• Otomatik boya tabancas›
• Boya tank›
• Boya mikseri
• Bas›nç regülatörü
• Dokunmatik ekran
• Hava ayar kontrol paneli
• Döner tabla
• Sistem kontrol
• Digital s›cakl›k ölçer, nem ölçer, saat
yeni
• Programlanabilir boya volüm kontrol sistemi
AVANTAJLAR
• Sa¤lam ve fl›k görünüfl
UPGRADE
• Sadece 2 saatlik e¤itim süresi
• Software bilgisi ihtiyac› olmamas›
• Kolay tafl›nabilir yap› 1050(W) x 1050(D) x 1700 (H)
• Real time boya bas›nc› kontrol sistemi
UPGRADE
• Ekrandan kolay model seçimi
• 100 modele kadar kay›t imkan›
• Boya tüketiminden, çal›flma zaman›ndan re-worklerden ve hatal› üretimden tasarruf
• Sa¤lam ve basit otomatik kilitleme ünitesi
• Kolay boya volüm kontrolü
• Daha yumuflak robot hareketi %30 art›r›lm›fl robot h›z›
UPGRADE
• Boya tabancas›n›n hassas ve genifl aç›l› ayarlanmas›
UPGRADE
DALIN INDUSTRIAL CO., LTD.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
SPEC. / MODEL
OMEGA
1050(W) x 1050(D) x 1700(H)
650 mm.
500 mm.
200 mm.
(-)360° ~ (+) 360°
Auto -35° + 35°
1 m. / Sec
100 Model
AC 220V one phase, 50 Hz
AC Servo, 50/60Hz, 400 W/200W/100W
Robot Controller (Sigma) / Touch Screen
Touch Screen (10.4”)
450 Kg.
BOYUT
STROKE
X
Y
Z
W
R
HIZ
PROGRAM KAPAS‹TES‹
GÜÇ
MOTOR
KONTROL T‹P‹
EKRAN
A⁄IRLIK
ÖRNEK UYGULAMALAR
• Küçük parça boyama. TV plastik, otomotiv plastik, priz, anahtar, kulp, mentefle, hediyelik eflya
• UV boyama, vernik, üretan uygulama
• Plastik, ahflap, metal, cam boyama
Emek Elektromekanik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. fiti.
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Metalifl Sanayi Sitesi 7. Blok No:19 34306 K.Çekmece-‹stanbul / Turkey
Tel: +90 212 549 64 42 Faks: +90 212 549 64 46
www.emekelektromekanik.com [email protected]
Download

dalın ındustrıal co., ltd.