İnceleme
: Beyin MR İncelemesi
Klinik Bilgi : Baş ağrısı
Teknik
: Sagital ve transvers düzlemde SE T1A, transvers ve koronal düzlemde FSE T2A, transvers düzlemde FLAIR, İVKM sonrası transvers ve koronal.
Bulgular :
Kranioservikal bileşke normaldir.
Bilateral orbital yapılar normaldir.
Bilateral serebellopontin köşe sisterni açık olup, 7-8. sinir kompleksi ile 5. kranial sinirin sisternal
parçaları normal kalınlıktadır.
Serebellar hemisferler, bulbus, pons, mezensefalon konfigürasyonu ve sinyal intensite dağılımları
normaldir.
Sağ temporalde 18x20x22 mm (apxtxcc) boyutunda araknoid kist mevcuttur.
III. ve lateral ventriküller normal konum ve boyutlardadır.
Bilateral bazal ganglionlar, talamuslar, kapsüler yapılar ve sentrum semiovaleler normaldir.
Serebral hemisferik kortikal sulkus ve fissürler normal genişliktedir.
Nazofarenkste sol tarafta daha belirgin olmak üzere adenoid doku hipertrofisi görülmektedir.
Postkonrast serilerde parankimal veya meningeal patolojik kontrastlanma izlenmemiştir.
Sonuç :
Sağ temporal araknoid kist.
Hasta İçin Yorum:
Sağ tarafta beyin zarları arasında, beyin dokusunun dışında kistik bir oluşum vardır. Bunun neden
oluştuğu bilinemez genellikle gelişimsel olarak ortaya çıkar çok nadir olarak da beyin zarını etkileyen
travma veya enfeksiyonlar sonucu gelişirler. Beyinde bası oluşturmadıkları sürece tedavi edilmeleri
gerekmez. Kanserleşmezler, büyüme ve çoğalmaları pek beklenmez. Kistin boyutunun küçüklüğü ve
bası oluşturmaması sebebiyle baş ağrısının bu kiste bağlı olma olasılığı düşüktür. Yine de nöroloji
uzmanı tarafından baş ağrısının sebep ve tedavi planlamasının yapılması gerekir.
Saygılarımızla,
Download

İnceleme : Beyin MR İncelemesi Klinik Bilgi : Baş