4. ve 5. grup
katyonlarının ayrılması
Dikkat!!!
 4. ve 5. grup katyonlarını ayırmaya başlamadan önce NH4+
ve CO3-2 aranmalıdır.
 4. ve 5. grup katyonlarından oluştuğu bilinen numunenizden bir





miktar santrifüj tüpüne alınır (tüpün yarısını geçecek şekilde).
Üzerine 1 spatül ucu yada sıvı haldeyse 1 mL NH4Cl ilave edilir
ve karıştırılır.
Ortam bazik olana kadar NH4OH ilave edilir.
Ortamın bazikliğini kontrol ettikten sonra çökelme tam olana
kadar (NH4)2CO3 ilave edilir ve karıştırılır.
Ardından su banyosunda birkaç dk. ısıtılır ve santrifüj edilir.
Süzüntüde 5. grup katyonları, çökelekte ise 4. grup katyonları
bulunmaktadır.
4. grup
 Çökelek üzerine çözünene kadar CH3COOH ilave edilir ve
4. grup sistematiğine bu noktadan başlanır.
 Süzüntüye krozede amonyum uçurma işlemi yapılır.
 İlave edilen NH4OH – NH4Cl çiftinin görevi ortamı
tamponlamaktır. Bu tamponlama sonucunda Mg’un
Mg(OH)2 tuzu halinde çökmesi önlenir. Tamponlama
sayesinde ortamdaki OH- iyonu konsantrasyonu Mg’un
Mg(OH)2 halinde çökmesine yetmeyecek seviyede tutulur.
Çözeltiye öncelikle NH4Cl konulmalıdır. NH4OH önce
konulursa Mg iyonları hızla çökecektir.
Download

4 ve 5 ayırma