DUYURU
03-05 ġubat 2014 tarihleri arasında yapılacak olan 2013-2014 Bahar yarıyılı ders kayıt
işlemleri 07 Şubat 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
Öğrencilerimizin ders kaydı yapmak için izleyeceği yol aĢağıdaki gibi olması gerekmektedir.
 www.hitit.edu.tr web sayfasında ana sayfada bulunun üniversite bilgi sistemine
tıklanacaktır.
 Gelen sayfadan üniversite bilgi sistemi tıklanacak, (www.hubis.hitit.edu.tr/) açılan
sayfadan öğrenci giriĢinden giriĢ yapılacaktır.
 Kullanıcı adı okul numarası Ģifre TC numarası girilip ekranda görülen güvenli kodu
giriĢi de yapılarak ders kayıt sistemine girilecektir.
 Açılan sayfada ders kayıt iĢlemlerinden ders kayıtlanma butonu seçilecektir. Öğrenci
karĢısına gelen dersler arasında zorunlu, seçimlik ya da uzmanlık alan dersi hangisini
seçmesi gerekiyorsa sınıf durumuna göre seçimini yapacaktır.
 Bilimsel hazırlık sınıfı için ekranın altında bilimsel hazırlık sınıfı dersleri butonu
açılmıĢtır. Öğrenci hangi fakülteden bilimsel hazırlık sınıfı dersi alıyorsa o fakülteyi
seçerek danıĢmanıyla görüĢerek derslerini seçecektir.
2013-2014 Bahar yarıyılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt danıĢmanları ana
bilim dallarına göre aĢağıya çıkarılmıĢtır.
Arkeoloji Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
Ġktisat Ana Bilim Dalı
ĠĢletme Ana Bilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD
Tarih Ana Bilim Dalı
Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra ENSERT
Yrd. Doç. Dr. Erkan DEMĠRKAN
Doç. Dr. Mustafa BIYIK
Yrd. Doç. Dr. Erginbay UĞURLU
Öğr. Gör. Fatih KONAK
Doç. Dr. Fatih DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYA
Doç. Dr. Cemil HAKYEMEZ
NOT: Mevcut tez danıĢmanı atanan öğrencilerin ders kayıt iĢlemleri atanmıĢ olan
danıĢmanları tarafından yapılacaktır. DanıĢmanlar hubis (www.hubis.hitit.edu.tr/) üzerinden
kendi sistemlerine girerek lisansüstü öğrencilerin ders kayıtlarını onaylayıp çıktısını alarak
bölüm sekreterlerine ileteceklerdir.
Download

Ders Kayıt/ Seçim İşlemleri 07 Şubat 2014 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.