DARGEÇĠT ANADOLU LĠSESĠ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. FĠZĠK YAZILISI A GURUBU
ADI SOYADI:
SINIFI:
SORU NO
1
2
3
4
5
6
7
8
PUAN
ÖĞRENCĠ PUANI
10
10
10
15
15
15
10
15
1. AĢağıda tanımları verilen kavramları, tanımların
yanındaki boĢ kutucuklara uygun Ģekilde
doldurunuz.
Termodinamik
Atom Fiziği
Optik
Katıhal Fiziği
Mekanik
Nükleer Fizik
OKUL NUMARASI:
TOPLAM PUAN
100
TARĠH
18 /11 / 2014
3. a) 6 hm2 kaç mm2 eder?
Elektrik
Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki
ilişkiyi inceler.
b) 2 pm3 kaç km3 eder?
Işık, renk, gölge, kırılma, yansıma ve
görüntü oluşumu olaylarını inceler.
Atomlar ve atamaltı parçacıkları inceler.
Katı cisimlerin düzenli ve düzensiz
yapılarını inceler.
Radyoaktif maddelerin yapılarını,
faydalarını ve zararlarını inceler.
4.
10 bölme
3. bölme
10 bölme
m=3 g
2. AĢağıda verilmiĢ olan kavramları TEMEL
BÜYÜKLÜK ve TÜRETĠLMĠġ BÜYÜKLÜK olmak
üzere gruplandırınız.
Hız
Sürat
Momentum
Uzunluk
Kütle
Güç
Zaman
Basınç
Sıcaklık
İvme
TEMEL BÜYÜKLÜK
TÜRETĠLMĠġ BÜYÜKLÜK
K
L
mK=7 g
mL=?
Kolları 10 eşit bölmeye ayrılmış şekildeki eşit kollu
terazinin sol kefesinde kütlesi 7 g olan K cismi ve
sağ kefesinde L cismi bulunmaktadır.
Binici kütlesi 3 g olduğuna göre, L cisminin
kütlesi kaç g’dır?
DARGEÇĠT ANADOLU LĠSESĠ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. FĠZĠK YAZILISI A GURUBU
5.
10 bölme
4. bölme
10 bölme
X
Y
mX=9 g
mY=?
7.
(Duyarlılık=0,2 g)
X sıvısı
Y sıvısı
20 g
10 cm3
40 g
5 cm3
Z kabı
Kütleleri ve hacimleri şekildeki gibi belirtilen X ve Y
sıvıları daha büyük bir Z kabında homojen olarak
karıştırılıyor.
Buna göre, Z kabında oluĢan karıĢımın öz
kütlesi kaç g/cm3 olur?
Kolları 10 eşit bölmeye ayrılmış şekildeki eşit kollu
terazinin sol kefesinde kütlesi 9 g olan X cismi ve
sağ kefesinde Y cismi bulunmaktadır.
Terazinin duyarlılığı 0,2 g olduğuna göre, Y
cisminin kütlesi kaç g’dır?
6. a)
8 cm
4 cm
a
2 cm
Ayrıtları 2 cm, 4 cm ve 8 cm olan şekildeki
dikdörtgenler prizması ile bir ayrıtı a kadar olan
küpün hacimleri birbirine eşittir.
Buna göre, küpün bir ayrıtı (a) kaç cm’dir?
8.
m (g)
m (g)
Y sıvısı
X sıvısı
30
60
20
V (cm3)
30
V (cm3)
Kütle-hacim grafikleri şekilde verilen X ve Y sıvıları
ile eşit hacimli karışım meydana getiriliyor.
Buna göre, oluĢan karıĢımın öz kütlesi kaç
g/cm3 olur?
b)
90 cm3
70 cm3
20 cm3
90 cm3 seviyeli taşırma kabında 70 cm3 seviyesine
kadar su vardır.
ġekildeki taĢ, taĢırma kabına atıldığı zaman
kaptan 20 cm3 su taĢtığına göre, taĢın hacmi
kaç cm3'tür?
DARGEÇĠT ANADOLU LĠSESĠ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. FĠZĠK YAZILISI B GURUBU
ADI SOYADI:
SINIFI:
SORU NO
1
2
3
4
5
6
7
8
PUAN
ÖĞRENCĠ PUANI
10
10
10
15
15
15
10
15
1. AĢağıda tanımları verilen kavramları, tanımların
yanındaki boĢ kutucuklara uygun Ģekilde
doldurunuz.
Termodinamik
Atom Fiziği
Optik
Katıhal Fiziği
Mekanik
Nükleer Fizik
OKUL NUMARASI:
TOPLAM PUAN
100
TARĠH
18 / 11 / 2014
3. a) 3 nm3 kaç dam3 eder?
Elektrik
Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki
ilişkiyi inceler.
b) 7 hm2 kaç cm2 eder?
Işık, renk, gölge, kırılma, yansıma ve
görüntü oluşumu olaylarını inceler.
Atomlar ve atamaltı parçacıkları inceler.
Katı cisimlerin düzenli ve düzensiz
yapılarını inceler.
Radyoaktif maddelerin yapılarını,
faydalarını ve zararlarını inceler.
4.
10 bölme
4. bölme
10 bölme
m=2 g
2. AĢağıda verilmiĢ olan kavramları VEKTÖREL
BÜYÜKLÜK ve SKALER BÜYÜKLÜK olmak
üzere gruplandırınız.
Hız
Sürat
Momentum
Uzunluk
Kütle
Güç
Zaman
Basınç
Sıcaklık
İvme
VEKTÖREL BÜYÜKLÜK
SKALER BÜYÜKLÜK
K
L
mK=9 g
mL=?
Kolları 10 eşit bölmeye ayrılmış şekildeki eşit kollu
terazinin sol kefesinde kütlesi 9 g olan K cismi ve
sağ kefesinde L cismi bulunmaktadır.
Binici kütlesi 2 g olduğuna göre, L cisminin
kütlesi kaç g’dır?
DARGEÇĠT ANADOLU LĠSESĠ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. FĠZĠK YAZILISI B GURUBU
5.
3. bölme 10 bölme
10 bölme
X
Y
mX=7 g
mY=?
7.
K sıvısı
20 g
5 cm3
(Duyarlılık=0,1 g)
L sıvısı
M kabı
30 g
5 cm3
Kütleleri ve hacimleri şekildeki gibi belirtilen K ve L
sıvıları daha büyük bir M kabında homojen olarak
karıştırılıyor.
Buna göre, M kabında oluĢan karıĢımın öz
kütlesi kaç g/cm3 olur?
Kolları 10 eşit bölmeye ayrılmış şekildeki eşit kollu
terazinin sol kefesinde kütlesi 7 g olan X cismi ve
sağ kefesinde Y cismi bulunmaktadır.
Terazinin duyarlılığı 0,1 g olduğuna göre, Y
cisminin kütlesi kaç g’dır?
6. a)
9 cm
3 cm
a
1 cm
Ayrıtları 1 cm, 3 cm ve 9 cm olan şekildeki
dikdörtgenler prizması ile bir ayrıtı a kadar olan
küpün hacimleri birbirine eşittir.
Buna göre, küpün bir ayrıtı (a) kaç cm’dir?
8.
m (g)
m (g)
Y sıvısı
X sıvısı
30
60
20
V (cm3)
30
V (cm3)
Kütle-hacim grafikleri şekilde verilen X ve Y sıvıları
ile eşit hacimli karışım meydana getiriliyor.
Buna göre, oluĢan karıĢımın öz kütlesi kaç
g/cm3 olur?
b)
90 cm3
60 cm3
30 cm3
90 cm3 seviyeli taşırma kabında 60 cm3 seviyesine
kadar su vardır.
ġekildeki taĢ, taĢırma kabına atıldığı zaman
kaptan 30 cm3 su taĢtığına göre, taĢın hacmi
kaç cm3'tür?
Download

dargeçġt anadolu lġsesġ 9. sınıf 1. dönem 1. fġzġk yazılısı a