İLİ
: ANKARA
TARİH : 01/08/2014
kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul
eder.”(7)
Aziz Kardeşlerim!
EABHTEET EDABİ
Aziz Kardeşlerim!
İhlas kelimesi terim olarak; yalnız Allah’a
yönelme, O’na kulluk etme, O’na güvenip O’ndan
dilek ve istekte bulunma manalarına gelir. Mü’min
için kullanıldığında ise, “Allah’ın yardımına
mazhar olma ve halis dindarlığa ulaştırılmış olmayı
ifade eder”.(1) İhlas, Peygamberlerin özellikleri
arasında sayılmış(2) ve ihlaslı kimselere şeytanın
zarar veremeyeceği bildirilmiştir.(3) Ayrıca tevhid
inancının işlendiği 112. sureye İhlas adının
verilmesi şayan-ı dikkattir.
Değerli Mü’minler!
Günlük hayatın akışı içerisinde zaman
zaman var oluş gayemizi unutup, Kur’an’da bizim
için belirlenen hedeflerden uzaklaşabilmekteyiz.
Cenab-ı Allah bizleri, kendisini tanımamız ve
O’na kulluk etmemiz için yaratmıştır.(4)
İmtihanımızın temelini ise Allah’a kulluk
oluşturmaktadır.(5) Yüce Mevlamız Peygamberine
hitaben; “De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has
kılarak O’na ibadet etmem emredildi.”(6)
buyurarak, kendisine kulluğun; şirk, riya ve
gösterişten uzak,
ihlasla yapılması gerektiği
hususunda dikkatlerimizi çekmiştir.
Ashabtan Ebu Ümâme’nin anlattığına göre
bir adam Efendimiz (sav)’e gelerek ; “Şöhret ve
kazanç elde etmek için savaşan kimse hakkında
ne dersin? ” diye sordu. Rasulullah (sav): “Onun
için hiçbir kazanç yoktur.” dedi. Adam sorusunu
üç defa tekrarladı. Efendimiz de her defasında aynı
cevabı verdi ve ekledi: “Allah, ancak samimiyetle
Kur’an ve sünnetin yüklediği anlamlar
dikkate alındığında İhlas kavramının; inanç, ibadet,
ahlak ve amelle ilgili her alanı kapsadığı
görülmektedir. Günümüzün temel problemlerinin
başında inanç konusundaki eksiklik, batıl ve yanlış
inançlar ile hurafeler gelmektedir. Samimi bir
kulluk, öncelikle Kur’an ve sünnet merkezli
inanmayı gerektirir. Mü’min, iman esaslarını bütün
tafsilatıyla ve sahih bilgilerden öğrenmelidir.
Şüphesiz ihlas, ibadeti Allah için yapmayı,
yapılan işler ve iyiliklerde başka bir amaç
gütmeden sadece Allah’ın rızasını gözetmeyi
gerektirir. Ayrıca duygu dünyasında insanı
kendisiyle barışık olmaya, diğer insanlarla
dürüstlük ve samimiyete dayalı iletişim ve ilişkiler
kurmaya yönlendirir. Ne mutlu Allah’ın ihlaslı
kullarına. Hutbemi başta okuduğum ayet-i
kerimenin mealiyle bitiriyorum. “O, diridir.
O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde
sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak)
O’na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine
mahsusutur.”(8)
(1) TDV İslam Ansiklopedisi, c.21, 535-536
(2) Yunus, 12/24; Meryem,19/51; Sâd, 38/45-46
(3 Hicr, 15/40; Sa’d, 38/83
(4) Zâriyât, 51/ 56
(5) Mülk, 67/2
(6) Zümer, 39/11
(7) Hadislerle İslam, c.3, s.139; Hadis-i şerif; Nesâi, Cihat,24
(8) Mü’min, 40/65
Hazırlayan: Mehmet Emin ÇETİN
Ankara İl Müftü Yardımcısı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İBADETTE İHLAS Aziz Kardeşlerim! İhlas kelimesi terim olarak