rljjri !lrrir nF*.rr"r
+
tl\l
Sayl
Konu
il
T.C.
il il
!!llr1]LEP
ililtililil|il|il llllllilllil
$ANLIURFA VALiLiGi
iL SAdLIK MiJDtlRIiJGi
|
I
48700806/840
Aiie Yardmr Bildirimi
.,,...MiJDtIRLUGTiNE
657 Sayr| Devlet Memurlart Kanununun 2o3'i-incii maddesinde (madde 203 ) Aile
Yardrml Odenegi Devlet Memurlanna her a-v ay|klarr ile birlikte ddenir'Karr ve Kocanln
her ikisi de Memur iseler bu iidenek yalnrz kocaya verilir' Aile yardrnlr ddenekler.i higbif
vergi ve kesintiye tabi tutuln,aksrzrn ddenir ve borQ haczedilmez.lbaresi yer almaktadrr.Bu
bildirim personelin ilk ite giri$inde verilir, Personelin Aile Yardrmrndan yaralanan ei ve
gocuk durumunda bit degiqiklik (Evlenme,Boqanma,Oliim,Dofum)meydana gelmesi
halinde veya yer degiqtirme suretiyle atama halinde yeniden bildirim
verilir.denilmektedir.
Mildiitliigilmilz ve ilge Saghk Mijdiirlilkleri btinyesinde gahfan tiin personeLlerin (Evli,
Bekar,Dul ve Boganmrq) Aile Yardrmr Beyanlatrnrn $ubat 2015 tarihinden itibaren Maliye
Bakanhglnrn Say 2000 (K.B.S) programnda giincellenmesi -vapllacagrndan aksj lesbit
edilince-ve kadar Aile Yardrmr bildirimirre itibar edilmesi asri olmakla birlikte 9e$iili
nedenlerle meydana gelen degifikliklcrin idarelerine bildirnremesi baqka bir iladeyle kanunda
sayrlan ddeme iartlarrn kaydedilmesi yersiz maal tahakuklanna
neden
olmaktadrr-Personellerin Aile Yardlml Beyanname bildirimi formunun tiim siitunlar cksiksiz
dogru ve olonaklr olarak doldurularak birim amirlerine onaylatmasl ,eksik ve )an11S bilgide
bildlrim sahibi sorumlu olduEundan ilgili personellerc tebliE tebelliig yaprlmasr
gerekmektedir.Dolaysryla en geq 30.01.2015 tarihinc kadar Miidiirlilgiimiiz Maa$
MutemetliEine birimine ibraz ctmeleri; aksi takdirde Aile ve Cocuk Yardrmr Odemelcrinin
gilncellemesi yapllmamasl durumunda maa$larlna yansrmayacagl hususunda
;
GercEirli bilgilerinize tica ed
Miisliim KUTLU
Mildilr a.
il Sa!!lrk Mildiir Yardrmcrsr
EKLER
Aile Yardrmr Bildirim formu
DAGITIM
1-Tilm il Saghk Miidiirliigii $ubelerine
2-Tiim ilae Saglk Miidiirliikler;ne
1- 1 adet
!anhurfi Sa!hk lvliidtrlijgji Ydnetim Hizm€!leri
$ube
\lndiirliiEii
63050
Baglarbai/SANLIURF{
A iS" rrl! bilgi igin: Sanhurfa Saglrk Miidiirliigii Yonetnn Hizmerleri Sube MildrirlliEii 61050
BaglarbaSrlSAN]LIURFA
gijlenlielekbonik nnza rle nnzalarmNlr
Eukrnelel{roril<inra[surclimhtF//ebelse.saslrlsovtrdrcsindenl]06d16172b5451,1-aba90dc8c51JD6E?koduileerirebrhsini?
Bu belge 5010 say,lr elektonik imza kanuna soE
e
E
E
{
53
i
;
E!9d:
'o
;=
:
is,
!
E
P
'o
I
:3
E
5t
;,
E
.?1
ii
>i
!i
=t
h
?
E
.
I
2
g
E
g
E
o
{l
€: E:
!l
.?l
=i I
':l
6
E
::=
;*
8i
;/
=t
F-l s.
'-
h-a:
:ia;
qrt
s,
st
uJl
;a
: a
9
9
sl _d a
!l ;6
xt ,1v-;6
L]
;
E
n
L]
e
;5
9c
=l
e;
d
3!
F€
P
:=
=
g
;
!t
i
*
9;e
=
g
- 3 TF
F
+:
v
*
x
6
e
!
n
iJ'
ie
f Stri;
a
3l
:P+*
tl
el
:
P
e
'J
;gsJei
6;l n ! PE
H
P! fl; J
P
3
igIaEE;,';
:= !; ar;-lttS;E
q::::5eEi
f ;96 i
;"'f,3 "=;3:"'€!;3,
o_
:
9i
E
E
E
E
,=
E
g
EF.
':n
!:€
FE
=
.E
I
:
e' ;
6
g
€
€
:-:
E!!
=3.
.E
O
E
E
'3e
6
H P #!
6!
E
('?
F
'u.rl
<l
>t
-'il
{
E -=!
t
<l :l
a
0
^l
dl
€ : r,:
>=:
E
;l
*;ei
o
d;s
>t ::
E
j
E
<l E=
it :
!
t!
:
l{l E:
9
o
.a
e
6
E
;EE99
;E5i{
RE
:
d
E:
!ogee
=
9l
s d'3E
iil
-l
Download

İlgili Belge için Tıklayınız..