PI–019
Ateroskleroz Hastalığı ile NF-κB1A Genetik Polimorfizmi
Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Nil Özbilüm1, Serdal Arslan1, Öcal Berkan2
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sivas,
[email protected]
2
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilimdalı, Sivas
1
Amaç: Koroner arter hastalığı dünya çapında mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biri
olan inflamatuar bir hastalıktır. Nükleer faktör kappa B (NF-κB) immün sisteminin düzenlenmesinde
önemli rol oynayan bir transkripsiyon faktörüdür. NF-κB1A ise NF-κB’nin inhibitör versiyonudur.
Gereçler ve yöntemler: Çalışma için aynı bölgede yaşayan rastgele seçilmiş sağlıklı kişilerden
oluşan 201bireylik kontrol grubu ile koroner arter hastalığı teşhisi konmuş 201 bireylik hasta grubu
çalışıldı. Bu kanlardan fenol-kloroform yöntemiyle DNA izolasyonu yapıldı. Bu çalışma PZRRFLP metodu kullanılarak NF-κB1A -297 C/T, -826 C/T ve -881 A/G polimorfizmi genotipleri
belirlenmiştir.
Bulgular: NF-κB1A -297 C/T ve -881 A/G polimorfizmlerinde hasta ve kontrol grupları arasında
allel ve genotip frekanslarında istatistiksel bir fark bulunmadı. -297 C/T polimorfizmi T allel frekansı
için p=0.483, OR=1.14, %95 CI=0.81-1.60. TT genotip frekansı p=0.445 OR=1.44 %95 CI=0.563.70. -881 A/G polimorfizmi G allel frekansı için p=0.607 OR=1.09 %95 CI=0.78-1.52. GG
genotip frekansı için p=0.652, OR=0.76 %95 CI=0.23-2.47’dir. NF-κB1A -826 C/T polimorfizmi
TT genotip frekansı hasta grubu kontrol grubundan daha yüksektir (p=0.015, OR=3.44, 95%
CI=1.21-9.77). Benzer şekilde ateroskleroz hastalarında T allel frekansı kontrol grubundan daha
yüksektir (p=0.03, OR=1.43, 95% CI=1.03-1.99)
Sonuç: Bir Türk populasyonunda ilk kez ateroskleroz hastalığı ve NF-κB1A -297 C/T, -826 C/T ve
-881 A/G polimorfizmi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Buna göre NF-κB1A -826 C/T polimorfizmi
koroner arter hastalığı gelişimi istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmuş ancak -297 C/T ve
-881 A/G polimorfizmleri ilişkili bulunmamıştır. NF-κB1A -826 TT genotipi koroner arter hastalığı
gelişimi için önemli bir risk faktörü olabilir.
Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Genetik Polimorfizm, NF-κB1A
Teşekkür: Bu çalışma CÜBAP (Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
tarafından F-328 no’lu proje ile desteklenmiş olup, Cumhuriyet Üniversitesi İnsan Etik Kurulunun
2010-05/05 no’lu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
1444
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download

Ateroskleroz Hastalığı ile NF-κB1A Genetik Polimorfizmi Arasındaki