T.C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :62454420-100-5o tpj
Konu :Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumlarında
Çalışan Personel Bilgi Formu
06/11/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/11/2014 tarih ve 100/5057877 sayılı Pansiyonlu
Ortaöğretim Kurumlarında çalışan personel bilgi formu ile ilgili yazıları ve form ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ekteki tablonun doldurularak 11/11/2014 tarihi mesai bitimine kadar
Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
Fatın b u k u u ı
Müdür
EKİ:
1-Yazı
2-Form
(1 Adet)
(1 Adet)
HacıPınar Mah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülnar/MERSÎN
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
Elektronik Ağ : guInar.meb.gov.tr
: [email protected]
t .c
.
MICKSİ.N \ A U Ü C iİ
İl Millt ('fitlin Müdürlümü
Snvı : (*-»45147-100 5057K77
Konu: Pan^sonlıı Orunnirciım kıımmUtrmıh
V aitsin Personel H>ljiı formu
n r ı r.ıo n z i Mi Ri >
......................... K A Y M A K A M L IĞ IN A
i İlçe Millî Kğitim Müdürlüyü )
İlgi: Onnöğrciıın tienel Müdürlüğünün04 I I 2(JM tarihli \e İU5
5<h j >t ^ >-..tul; sj/u:
HıilvarUıünnı/
Oruıottreliiu
üettel
Müdürlüğünün
"PaıiMyorılu
( h'Uumivtmı
KurumLuimi;» { .ılı^m Personel Bilgi Vomru" konulu ıliît Vit^ı \eeki ildikte yumlenlmiMiı
Yrt/.ı ekimle gönderilen formun gctıel müdürlük bii/ııuU, »İve onllı ekilim
müdürlüMermce e.uel ionnuündd doldurularak 17-112014 uınlıınc k.ut.u uomj</rilmeM
gerekmekledir
liıl^it^nm/i \e tîereıiını rıe;j eJcnm.
Hatun c.l I
V ali a.
İl Milli Küllim N!İıdür ıı
r.KI.KR;
1-V;ı/ı Sureli ( i Sa> lîı l
2- hırın (1
ök
u
i V İlçe K,t\ makaml; inmı
(İlçe Milli l.ıîîlim Müdürlüğü)
\ıîK’> NK‘t%>i: I<Mut; I üiUm MiaLuİh^iİ
n « ı i î l ı i j ( M 5 ; . ' '*1 <>, i . M k
*'(
ItuEv-tt =
1Cfi^vh» MI:KSJS
\WI‘ il!tjl İİVIMIİ vîJt'h yu t.'
\ u v n i,iı
l^ k 'i
M v ^ n
jî t ' Z i I '?'> i i M
ı v ı »»
M v İ s î i u '!
\ K iU l
K.J , 1 :
IjJv* u( '2-11C~ <' |> H
S ,f.,
M ;i0 ıu
u
\
Mİ1 1 I l C ilH M K A K A M . K i l
Orıaöürctim ücne! Müdürlümü
Savı
'I2 X ?5 *0 105.y9 54KJ3153
Kı»n*ı
,M 11 : ü ' 4
U; ı n s i M» n f ı i O r M ı ' û r ı - h m K u n ı m l a n n d a
Vahanı Pcrsurtcî Hılgı Formu
........................VAI II.İtfİNh
<11 MıMİ İsılım Mitdıııimnu
İlirtiAİc bulurum resmi ortaöğretim kummînrtmn pan^yonhm tie ıkısh bilgilerin c\vv
lonruumda
ckidki
Itırına
uygun
olarak
doldurularak
21 1 I 2 0 M
larmc
kadar
lıu w
M ııdut'u îi te 11m ha : gt mder ıİ mc st yerekmek ttd 1r
B ily ıle h m / ı w ı gereyim rica edenm.
Mustafa K1ü> W
Eiakaıt a
Daire Halkanı
l'K: i l ıurıı
DM.IIIVI
B riaııı
Hi \
'5> t - !»•> K . ı / ( i . : v
W
1 ieki r«itlik \ş> w w ■* itk!>
|
>
ı
İtli ıll t\
V
\
>
n
.
!
î
.*
K
\ k .\
A > ; ıiiîîN
n u ı;.
ı :
> K
\n î M
ir
■i ) ; , ' ' 1
.•! il HV,I ı;v
i
'■ H K I
, ı,; . .
'/
]
’>»İlip
İ.-İI
mv't*
'■!: n*r \ Mr ut VH
v 0 h U (h
;S-
.
,,,
. ı
, , ; s
..
*.>
>ev<u •
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü