İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzaktan Eğitimleri
İlk
in!
y
e
l
r
i
l
e
b
ı
arınız
l
ç
a
y
i
7.
t
h
İ
e
Önc
nu 16. ve 1
liği kanu
n
e
v
ü
g
e
v
nliği
ı
e
ğ
v
lı
ü
ğ
g
a
s
e
v
ş
İ
ı
ı
ğ
ıl
rın iş sağlı
6331 Say
la
n
a
tmelikte
ş
e
lı
n
a
ç
ö
y
e
v
a
d
e
d
ın
i alanında
sları hakk
maddesin
ğ
a
li
s
e
n
e
e
v
v
ü
l
g
u
s
e
in u
sağlığı v
iş
ın
r
ılınmıştır.
eğitimlerin
la
k
n
a
lu
ş
n
lı
u
a
r
ç
o
z
e
üzer
ldırılması
a
in
olmaları
belirtildiği
in
r
r
a
le
d
r
e
im
b
it
a
ğ
h
e
etay
iskleri
reçlerden
r
ü
i
s
k
le
m
s
temel ve d
ü
e
t
i
m
k
, işyerinde
n kaynaklı
a
e
r
d
elidir.
la
in
n
m
s
a
il
e
r
ş
e
lı
v
lm
a
r
Ç
ü
t
le
ü
r
ü
ı için eğitim
rı işlerin y
s
a
la
ık
m
t
ş
p
lu
a
y
o
e
v
dalıklarının
ın
k
r
a
f
a
d
hakkın
İş Güvenliği Eğitimleri Hangi Hallerde Verilmelidir?
• Çalışanların işe yeni başlamaları durumunda,
• Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi
durumlarda,
• İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya
başlamadan önce,
• Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Biz ne yapıyoruz?
İş güvenliği eğitimleri hususunda 8 yıllık bir tecrübe ve birikime sahip olan Uzmaniş OSGB İşletme personellerinin eğitim ihtiyacını
Senkron ve asenkron olarak uzaktan eğitimle karşılamaktadır. Tüm Türkiye’ de farklı coğrafik konumlardaki ve zaman problemi olan
çalışanlara ve yöneticilere eğitimin zamanında verilmesi uzaktan eğitim ile sağlanmaktadır. Firmaların çalışma şartlarını da göz
önünde tutarak, çağdaş metotlarla gerçekleştirilir. Kaliteli eğitimi kolay ve hızlı bir şekilde alabilmeniz için Türkiye’nin her yerinden
bize ulaşabilirsiniz.
Uzman eğitimcilerimizin hazırlamış olduğu eğitimlerde, tüm katılımcılara ‘’katılım belgesi’’ verilerek belgelendirilmekte, eğitim
sonrasında eğitim etkinliğini ölçülmekte ve bu çalışmalar raporlanmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süreleri;
Eğitim süreleri; Değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, çalışan başına 16 saat,
• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, çalışan başına 12 saat,
• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa, çalışan başına 8 saat olacak şekilde verilmelidir.
Faydaları
Çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek
Bilinç düzeyinin artması ile iş kazası ve meslek hastalıklarının büyük ölçüde önlenmesi sağlanır. Yöneticiler ve çalışanlar için zaman
ve iş gücü kaybı önlenir, maliyetler azalır.
Uzaktan eğitim sistemi ile verilen eğitim konuları;
• İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme
eğitimi
• İş hukuku-yasal sorumluluklar
• İş kazaları ve meslek hastalıkları
• Yangın eğitimleri ve tahliye tatbikatı
senaryoları
• Acil durumlarda alınması gereken önlemler
• Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve
seçimi
• Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması
gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
• Güvenlik tedbirleri
• El aletleri ve iş ekipmanlarının
kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri
• Kaldırma, taşıma, istifleme ve depolamada
güvenlik önlemleri
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı maddelerle çalışmalarda alınacak
iş güvenliği tedbirleri
• Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri
• İş makineleri
• Yüksekte çalışmalarda alınması gereken iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri
• Tamir, bakım ve onarım
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitimleri