polipak
Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi
Polyester (PET)
Çemberler
c
0)
ı/ı
<U
O
Ebatlar
U zu n lu k
M ukavem et
9m m x 0,60
3000 mt.
170 kg
12mm x0,60
2500 mt.
275 kg
12mm x0,70
2000 mt.
300 kg
14mm x0,80
1400 mt.
350 kg
16mm x0,60
1800 mt
360 kg
16mm x0,70
1500 mt.
400 kg
16mm x0,75
1350 m t
425 kg
16mm x0,80
1300 mt.
465 kg
16mm x0,90
1200mt.
520 kg
16mm x 1
1100 mt.
565 kg
19mm x0,80
lOOOmt.
580 kg
19 m m x0 ,9 0
1000 mt.
615 kg
19mm x 1
1000 mt.
700 kg
19m m x 1,27
700 mt.
820 kg
R u lo Ç apı
R e nk
Ö l çü
4 0 7 x 1 5 0 m m (Farklı k a sn a k alternatifleri m evcuttur)
Yeşil, Siyah , Şeffaf
Farklı g e n işlik ve ka lın lıkla rd a ü retim yapılabilir.
Ebatlar
U zun lu k
M ukavem et
12mm x0,60
2500 mt.
305 kg
12mm x0,70
2000 mt.
360 kg
1 2m m x0,75
1750 mt.
4 0 0 kg
16mm x0,60
1800 mt
425 kg
16mm x0,70
1500 mt.
475 kg
16mm x0,75
1350 mt.
500 kg
Ç elik Ç e m b e r alternatif bir üründür.
16mm x0,80
1300mt.
570 kg
Hafif ve e sn e k o lu p kolay ve hızlı u y g u la n a b ilm e ö ze lliğ in e sahiptir.
16mm x0,90
1200 mt.
615 kg
Ü rü nle re tem a s e ttiğ in d e p a sla n m a z ve ü rü n e zarar verm ez,
iş g ü v e n liğ i seviyesi en üst d üzeydedir.
O to m a tik M a kin e, Şarjlı M akine, Havalı M a k in e v e Toka ile kullanılır.
M ü şterilerim izin talebi d o ğ ru ltu su n d a farklı ebatlarda ve
N
:D
Q
u zu n lu klard a üretim yapılabilir.
16mm x 1
1100 mt.
640 kg
19mm x0,80
lOOOmt.
685 kg
19mm x0,90
1000 mt.
745 kg
19mm x 1
lOOOmt.
820 kg
19mm x 1,27
700 mt.
975 kg
Ru lo Çapı
Renk
ö lç ü
4 0 7 x 15 0 m m (Farklı k a sn a k alternatifleri m evcuttur)
Yeşil, Siyah , Şeffaf
Farklı g e n işlik ve ka lın lıkla rd a üretim yapılabilir.
Süper Bant
T ü rk iye 'd e ilk defa firm am ız tarafından üretilen ve tescil edilen
bu ürün, şarjlı ve tokalı m a kin e le rd e kullan ım a u y gu n d u r.
İş g ü v e n liğ i seviyesi en üst düzeydedir.
c
Ebatlar
U zun lu k
M ukavem et
12m m x0.75
1750 mt.
275 kg
1 6 m m x0.75
1400 mt.
365 kg
Ol
ın
dj
O
Ru lo Çap ı
Re nk
4 0 7 x 1 SO m m (Farklı k a sn a k alternatifleri m e vcuttur)
Beyaz, Siyah , Kırm ızı, Sa n , Yeşil
Polipropilen
Çemberler
15
Ebatlar
U zu n lu k
M ukavem et
8m m x 0,60
3000 mt.
85 kg
9m m xO,55
4000 mt.
105 kg
9m m x 0,60
3000 mt.
110 kg
lO m m x0,60
3000 mt.
130 kg
12mm x0,60
2500 mt.
150 kg
1 2 m m x0 ,8 0
2000 mt.
230 kg
14 m m x0 ,6 0
1500 mt.
180 kg
14mm x0,80
1300 mt.
250 kg
1 6 m m x0 ,8 0
1100 m ı
270 kg
İm
O
R u lo Çapı
R e nk
2 0 2 x 15 0 m m / 2 0 2 x 19 0 m m / 4 0 7 x 150 m m
Farklı re n k alternatifleri m e vcu ttu r
:
Ebatlar
U z u n lu k
M ukavem et
6m m x 0,60
2600 mt.
85 kg
8m m x0,60
2000 m t
100 kg
9m m x0,60
2000 mt.
120 kg
• K ullanım ı kolaydır.
lOm m x0,60
1600 mt.
140 kg
• Ü rü n e te m a s e ttiğ in d e zarar verm ez.
12mm x0,60
1400 mt.
180 kg
• Farklı renk alternatifleri m evcuttur.
14mm x0,60
1100 m t
245 kg
• Polip rop ile n çe m b e r Plastik çe m berler arasında
en e k o n o m ik olanıdır.
• Hafif ve orta ağırlıktaki paketlem eler için ideal bir seçimdir.
• Tam otom atik, Yarı oto m a tik ve Tokalı m a kin ele r ile kullanılır.
Ru lo Ç ap ı
Renk
:
:
2 0 2 x 15 0 m m / 2 0 2 x 19 0 m m / 4 0 7 x 15 0 m m
Farklı re n k alternatifleri m e vcu ttu r
Ebatlar
U zu n lu k
M ukavem et
12mm x0,80
1900m t
205 kg
16mm x0,80
1500 m t
230 kg
Ru lo Ç ap ı
R e nk
:
:
2 0 2 x 1 5 0 m m / 2 0 2 x 19 0 m m / 4 0 7 x 15 0 m m
Farklı re n k alternatifleri m e vcu ttu r
Başlıca Kullanılan Sektörler
1.
Pam uk ve Pam uk Balyası
12.
O tom otiv ve Yan Sanayi
2.
A ğa ç Sanayi
13.
Beyaz Eşya ve Yan Sanayi
3.
Seram ik Endüstrisi
14.
Plastik Boru ve H ortum Sanayi
4.
M e rm e r Endüstrisi
15.
Kablo ve Elektronik Ürünlerde
5.
Bim s ve Taş Endüstrisi
16.
A ğır Sanayi Ü rünlerinde
6.
Flexible Am balaj Sanayi
17.
Cam Sanayi
7.
Teneke Kutu ve Şişe Sanayi
18.
İnşaat ve Yapı M alzem eleri Endüstrisi
8.
Kağıt Endüstrisi
19.
M ak in e Sanayi
9.
Dem ir ve Çelik Endüstrisi
20.
A ğır Metal Ürünleri
10.
D ağıtım Merkezleri
21.
Lojistik Hizmetleri
11.
Sebze - M e yve ve Tarım Sanayi
22.
Ofset ve M atba Endüstrisi
polıpak
Plastik Am balaj Sanayi Lim ited Ş irk eti
polipakplastik.com
»
Am balajda Lider Kuruluş
K a m b iz V a t a n d o s t 'u n 1 9 78 yılın d an bu yana biriken bilgi ve tecrüb esiyle İsta n b u l'd a k u rm u ş o ld u ğ u firm am ız G e b ze Plastikçiler O rg a n ize
Sa na yi B ö lge si içindeki 6 0 0 0 m 2 kapalı alana sa h ip m o d e rn üretim tesisin d e P oliprop ile n ve Polyester (PET) am balaj çe m beri üretim ini g e r­
çekleştirm ektedir.
Polipak D ü n y a 'n ın sayılı firm alarının sah ip o ld u ğ u Reifenhauser (Reim otec) markalı çift vidalı PP/PET üretim hatlarını satın alarak he m Türkiye
d e bir ilki ge rçe kleştirm iş h e m d e am balaj çem beri se k tö rü n d e T ü rk iye 'd e en y ü k se k üretim kapasitesine ulaşmıştır. Ü ç ü n c ü üretim hattının
d evre ye g irm e siy le birlikte yıllık üretim kapasitesi 10.800 to n a yükselm iştir.
M ü şterilerim izin talebi d o ğ r u ltu su n d a farklı renk v e ebatlarda üretim y a p a n firm am ız, üretim inin belli bir oran ını D ü n y a n ın bir ç o k ü lke sin e
ihraç etmektedir.
S o n teknoloji üretim hatları ve üretim kalitesiyle k e n d in d e n sö z ettirerek, satış ön cesi ve so n rası hizm et kalitesiyle m üşteri m e m n u n iy e tin i
üst d ü z e y d e tutm ayı h e d e f e d in m iş firm am ız yatırım larına d e v a m edecektir.
polipak
P lastik Am balaj Sanayi Lim ited Ş irk eti
Markanızı Riske Atmayın!
Ambalaj Önemlidir...
Daha Fazla
Bilgi İçin
polipak
P la stik A m balaj Sanayi Lim ited Ş irk e ti
G e b z e P lastikçiler O r g a n iz e S a n a y i B ö lg e s i
İn ö n ü M a h a lle si, A ta tü rk B ulva rı G e b z e • K oc a eli / T Ü R K İY E
Telefon: (+90262) 751 25 25 pbx
Faks
: (+90262)751 14 26
E-Mail : polipak@ polipakplastik.com
polipakplastik.com
Download

Çemberler - polipak plastik ambalaj ltd. şti.