RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
!"#$%"&"'"()*+'*,-,-,(-.-&($&"+)",&$/$(1,2W/mK
0*1&*'*()*&-,&-/-(23(''
S<67&(678( q
C,t
[ W/m² ]
;:+*&*'*(<"'$,(7.+(.-=*)&-/-((>(((((((((((((((((>
[K]
Zem
REHAU
4",$&"'"(.$.+"'$(23
5.-+'*(678(9$%*6:*'-
= 15 K $8$,
.-,-:(9"/":&":$(?(@(A(A
= 9 K $8$,
.-,-:(9"/":&":$(?(@(A(A
)&-/*(7.+(.-=*
%B(C:+*&*'
5.7
=(
5. -
i
) [K]
10
MA
5
97
&*
.%
C,
(*:
*&/-
MA
?C
R"'$,()*1&*'*.-,-,(-.-&
$&"+$'(9$:",=$(((G Z [ m²K/W ]
5.-+'*(.B
D78(9$%*6:*'-(EB(.-,-:(E*:+&*:-,*(9*%*,-:F(%",$&"'"(.$.+"'$,$,(*&+-,9*)$(GH9"/":$(3IJK(' 2 K/W
L"+C,(+*#*,(2M3(''
@E*/-9*(%":(*&*,('*N*&$,(.-=*)&-/-(O3PQ
Download

RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm Seviyeleme katmanının ısıl iletkenliõi