TEKNİK ŞARTNAMELER
Bio AmfI (100 ml)
•
•
•
•
•
•
Medium Bio-Amf i ya da benzeri şekilde yanında (-20oCdeki) supplemetiyle birlikte
gelmelidir.
100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
OOC'de sevk edilmelidir.
En az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
Bio Amf2 (100 ml)
•
•
•
•
•
•
Medium Bio-Amf 2 ya da benzeri şekilde yanında (-20oCdeki) supplemetiyle birlikte
gelmelidir.
100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
OOC'de sevk edilmelidir.
En az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
RPMI 1640 (500 ml)
•
•
•
•
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
CE belgeli olmalıdır.
Orijinal ablajında olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
Fitohemaglütinin
•
•
•
•
•
L Formu
20 ml'lik orjinal ambalajında olmalıdır.
-20 °C'de sevk edilmelidir.
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
CE belgeli olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
Colsemid
•
•
•
•
•
•
10 ml'lik ambalajda olmalıdır.
+4°C'de saklanmalıdır.
Konsantrasyonu 0,010 mg/ml PBS içinde olmalıdır.
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
CE belgeli olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalı
Heparin
2-.
•
•
•
CE belgeli olmalıdır.
Orijinal ablajında olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
CRA
•
•
•
•
•
orijinal ambalajında olmalıdır.
Uygun şartlarda sevk edilmelidir.
En az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
Gurr Tableti
•
•
pH:6.8 olmalıdır.
50 adet 1 lt olmalıdır.
Giemsa
•
•
Sitogenetik çalışmalaı için uygun olmalıdır.
Miadı en az bir yılolmalıdır.
İmmersiyon (100 ml'lik)
•
•
•
•
•
•
Sitogenetik Laboratuarında mikroskopi amacıyla kullanıma olmalıdır
Berrak ve parlak olmalı, kullanımda çökelek oluşturmamalı, sıvı halde olmalıdır.
Orijinal cam ambalajları içinde paketlenmiş olmalıdır.
Kullanıma hazır olmalıdır
Saklama koşulları ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir
Son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yılolmalıdır.
Entellan (100 ml'lik)
•
•
•
•
•
•
•
100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
Yoğunluğu 0,925-0,0935 olmalıdır.
Yoğunluğu 20C'de 0,93g/ml olmalıdır.
Vizkozites 60-100 mP AS olmalıdır.
Mikroskobik grade olmalıdır.
Nem ve ışıktan etkilenmeyecek ambalajında olmalıdır.
Miadı yaklaştığında firma uzun son kullnma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır.
PERİFERİK KAN DNA iZOLASYON KiTi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spin kolon sistemi olmalı
Taze kan veya sitrat, heparin veya EDT A'da korunmuş donmuş kandan DNAizolasyon
edilebilmeli
200 ul kandan 4-12 ug DNA izole edebilmeli
Kit içinde Proteinaz K olmalı
Proteinaz K hariç genomik DNA izolasyon kitinin bütün içeriği odasıcaklığında
saklanınalıdır.
Spin kolonlar ve 2 ml toplama tüpleri kit ile beraber gelmelidir.
Spin kolonlarının sayısı en az test sayısı kadar olmalı
Toplama tüplerinin sayısı en az ürünle beraber verilen protokolün gerektirdiğisayıda
olmalıdır.
Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeleri hiçbir suretle
içermemelidir.
AGAROSE
•
•
•
•
•
•
Elektroforez çalışmalarına uygun, polisakkarit formunda olmalıdır.
DNase, RNase aktivitesi bulunmamalıdır.
DNA bağlama kapasitesi bulunmalıdır.
Ürün Moleküler Biyoloji grade olmalıdır.
Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
Toplam 100 g teslim edilmelidir.
DNA LADDER KİTİ
•
•
•
•
•
•
•
PCR ürünleri ve ds DNA'nın boyutlandırılması için uygun olmalı.
Saklama tamponu 10 mMTrisHCI (pH8.0) ve 1 mM EDTA içermeli.
6X 10 mMTris-HCI (pH8.0), 60 mM EDTA, 0.03% bromfenol mavisi, 0.03%
ksilensiyanol FF ve % 60 gliserol oranına sahip yükleme boyası olmalı.
Bir kit 50 ug DNA ladder içeriğine sahip olmalı.
Ladder 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 baz'lık bantları
gösterebilmelidir.
Son kullanım tarihleri üzerinde belirtilmiş olmalı.
Agarozjel elektroforezinde kullanılabilir olmalıdır.
HOT START-TaqPOLİMERAZ
•
•
KCl içeren 10X TaqBuffer [100mM Tris- HCl (25°C'de pH8.8), 500mM KCl, %0.8
Nonidet P40], (NH4)2S04 içeren 10X TaqBuffer [750mM Tris-HCI (25°C 'de pH
8.8), 200mM (NH4)2S04, %0.1 Tween 20] ve 25mM MgCl2 solüsyonlarının her
birinden 3xl ml olacak şekilde, birlikte set olarak verilmeli,
EnziminSaklama Tamponu, 20mM Tris-HCl (pH8.0), ImM DTT, O.lmM EDTA,
100mM KCl, %0.5 Nonidet P40, 0.5% Tween 20 ve %50 glycerol içermelidir
•
•
•
•
•
Enzim Hot Start özellikte olmalı yani bünyesinde Spesifik antiTaqmonoklonalantibadi ile birlikte 500 birimlik yüksek kalite termostabilTaq enzimi
(A T-Taq) bulunmalıdır.
1 mikrolitresinde Su Taq enzim içermelidir.
Son kullanma tarihi en az 2 yılolmalıdır.
Taqpolimeraz ile aynı marka dNTP mix içermelidir.
Son kullanım tarihleri üzerinde belirtilmiş olmalı.
dNTP Mİx 80mM
•
•
•
•
Tüm deoksiribonükleazlar( dA TP ,dGTP ,dCTP ,dTTP) içermelidir.
Formülünde Na (Sodyum) tuzu bulunmamalıdır.
Purifikasyonu HPLC İle % 98 verimlilikte yapılmış olmalıdır.
Teslimatlar soğuk zincir ortamında yapılmalıdır.
AMNİYON DNA İZOLASYON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KiTİ
Spin kolon sistemi olmalı
Arnniyon sıvısı ve CVS (chorionic villus sample) örneklerinden DNAizolasyon
edilebilmeli
200 ul kandan 4-12 ug UNA izole edebilmeli
Kit içinde Proteinaz K olmalı
Proteinaz K hariç genomik DNA izolasyon kitinin bütün içeriği odasıcaklığında
saklanınalıdır.
Spin kolonlar ve 2 ml toplama tüpleri kit ile beraber gelmelidir.
Spin kolonlarının sayısı en az test sayısı kadar olmalı
Toplama tüplerinin sayısı en az ürünle beraber verilen protokolün gerektirdiği sayıda
olmalıdır.
Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeleri hiçbir surette
içermemelidir.
Bİ Distile Su (10 'lu)
•
•
10 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
Steril olmalıdır.
Download

TEKNİK ŞARTNAMELER Bio AmfI (100 ml) • Medium Bio