gtrc
Eleltlonik Bdge ltnetim sisterti
T.C.
YILDIZ TEKM K T]I[I \'ERSITE SI
Sayt
:2997 0644-050.0 1.04- 1407 I 604 I
I
Tarih:16.07.2014
Konu :Ost Kurul Karm
EGiIiM OGnTTiu nnKTOR YARDTuCILIGINA
G[ndem:
1)
2013-2014 O[renim
Hreketlilifi
Karar:
1)
OgrenimHreketliligi
l.l)
Hibeti olarak O[renim Hareketlilif,i gergeklegtiren Oprencilere ikinci taksit olaak hesaplanan ve
toplm hibeoin yaklaqrk %20'sine tekabul eden miktann, <ilreucinin faaliyet sonunda kargr universiteden
almrq ve AB Ofisine teslim ehnig oldulu tanslcripte gore Erasmus Progranrna katrldrlr her donem igin
en az bir dersten bEanh olmasr durumunda yurt drgrnda of,renim gormug oldufu surenin tamamrmn
Odenmesine karar verilmigtir. Baganh olunar dersin hern O[rencinin Leaming Agreonent formunda hem
kargr universitedar aldrgr tanskriptte belirtilmig olmasr gerelanektedir. Aynca bu dersin
kargrhIrnur olmasr zorunludur.
bt
ECTS
1.2) Faaliyet sonunda dgrenci tarafmdan teslim edilen transkripte gdre higbir dersten baganh
olamaym ve 6$rencilere. gergeklegtirdikloi faaliyet stlresine gdre hak ettikleri hibenin o.,b80'i
kendilerinde brralolmak gartryl_a- geri kalan 9'020 hibenin <idenmemesine ve ilk taksitle birlikte odarmig
olmasr halinde iadesinin istenmesine karar r.eriknigtir.
e-imzahdr
e-imzahdr
Doc. Dr. Bayran Ali ERSOY
Koordinat0r
Zekine iLHAI.I
Daire Bagkam
e-imzahdr
Ayser QETIN
Daire Bagkam V.
e-irnzalrdtt
Prof. Dr. YusulAWAZ
Reklor aRektor Yar&mosr
a*-,iifii{j5-I1siiffi-ur-_nFjd;^^'^'"--*^
Td :02123832069
Fo :02122361192
Idibd
W.b
c,Fosta
:
htE:/1$'lr.w..u
vild, ar' E/rbli.d.r'ptp
Download

2013-2014 akademik yılı üst kurul kararı