T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:33486921/821.05/61173
Konu :RESFEBE Yarışması
06/01/2015
.................................. MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 26/12/2014 tarihli ve 6950703 sayılı yazısı.
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün, Türkiye Geneli resmi/özel
okulların 4.5.6. Ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik, sanatın, bilimin, hayal gücünün ve zekanın
buluşma noktası olarak tarif edilen "RESFEBE" yarışması düzenleneceğine dair şartname ve
ekleri müdürlüğümüz web sayfası (http://akçaabat.meb.gov.tr) adresinde duyumlar
bölümünde yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmaya katılacakların şartnarnede belirtilen internet adresi
www.gazikemalsilsem.meb.k12.tr adresi üzerinden başvurmalan ve 10 Nisan 2015 tarihine
kadar başvurmaları hususunda gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
Yazı
(10 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm İlkokul ve Ortaokul Müdürlükleri
H"li1l~LU
V.H.K.i
Güvenli Elektronik
Imzalı Aslı
ile Aynıdır
ok-/O-t/2oı.s-
Akçaabat Kaymakaınlıgı İlçe Milli Egitim Müdürlügü
Tel: (O 462) 2281084-116 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Aynntılı Bilgi: H.OEMİRCİ(şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi:O.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb .gov.tr adresinden 7612-16df-344 f-829c-f5cd kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZC),N VALİLİGİ
Sayı
: 78141513/821.0517021248
Konu: RESFEBE Yarışması
29/12/2014
'
..
................................. FCi\~~I(}~i\
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi :Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
26/12/2014 tarihli ve 88013337/821.05/6950703
Bakanlığımız
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Yarışması" konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Müdürlüğünün
"RESFEBE
Hızır AKTi\Ş
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EFC
Yazı
(10 Sayfa)
Di\(}ITlM
FCaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
Hükümet Konagı 61040 TRABZON
Ag :www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
~Iektronik
Aynntılı Bilgi: Ömer POLAT VHKİ
Tlf: (0462) 230 2094 (1 106)
Fax: (0462) 230 20 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5a67-798e-394b-938c-9400 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilikye F;ğitiIQ ,r.e~_oI9mer~ Gen~1 Müdürlüğü
." ~~~. ~.: .':- '-,'
.: ..=-:.~ :~~~
"".~:/"
-. :.~.~;_:. .~;.. .-O.
. " "."
.'
'.
~
':
,"
...
- ,
Sayı
: 88013337/821.05/6950703
Konu: RESFEBE Yarışması
26/12/2014
............................... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürıüğü'nünI2.12.2014 tarih ve 848112601160.01.06/
6380549 sayılı yazısı.
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli resmi/özel okulların
4, 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik, sanatın, bilimin, hayal gücünün ve zekanın buluşma
noktası olarak tarif edilen "RESFEBE" yarışması düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı
incelenmiştir .
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
(Eklere, Genel
Müdürlüğe
web sayfasından
ait; http://yegitek.meb.gov .tr/www/yarisma-duyurulari/kategoriI18
ulaşılabilmektedir.)
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Konya YolufLOkullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğt. ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar şAHİN (Birim Koord.)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend9fC-2daa-397b-88b2-bfe2 kodu ile teyit edilebilir.
· 8a)'I:.84811260/ 160.01 .06/6380549
Konu:"RESFEBı~n Yarışması
. M1LLİEÖİ'I'~BA~NLlGINA , · ·
(Ytmilikve Eğitim ,Tekn9lojiIen Genel Müdurıüğü)
Ilgi
: a) Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğiinün 08112/2014 tarih ve 293 sayılı
yazısı.
b) MEBilköğretim ve OrtaöğretirnJ.curnmları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
ilirniz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü: sanatın, bilimin. hayal gücünün ve zekanın
buluşma noktası olarak adlandınlan "RESPEBR" yanşmasının ülke genelinde 4, 5, 6 ve 7.
sınıf öğrencil.erine yönelik oİatak düzenlemekistediklerini ilgi (;ı) yazı ile bildinniştir.
"RESFESEli Yanşmasında öğrencilerin: hayal gücünün. analitik düşünme. becerisinin
bilgi ve kavgı,m gelişimininstratıpji kapasiteşinin, arttınln:ı~l; algılama,
muhakerne becerisinin, dikkat ; ve kons~trasybnunuri ' desteklenmesi, değerler eğitiminin
geliştirilmesi
pekiştirilmesj amaçlanmakradır.
'.:''''
Ilgi (b) yönetmeliğin 22. maddesinin (e) bendjnde yeı: alan "Bakanlık dışındaki
,resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarı$lllalara katıbmmüfkı
amirin; yurt genelindeki yanşmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleşir... " ifadesi gereği söz
konusu "RESFEHE" yanşmasının ; ülke genelinde 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik
olarak düzenlenebihnesi hus~unda~ gereğipi arz edeı]ıı.
Yüksel KARA
VaHa.
Vali Yardımcısı
EK: 14
İl Milli Eğilin\ Müdürlüğü- Valilik Bin. ası/Küıahya
Elektronik Ağ: http:IAmtahya.lJleb. g~v."tr
"i.'.,.,i .·, i
e-posta: [email protected]
,, 'e'
Aynnuh bilgi içjn: Celal ACUN-VHKİ
Tel:, (O 274) 2236241-126
Faks.: (O 274) ::123 62 S4
Bu ewakgUvçnli elektronık imza ile jmzalanmışıır. hnp:lfevrııliS§rgu,ıntb,govtr,adresinden faf8-dfd6-3281 -9af9-102fkodu ile teyit edilebilir,
T.C.
KÜTAHYA VAlİLiöİ
K~ta~ya Bilim ve San~ı,
~~zi M~9rJüğü
.
iL MiLLi EGiTiM MÜOÜRLÜÖÜNE
ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi)
(Oı:eı F..ğjtim
tarafından;
E~tiln B~~:ri'ı~~~~a bağh
sınıf
Merkezimiz
Milli
okullarda okuyan 4;5.6 ve 7.
cğrencilerine yönelik ülkcgcnclindc"Rcsfchc" yan~maşı düzenlenecektir. Sanatın - bilimin.
hayal gücü ve zekilmn buh.ı.~ noktası (,larak ac.llCllldmlan "Rcsfebe" ~lcrin hayal S'icünü.
kelime, cümle.. atasôzü veya deyimi; harf. resim ve sayılarla anlatına beceriııini ortaya
koymaktadır.
"Rcsfebe" yanşmasında ôğrem.ilerin hayal gucunwı. analitik düşünme bcceri~in
gel~irilmt:8i. bilgi ve kavram gelişiminin .stmtcji kapasitesinin artfinhnası, algılama, muhakeme
becerisinin, dikkat ve kotlS8Jlmısyonunun destekJenmesi,~er eğitiminin pekiştirilmesi
arn.açlanmaktadtr.
.
Söz konusu "Resfcbe"yarışmasınm Ülke genelinde yapılabilmesi j(.;" gereğini;
Bilgilerini7.ear-1: ~erim .
..t~
. Mu~Fan AKKQÇ
Merkez
üdürü
Ekh:r: 1- Yanşma Şartnamesi
2- Başvuru Fonnu
vazi Keıııal Bili.m \(e Sanat Merbzi MitdUrl~
Adliye KafŞ1s! ~şki Gazi KeOW tÖ.O.
KÜTAHYA
T~lefoo
;0214.2236293
Faks: 0214.223,6282
F..-Posta:[email protected]çtnıail,cotn
intemct:1Ao·\\lw.gl1.1umalbilsem,nct
'·
til
f.""
~
1l
BILSEM
•.•. 1!l)IMJ'(A _ . -
Aynrtalı HilKi:
MduiJet ÖZYO.R<.iUN
Memııt
Dahili: 14
"SÖZCÜKl&RiN GiZEMi'I
.
.. '
...
• I.".
~.
:.:::-»'.
-
. '. .
RESFE B~YAf3IŞMASI
J(Ot~2a15
~.;
.'
~.
1. KONU: Milli Eğitim Bakan1ığma. bajl. okuUarda okuyan 4, 5. 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine yönc1ik. "Sö:ıxüklmn GiiCmi" başbkJırcsfehe yan~ düzcnJcnccck.tir.
Yarışma konu.~ ser~ttir.
Z.
YARıŞMANıN .· AMACı: Ôbcncilcrinıihinsel kapasiteleri ve bccenlerinin
geliştirilmesinde
egle~H
zeka oyunlan etkili bir araçtır. Resfche yanşması ile öWen(,.;lenn
vakit geçirirken analitik
düşünme
teknikleri ile tanışaıalan ve bu becerilerini
geliştinnelerini sağt amak amaçlanmaktadır.
3.
YARışMANıN
KAPSAM): Bu özel ~ame yukanda konusu ve amacı belirtilen
Resfcbc Yanşmasının şartlaom,
esas ve usulleri lmpsar.
4.
başvuru şeklini..
MillIcrini.
yarışma
takvimine
ilişkin
YARISMANıN YASAL PAYANACı i MilJi Eğitim Bakanhğı blOğretim ve
Ortaöğretim
Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yöocıme1iğinin 22. Maddesi ve sosyal
etkinliklerin amacına uygun düzenlenıııiştir.
"Madde ı2- Sosyal etkinlikler ve di~er ders fitaliycderi kapsamında öğrencilerin ilgi ve
yeteneiderini geli ştmneleri ne. kendilerine güven duyabilmelainc. sosyal
anlayışlı
ve saygıl ı
ilişicilerde
olabilmelerine, bilimsel düşünce ve iD(lClcme ahşkanhğı
kazanabilmelerine imkttn sağfamak amacıyl a ~it1i yanşmalar düzenlenir."
5.
BAŞVURULAR:
5. 1.
Yanşmacılar çaJışmalannı
A4 kağıt boyutlmna cl çizimi olarak Ydpacaklardu.
5.2. A4 kağıt buyutlınna el çizimi olarak yapılan rcsfcbc çalışmalan dijitalortama
(jpg) resim formatında aktarıJacalctır.
5.3. Gazi Kemal Bilsem'in WWVt'. az;kcmaJb;ısem.~b.k12.tTadresli web sitesinde
ıayınIanacaL
"başvuru formu" doldurulduktan sonra eser ve başvuru fonnu sıkJştınhnış
dosya · (zip dosyası) haline dönüştfuillecektir. Dosya isimlerinde başvuru fonnuoda
kul1antJan rum~f. kullanılacaktır. Zip formatındaki dosya resfc:[email protected]
adresine gönderilecektir,
5.4. Yanşmaya posta yoluyla ~şvunı kubul edilmeyc:çektir.
5.5 . .Başvuru foonu olmayan ya da başvuru tormundaki bilgileri eksjk olan
yanşınaetlann
5.6.
eserleri
13aşvurular
değerlendirilmeyecektir.
10.04.201 S Cuma
S83t
24.00·e
kıtdur yapılacaktır. Zamanında
gönderilmeyen çaı~alal' ~crJcnditme dı~ tutulacaktır.
",
6.
SONUÇLARıN OUV1IRYI,MASI:{j::,
.' '. Y,*n~ınarnn ,sonuçlan K~~Y.a Gazi i<~BiLh:iı)'o .sanatMerkezinin "*i'li web si~i
...··'",vww.;;liiima1bil~~ı;ki2.~li~~~~·~~~~:i"~lı
S~:ô.4.2ijig:i;:'
=ba' ". giina .
_,
. . ; ", .
::':;_:.. -".
'.
.~~-.
'~":>~'
~"'-""'_:?;!'',.':
"'0;:., ~:~;:'<
duyurulacakttr.
7.
.~;:?
:. ___,, __..f
,.
~,
' ••'.-,
....", .. .
ÖDÜLLER!
ülü
ProfesyoneJPotogt8f '
Biriııdlik
Tablet
Makinesi
kin4:Uik
Tablct
Tablet
çü nrili k
Bisiklet
T$let
NOT: Ödül takdinü.2);E, Nisan 2()15,~6i ; ı;ünü saatto.OOYdaK.t\tahya· da
düzenlenecek olan 23 Nisan törenlcnnde yapılacaktır. ilk "Üçe giren öğrencilerin ve
danışman öğretmcnierinin yol masrafları (otobüs ya da tren Ocrcti) ve bir günlük
lrooaklamalan ·Cazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi tarafindan karşılanacaktır.
8. GENEri ESASLAR:
1..
YanŞtl1aya Milli Eğitim. Bak.wıwnabıı~f~Kullarda okuyan 4. S, 6 ve 1.s1ttıf
öğt<:nciJcri katılabilir.
2..
Yanşmanın konUStı serbesttir.
ı Yanşmaedar üç
narfli bir romuz helide,yecek, eserlerinin
sağ
üst k~rıe
yazacakJanhr.
4. Yanşma)'lt her öğrenci en fazlabir esme "atılabilir.
5. Oanı~an öğı:etm~ birdeuf~l~ ~i~ ,.danJ~1t!~:ık yı;pabilir.Ancak bir
öğrencinin birden Fazla danışmanı oJam~. · .
'.'
6.
Yarışmaya
gönderilen
gÖnderenine aittir.
7. Derece
çal1şmalann
alsın veyaalmasın
sorumlulUğu
eser sahibi ve
eserlerin tüm telifhaklan Kütahya Ga7.i Kemal Bilim
Ve Sanilt Merkezine aittir. Yanşmaya
:;ayıllr.
her t\irlü
katılan
öptciler bLl şartlan kabul etmiş
"
.1
.---Jt'.
8.
Yanşmaya
katLIan eserlerin dqctJcndirilmesi K.ütahya Gazi Kemal Bilim ve
Sanat Merkezi Müdürlüğü 'nün, belirleyeceği . bir komiSyon tırafindan
yapılacaktır.
. .' ", ,': , ' , ' .••.
•
-
.:-:
....
•
o'· ~
.'
•
•
-.
9. Yanşmacılar buşaı;tna~ede belirtil~Tl~~Qt~'şartJan~~uJ ctmlıS:8-Yıh,r.
•. " .
o . . . . . . . ,_o
-.- .0t'
LO. YARISMA KOOR~~~..\TÖIU:ER'I:
..
ı.
Oktay YIl..DCRlM . .. ..... , .. ....05327'1101 05
1. Leyla TÜRKITL .... ............ ..0505 830 1170
3. Şcnay BOZKURT .. ..... ... ......OSOS 839 J8 05
4. Ali KA VAKLL. ....... ..... .... .. 0505 454 1893
S, KcmalPjŞK1Nı:;R>;;>ı , · ...•. " {'~9~~~8J~ · ~~)~ .
Nm: !-ıırjim Mesai Saalleri içinde ATtlYllfıZ.
ıL V.asmada Gkeyli ÖğmıciJcr
ı.
Ayşe Gii1SÜfn
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bey7.a ALSAYRAK
Cabıt GÜRKAN
EroJ GÜLŞEN
Mustafa AKGON
Mustafa ALTINTAŞ
Sefa BOZDEMİR
KABAKÇI
12. (LErisiM:
Kütahya ~j Ketnal Bilim Ve sanut Merkeıi ",
Telefon: 0274223.62 93
internet adresi: htlp:l/gazikem~tbilı>tm.meb.kı2.tr
e-po,ta~
lrutahyabilscm2008.@h<>tmaiLcom
Adres: Saray Mahallesi MahveL8..,kak A9liye yam ",OTAHY A
_._
0._
.:
Leyla TÜRKEL
ŞenaySOZKURT
05.12.2014
Merkez MivUlf'it
. OktCLyytL,.OlRIM
BAŞVURU
Rumuza.
Okulu
Smırı
Yaşı
Telefonu
Adresi
E-postası
DANIŞMAN <>GRETMENiN=
Adı
soyadJ
Branşı
Telefonu
""'pos tası
Rcsr~benlril1 cevabı
FQR,MU
i'
Download

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü´nün düzenlediği resmi