KA3E
ÜNKA.3.03.TB.077 20/02/2012/07
Genel MaksatlÝ
KalÝp AyÝrÝcÝ
TANIMI
ÜNKA-KA3E serisi kalÝp ayÝrÝcÝlar, šzellikle kalÝplarÝn betondan
kolayca alÝnmasÝnÝ saÛlayan ve betona dŸzgŸn/lekesiz yŸzey
kazandÝran kimyasal emŸlsiyon bazlÝ kullanÝma hazÝr bir karÝßÝm
olup, dŸßŸk ÝsÝda kŸr uygulamalÝ ve geniß yŸzeyli, detaylÝ beton
kalÝplarda kesin ve etkin sonu alÝnabilmesi amacÝyla gelißtirilmißtir.
BŸnyesindeki kimyasal bileßimlerin, beton bŸnyesindeki alkali
ile reaksiyona girmesi sonucunda kalÝp yŸzeyinde olußan suya
dayanÝklÝ, koruyucu ve ayÝrÝcÝ film tabakasÝ, ŸrŸnŸn en gŸlŸ
šzelliÛini olußturur.
AVANTAJLARI
¥ Ahßap, plywood, metal, plastik ve/veya benzeri her tŸrlŸ kalÝpta
kullanÝma uygundur.
¥ Betonda dŸzgŸn ve lekesiz bir yŸzey elde edilmesini saÛlar.
¥ Kalõbõn sškŸlmesini takiben betonarme yŸzeyde yapõlacak astar,
sõva ve boya gibi uygulamalarda aderans sorununa yol amaz.
¥ KalÝplarÝn tekrar kullanÝmÝnda temizlik gereksinimini en alt dŸzeye
indirir.
¥ AkÝßkanlÝÛÝ yŸksek bir sÝvÝ olup, pŸskŸrtme aracÝnda tÝkanÝklÝk
yapmaz.
¥ KullanÝmda kg/m2 olarak ekonomi saÛlar.
¥ Plywood kalÝplarÝn film tabakasÝna zarar vermez. Film yŸzeyini
aßÝndÝran ve kalÝbÝn šmrŸnŸ kÝsaltan diÛer yaÛ esaslÝ kalÝp
ayÝrÝcÝlar ile kÝyaslandÝÛÝnda, kalÝp šmrŸ 10 katÝna kadar uzar.
TEKNÜK …ZELLÜKLERÜ
KORUMA
ÜNKA-KA3E serisi ŸrŸnler dondan korunmalÝdÝr. Dona maruz
kaldÝÛÝ hallerde kullanÝmdan šnce oda sÝcaklÝÛÝnda, ateße temas
ettirilmeden, kendi kendine šzŸlmesi ve ok iyi karÝßtÝrÝlmasÝ
saÛlanmalÝdÝr.
DÜKKAT
¥ En ŸstŸn sonu, en ince tabaka tatbikinin saÛlanmasÝ ile elde
edilir.
¥ Fazla kullanÝm ekonomik olmayÝp aynÝ zamanda betonda aßÝrÝ
yŸzey tozlanmasÝna ve lekelenmeye sebep olur.
TEKNÜK HÜZMETLER
KullanÝcÝnÝn konumuz ile ilgili tŸm sorunlarÝna yardÝmcÝ olmak Ÿzere
teknik servisimiz hazÝrdÝr.
Ek bilgiler iin lŸtfen merkezimize danÝßÝnÝz.
Kalõp yŸzeylerinin emiciliÛine baÛlõ olarak, ÜNKA-KA3EÕnin yanÝnda;
ÜNKA-KA3E/25,
ÜNKA-KA3E/30,
ÜNKA-KA3E/40
versiyonlarõ da mevcuttur.
¥ GšrŸnŸm: SŸt beyaz akÝßkan sÝvÝ
0,93 ± 0,02 kg/lt
¥ YoÛunluk (20¡C): ÜNKA-KA3E
¥ YoÛunluk (20¡C): ÜNKA-KA3E/25 0,97 ± 0,02 kg/lt
¥ YoÛunluk (20¡C): ÜNKA-KA3E/30 0,96 ± 0,02 kg/lt
¥ YoÛunluk (20¡C): ÜNKA-KA3E/40 0,95 ± 0,02 kg/lt
¥ Alevlenme NoktasÝ: 200¡ C ŸstŸnde
¥ Donma NoktasÝ: -5¡ C
¥ Depolama: KapalÝ ambalajda ve dondan korunmuß olarak
en az 1 yÝl
¥ Ambalaj: 25 kg plastik bidon, 180 kg. sac varil
UYGULAMA
ÜNKA-KA3E serisi ŸrŸnler kullanÝma hazÝr ŸrŸnler olup inceltilmelerine
gerek yoktur. KalÝp yŸzeyinin temizliÛi saÛlandÝktan sonra ŸrŸn sert
fÝra, rulo, ŸstŸpŸ veya pulverizatšr ile ince ve homojen bir tabaka
halinde kalÝp yŸzeyine tatbik edilir. AkÝntÝlar ve fazlalÝklarÝn olußmasÝ
engellenmelidir.
T†KETÜM
KalÝplarÝn yŸzey durumuna ve uygulama ßekillerine baÛlÝ olarak
20 - 50 m2/kg.
SAÚLIK ve G†VENLÜK
SaÛlÝk ve GŸvenlik AÝsÝndan: KA3E uygulamasÝ sÝrasÝnda gšze
temasÝ halinde, gšz bol su ile arpÝlarak yÝkanmalÝ ve tÝbbi mŸdahale
saÛlanmalÝdÝr.
YangÝn AÝsÝndan: Alevlenme noktasÝnÝn yŸksek olmasÝ
nedeni ile KA3E serisi ŸrŸnlerin yanÝcÝlÝk riski dŸßŸktŸr. Ancak buna
raÛmen ortamda yeterli havalandÝrma saÛlanmalÝ, kullanÝm
sÝrasÝnda Ýplak ateß ile alana yaklaßÝlmamalÝdÝr. Depolama
alanlarÝnÝn havalandÝrma koßullarÝna uygun ve varil aÛÝzlarÝnÝn
kapalÝ olmasÝna dikkat edilmelidir.
Bu broߟrdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadÝr. Bununla beraber elde edilecek
sonular, kontrol imkanlarÝmÝz dÝßÝnda kalan muhafaza ßartlarÝ, uygulama ßekil ve koßullarÝna baÛlÝ olarak
deÛißkenlik gšsterebilir. DolayÝsÝ ile garantimiz sevk edilen ŸrŸnŸn kalitesi ile sÝnÝrlÝdÝr. Ünka mamullerle ilgili
yapÝlacak her tŸrlŸ teknik deÛißiklik, kod ve ambalaj deÛißikliÛi hakkÝnÝ saklÝ tutar.
The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKAÕs
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.
Download

Ürün Teknik Broşürü