T.C.
KINIK KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Müftülüğü
Sayı :61211531-902.03-120
Konu :Münhal Kadro Ġlanı
17/03/2014
MÜFTÜLÜK MAKAMINA
ĠZMĠR
17.03.2014 tarihi itibarı ile, Ġlçemiz Müftülüğü münhal kadrolar cetveli aĢağıya çıkarılmıĢtır.
Arz ederim.
Mahmut MĠNTAġ
Ġlçe Müftüsü
DAĞITIM
:
Ġl ve Ġlçe Müftülüklerine (Mail)
KINIK ĠLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN ĠLAN
Ġlçemiz Müftülüğünde açık bulunan aĢağıda yeri, unvanı sınıfı ve derecesi yazılı kadrolara naklen atanmak
isteyenler için Ġl Müftülüğünde 01.04.2014 Salı günü saat 08.30 da yarıĢma sınavı yapılacaktır.
ARANAN ġARTLAR
1-Naklen atanmak isteyenlerin adaylığının kaldırılmıĢ olması,
2-Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen
Ģartlara haiz olmak.
3-Ġl dıĢından müracaat edenlerin bulundukları yerde 3 (üç) hizmet yılını, Ġl içinde ise Metropol olmayan
Ġlçelerden müracaat edenlerin 1 (bir) hizmet yılını doldurmuĢ olmaları,
4-Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına katılmıĢ ve en az A ve B Grubu Camiler için 60 (AtmıĢ),
C ve D Grubu Camiler için 50 (Elli) ve üzeri puan almıĢ olmak.
MÜRACAT ġEKLĠ VE SÜRESĠ
1-Ġstekliler, 28.03.2014 tarihine kadar form dilekçe, bir adet fotoğraf, MBSTS sonuç belgesi ve
(Hafız ise) Hafızlık belgesi ile birlikte Ġzmir Ġl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
2-Sınav 01.04.2014 günü saat 08.30’da Ġzmir Ġl Müftülüğünde komisyon huzurunda yapılacaktır.
Ġlgililere duyurulur.
MÜNHAL KADROLAR
SN
1
2
3
4
Ġlçesi
Kınık
Kınık
Kınık
Kınık
Münhal Kadronun Adı
Yayla Köyü Camii
Poyracık Yıldırım Camii
Yayakent Hacıümmet Camii
Merkez ÇarĢı Camii
Ünvanı
Ġ.Hatip
Ġ.Hatip
Ġ.Hatip
M-Kayyım
Ġlçeye Uzaklığı
18 Km
3 Km
9 Km
Merkez
Lojman
Durumu
Var
Yok
Yok
Yok
Grubu
D
C
D
C
Download

4-Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına katılmıĢ ve en az A ve B