KÜRESE L
G L O B A L
DANIŞMANLIK
A D V I S O R Y
HĐZMETLERĐ
S E R V I C E S
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ve PGLOBAL ĐŞBĐLĐĞĐ ĐLE
KATILIMCI AYRINTILI BĐLGĐ FORMU
ADI-SOYADI
MEZUN OLDUĞU OKUL, YIL
MESLEK / UZMANLIK DALI
ÇALIŞTIĞI KURUM / BÖLÜM
KURUMDAKĐ GÖREVĐ / ÜNVANI
NE KADAR ZAMANDIR BU ALANDA
ÇALIŞIYORSUNUZ?
BĐLDĐĞĐNĐZ YABANCI DĐLLER
BĐLGĐSAYAR BĐLGĐSĐ
ADRES
TEL
CEP-TEL
FAKS
E-MAĐL
Download

k ü reseldanı ş manlıkh đ zmetler đ globaladvısoryserv