FİSKOBİRLİK
Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.fiskobirlik.org.tr
Merkez : GİRESUN
Oda Sicil No:1914
Telefon: (0454) 2164240 (4Hat)
Tic. Sicil No:535
Vergi No:3860008218
Faks: (0454) 2161058 – 2125607
e-mail: [email protected]
Hacısiyam Mh.Fatih Cd. No:59 GİRESUN
OLAĞAN GENEL KURULA DAVET
Birliğimizin 2013/2014 iş yılı Olağan Genel Kurulu 17 OCAK 2015 Cumartesi günü saat:
10.oo’da, GĠRESUN FĠSKOBĠRLĠK EĞĠTĠM VE SOSYAL TESĠSLERĠ TOPLANTI
SALONUNDA (EFİT A.Ş yanında) aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantısı aynı yer
ve saatte çoğunluk aranmaksızın (bir hafta sonra) 24 OCAK 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
2013/2014 iş yılı çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu, finansal
tablolar, bilanço ve gelir-gider tabloları ile 2014/2015 iş yılı bütçe ve çalışma programı, toplantıdan
otuz gün önce ortak kooperatiflere ve kooperatif asil temsilcilerine gönderilerek incelemeye
sunulmuştur.
Birliğimize bağlı F.T.S. Kooperatifleri asil temsilcilerinin (delegelerin) Olağan Genel
Kurul toplantısına katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
FĠSKOBĠRLĠK
YÖNETĠM KURULU
GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış,
2- Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan, bir başkan
vekili ve iki kâtip üye seçilmesi,
3- Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın
okunması,
4- 2013/2014 iş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun
okunması ve karara bağlanması,
5- 2013/2014 iş yılı Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının incelenmesi,
onaylanması veya reddi,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7- a) Birliğin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına
yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılın bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
b) Birliğimizin 2014-2018 yıllarını kapsayan Fiskobirlik Strateji Belgesi hakkında bilgi
verilmesi,
8- 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenen 4572 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca
Bakanlıkça hazırlanarak 08/04/2014 tarihinde Bakanlık makamının onayı ile yürürlüğe giren, Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin intibak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine
sunulması,
9- T.S.K. Birliği Anasözleşmesinin 68. maddesi gereğince, Birliğin 2013/2014 iş yılında
ortak içi işlemlerden oluşan gelir-gider menfi farklarından kapatılması konusunun görüşülerek karara
bağlanması,
10- 4572 Sayılı Kanunun 5. maddesi ve TSK Birliği Anasözleşmesinin 34. maddesi
gereğince Birliğin denetimini yapacak denetçinin ve yedeğinin seçiminin yapılması,
./..
Sayfa-2
11- T.S.K. Birliği Anasözleşmesinin 46, 54, 57, 61 ve geçici 4. maddesi uyarınca Birlik
Yönetim Kurulunca yeniden hazırlanan S.S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve bağlı
kooperatifleri; Fındık Alım - Ekspertiz ve Saklama Yönetmeliği'nin, Fındık Kırma Fabrikası
Yönetmeliği'nin, Mal ve Hizmet Alım-Satımı ile İmalat-İnşaat işleri Yönetmeliği'nin, Taşınmazların
Kiraya verilmesi ile Depo, Fabrika ve Arsa Kiralama Yönetmeliği'nin, Fındık Kalite ve Sıklet Farkları
İnceleme Esasları Yönetmeliği'nin, Denetim ve Rehberlik Birimi Yönetmeliği'nin, Personel
Yönetmeliği'nin, görüşülerek uygulamaya konulması için karar alınması,
12- Şirket ve diğer teşekküller kurmaya, bu şirket ve teşekküllerine iştirak etmeye veya
bunlardan çıkmaya, vakıf kurmaya veya kurulu olanlara katılmaya karar vermek veya bu konuda
Yönetim Kurulunu yetkili kılınması,
13- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal hakların görüşülerek
karara bağlanması,
14- T.S.K. Birliği Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve görev süresi
başlıklı 43. maddesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri sayısının tespit edilerek karara
bağlanması ve görevleri sona eren Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin dört yıllığına seçilmesi,
15- Dilek ve temenniler,
16- Kapanış
Download

F İ S K O B İ R L İ K