Tehlikeli
At›k Yönetimi
E¤itimi
20-21 Kasım 2014
Barceló Eresin Topkap› Hotel
‹stanbul
ORGAN‹ZASYON
DESTEKLEYEN KURUM / KURULUfiLAR
Tehlikeli At›k
Yönetimi E¤itimi
20-21 Kasım 2014
Barceló Eresin Topkap› Hotel / ‹stanbul
Genel Bilgiler
• E¤itimin ilk günü Barcelo Eresin Topkap› Hotel’de gerçeklefltirilecek olup
ikinci günü Tehlikeli At›k Ara Depolama ve I. S›n›f Düzenli Depolama Tesisi’ne
teknik gezi düzenlenecektir.
• E¤itime kat›l›m ücreti KDV dahil 200 TL’dir. Kat›l›m ücretine; e¤itim
oturumlar›, ö¤le yeme¤i, oturumlar aras› ikramlar, e¤itim materyalleri ve
teknik gezi dahildir.
• E¤itime kat›lmak isteyenlerin, 17 Kas›m 2014 tarihine kadar www.istac.com.tr
adresinde yer alan “KAYIT FORMU”nu doldurmalar› ve kay›t formunu
“BANKA DEKONTU” ile birlikte faks ya da e-posta yolu ile afla¤›da belirtilen
adrese iletmeleri gerekmektedir.
Banka Hesap Bilgileri
‹STAÇ ‹STANBUL ÇEVRE YÖNET‹M‹ SAN. VE T‹C. A.fi.
Vak›flar Bankas› – Valide Sultan fiubesi
IBAN NO: TR 91 0001 5001 5800 7302 6225 46
Fatura için banka dekontunun aç›klama k›sm›na lütfen firma ünvan› ve
kat›l›mc› ismini yazınız.
• Program sonunda kat›l›m sertifikas› verilecektir.
Katılım sınırlı sayıda olacaktır.
Güncel bilgileri www.istac.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
‹letiflim
Ahmet TÜRK
Piyalepafla Bulvar› No:74
Feriköy / fiiflli 34379 ‹stanbul
Tel: 0 (212) 230 60 41 / Dahili: 1752
Faks: 0 (212) 231 76 14
E-posta: [email protected]
Tehlikeli At›k Yönetimi
E¤itim Program›
20 Kas›m 2014, Perflembe
08:00-09:00 Kay›t / Aç›l›fl
09:00-09:30 Aç›l›fl Konuflmalar›
09:30-10:10 Tehlikeli At›k Kaynaklar›, Karakterizasyonu ve
Yasal Düzenlemeler
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
10:10-10:30 ARA
I. OTURUM
10:30-11:00 Tehlikeli At›k Beyan Sistemi (TABS) ve MOTAT Uygulamas›
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
11:00-11:30 Tehlikeli At›klar›n Toplanmas›, Tafl›nmas›, Ara Depolanmas›
ve Yönetilmesi
‹STAÇ A.fi.
11:30-12:00 Tehlikeli At›klar›n Yak›larak Bertaraf Edilmesi
‹ZAYDAfi
12:00-13:30 Ö⁄LE YEME⁄‹
II. OTURUM
13:30-14:00 Tehlikeli At›k Yönetimi ile ilgili Sektöre Genel Bak›fl
TAYÇED
14:00-14:30 Çimento Sektöründe Tehlikeli At›klar›n Bertaraf›n›n
De¤erlendirilmesi
‹stanbul Teknik Üniversitesi
14:30-15:00 Tehlikeli At›klar›n Denetimi, ‹dari ve Adli Cezalar
‹stanbul Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü
15:00-15:20 ARA
III. OTURUM
15:20-15:50 ‹flletmelerde At›k Yönetimi ve Endüstriyel Simbiyoz Yaklafl›m›
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›
15:50-16:10 Sa¤l›k Sektöründen Ç›kan Tehlikeli At›klar›n Yönetilmesi
‹STAÇ A.fi.
16:10-16:30 ‹nflaat Sektöründen Ç›kan Tehlikeli At›klar›n Yönetilmesi
Yeni Yüzy›l Üniversitesi
16:30-17:00 Tehlikeli At›k Yönetiminde Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözümleri
21 Kas›m 2014, Cuma
08:40-09:45 Tesise Hareket (Topkap› Barcelo Eresin Oteli önünden)
09:45-11:15 TEKN‹K GEZ‹
‹STAÇ A.fi. Tehlikeli At›k Ara Depolama ve
I. S›n›f Düzenli Depolama Tesisleri, fiile-Kömürcüoda
11:15-12:00 Tesisten Ayr›l›fl
Tehlikeli At›k Yönetimi
E¤itimi
20-21 Kasım 2014
Barceló Eresin Topkap› Hotel / ‹stanbul
E⁄‹T‹M‹N YAPILACA⁄I MEKAN KROK‹S‹
Barcelo Eresin Topkap› Hotel
Millet Caddesi No: 186 Topkap› / ‹STANBUL
Tel: 0212 631 12 12
Faks: 0212 631 37 02
www.barceleoeresintopkapi.com.tr
Download

Tehlikeli At›k Yönetimi E¤itimi