T.C.
MANNA VAL!LW!
ii Mill Egitim Mudurliigii
J4a
)
06/11/2014
Sap : 27092994/220/5080587
Konu: Devamsiz Ogrenciler
KAYMAKAMLRINA
lice Milli Egitim Mudflrlugfl
i: Adana Valiligi Ii MEM. 04/11/2014 tarih ye 5018291 sayili yazisi.
I
Adana Yuregir !lcesi Balören Ortaokulunda kayitli olan ekli listede isimleri
belirtilen ogrencilerin sürekli devamsiz duruma dütük1eri, yapilan aratirma sonucunda
Ilcelerinde ikamet etmedikieri mevsimlik içi çocuklan olarak okula kayitlarinin yapildigi,
aile ye çocuklarin nereye gittikierinin tespit edilemedigi bi1diri1mi olup, ilgi yazi ye ekieri
iii ikte g6nderi1mitir.
Sürekli
devamsiz
durumda bulunan
!lceniz okullarinda
ogrencilerin
grenimlerine devam edip etmedikierinin aratirilmasini ye sonucundan Mudurlugumuze
ivedilikie bilgi verilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ye geregini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a.
Mull Egitim MudUrü
IKLERI:
-Ilgi Yazi ye ekieri
.
~a
: ncipap Mah. Ataturk Bulv. MAN ISA
Ayrintih bilgi için irtibat: temelegitim BUrosu
Jclefon:(0236)231 46 08/239 62 87/237 0032/23479 05/23989 11/2349156 51e - posta Faks: (0236) 231 12 51
:enie1egitim45meb.gov.tr [email protected]
Eiektronik Ag: http://manisa.meb.gov.tr
T.C.
ADANA VAL!Lki
H Milli Egitim Mudflrlugu
ACELE VE
GUNLU
04/11/2014
Sayl : 48836810/220/5018291
Konu: Devamsiz Ogrenciler
VAL!LIcIINE
(11 Milli Egitim Mudurlugu)
ligi : a) MEB. Okul Oncesi Egitim ye Ilkogretim Kurumlar Yonetmeligi.
b) Yuregir Kaymakamligi lice Milli Egitim MudurlugUnUn 24/10/2014 tarih ye 4285455
sayili yazisi.
!limiz Yuregir Kaymakamligi lice Milli Egitim MuduriugUnun iigi(b) yazisi ile,
llçeleri BelOren Ortaokuiunda kaydi bulunan ekii listede isimleri belirtilen ogrencilerin,
sUrekli devamsiz duruma dütük1eri, yapilan aratirma sonucunda Iiceierinde ikamet
etmedikieri mevsimlik içi cocuklari olarak okula kayitiannin yapildigi, aile ye çocuklarin
nereye gittikieri tespit edilemedigi bi1diri1mi oiup ilgi yazi ye ekieri ekte g6nderi1mitir.
SOz konusu ogrencilerin !iiniz okullanna devam edip etmediginin aratiri1masini,
devam ediyorsaiar ise ilgili okul MUduriugunden nakiinin istenmesini ye sonucundan
MuduriugUmuze bilgi verilmesi hususunda;
Bilgiierinizi ye geregini arz ederim.
Turan AKPINAR
Vali a.
Milli Egitim MüdUrü
F K!:
1-Yazi Orn.ve eki:(15 Sayfa)
DAOITIM:
80 IL VALILliil(!L MEM)
Adana tI Milli EgitimMuduriugu Temel Egitirn Bürosu
Ayrintili bilgi için: N.!TMIS VHKI
T.0
YORC1R KAYMAKAML161
tlçe Milli Eitiin Mtldtiti
'Lk(/.I 0/204
.Dcvanisiz Orencj1ei,
A[)ANA VALILir1INE
(II Milli EitIm MidC.iriUgu)
Uçemize bagi Belören Ortaokuluntrn rnevsimlik tarim içii olan slirekli dew
fle ilgili Okttl Mtidtlr1igiintth 23/10/2014 turihli ye 254 sayili yizisi iie ek]eii i1iikte
Bilgilednize arz ederirn.
Thrgut
Kay.
! -OkMud. Yazisi (1 adet-I sayfa)
2- çizelge (1 adet-1 sayfa)
3- Tutanak (6 adet-6 sayt'a)
4- Lkvarnsizlik Mektubu (6 adat-6 sayfa)
•
•
-
.
/
•i••
Yüreir I!çi' Milli JiiLm MOdOrJ(iU Imet EItim B(Lrusti Dâhiti]
Te1efon 12J TeLefonai-: M6dfir 323 2206 Sntral: 3211761- 3242051Fks: 323 4950 Krum Kodu: 113679 Adis: Kar4tq Cad. Yir
-
Postit
j//yureir.me,gJrc-pocta:
ircgi)1(&xnthiovsr
Lmut
Download

T.C. MANNA VAL!LW! ii Mill Egitim Mudurliigii 06/11/2014 Konu