trtrtrtr
Tel.: 021 2 588 42 48
Kozmetik ve Cndüstnigel Unün
Analiz Labonatuvanı
n-ü
@
Şehremini Mah. Kızı[e[ma Cad. No:6 KaL2 (Denizbank Üstü)
Fındıkzade, Fatih 34104 |STANBUL
Fals:0212 53010 60-65
ı:u:|
§i?ğiİk Şsk!!*;ş*,
ffi
ANALiz giı_ci FoRMu
Tarih : O8lO9l2O14
Sayı : ABFK-007
[Hg], Arsenik
Laboratuvarımızda, Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal|er (Kurşun [Pb], Kadmiyum [Cd],
[As], Kalay [Sn], Nike!
gerekli numune
[Ni]) çalışması için numune kabulÜne başlanmıştır. Analizler
miktarı, kabul şekli, analiz tekniği, çalışma ve raporlama günleri hakkındaki detaylar
lr.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
oenöı ııııuoui
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Cıva (Hg), Arsenik
), Kalay (Sn), Nikel (Ni)
Asgari500 mg
Numune cinsine göre değişmektedir. Laboratuvara danışınız.
İşletme İçi Metot / ln House
pektrofotometrik (AAS) / Kantitatif
'
Lütfen teklif isteyiniz.
Çevre kirliliğinin bir sonucu olarak kozmetik de kirlenmekte ve insan sağlığ
için önemli riskler ortaya çıkmaktadır. Ağır metaller bazı kozmetik ürün
kalıcılığı artırmak için kullanılmakta ve buda sağlık riskleri doğurmaktadır. Ağı
metal birikimleri vücutta zamanla erkenyaşlanma, kanser, üreme ve
bozuklukları, Karaciğer, böbrek ve fonksiyon bozuklukluklarına
',"ffi*ıt_
açmaktadır.
Kurşun (Pb): Kurşun vücuda solunum, içme suyu ve gıda zinciri yolu
girerek ciğerlere kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe(emilme
ilerek kana karışır, Kan yolu ile önce karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokulara taşınır
arılanma süresi 2Gyıl olduğundan vücuttan atılma olasılığıyoktur.
(cd): Kadmiyum ve bileşiklerinin çözeltileri zehirlidir. Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli
ik maddelerden biri kadmiyumdur. Vücut kadmiyumu kalsiyum gibi algılar."ve kadmiyum vücutta
meye başlar. Vücutta kalsiyum eksilmeshden dolayı kemikler yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Ayakta
hatta öksürmek bile kemiklerin kırılmasına hatta iskelet ufalanarak neticeQp hastanın Ölmesine neden
cva bileşikleri
ıda zinciri volu ile insan
(Hg): Cıva doğada bozulmadığından cıva vö
sayta112
07,05,2014loo
P03-NK_F02
BiLiM SaĞlık ve Lab. Hiz.Tic. Ltd. Sti.
Şehremini Mah. Kızılelma Cad. N0:6 K:2-6 (Denizbank üstü)
K.M.Paşa V.D.
341
04 Fındıkzade, Fatih-İ5r
1
75 0054 686 -Tic. Sic. No: 3401 48 - 287730
Tel:(02'l2)5884248(pbx) Faks:(0212)530 l060-65
trtrtrtr
Kozmetik ve Cndüstn|gel Unün
Analiz Labonatuvanı
Te1.:
(9
r-llı
İ
Şehremini Mah. Kızı[elrna Cad. No:6 Ka12 (Denizbank Üstü)
Fındıkzade, Fatih 34104 lSrANBUL
02'l2 588 42 48
Faks:0212 530 10 60-65
§şĞhk ğ6k§rt{ğğ.
ı:u:|
ffi
ara, merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, böbrek, karaciğer, beyin doku|arının tahribine
kromozomları tahrip edip sakat doğumlara neden olmaktadır.
(As): Metal ayrıştırma, pestisidler, herbisidler, piller, kablolar, mil yatakları gibi kullanım alanl
ır. Bulaşma yolları arasında kaynak suları, süttozu, soya sosları, su ürünleri (biyobirikim) besin katkıl
sigara sayılabilir. So|unduğunda güçlü bir karsinojen (kanser yapıcı) olan arsenik, bağırsaklar ve
üzerinde yüksek derecede tahribata neden olur.
Kalay (Sn): Kalay tehlikeli düzeydeki ağır metallerdendir. Bağışıklık sistemi zayıflaması, karaciğer
kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması, krozomai bozukluklar verdiği hasarların başında gelir.
lık açısından önemli sorunlara neden olabilecek ağır metallerin kozmetik ürünlerde sürekli
ımesi ve özeltikle kullanıma sunulmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereklidir. Bu kontrol de
analizleri ile sağlanabi|mekte ve bu
ktedir.
s^!İa2l2
07.05.201 4/00
P03-NK_F02
aiıiıvı saglık ve Lab.
H iz.
Tic. Ltd.
Şti.
Şehremini Mah. Kızılelma Cad. N0:6 K:2-6 (Denizbank üstü) 34104 FlndIkzade, Fatih-isT
K.M.Paşa V.D.
'|
75 OO54 686
-
Tic. sic. No: 340148 - 287730
Tel:(0212)5884248(pbx) Faks:(02'l2)530'l060-65
Download

Kozmetik Ürünlerde Ağır Metaller