90
Yineleyici transkraniyal manyetik uyarım
_____________________________________________________________________________________________________
Letter to editor / Editöre mektup
Yineleyici transkraniyal manyetik uyarım
(Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)
Onur DURMAZ1
_____________________________________________________________________________________________________
Sayın Editör,
Derginizde yayınlanmış olan Hızlı Sayar ve arkadaşları tarafından bildirilmiş ‘Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet’ (Anadolu
Psikiyatri Derg 2013; 14:287-289) başlıklı olgu sunumu hakkında birkaç ekleme yapmak istiyorum.
Bu olgu, somatik tedaviler arasında her geçen gün
daha sık kullanım alanı bulan ve anestezi gerektirmemesi, bilişsel işlevlerde belirgin bozulma yaratmaması, ayaktan uygulanabilir olması gibi elektrokonvülzif tedaviye (EKT) göre çeşitli üstünlükleri olan
tekrarlayıcı transkraniyal manyetik uyarım (tTMU)
tedavisinin güvenilir yan etki profiline rağmen, epileptik nöbet riski açısından klinisyenleri uyarır niteliktedir. tTMU’nun özellikle farmakoterapiye dirençli
majör depresif bozukluk başta olmak üzere işitsel
varsanılar, negatif belirtiler, anksiyete bozuklukları
gibi bir dizi psikiyatrik rahatsızlıkta etkili olduğuna
ilişkin her geçen gün artan veriler vardır.1,2 Bunun
yanı sıra, her ne kadar tTMU’nun özellikle yüksek
frekanslı uygulamalarında (YF-tTMU) ortaya çıkabile-
cek en ciddi yan etki olarak epileptik nöbet tanımlanmış olsa da, düşük frekanslı tTMU(DF-tTMU) uygulamalarının kortikal inhibisyon yapıcı etkisinden
yararlanmak suretiyle epilepsinin tedavisinde kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar da olup olumlu sonuçlar bildirilmiştir.3 Özellikle son yıllarda DF-tTMU
uygulamalarının majör depresif bozuklukta YF-tTMU
uygulamalarına eş etkinlikte olduğuna ilişkin bildi4
rimler vardır. Düşük frekanslı uygulamaların hastalar
tarafından daha rahat tolere edilmesi ve epileptik
nöbet açısından daha az risk oluşturması, DFtTMU’nun YF-tTMU’ya göre avantajları olarak sıralanabilir. Ayrıca yüksek doz antidepresanlar da dahil
olmak üzere, birçok antipsikotik ilacın hastalarda
nöbet eşiğini düşürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle
farmakolojik tedavi altında olan hastalarda epileptik
nöbet yan etki potansiyelinin daha dikkatli değerlendirilmesi, epilepsi hastalarında eğer tTMU tedavisi
uygulanacaksa, öncelikle LF-tTMU protokollerinin
yeğlenmesi, istenmeyen yan etkilerin önlenmesi ve
tedavi uyumunun sürdürülebilmesi açısından yararlı
önlemler olabilir.
KAYNAKLAR
1. Aleman A. Use of repetitive transcranial magnetic
stimulation for treatment in psychiatry. Clin Psychopharmacol Neurosci 2013; 11:53-59.
2. Slotema CW, Blom JD, Hoek HW, Sommer IE.
Should we expand the toolbox of psychiatric treatment methods to include repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS)? A meta-analysis of
the efficacy of rTMS in psychiatric disorders. J
Clin Psychiatry 2010; 71:873-884.
3. HsuWY, ChengCH, LinMW, Shih YH, Liao KK, Lin
YY. Antiepileptic effects of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation: A metaanalysis. Epilepsy Res 2011; 96:231-240.
4. Chen J, Zhou C, Wu B, Wang Y, Li Q, Wei Y, et
al. Left versus right repetitive transcranial magnetic stimulation in treating major depression: a
meta-analysis of randomised controlled trials.
Psychiatry Res 2013.
_____________________________________________________________________________________________________
1
Uzm.Dr., Van Asker Hastanesi, Van
Yazışma adresi / Address for correspondence
Uzm.Dr., Onur DURMAZ, Van Asker Hastanesi, Van
E-mail: [email protected]
Anatolian Journal of Psychiatry 2014; 15:90
Download

Yineleyici transkraniyal manyetik uyarım