ANKARA~ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
03 i 03 12014
SAYı : EG.AR-GE. 2421 531
KONU: Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri.
ODALARIMIZA
( 2014/21)
CHAMBERS
SAYILI GENELGE
İLGİ; KOSGEB- KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın 25.02.2014
tarih ve 55382911-749/2031 sayılı yazısı.
İlgi yazıda," İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi
girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine
farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla verilen girişimciliğin
Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'ne ilişkin olarak ülkemizden 2 adayın belirlenmesi ve bu
adayların Komisyon' a bildirilmesi hususunda KOSGEB 'in görevlendirildiği belirtilmektedir.
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan yerel,
bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu özelortakları ve üniversitelerin katılabileceği
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, yeteneklere yatırım
yapmak, girişimcilik ortamının geliştirilmesi, işletmelerin uluslararasılaştınlmasının desteklenmesi,
kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi ve sorumlu
girişimcilik olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilecektir.
20 11 yılında Başkanlığımız tarafından seçilerek ülkemiz adına aday gösterilen Düzce
Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin Daha Fazlasını Yapabiliriz
proj esinin, Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi kategorisinde, 2012 yılında ise Denizli Belediyesinin
Engelliler Çalışıyor projesinin, Sorumlu Girişimcilik kategorisinde ve 2013 yılında ise Bursa Gürsu
Belediyesinin Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu projesi Kaynak Etkinliğinin ve Çevre
Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi
kategorisinde birincilik ödülü kazandığı"
belirtilmektedir.
Söz konusu yarışma ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye,
http:// ec.europa. eul enterpri sel pol iciesi smelbest -practices/ european-eııterprise-awardsl
adresinden
ulaşılabilinmektedir.
2014
yılı
Avrupa
Girişimciliği
Teşvik
Ödüllerine
başvurmak
isteyen
adayların vv'Ww.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak en geç 31 Mart 2014
tarihine kadar KOSGEB' e göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini öriemle rica ederiz.
Saygılarımızla ...
Q~o~-
Abdurrahman VAROL
Genel Sekreter
EKLER:
EK-1 ilgi yazı (
ıAdet,
2 Sayfa)
AÇIKLAMA:
EK - ı, www.ankesob.org.tr
Anafartalar
Mehmet YİGİNER
Başkan
web adresimizde, 20 ı4t21 sayılı genelgemiz ekinde yer almaktadır.
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250 ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
(Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
t'
i_Ş'
ııL
5!~;;;
~.
',..
.
"",.11
KOSGEB GIDEN EVRRK
From: 5952999
FEB-28-201409:17
T,C.
~""
"".;'.,'
KÜÇi,iK
VE ORTA OLÇEKLi
KOSGEB
Konu:
GELişTİRME
KOHi Aruştırmal» r w Proje
~.
Sayı:
lşı.ırl·Mı::u.RI
55382911-749/2031
Avrupa Girişirnclliği
YK DF:STEKLEMF.
IUARESi
Keunlinasyon
Dılirç~j Bıışkanlığı
BAŞKANLlGı
25.02.2014
Teşvik Ödülleri
DACITIM
YERLERiNI';
Girlşlmciliğtn Avrupa
çapında kamu kurum ve kuruluşlarının
desteği
ve teşviki
ile
geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişirnciliği
Teşvik Ödülleri. işletmeleri ve girişimciliği
en
başardı şekilde teşvik edenleri belirlemek.
en ıyi girişimcilik
uygularnalannı
Ye politikalarını
sergilemek,
girişimciliğin
katma değeri
üzerine
Iarkmdalığı
arttırmak
ve potansiyel
, girişimcileri cesaretlendirrnek
amacını taşımaktadır.
Ulusal, bölgesel
veya yerel düzeyde
girişimciliğin
programlar
geliştiren
ve uygulayan
kurum/kuruluşların
kategoride gerçekleştirilmektedir:
geliştirilmesine
katılabileceği
yönelik model
ödül yarışması
ve
altı
i,
Giri~imciHk ._nıhunuı:L~.(Umesl:
Özellikle gençler ve kadınlar arasında
girişimcilik
ruhunu ve kültürünü oluşturmayı
amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
2_
Yete_rıeklcre yatırım yapnink: Girişimcilik
becerilerinin
ve mesleki, teknik ve
yönetsel becerileriri geliştirilmesine
yönelik uygulamalar
3.
Girj~imçiıik_ ortamının
gdiştirilmesi:
İşletmelerin
kuruluşunu
ve gelişimini
desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye
ve "önce küçüğü
düşün"
prensibini
KOBİ'lerin
yararına
uygulamaya
yönelik
yenilikçi
politikalar
ve
uygulamalar
4işletmeterin
uIH"la.nıra~JlaştırılmasJt\ın
çiestcklcn.mesi;
İşletmelerin ve özellikle
KOBİ'lerin
hem Avrupa içindeki hem dı: Avrupa dışındaki
pazarlarda
yer alan
fırsutlardan faydalanmasma
yönelik [eşvik edici politikalar ve uygulamalar
5,
Kaxnak ctk,.inliğinil) ve çevre dQstu (~17,:,ar.lann
gelişiminin d~:;:tcklenmesi
KOHİ'lerin
çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini
destekleyen
ve çevreye duyarlı
becerllerin
geliştirilmesi,
eşlcştirilmesi
ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini
geliştirmeye
yardımcı oları politikalar ve uygularnalar
6.
Sor.umlu girişiınç.ilik; Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal
sorumluluğu
teşvik etmeye yönelik uygulamalar.
Aynı zamanda özellikle uzun dönemli
işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, cngelliler
ve etnik azınlıklar
gibi
dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin (eşvik edilmesine yönelik uygulamalar
Avrupa Komlsyonu'nun
sponsorluğunda
2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği
Teşvik Ödülleri yarışmasına
AB üyesi ülkeler, lzlanda, Norveç ve Sırbistau'rrı yanı sıra 201 ı
yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır.
Ödül Programının
Türkiye 'de duyurulması
ve
Türkiye'den
iki
aday
belirleyerek
Kornisyona
bildirilmesi
konusunda
KOSGER
görevlendirilmiştir.
Ayn~tılı tıilgi için It1ib~l:
7. COLAKoOtUotoal lJzııı~;;-;) ı,;'l'USt3!
zeynep [email protected]~b gov tr
444 ı 56'1
~;ı~klrunık ııl:
www kosgeb gov ır
5070 SAyılı Eleklnınik jm:t~ Kanunu'
nil uy~un olarak Güveııli Elektronik İmza ile ıın,ıiımiştir.l;vr~1; teyidi Iııı!, IMıclızı: .~n~ı;~ı,.gı'"tr .dre.ıiMeıl
hSçf~~d-ı 7e 1·4a(jU-9~ j6·;ı291 bG,,911'91 kodu ıle veva aş~e.ıdakı karekod okulularak ynpılahilir
Tel.:
<
).'11",,:
Ç"ıJ'1 M.,rkezi:
ii
.
S"yt8 1 132
FEB-28-201409:17
KDSGEB GIDEN EVRRK
From: 5952999
T,C.
GF:ttşTlRME VF: DESTEKLJ.:MF.
KÜÇÜK VE ORTA ÜtÇEKU i~l.nMEU;ııi
KOBi Arıı~ıırmalarvt
201
ı
yılında
Başkanlığımız
tarafından
JPARESi BA.şKANIJCr
frllje Koordinasyon r>~jresi 8aşkııJlIı~,
seçilerek
ülkerniz
adına aday gösterilen,
Düzce
Üniversitesi Aneilik Araştırma Geliştirme ve Uygulnma Merkezi'nin
"Birlikte Daha Fazlasmı
Yapabiliriz" projesi "Girişirrıcilik Ruhunun Geliştirilmesi'
kategorisinde,
2012 yılında Denizli
Belediyesinin
"Engelliler
Çalışıyor"
projesi "Sorumlu
Girişimcilik'
kategorisinde
ve 2013
yılında ise Bursa Gürsu Belediyesinin "Srrursız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu" projesi
"Kaynak
Etkinliğinin
ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların
Gelişiminin
Desteklenmesi"
kategorisinde
birincilik ödülünü kazanmıştır.
2014 yılı Avrupa Girişimclllğl
Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden
belirlenen
iki aday Komisyon'a
bildirilecek
olup başvurular
bir jüri tarafından
değerlendirilecektir.
Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri,
Avrupa Konseyi Başkanlığını
yürüten ülke temsilcileri
ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş
temsilcisini
içeren yedi
kişiden oluşmaktadır.
Yukarıda belirtilen
en yaratıcı
Başvurular.
tekrarlanabilir
her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek
ye en ilham verici girişimcilik
uygulamasına
Jür] Büyük ÖdOIO verilecektir.
uygulamanın
en ::11. iki yıl boyunca
gerçeklcştirilmlş,
orijinal, yenilikçi
ve
olması .• yerel ekonomiye
katkılar açısından
ve yerel paydaş
ilişkilerini
geliştirmeye
yönelik
değerlendirilecektir.
Yarışmaya;
•
Yerel, bölgesel Ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
•
Kamu-özel ortnklıklart
•
Üniversiteler
başvurabi lecektir.
Avrupa Girişimcifiği
Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi lı\.tQ:I/ec.europa ..~u/enterprisc!
lliı1i!; iC'J/srı:ı.e/bc'Jı.-practiccs/el!ı:.cıncun-eoJerpri
sc-awı;ırdsi adresinde yer almaktadı r.
2014 yılı Avrupa
Teşvik
Girişimciliği
Ödüllerine
başvuracak
adayların
www...kosgı;.b.gov.tr
adresinde yer aları başvuru formunu deldurarak 31 Man 2014 tarihine kadar Başkanhğınuza
göndermeleri hususunda gereğini arz/rica ederim .
. Güvenfl Elektronik
Imza" Aslıyla Aymdır.
Mustafa KAPLAN
Başkan
251.2/2014
EK; Dağıtım
Adres:
Listesi Korıulmadı
T!~i:
A}·rllll.h bılgi için iı;lb~l;
Z ÇOI.AKO~LU(KOBı
Ulll\a;';') '.~
I!:-Posta)
zeynep [email protected] lı
44'1 i 5f7
Meklnıuik aL~
www kosgeb gov tr
olarak Güvenli E1ekımnik im~ı ilc ürctj1ılıi~lir.EvrDk T~YWıIıttp (ldıclgc..to3~
adresmdcn
~'Hks:
t,;Rtn MCrkuj;
5070 )ayılı Eltktnınik imııı Kıınun,ı' ha .ygun
h~cı'!iSd·1 7cl,4,\60-913(>-~,~1 bôı:\JlI9f kudu ılc veya a~aiiıd~ki hreku<.l okutularak
Y'Pllilbılil'
Download

genelge no 021 - Ankara Ve Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği