2014-44. ECZANE FATURA |rineZ ilvcrı_rıvır
EczANE siciı-i
roıvıisyoNu ruraıvaĞı
EczANE pö«üıvı ıııo/eRueu
rrsiıuri oLAN REçETE işı-eıvı NUMARAsı
oys raRiH/sAyısı
xoıvıisyoıu rnnixi
irinaz KoN usu, ıg+zgı tl-ıı urvıAıu
cüıvor 2x1 REçETEDE 2x1)
irinaz roıvıisyoıvuNuN KARA
oı-ouĞu HALDE REçETEDE cÜıvog 2*1 oLARAx xayoeoiı_oiĞiıuoeıu irinnzııu
Rtooiıug.
EczANE oö«üıvı No/GRuBu
xesiıuri oLAN REçETE işı-rrvı NuMARAsı
irinaz KoNUsU : 163CBGS_cARBopLA
KuTu öpeıuin.}
irinnz roıvıisyoıuUNuN KARARI: 163
KıSM|NDA 450MG lMz |675 MG) 1. vr
erı-i nri ı-oiĞ i ıı orıu öoeıu ıvı esi ıu t.
g. e ÜNLrn1
ı rÜnor
z e Üııı) otMAK Üzenr ooz
ECZANE OÖXÜrVİ NO/GRUBU
«rsiıurioLAN nrçere i
oys raniıı/sAyısı
roıvıisyoıu renirıi
ı ı'lA', ı\\.,lu|.,)u
llTlRAZ
KONUSU : I6TKFOT-GLUCERNA
rol KFul -SLuCERNA sR
SR çıLEK ARoMALı 230 ML.2o5 KCAL(RAPoRDA
4X1)ABoUND PoRTAKAL ARoMAL| Toz 24 GR.3o PoşET(2.67o
KCALXRAPoRDA 2X1)
irinnz xoıvıisyor,ı
öoııvıvıesiıur-
ı.ıN
uN KA
EczANE siciı-i
18330838
ECZANE DÖKÜM NO/GRUBU
resiıuri oLAN REAETE işı-rrvı NuMARAsı
oys raRiıı/sAyısı
Ll4o9421-A GRuBu
16GBOZW-l6JDPzM
L8.LL.2o1,4-572l663
04.L2.2oI4
irinnz KoNusu : l6GBOzw-viRreo 245 MG go riı-ıvı KAıLıTABLET(vEıtİ srv« rnĞıoı yo«
KoNTRoL içiru çaĞnı evnaĞı EKLENMElivoi.çnĞnı evRRĞıoR EKLENMEMiş:}ısıopzrvıALTuZAN RocHE 1oo MG.4 vıı_.roıus.iNF._ALTuzAN RocHE 400 MG.16
ıvıı-.xoıvs.iNF.(DAHA öıvce rronviALMAMış HAsTALARoı orsıı-iprRı-iıııı-e ginı-ixrr
1. BAsAMAr rroRvi oE Ku LLAN ı Lı R. HAsTA DAHA öıvce KE MoTERApi aııvıış.)
KOMİSYON TARİHİ
irinaz rorvıisyoıuuNuN KARARı: locBozw_vingRo 245 MG go riı-tvı KApLıTABLET;
iRoror sEvK BELGrsi isreıuiı-oiĞiıuorıu vr iRor soNRAsı sEvK BELGrsi rxı-rıııoiĞiıuorıu
vr irinnz oiı-erçesi rriıvor uycuN çeĞnı EvRAKı rrı-rıuoiĞiNDEN öorrurvıesiıue.
16JDPZM_ALTuZAN RocHE; ENDİKAsYoNuNA uYGuN olvıRpıĞıNDAN resİıurİYAPILDı
ANcAK ov çoĞuıuı_uĞu sRĞlııunvıoıĞırııoııt üsr rouisyoNA HAvALE roiı.rvırsiıve.
İCZANE SİCİİ-İ
EczANE pörüıvı No/GRuBu
KEslNTl oLAN REçETE işı-tıvı NuMARAsı
ovs rRRiH/sAyısı
«oıvıisyoııı rnniııi
li$3o55o
-
Lt67L887-c GRUBu
16TWoG8
0L.L2.2o14-6o4L634
o4.t2.2ot4
İrinnzKoNusu:15TWoG8-ronrİıuİrvıuı.ririenrçİ«oıarA
çiroı-ara 2oo ML.(Güıuı_üx «nı-oni iııriyncı 17oo KcAL.oı-ouĞuıuDAN EKRANA 8x1
ei ni ı.rıu
irinız
ronri
ıu
i
ıvı
uı-ri ri eeR Dozu 6x1 oLARAr oüzeı-ri ı-o1.1
ı<oıvıisvoıuuNuN KAMRI: 6TwoG8- ronriıııi ıvıuı-ri rignr çiroıarn; RApoRDA
iı_r iı-e iı-i oüzrıııvıe yRpıı-oıĞııvoRıu öorıuıvıısiıur.
rıı-oni vıi«rnRı
EczANE siciı-i
EczANE oöxüıvı No/GRuBu
{Eı!ri
oLAN REçETE işı-tvı NuMARAsı
oys raniıı/sAyısı
irinaz KoN Usu : u677ııJV_HUMA
18330312
LL394437-YURTDlşı
1677OUv
0L.L2.20t4-6o44564
04.L2.2o|4
REçETEDE 1x0.15 oı-ouĞ u HALDE 1Xo.45 oLARAK eİ niı-ıvı İş.oÜzrı-rİı-oi.1
ıRAz KoMısYoNUNUN KARAR!: 16770UV-HUMATRoPE(5 MG) MEDULA İtAç
;
aİı-e İsİıuor AMBALA! ıvıirrnRı ıg ü oLARAK TANıMı_aıuoıĞııuoRN vE
MEDUı_nve einiş
ü ru ir E c i ıv s i ıv o r ıv e i n i ı-o i Ğ i ıu o r ıu ö o r ıu ıvı gs i ıv r.
ıl
EczANE siciı-i
EczANE oörüıvı No/GRuBU
[EşlNri oLAN REçETE işı-rrvı NuMARAsı
roıuisyoıu rnniııi
irinez koNusu
İıııröı-önıNsl NEDENiyı-r
t9.t1.20I4-5764465
ısa vı
rünevı-rniıv ruı-ııNMAsl uycuNDuR yAzıLı.}
irinnz roıuisyoıuuNUN
eönr öorıuuesiıur.
EczANE siciı-i
EczANE oörünıı No/GRuBu
t1.674287-c GRUBU
resiıvri otAN REçETE işı-rrvı NuMARAsı
lTıRAz KoNusu : l6SWSYA_ronrİıvi ıvıuı-rİ
200 ML) (MANuEL REçETE YoK.}
irinnz rovıisyoıvuNuN rananı.. ıoswsyA; EVRA
o ırvııoı Ğ ı rrspir e o ı-o iĞ i ıu oe ıu iri nazı ru Rroo ıu r.
i
i
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRUBU
rgsiıuri oLAN REçETE işı-eıvı NuMARAsı
irinaz KoNusu : 17oV2NC-RESoURcE ENERGv KAyıslenorvınıı zoo rvııtsoo
KCAIXRAPORDA RESOURCE Z,O ÇigrR YAZıLı REsouRcE ENERGv oLARAK nrçrrrı_rıuıvıiş.1
İrinazroıvıisvoıuUNUNKARAR!:ızovzıucRAPoRDAvnpffi
EczANE siciı-i
EczANE oö«ürvı No/GRuBU
xtsiıuri oLAN REçETE işırıvı NuMARAsı
oys reRiıı/sAyısı
«oıvıisyorıı rnniııi
iri naz KoN usu : ılvgsQx-rrı roTffi nMoN
EPREX 4.000 lUlo. ML.6 KULL.HAZ.ŞıRıNGA,I5g8LKs-EpREx
4.o0o lUlo,AML.o Kutt
HAz,ŞlRlNGnlİnot soNRAsl exsi«ı-İr eİoıniı-rıvıEDİ: RAPoRuN
çlKlş «RirrRı_enİ uycuıv
o rĞ i ı-; aaşHN G l ç H G B,TsAT/rr nRiri ıu
o rĞrnı-e nİ EKsİ K. (s UT 4.2.g.
A-L.(lll
irinız roıvıisvoıvuNuN
KA
1698LKSYURT DlŞı ALMANYA sieonraı-ıLARıNA air
nrçrrrı_rR iaoe roiı.oiĞi HALDE
o üze ı-rıvı r yApı LMAD ı Ğ ı ıu oRıu iri nazı
ıu n go o i ıu e.
EczANE siciı-i
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRU BU
11689654-c GRUBU
«esiıııri9LAN REçETE
oys ıenirı/sAyısı
171RPlQ
«oıvıisyoıu renirıi
irinez xoıuu
"(oRAL BESLENMEıviıu ıvıüıvırüıu oı-ıvıRolĞl;"yAzıLMRsı
xeı_iıvor ıvıuariyrT KApsAMıNA
eİRrn.nRPORUN oe eöYı-e ain açıxı-aMA yApıLMAMışTıR.KATKı pAyLı
otARAK
o rĞ enı-eıu o i ni ı-ıvı işri n.
1
irinaz xoıvıisyoıvuıvuıu x
oüzeı.rrvı rye eöne öoeıv ıvırsiıv
e.
;
RAPORDA YAP|LAN
EczANE siciı-i
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRUBU
rısiıııri oLAN
Ll6t7992-c GRuBu
REçETE işı-rnıı NuMARAsı
raniııi
irinnz KoNusu , l5wcF
xoıvıisyoıu
e.grMİrs VE BEPANTHANE AMpuL 2 KuTu oLMAsıNA neĞıvırıv gıreseıic LosyoN Hnniç
ııepsi rrsix einiı-enr« ronıvıüı. yANtış HAzıRIANM|ş.)
irinnz roıvıisyoıu UN u N KARARI :
rayoroi ı-oiĞiıu orııı irinnzı ıu Rrooi ıur.
EczANE siciı.i
18330615
EczANE oörüıvı No/GRuBu
11183123_c GRuBU
rrsiıuri oLAN REçETE işı-rıvı NuMARAsı
15DTQWL
oys ıRRiır/sAyısı
26.LL.201,4_5913154
rorvıisyoııı rnnirıi
04.L2.201,4
irinaz KoNusu : 15DTQwı-_RrıvıiceoE 1oo MG KoNs.ıv iıvr.cozı-.Haz.içiıu ı-iyor roz
içenrııı 1 FLK.(REçrre rRRiHivr eıııoixAsyoNuyLA uyuMLu rıuoixesyoııı iziııı
neı-ersiıuiıu EKLENMEsi içiıı inor goiı_oi.rnıvınvıı-,füıı-ıvınoıĞı içiııı rrsiı_oi.1
N KARARI : 15 DTQwl_nrıvıicRoe rıu piresvoN UNA uyou N
oLMAyAN RApoRLA veni ı-oiĞi ıu rıu iri nnzı ıu nrooi ıu e.
irinaz rovıisyoıu
uN
U
EczANE siciı-i
183301o0
EczANE oöı<üıvı No/GRuBu
rrsiııri
oLAN REçETE işı-ııvı NuMARAsı
oys rRRiıı/sAyısı
tL479387-A GRUBu
164PTzc
27.1L.2ot4_5819269
roıvıisyoııı raniııi
o4.t2.2oL4lTıRAz KoNusu : 16APT2G-AMoKıAVıııı gio 1ooo MG.l+ riı-ıvı TB._PARoL 5oo MG.3o TB.BELoc zoK 50 MG.20 TB.-I,Lz ı-nsix 12 TABLET(vrşiı- KARTLı HAsTs özeı- rıasrsNEyE
aiorıvırz.1
irinnz «orvıisyoıuuNuN KARARI: 16ApT2c; irinaz oiı-e«çrsi rriıur suTuN 1.5.1.ç-1
ıvıaoorsİıııE UyGUN sEvK BELGEsi (u2 nciı-1 rxı-rruoiĞiıııoeııı öorııııvırsiıııg.
ı8330617
EczANE siciı-i
EczANE oörürvı No/GRuBu
tL36oL41,-YURTDısı
161oswH_157Y5B5
rrsiıuri oLAN REçETE işı-eıvı NuMARAsı
ot.l.z.2oL4_6045584
oys rRnirı/sAyısı
rovıisyoıu rnniııi
04.12.20L4
irinaz KoNusu : 161oSWH_167y6B5_cLExANE 0ooo Rıuri_xA ıUl0.6 ML 2 KULL HAzlR
ENJ.(|A.DE soNRAsı soRuN oİoıniı-rıuEDİ: RAPoRA EKLENEN DozAJ rsrİsiıuoeN FARKtl
orĞiı-(zxz ıvıixnocnRM.)l KuTuonı«i iı-nç Dozu ise ızo ıvıiı-ianavı.1
irinez rovıisyoıu
iRor işı-rvıiıu or RApoRuN
yApıLAN
AçıKLAMA KısMıNDA
ooz oüzrı.rıvırs| uyeuıu aönüı-oüĞüıuorıu öorıurursiıur.
uN uN KARARı : 161oswH_157y6B5 ;
Download

sgk itiraz komisyonu raporu