t C. SAÖLIK B..IJ<.\.'\1.IGı _ SA~LIK HIZM!:nERl
GD,'"EL Mtr'Dt.'"Rl.ÜÖÜ _ SAOLIK BAK..ı.,~1.IGl
ORGA.~.ooKU KAKU \ 'E OİY"I.lZ ffiZMETIEPj
DAIRE BAŞKA.'\"tIOI
12,OSlOI4 15:03 _ ıOı.ı5376.ı~5 i ~99
TC
ı
111111111111l111111l111111111
1111111111111
ı:ı;
OlK.eJ~••
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
56733 i 64/799
Resertifikasyon
Sınavı Ilk.
................................
YALİLİ G İNF:
( İLSağlık Miidürliiğiine )
i19i:
02/1 0/20 13 tarih ve 33263 sayılı yazımız,
Bilindiği üzere Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik i 8.06.201 O tarih ve 276 i 5
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmelikte diyaliz seıtifikalarının geçerlilik süresinin uzman tabipler
için 3 ( üç ) yıl. pratisyen tabip ve tabip dışı personel için 5 ( beş) yılalduğu ve sertifika
sahiplerinin
bu sürenin sonunda
resertifikasyon
değerlendirmesine
tabi tutulaeağı
bel irti Imekted ir.
ilgi de kayıtlı yazımız ile istenen Resertifikasyon sınavına katılacak personelin
başvuruları ineelenmiştir. Bu kapsamda; ilinizden resertifikasyon sınavına katılacakların isim
listesi ve sınava ilişkin bilgiler ,,"\\,".saglik.goy.tr
adresinde yayınlanmış olup, söz konusu
personele gerekli duyurunun yapılması. ek te bir örneği bulunan Sınav Giriş Belgesinin
düzenlenerek nüfus cüzdanı ilc birlikte 25.05.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Morfoloji Kampüsünde yapılacak diyaliz resertifikasyon sınavına katılmalarının
sağlanması hususunda:
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
Dr. Murat ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı Y.
Ek: Sınav Giriş Belgesi
Rüzgarlı Caddesi Plcvııe Sokak No: 7 Kat:..ı / 22 Ulus ANKARA
TeI:0312 324 38 64 Faks:03i2 32-l 55 15 E-Posta: [email protected]
r\ ..•. iili bilgi için: S. ÇAi\IÖZ
Bu bdgı: 5070 sayılı cickınmik inua kanuna güre gli\'enli elektronik imza ilc inl/alanııııstrr.
E\r;ıkrn elektronik imlall suretine http://ı,>belge.s . 'ıglik.gov.ır adresinden 02dbIlJ9.393l)-.ı037-9844-c073Ib3Jı:ıc
i kodu ilc erişdıilirsiniz.
OİYALiz
RESERTİFİKASYON
SINA VI SINA V GİRİş BELGESİ
ADI SOYADı
ili
GÖREVi
SERTif'iKA BRANŞI
SERTiFiKA NO
SINAV TARiIIi
SINA V SALONU
ADI SOYADı
SIRA NUMARASı
iMZA
ADAY NUMARASı
NOT: ADA Y NUMARASı' KIŞININ SERTIFIKA NUMARASıDıR.
KısMıNA. SACA YANAŞıK ŞEKiLDE KODLANACAKTIR ..
OİY ALİz RESERTİFİKASYON
KAŞE / MÜııÜR
SINA V ESNASıNDA CEVAP KACf[)INDA
ÖCRENCi NO
SINA VI SINA V GİRİş BELGESİ
ADI SOYADı
ili
GÖREVi
SERTiFiKA BRANŞI
SERTiFiKA NO
SINAVTARiHi
SINA V SALONU
ADI SOYADı
SIRA NUMARASı
iMZA
ADA Y NUMARASı
NOT: ADAY NUMARASı' KIŞININ SERTIFIKA NUMARASıDıR.
KısMıNA. SACA YANAŞıK ŞEKiLDE KODLANACAKTIR ..
OİYALİZ RESERTİFİKASYON
KAŞE / MÜHÜR
SINAV ESNASıNDA CEVAP KACIDINDA
ÖCRENCi NO
SINA VI SINA V GİRİş BELGESİ
ADI SOYADı
iLi
GÖREVi
SERTiFİKA BRANŞI
SERTiFiKA NO
SINAV TARİIIİ
SINAV SALONU
ADI SOYADı
SIRA NUMARASı
iMZA
ADA Y NUMARASı
NOT: ADA Y NUMARASı' KIŞININ SERTIFIKA NUMARASıDıR.
KısMıNA. SACA YANAŞıK ŞEKİLDE KODLANACAKTIR ..
KAŞE / MÜHÜR
SINA V ESNASıNDA CEVAP KACIDINDA
ÖCRENCi NO
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 7 NOLU AMFİ (PE-iLIl"ON)
SERTirili; \
.•••
0
ı~:
i ~~
I!'I.'
LO"
S.:RTI"II\,\
IIR \ ••••
~i
I'[HITU .•••DJY ..••.
I.lZI
HF.:\\Ş[REUt)1
SERTJ~ıı.:ASI
PERITO .•••DlrAL!11
HE:'>JŞIRELlCI sER'l1FlKASı
'HI
OIYALI!1
sERTırıı..:A:-i1
PERrn,,,
DtY,\L1Z1
sn.J\ı
,ss
PERlTO:'- UIYALlZI
IIE\IŞtREU(i[
:-ifRTlIlK.\!'i!
PERITo\
HEMŞ[RELllJI
PERITO~
JIE\lŞIRELlCI
PERITtı,
Dır.-\ı,ı!ı
SERTIHI<:ASI
DI\"ALlZl
:-iERTınK.-\SI
DIYAU/t
:<)<)
llE\IŞ[REl.Iül
.;0.'
PERITO"
HEMŞIREUCI
.10-
",.,
SERTınKAsı
DIYAUZI
SER'nnK..\SI
ÖZEL RTSANTAt.YA
HE\IŞ[RE
IIALKSAÖUOI
DIYALlı
IJI' .~Ll"'''ll
''''''"
.~ ••.
,\1.1, 'r.
ELir YlLı.IAl
Es<xıos.-\öl.lKn.til'L-\.\I.\
1100
A •••••ALYA
1100
~\LO:-;~()
llE\IŞlRE
IIASTA~ESt
-
HEMŞIRE
PAı.lt''';KALE CN!Hltsln.st
TIl' fAK()LTISl
HASTA"I:SI
HA"IFEŞE~GI~
llE\IŞIRE
MLL
SO"GtL
"'\R.\KI'RT
HnışlRE
ZERR!ı\
n'RA:'-
HEMŞIRE
.,;Cı.11";YII.MAZ
• "l\lARALI
1100
OK.\IEYO ..\l'\1 E.AH
ISTA"lll'1.
1100
IIALı..: SAOUCI
Esı..:lşEIllR
1100
-
ElDI ERDI)11DtI
HE\lŞlRE
KXIWH.lIo.:
ŞAıın:
Dlr,\ı.tz
.\IERKEZI
~ ~t.ı.IM{AI.I
.-\ı.ıFl
- ,",nlARAU
A\IFI
~ ~n.I..\R,\1.1
-\\JFI
--
ARDAHA~
,\trPI'RU.Cll
ı.1..\L.-\TYA
DEVLET II.-\STA"ı:SI
1100
- "l;\L\RALI
A\JEl
~ 7\1'\I.-\RALI
..\\IFl
7'"'1 \1,\R\L1
A\lFl
,
il
JJ
"
"
"
f-ıı
2J
--
0T",(r
1,'lÖDnı
BAIIÇELlE\U::R
7
A\IF!
~ ~l'\L-\RAJ.1
,,\ın
t:-iTA~Bl'L
f\IC
,
A\lf'1
1100
11110
J
A\I~1
- .••t'\IAlt.\LI
ISTA~BL1I.
llE,tZL1
i
AliIF!
1100
1100
,0
• "'1:~I."'R. .••L1
ERZI~CAl'\
[s";IŞEIIlR
SIR ..\.
• M'\IARAl.l
7 ~1'M,\R:\LI
,\\Ul
Ih\.\k'"
\T A~-\.}1'RMA
lRE'
lCIWER)
HE\IŞ1RE
\t-\NISA
DEVLET IiA:-iTA'f'SI-\IA'[SJ\
HEMŞIRE
I,CLEBlTRGAZ
7 :-inLl' A s \1
\1..\.'••IS.-\
1100
KI"KLAREl.l
1100
- '"'l'\I ..•••
R:\ı,1
A\lf1
~ '.;r.'\I ..\R ..\l.I
.-\\11'1
"
27
-
FERA Y (j("'E,",(~
KEÇlyol<:ıfŞU
llE\IŞIRE
KAYSERI
OZEL KAYSERI Dl\".-\I.I1. \IERKEZI
1100
-
Hl'S,",IYE FER..\H
HEMŞIRE
fAT\I.-\Ş""
HnışlRf.
ERZl'RllM
OE\EL
KAMU HA!'iTA~"LER[
HACf:.TfEPE
(~lnJl:-itTESI
IIl/\ın
TIP FAı.::
Sf'\IRA
IınışlR!:
DIŞKAP YILDIRIM BEY.VI
PERITO" DI\"ALlzı
HEMŞIREL.Ki! SERllflKASI
H.-\~ın:
IIE\tşIRE
..""'URA
-'LO
PERlTo:>' PIYALIZ[
IIE~ŞtREt.JCI
Sf'RTInK.-\SI
FIı.rınL\t.-\Z~()(;
.11~
l'ERrro"
HE\IŞIREU(11
SE\'IL.A r ,\ YDI'
n"\ı
BIRl.lt11
SEI<:Rf:.TERI.J(i1
PERITO'"' DIY ..••U!I
IlE\IŞtREUı11
SERTInl<:ASI
H,-\ST "ml!:T
E,H
ER\HŞ
All
ERZl'RI:\I
1100
..,,""'\R:\
1100
ISTA:-IIJl'L
1100
A~K..\RA
1100
A''''\IV\
1100
,,,""'\Ro.\
1100
.-\~UR..\
11.00
-
\A\.G ..••sı:>.
E<"iITl\1 \L~.\
ii
':'''I\I.-\RA.1.1
,,,ın
~ \1 '\I.-\RAI.l
A\IFl
~ :'-I'\IAR..\LI
,,\iF!
- 'l.\lARALl
A\lfl
- '1:\I.-\RALl
nıl"[
':'"i "\L.\R..\1.l
,"iF1
-
HE\lŞ[RE
DIŞUP
YlLDIRI\I
IIE\IŞIRE
A;"ı.::, •••VMl1NE Ear
BH ..\ZI EXE ..\ il
-
PERITOl\
lIE\IŞIRELlı1ı
DıYALIZI
SERl1nı..::.-\SI
I'SI'
.\I'l
l'FRınJ~
Hf.\IŞIREU(;1
DIYAuzt
SERTlrJı..::.,\SI
322
H<
1100
C,"
T Il.V.1STOlEL
'"
:'lfll.ı..:F.ZI
Mj'Dt"RU'ı1C
r.l\.)r.r.
flBIŞIRE
31 ~
1100
\'A'"
TIl' 'lERKEZI
F!{iE~ ..\Rsı •.,,", Gl'I.
DIYAU!1
SERTII:IK.-\SI
\IA ••••
IsA
\lERKEZITŞ"tLAT
l'ER
Hı:~ıştRE
-
DIYALIII
SERmK.\SI
:Ki
OD.\IHŞ
Si' \\'
s.\-\II
ILI
-
ı..:c"Şi'
1)()":-iEI.,\(,I\R
v[rAI.!ZI
Sf'RTIrıIo.:ASI
r rO_DlIR5l~
-
DIY.\U!!
SERTırıı.;:Ası
PER!TO"
HnışIRf'U(;1
IlEMŞIRE
ÇELfHI
PERıTO"
J1E\IŞtRELlC!
:t>2
:>J':'
F..\T\IA
sEırrını.::ASI
PERıTO" DIYALlzı
IlF.MŞIREl.lt11 SERTIF1KASI
1..:1ın \1
-
DIY ..\IJ!I
:-iERTIHt.:..\SI
PERtTO\ I>ly ..\1.1z1
HE\IŞIREl.I111 SERT1F1K.-\SI
\',\1'Tll"
1I..\L.ı..: SAÖUt'i1 KI ;Rl"\lI;
!lBIŞIRE
liE\IŞ!RE
l'f:RtrO\;
flE\IŞIREl.l(';1
:~:
GOıu:\!
'"1..••.
:-ılsA DEVLET HASTA .•••
ES!.\! ..••.
:>.:1.'>
..••.
-
IIEı.IŞIRElJ(JI
PERITI):'~,~IIE\IŞIREl.I111
II.\LE:"
HE.\lŞIRE
Dl~[){ i ÜZIlE\IIR
DüI\E{jt'Ç
1'ı:RITO~
liE\IŞIREUı1t
'''''
••••
l'ERlT01\ Dırl\LI;l
HEMŞIRELlı:;1 SERTIFIı.:ASI
1"0
~21
SF.VDA ARSL"'
1l,ı.:'\l'R TAŞKIRA"
DIYALlZI
:-iEınlrtı..: ..\:-iJ
''''
(;()R£\"i
\ILL
PER~rn .•••DIYALtıı
HE\IŞJRELJ(il SERTIF1~ .••sl
PERITO\
JIE.\lŞIREUCt
IS~
\LLL SOY
IlBIŞIRE
UA7JüNv,TF
SER.-\l' ..\I-', ..
1ıı;ı.lşıRE
ŞEYIo.:ET YILMAZ EöT
PERITO;'; !lIYAı.tZI
llE1<!Ş1REUÖI SERT1FIK..\SI
ııCI. YA OIBALCl
IIE\IŞIRE
<;ERBEST
PERITn;.. DIYAU?I
llE\lŞ1RJ].lt11
SERTIFlı..::.,\SI
E\.I~ GI".!,'I"
HEMŞIRE
5..>"RIYER REŞtrPAŞA
PERITO'"' DIYAI.IZI
llEMŞIRELllJl
sERTIFIK.-\SI
RI Io.:IH K.,\S ..\P
flHIŞlRE
ISl'A\Bl'L
PE",AŞ
-
\'1 AR..\şT
II.-\ST,\'\ESI
A'\KAR:\
1100
]ıı!RSA
1100
-
\:-.r..\ı..:
(J..\ZIOÖW
-
\T AR~T 1I.-\'\'TA'ESl
ISI'ART ..\
EA ii
..\!'i\I
11110
ISTAl'\BLl.
1100
ISTA~BUı,
1100
~ "l'M,,\R:\l.l
.nlf1
~ !'ot '\lAR:\Ll
..\\11'1
~ '\t:\IAR..\l.I
.-\\1~1
• '\I!M.-\R-\I.I
,\\nı
- M'\lAR..\1.l
A\lfl
~ 'l
\nlt.\!.1
:\\WI
- 't'\I.-\RAl.I
A\l~l
"
f--
"
JJ
"
J7
"
f--
"
.IJ
"
"
"
'---
"
"
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 6 NOLU AMFİ GJ2MAı-'ı )
M:Rl'IFlı..:.\
:"0
L~:
ü.'
'"
i-O
SEIU IF/ı.: ,\ IIN..\ \~L
IlE~IODIY.-\ı.1Z l ız\ı.-\"
TAIlJI'I.lt"11sfRTII'Iı..:.-\sı
HE.\[()OIYi\UZ {'l.\!""
TASIPLlLi! SER"IU1ı..:Ası
IIEMODIY.-\UZ l7.\I.-\:>.-
r,\UIPl.lÜI sEınn1ı..:Ası
HD.IOOlYAUZ
117_\1.-\1,
TASIPLlGI SERTIFIK.ASı
,mSe)Y\I)l
.-\ı~~
YHEYoGLl'
\IEIl\Wr
U "lll
GÖREVI
CE'i<rIZAf.-\LAY
lı ..\ŞKE:\, ÜN!\ "ERsın_'il Al.A\ YA ..••.
RAŞ n:
li'HI
-'H'RArnERE\!.1
ıÇ HASTAUKLARI
l7_\IANI
ı)ZEI. DER\tAS DJY.-\L1Z\11:11.1<.:1:1.1
KIRKLAREl.!
11.YASOi'ER
N:
IIDI(Jf)lr:\uz
L'1-\I:\:-'
TABII'UÜI sf.R"nfK.\SI
A!mn.
<00
llDloıılYAl.l7.l7\IA'"
TABII'L1öl sERT1rIK,\SI
~ii
HE\IODIYALlZ l7.\IA~
1'.-\811'1.I()1sEımnKASI
5:~
~.\O
~.\l
~ii
517
TABII'LlÖI SER11r1K:\SI
IIE\tODIYALlZ l7.\I..\:-i
T,\lIlpl.löl
Sl:RTlrJt-:ASI
IIB1<>OIY ..\ı.lzl7\1..\\
TABII'L1ÖI SER"nrıt-:Ası
HE\IODIYAı.lZ L-L\I.-\'
TABt1'ı.J(';1SERTIFlt-:ASI
HE\lODIYALIZ l7\-IA'
TAHIPLI~ı SERTIFIKASı
/lDlO()IYAI.!?
t "Z\IA~
~~~ TABııııKil
srRTIFlt-:ASl
~A(>
HE\IODIYAl.t1. Fl.\l.-\~
nBIPLlı~1 Sf.Rıırıt.:.-\SI
l7.\IA~1
RA/.•.'K :\BI'IMKAN
".
(>:1
t>:~
1lE\IOIlIYAUZ IV".-\''\
'1,\BIl'I.!I)1 sı:RTlFI;.,:..\SI
!lEMOIlIYALlI.
Fl\1.-\!\
TABIP(.[CI SERTlFlt-:.-\SI
IIEMOlllYAl.!Z
i "'l\ı..\~
TABII'I.ı(~1 Sı'RnFIK:\SI
\ll"'lEYH\
ıÇ IIASTALlKI.,.\RI
l"'l!'oIA\1
ISTA\Bl"I,
1100
" Nl\lARAl.l
,\\1l'1
..\YDI •••
\100
,\YDI~
iio()
b 1\1'''ARAU
,\\IFI
ıJ
1100
<,'OnlARALI
A'IFI
ıJ
"00
" "I\I ..\RAU
A\-IF!
l7
f.RYIL\lAZ
IIAt"'IIBR..\Ill\\
t-:1'Rı;o(;L
ıÇ HASTALIHARJ
l7.!'oIANI
SIBEL YE:-iıOCAK
ıÇ HAST,\UKURI
l7:\IA~1
t-:nlAI.OI.ş,\HI\
Iç IIAST.-\UKLARI
trZ\lANI
EARt! ERAtDBUR
IÇ' HASTAlıKLARı
tlL\lASI
GCDER
Iç lIASTAl.lt-:LARI
lI1~\IASI
\lElI.\lnçın(;lıx.~LU
ıÇ !lAS,ALlKLARI
;":(x.;F.R
ılZ.\l"'-M
(1\IER FARlK ~'Iı;EKClBAşı
,\!lot'UIAU:\1
ŞENYlLiIT
Iç IlAS"Aı..ıKI.ARI
t7.\lANI
ıÇ 1l..ı..sT
..\L1KLARI
1ıı..\lA~1
ıÇ IIASTAı.ıt-:L\RI
LTZ\lANI
Iç lı.~,,\LlKLARI
Aı.JAt-:l'\l'I
1'Z.\lA!'01
ıÇ BASTALlKLARI
17.\lASI
1l,\K--\\ (;Jl.l\üIR
\-H'ST..\F ..\ TI'Rli;\ ynlJ'iCELJ.I
\IEH\IET
YILDIRI.\1
II:\M ..\\I('I
Iç IIASTALIKLARI
17.\1ASI
ıÇ lt.-\STALlt-:LARI
l1Z\lANI
ıÇ Hr\STALl;":LARı
r.xl1ll SlJLTA\' \tEIi\IET
f.AH
A YDl~ DEVLET HASTA'Esl
1:\YI)I'"
NAlJLL! DE\' IlA!'oT AYDI~
{!St-:OOARlıosprrA!.
ıt'Rı.: llA .•••
T,\\ESI
\ıt~DE OZEL U\-LLT DIYAU/. :\lERKEZI
OZEı.ÇAOISER HASTA'ESI
ŞIFA ÜNtVERStrf.sl III C-\ HAS,A\£SI
.-\•.••
,ALYA
ii()()
BALlKESIR AY\'ALlt-: DE\'l.I:.-r HASTA\ESI
IIAUKESIR
ii 00
BURSA
ııou
~IRt-:LAREı.1
ii (ıO
FAııın:ı-rts
DR \I(lı\lfISl.A!'oIO(;[.{'
ÜZEL !'olEDIBAfRA It\.'iT ..\~ESI
ÖZEL LUESlTRG.-\/. TIl' \IERHZI
J.('LEBlIRG.-\Z
OL.ELBILI\-IIlA~TA\I;SI
H..\YRA~l HALIL [)E\"LI:., IlA~,
(>~(>
IlEMcıDIYALlZ l'z\l ..\?\
TAUIl'L1(;E SERTIFlt-:.\.SI
Il.HErE ŞLLE KDIDIR
ıÇ 11
..\!'oT\LlKLARI
I~L\IA\'1
6".'
llf.\lo[)lrALlZ
iiz\\..\\
TAB1PU(;ı Sf.RT1Flı.;.-\SI
H.':-'D..\ SEi'.ERDAl.
ıÇ !IA~,,\L1KLARl
llL\lA.'111
~o.\
ItEMuDIYALlZ l'Z\I.\'
TA811'1.I(;1sERTltlK.-\S!
\IlIST.-\FA 'l1TfAŞ
ıÇ 11,\S-fALlt-:LARI
\1.:Nl1SBIRE DEVI.ET HA:-,A\!:S
I~I.~LA\I
\lERS1:-i DE\l.ET 11,\."
•.. \\£sl
Iç IIA.'iT,\L1KLARI
I"'lMA"1
OZEI, YE~ııIAYAT
ıÇ IlASTALI~LARı
17MA ••••
I
ÜZEL.ERZURl'\-1 Ş1F.-\Il.\STA\[sl
ıÇ II.~,ALlKLARI
17.\IA>.;1
Annlt;..:
I()LK.\'" ERı)(l(~,"
ıÇ ııA!'o,ALI~LARI
I.L\lA ••••
1
AR..\Şl1RMA
In'\-EA ~AY.\
Iç IIA!'oT,\Ut-:J.,\RI
12\1.-\...
•••1
~511
ıınıoı)ı YAı.r1.17.\I.-\~
T,'f1If'ı.ıt~1 SER'I1FI~..\SI
lıesEYI"
HE\I( ınly ..\LlZ t Z!'o1:\'"
TABIPI.IÖI SERTIFlt-:ASI
nE\'I.f.T flASTA •.••
ESI
ıÇ llASTALlKLARI
I'Z!'.IASI
!t:\I,IIIE
L\:-'T..\R('I
..\1'1\
~~L
IIE:\101l1\".-\L1ZlL\IA"
T,\Bll'ı.Jt';1 sERTlFIK-.\SI
"11..-\\1stTı.:..', YA
---
HE:\UI01Y,\I.l/l7\ı.-\:\
TABU'L1l";l sERTInt-:.-\SI
SfI\AT
~AlI
HE.\I0DIYAI.ıZ 17:\1.-\'"
TABIl'l.It"i1 SERTIFlt-:.-\.'i1
HALIL lBRAIII\l
I'I'AR
K--\R.-\
R..',I1AT
ıÇ llASı..\L1~LARI
i '7.\IA~1
ıÇ HA~,,\LI~LARI
I'ZMA:-il
Iç IIA",ALIKI.ARI
l7.\IA\'1
i
II ..\STA'ESI
DEVLET HASTA'ESl
ArDı'"
EUlISTAN DEVLET I(NiTA\FSI
,,!.tAOA DE\1.ET H.-\ST.-\'£SI
nt-:IROAO
NA\Ilt-: ~1:\1Aı. ("'I\TRsIT£SI
(\/EL I.ARE:-iDE DIYALlI. \IERHZI
JJ
AMF!
{,"l'MARAU
\IA~AVOAT DEVLET 11..\~'T.-\l\ESı
DEVLET IrASTA'\ESI
JI
" •••l!'ol.-\RAU
1100
()ZEL DERMAl\ DırAE.lI. \lER~Ezı
I.C'LEBl'RGAZ
"[\I0DIYALlZl'Z\-I.\\
T,\BIl'L1LiI SERTIFlı.:..\sl
"00
mlRSE
ÜZEL HŞ.-\.." HASTA\ESI
Iç ll.ASTALlt-:LARI
1:Z\IA\'1
-,-
IZ\llR
"
A\111
l' ~1\IAR..\t.1
A\IF!
(>'l'\1.\R.\I.1
..\\ltl
AIl-\Kl.l
II.Eu:'-"T ı;:l'RŞl:\'
"00
1100
Iç IlAST,\UKLARI
ıınIASI
t-:ESE\
IS,ASBtTL
TRABW'"
SERI'IL ;":A" ..\l l(jLl ,
(n~",-l.
"00
"00
H£~l(}DIY'\ı.ıZ 17.\1.-\1\
TABIPUOI SERnFlı.:.-\sl
K-\YA
:-ilt";()f
..\\IASYA
.0
LTz..\IANI
(>\1.\IAR.-\L1
(>~l'\IARAI.1
A\lF!
S(:RME~F. DE\1.f.T ll.-\ST\\ESI
"
LI
A\lFl
(>~D,J..\R..\Ll
..\\lrı
..','\F;SI
17
(>•••1'\IAR..\U
"00
A"1ASYA ÜNI SAll ŞERj)n'IIAsT
"
,.\\ın
ISTANIllIL
O ISTASflUı. \-IEOlc'I\E HOSPITAL
IJ
.-\\n1
b '''l'!l.IAR..\1.l
"00
(17Ef{fıt-..l'A\TR
ıÇ IIA~ı.-\l1;..:LARI
I'HA:-iBlTL
\100
t-:O:-iYA
IŞYERIIIEKI!'oIl
IIE~IOOIYAı.ıZ l'Z:\I..\\
TABll'LICI SEI<TlFlt-:.\.SI
W.\tANI
ITKIRDA()
çERKEZKOY DE\'LET HASTA'OESI
(>~:
.,.
\i
:\\nı
l' ~l'\I:\RAI.l
•.\\IF1
RIFXr Kıut;
TABEPLI(";ISERTIFlt-:.'\.'i1
~i'\IARAl.!
1100
I'C
17.:\1,\••••
i>
Ş.-\\'LlLTRFA
1(; llAST:\U;":LARl
lfl.:\IANI
HnlODIYALlZ
~l \IARAU
,
ÖZELŞAN"!.I DlYA!.I/. \lERKEZI
!lEMODIYALlz l"I.\I.-\.'"
TABII'U(;I SERllll~..-\SI
_""
(>
7
\ıı-:ıı\lı.~r i ~;MAK
..'''KARA
Iç H.-\STALlt-:I.,.\RI
ı~roöı.
lI1.\IA\1
IIEMOnIYAL1z U7\1.-\>.;
l' ~L \I..\I<.AI.I
:\\11'[
\100
F.NGlNTIP MF RKElI
\I'RTF.\, An.rLAR
TAIlIPU()1 SERTır:ıt-:.-\SI
,
A\lrt
IS-TA:-ıUl'L
ün:ı.
HEMoDırALlz 17\1''''
TABlPUül SJ:R'I1F1KASI
A.\:
toSl"\IAR-\L1
:\\1;1
1100
(>lS
IIE\IUDIYALlllf/\I,,,"
TAHIPLlOI SERTIF1ı.;.-\sl
1100
ıIS\IA\IYl::
\IE"LI"rf
.,.
ı.;IRKLAREI.!
OZEL.IB!'OISI~A HA~TA~ESI
IIE\IUDIYAl.ll.l7\1A
•••
TABIPı.lÖI SERnI1t-:Ası
IlEMnDIYALlI. [rI.\-IA'
TABll'1.I01 SER'I1F1;":"\SI
1100
1100
J
A\IF1
ı.SD.I.-\RAl.f
.-\:'>oIA!.Y'\'
\IERSI:-i
(>:ıı
~-
(, :\T\I:\Jt.\Lf
ÜZEL ıST. O~.KO TIP \IERKEZI
~ll1AL KA\'AKL! CE"Oll.
m:MO()lrAI.IZII'/.:I.IA1\
TABIPı.lOI SERTIFlt.:.,\SI
1100
ıÇ H.-\STAUKLARI
l"'l\tA:-i1
HEMODIYALlllI7.\I.-\~
HBIPLI()I SERTlt1t-:AS!
,,10
,
.\\IFl
KAZI\ITI"It-\'
~ı;ıi
HE"PDIY.-\I.1Z L'Z\!.-\\
Tı\IIIPI.I()1 SERTIFI;':"\SI
:"0
ıÇ HASTALlKI..ARI
t7.MA~[
ERt;l~
<~
SIR\
(,,\1'\1,\11..-\1.1
1100
ııA:-T\'ESI
ANA!'oUIRDH1.n
S.\1.0:'l' \0
S\.-\TI
'11lAI. 'n'RA~
IIEM(l[)I\"AUZ 1'7.M..\\
TABıııl.l(';1 SERTIFIKASı
IIEMoOIYAI.IZl7\1..\\
TABlPUtıl snrrıl1t-:ASI
ıÇ IIA~T:\LlKL.ARI
l~l!'oIA:-i1
sı"".
[ç rıA~TAUKLARI
l7.\IA:-i1
n
~'l.'
\1..\I.A1'\".-\
1'z.\IA~ı
ıÇ IIASTALlKLARI
ILI
ı.:.-\llln.\IA'\\IAR.AŞ
FA7JLŞEIlIR HASTASESI
1(,'II.-\STAUt.:LARI
ıınlANL
ls(>
ı'nı,,",,
1'Z\IA:><1
'ü'Cll'
ıÇ IlAST.-\L1KL.-\RI
~\RSLl()(~l.I:
ın:!'olon[YAı.ı7.17.\I:\~
T,\H1I'UOı SERTırıKASI
IlnlOPIYAI.IZ
ıç 11,\ST,\l.]KL.-\RI
"i ~1:~1
III.\U:N GORt:V'.\I'Tl(;1
i'
'i 00
TRAllznl'
II hO
(>
\UIARAL!
..\\EFI
h1\nl.\R.-\I.1
..'R.-\I.1
"
A-'IFI
~~
(>Sl".\l.-\Il"'-l.I
A'IH
i'
'1\1..\RAl.I
A\IFl
{. \L':\I.\Il-\U
A\IFI
'i.\!'OlSL~
1100
ı-\L\I.-\RAl.l
AMFI
ESı.:JşEıııR
ii 00
\IF.RSI!\
ii 00
" \L\L.-\RALI
A\lFI
O.'>.\IA\'IYE
1100
(>'I'''ARAU
,\\111
ı:RZl'Rt:\1
1100
""nl.-\R.-\LI
A\IF!
"
"
"
',\I.\IARAI.l
"
"
A~IFI
"
"
"
" ~l')-'I.-\RA.ı.ı
ArDl\
1100
ls-fAsun.
"00
(>'<l::\L.-\RAı'ı
A\1tı
ı;:AliR..\~IA:-i\IARAŞ
1100
b "L!'.I.-\R,\l.I
A\IFE
ıZMIR
(100
A'IF!
i>
7J
"
"
"
\nı ..\RALI
,,\lFI
(>!\l'\IARAU
A\lrl
(>\'I~M.-\R..\ı.ı
A:\IFI
v7
1
~Z
"
.-\\LFI
ii 00
"'"
"
'\\111
b ~l:\IAR..\L1
~\STA)-,IOMl
t-:.\fl...\\lAS
"
"
"
,,\-tFL
1100
1100
"
"
(>"1:\I.-\R ..\1.I
t-:IRKI.AREl.!
lTKIRDAO
J7
~l\1.-\R.-\I.1
..nlF!
ı,\I"\I
ilATAY
"
A\lFI
ef
"
i,
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MORFOLOJİ YERLEŞKESİ 3 NOLU AMFİ
M:ınırlı.;.\
\0
IILI
llı,g
WL
ıı~5
117~
iis12:0
i:~~
ı~.q
I~I<L
I~~<L
i:~.\
1:<lO
srRllFtı.:.\
IlIn'~1
II.\U;~ GÖRn' YAI') 1(:1ı.:1'RI":ı.1
G(JRE"I
Alll SOY.\IH
ıınıonırAUZ
T:\lllJ'JJ(~ı
SERTlrtfV\.-;1
.-\H\lI:T rF.\ ZI tIZOE:ı.llR
llDıoıılYALlZ
\ıuı'.!!:"r
TAB1PLlOt
SI:R'MFlf.:ASI
IlE\lOD1Yt\UZ
T AHIPLloı
SERTIFIKASı
ILE\[( ıDlYAI.!Z TAH1\'LlCj
SERTIFIKAsı
IID.I(lOIYALlZ
TAIlfPLI(,)
sERıını.:.ı.sl
I/£\IODIYAI.IZ
TAIlIPLlı)!
SERTınK..\SI
IIE\lODIYAUZ
TAIIII'U(;I
SER-11t1ı.:.,\sı
IIEMoDlnı.tz
TABıı'I.lı)1
SER'l1nK.-\SI
IlE\iODIY,\L1Z
TABlPLlüı
SERTınKASI
llE\lonly
..\ı.tz TABlI'I,lı)1
SERTIFIKASı
IIE\I(mIYAL1Z
TARtPLlLiI
SERTIı:lt.:ASI
HE\loDlYALlZ
TABıpl.lül
SERTın"ASl
IIU!oDlYAı.tZ
T.-\!lII'Uı)1
sERTıı-ıKA.SI
HE\IODlY ..••U7. TA.BIPLlül
1:"1
SERTı~ıKASI
S(:ı,ı;Y\IAN
HA\ll~\OCl:L1 •.\RI
IS:\
ı..:t :RTIl(
PRA11SYEt\
HEı..:[U ÜZEL KIRMIZI PAR'" IL\STA\ESı
PRATISn:,
IlEKJ,,1 SERBEST
!>7KA\
BOYRAZ
PRAllsn:S
CE\(t1Z
ı;oşsüı..:
!lEKI~I
,\IERKEZ I:';OLtlAILE
Bt-RDl:R
-
Ilh:\'lI.\I.-\Z
PRATISYE~
YELlZ ..\TI('1
Ill'SEYi"
\IETI\
PRATISYEN
ıtl's\(l
SERDAR
IIEKI\l
PRATISYEN HEKI.\I
AYDI\'
PRATIsYı:1'
!lA YRll.l __\1l YAI_.\R
IlE"I\1
Y(t.:sEL
KızıuŞıK
PRATIsYE:';
PRAnSYEI'
\IEII\IETt,TTI\
BiLısr 1l0ZI>E~rıR
PR..ı.TISYES IlEt.:I"
OZG11R Dt'\IAVX)LU
I'RATISYE~
S:\cI
PR.-\TI:-;YEI' HEKIM
Y.-\\ ı'z
HEKIM
pR..\TIsYEN
!\EC,,\TIIJlTLtT
OS\lA~IYE
DeZıçl
IJl;RSA
\ırıu.TZI
: !\OLll AILE SN"; \IER
'ILP E
YAl)IZOOW
liEKIM
PRA-miYE~
('I::\'DE1' BCLEX!" I'Wı)
L'IH
BCLENT S.'\ \' ..\Ş
[L:S
IIE\lOOlYALlz
TABII'I.1l)1
SERıını-.:..\sl
()ZDI'oIŞ
HE'ili\'
Doı.}.\,
HEKIM
RLl"C(1
BALIKESıR
"ERKEZ
\lEfl,ın
\"EZIRt.:OPRO
MEH\ln
.ı.YŞElirL
t.:1'ŞADASI DEVI.ET HASTASESI
\IENGOCE"
\1ERt.:EZ NOıooJ
,\T ..\1'CRK DE\1,ET
SI'iCA'i"
'OLU
H,,,,sTA"ESI
\ıt'~-rAFA
(j()KIlA'\
ŞE;';
1'[BOLU
[DIRI'E
GEMICILER
~\~"A\l()'ll
"\S\'
HALK SA(;I'ıÜI
PR..ı.nSYEN
HE"I\1
\[ERKEZ
TS\! nIllERKI'U)l.
PRATIS\'ES
IIEt.:I\l
çALlş\ııYOR
f'RAnSYE;';
IlE"I\1
lll'flARt.:E~T
H1RI\l1
ILÇE II..\ST:\'\'ESI
iJ--
l[l\l()1lIY.-\Ll7
T.-\BII'I,l(;1
SER'l1ı:ıK.-\SI
()ZGl'R
PRAnSYEJ'," HEt.:!~I
OR \tGNIF ISLA\llX)I.lII)f.\'I.ET
]\X~
IlnlODlYALIZ
TAııll'Uı)[
SERT1~ıı-.:..ı.sl
f1..\K ..\'\ AKtıE\lIR
PRAılsYEı>IIEKI\l
(ıAl.1 AILE SAı;UC[
PS",
lIE\lı ıOIY,.ı.UZ T,\BIPLl(;1
SER'11Hı-.:..\SI
AU YLt..\L.-\Z
f'R..••nSYE'
('[YHA."
DIKK.-\I,DIRI\I
1100
llEt.:!\!
"ERKEZI
1101
1104
1I£\II)oIY,.\LlZ
Smıım,:
Lll'
IIE\lOnly ..\I.IZ T ..\IlII'I,I(;1
SERTUıK.-\SI
Flı.ıZ KOHK" ..\/.
PIv\l1SYEI'
ıııı
IIBIODIYAI.!Z
TAHIPLlUI
SERTIFIK.-\SI
KE\1.-\I.I,cIRt.:I'Ş
PRAnSYEl'o: HEKIM
[i. IIALt.: SAÖLI(;'
II~I
HE\IODlrAUl
TAIlII'I.lÜI
SfRTI~1KASI
1)S\I.-\'
PRATISYES
KEÇIORE'
!'IV\'I1SYEX
HEKIM
ESPIYE "ERKEZ
HEKIM
(,"ısı:: i soı,ll
(,'l\iEJAYOl~
-
1100
.\YOI'\'
1100
ŞEIV\HTI1'
sı-:I.\"IT(JI'lJ
PRAnSYES
HEKIM
Kl 'Rı'\n
1100
\lısrAFA
ÇELEIlI
Dıı)E\! . ı.YŞEGet.
ıK,\\iAr,
,\CAR
HEKI\!
l'Ft:"TEPE
!'A\ltIKOVA
1'R..••TISYES
HEKI"
PR.HISYEX
f1F.K]~I Il'Rt.:Cf.LL
[[.<;1' mxı.n
GLOBAL BILOI A Ş UV.l'RI
PR..\ TIsYf.:" HEKI\I
ı-...••Lt.:I\;\IA
to:l'lH'
PRATISYEN
IlEKI\I
nZH,
t~(";t"R ERt.:AL
PRATISYEN
HE"I\!
()ZEL t.:E\!I'R
IC<L
HE~U )DIYAU? T ..\BlPLll)1
sElnl~ıı-.:. .••sl
FAT\1. .••\llSIR
i III
HEMODIYAL.IZ TAlllPLI()1
sERTI~ıK..\SI
ilA r ..\L
lll",
Iınll)OlYALlZ
TAAlPLllil
sERTınt.:Ası
\IFH\!H
(ıEKTAŞ
1l1t-.:\IEX
PR..ı.TISYEN HEKI"
2 SOUIAILE
KF.\lER YAŞ,'\\!
..\lAnJRK
LI
S.-\l)L!()1 \IERHZI
1-l..\STA'ES!
YN;;.-\\I H.-\ST..\\iESI
DE\1.ET
\l
IlA"'TA'ESI
nOIAT
PRATlsY!:"
HEKIM
LOSOLU AS \i, YAZIIlAŞITORllAL!
,\\lFI
J 't.\I
..\R.ı.l.l
'\\Ln
l \nL\R.\1.I
"
16
A\ln
J \t'\L\R.,\U
11
A\I~ı
.' 'l
H
\1 ..\ R..\ 1.1
,\\IH
"
J"
\OA:'>/\.
1100
.l '1'\IAR.-\U
,\\I~ı
JI
1100
.l '\t.\I,\R.-\I.1
..••\lF1
JI
1100
l '\1 \1.-\RAJ.I
A\I~l
JJ
1100
.l 'I'\IAR.-\l.l
..\\ln
H
1100
l 'I'M.-\R..\1.I
.-\\IF!
[Z\lIR
1100
.l!\t':'.I..ı.R.\I.1
A\1~l
AXK..ı.RA
1100
GIREst'7'
TEş"ILAT
SAKARYA
1100
ERZl'RUM
1100
TRAB7,O'
1100
.-\'T ..••LY,\
1100
A'TALYA
1100
,,1,,"OP
1100
IZ\lIR
II (LO
-
SI\1 ..\Y S(,m'R
~ \,t'\I ..\R.-\!.l
.l SI \1,\R. .••
..\\Iı,ı
\IERHZ
,\:-;\1
ıı
A\-IF!
1100
-
Esr::,
ıo
\IER.SI'
.\\"OLS
\llT)('RI.I'(;C'
"\Lfl
~ SI'\lAR:\I,1
.' 't.\L\R..\1.1
,"IF!
Ilt'RSA
T
A\I~l
.' ••••
1'\-t .••RALI
"
"
iI U()
A[LE s..\I)l.1l~1 \lER"EZI
11..\1." SA()I,](;!
,\\lFI
~ \i[I\lAR.,U.!
ı.:.AS1'A\IIJNl'
"Ltı A S\I
ŞEfilT ER 1l..\RIŞ A Y..\I..-\ S \-1
11
,\\-ltl
ı..:\T\lAR..\U
!J
-
FRı-.:.,\\i OE\IlR0Z
"
1100
1100
~ NOLlI AS\!
HEt.:lı-.ı K.-\RACABEY GAZI.'\(
PRATISYE~
~lI'RAT DI ,1.\"
IJ
.l "1\1AR.,\U
_i
"
II
-
Iınl()illY,\I.[Z
T.-\IlII'I.!()1
SFR'mıK..\SI
..\It,\L1
.-\\H1
.ı'nI.W
..-\I.1
.\\IFI
A'KARA
ILUR.'i,\
H..\STA'ilSI
.l 'l'.\I
1100
1100
h\ YDI\
ii
A\ın
l :'>1\lAR"'ı.ı
A\lFI
-
IN'I
fl[\lODIYAUZ
TAH!PLlCI
SERTifiKASı
1100
ERZlsCAS
AS \-1
llE\IOOIY.-\Lll
T.ı.ııll'L1ı)1
S[RTIf1I,,:.-\sl
P4J
ED[R.";E
\11'J}{'Rı,l'tı(l
'"
A\IFI
, '1'\I.ı.RAl.l
1100
G ..\ZIA.~ıf.P
HALK SAÖLl(;1 \ı(IDI 'RU 'ıW
J ~i'\lARAU
.'SH.IARAU
,\\ı~l
I:SKlşEIIIR
,
,
,
.."ın
J "I'\'AR.,\L!
,\\lFI
~ \l,'\IARALI
.\M~L
(j(\IOŞlIASE
,
1
J \l:\IAR.\l.l
1100
1100
IIE"I\ı
A\ın
.l "t.\I.,\R.\LI
.\\LF!
ı-:Hll'XCAı..:
EL\ZIÖ
\'f. ARAŞTIR\I,\
l ''l'\!AR,\U
il
1100
ES( K10 SAÖLlK.1 'YGl '1..\\1:\
ıı ..\~'TANESI
\1ARALI
..nlF1
1100
AYDI'
AYDI'
J!\t
,
IL OLL
A\'ı-.:..\RA
PRATISHS
Y1t.\IAI.
J
A\IFl
" Si ',"IAIt-\U
A\IFI
il
1 :'>OUI A.S\1
AILE IIEt.:I\lLlCI
IlEt.:!\!
ı
'\\11"1
\ \I':ı.1.-\lt\J.I
\ '1'\:AH.. .••ı.ı
,\\11:1
--
\ll'RAI
' 'D.L.\RALI
,
1100
1100
HEKI\l
PRATISYEN ilEKI\!
A\ın
.1 '1'\IARı\l.l
..••\IFI
.\'it.:ARA
IL.\\!IT EKŞI\I
YALll. TABlI'I.Ir;1
i i O(l
AS\I
PRATISYES
IIE"I\I
:"0
~ \U:ı.IARAU
:\YDI!'ö
B1RI~H
IIE\IODIYAl.1Z T:\IIIPUCI
SERnFIK.-\.SI
SERT[n"ASI
A YDJ\'
!\OI.F ..\HB AILE ııEKI\Il.lCI
,rı
HnıoO[
SA.\ISLT)'I;
GAZI E A il
YE'iI\lAIIALLE
pR..ı.TIsn::-<
A YOI~
r.ıoc.ı.ı..:
l'~ i
11~O
1100
1I..\l.IKF.sIR
A.S\1
PAŞA ..\ S \,
HEt.:!.\l
pR.UIWD.llE"I\-l
şI\lŞEt.:
\1(('.-\lltr([Ut.:
SERTIFIKAsı
ıZMIR
---
HE\IODlYAı.lz.
"['AIlII'Uı)1
SERnFlK.-\SI
IlE\I( )ı)IYAI.!Z TAHIPUt";l
1100
G.\ZIA.\'Tı:P
LO\(lLlI
PRAnsn"
PRATISYE'
AII\lETERKt'ÇC"
ERTA.'
ıı:ıı
SAK.-\RYA
--
IIHlımly,\l.lZ
TABlPLll)1
SERTın,,:\SI
TAHII'LlI)1
1100
-
IJ~O
SI'RnnK.-\SI
1100
-
f[E\-10DIY ..\LlI. TABII'LK)I
SERTI~It-.:.-\s[
IIE\!(JIlIYAUZ
()s\IA!\ln
!LLLO
--
I'I'R\'IS
,ı:~
1100
-
I' i ~
T.ı.HII'Ll(;[
..\SI
llt'RD{IR
-
HE\10DIYAUZ
TABlI'I,I(~1
sERnnı-.:..ı.sl
SI:RTIFlı-.:.,\SI
1100
---
IlEt.:IM
lJı.<,l
DIYAUZ
HEt.:!"
PRAJ1SYEN
TABIPLlÖI
07ELAK..ı.
\1l'OI
SI,Vtll t.:()H!\
IIEM()I)I\","'UZ
1100
"'ALATYA
\lA:,;lsA
\1.-\\ ISA
HALK SACuLiI
i.'(l~
!IEMOnlYAUz.
".-\IJlI'L[(~1
SERl1f1~\SI
()ZEL AKHISAR H.ı.s'IA~t:sl
SAı)L1K \I('m'RLI't){l
HEKIM
DJ.l
SAÜLlÜI \'ERKEZI
TORMUILÇE
PRATISYEN
lIE\IODlY ..\Lll TABIl'Llı)1
S[RTını.:..ı.sl
A s \1
IlEt.:!"
R..\IE FATIII YA \17.
1\.\1
1100
--
IlE\10DlYAI.lZ
TAIlII'I.J(~1
SERTInı-.:..\Sl
flEMODIYAI.IZ T AlllI'U(;1
SERTıı,ıK.\SI
Ş..''''Ul'RF,\
1100
SJlU
S.-\LO~ ,o
-
HEKı~1 SAKARYA (I~IVERsrn:Sı
PRATISYEI'
1:'iS
l~:<l
ı,OLll
HEKIM
-
flE\lOOIYAI.ıZ
TABıpuLiı
sERıınK,\SI
sl'lmnı-.:..\SI
HASiASESI
t
Si'\\"
S \.\1 i
-
IIE\I()DIYAL!Z
TABII'LK)!
sERı1tlı-.:.\sl
111'\1<)DIYAI.11. T,.ı.BIPI.lCI
.\FYO\URAIlISAR
."KAR.\
PRAlhYEN IlEı..:!\! ()Zf.l. OSM ORTADeX,1
'(LA'
~2<)-
I~I~
ILI
--
(WJ\1lj'iUJ)
ı.ı
~ \1 ~IAR ..\LI
A\IF!
l XI'\lARAU
A\lFI
l !\l\L.\R..\l.I
'\-\lFI
l !\t-\-l.\RALI
A\lF!
"l
\lARAL.I
A\!FI
l XL ~1..••R..\L1
'\\nı
~ "~1..\R..ı.Ll
..\\lFl
ı 'I'\IAR..\U
A\
"I
"
"
"
J1
"
"
'"
"
41
"
"
U'to
ın~
USi
HDIODlYAU].
TABI?L1GI
SERTI~lRASI
HEMO[)IYALlZ TABIPUCI
sEKr1nı.:,\Sı
HEMODIYAı.1z
T..\BIPr.I(jl
SERTIFlK.-\S1
FEVZI ÇAMLlDERE
PRATISYEN "EKIM
\lEHMET
PRAılSYEN
HEKlM
TOLGAOÜLER
PRATISYEN
HEı.:IM
YAL<,;IN
BALlKESIR'AYVALlK
~ :"Ol.l' AILE SAÖı.ıCı
BAUı.:ESlR
1100
3~,SOL.U BAHAR A S M
Bl;RSA
il 00
"o
BURSA
il 00
BURSA
il 00
SAKARYA
il 00
bTA!'iBl'L
ii ,00
~I[Rı.:EZl
-~~--
NOlU A.S.M
US)
IIDIODIYAl.lZ
TABırLIG!
SERılFıK.~SI
.\lf.SVT nı.17.
PRATISYES
HEı.:IM ŞEVKl AÖIROIDES
11'"
HD!OOIYALlz
TABll'L1t~t
SERTIFlK.-\S1
U\lIT ÇAı.:..\IAı.:.
PRATISYEN
HEKlM
ms
IIEMODIYAL1Z TABlpLlGI
sERTInN\Sı
~!ELlII ŞEKER
I~I~
IIEMODlYALlZ nlllPLlel
SER11F1N\sı
f ..
\1111 ~IEII~IET
ı~JO
HEMOOIYAUZ T ABlPLlÖI
SERTl~lK..\SI
GOLE:-AY
ı~n
HEMODlYAi.lZ TABIPUOI
SERTIF!ı.:.\sl
MEH.\IIo,'" ı.:rı>ı
PRATISYEN HEı.:I~1 ~601.01
i ~~'1
t1BIODI\"ALli'.
TABlpuÖI
SERı1nK..\SI
FATIH
PRATISYES
IlEı.:I~t
BALlKESIR
ı5to~
IlEMODIYALIZ TABIPUt';l
SERTI~lK.-\..<iJ
TAHIR ı.:,\LESllER
PRATISYEN
HEKIM
S--\ÖLIII: IlIZMETI.ERI
A S,M
KARASU ILÇE DE\'LET
il
--- -PRA llSYEN
y(rCEL
ER(J(~I.l' HOCAOOLU
E~RA TI'T,\R
HEı.:.IM ISTANBULCERRAIll
'lş.-\l\:TAŞ!
PRATISYEN HEı.:.JM DR VEFA TANıR ILGI:-; DE\U:.
PRATISYEN IlEı.:IM
MERSI!'l ~V.SAO,ARŞ
NOLUASM
IL HALil: SAt';ı.ıt~1 Mf'Df'RLf:ÖO
GESEl
SEDAT ELBI!':>T-\S
PRAllS\'EN
HEı.:.tM SıRRıPAŞA
i(>()~
Ü"IER BILGEllAN
POYRAl.(I{~LlT
PRATISYEN
HEKIM
ŞEMDISLI
1«L<>
IIBIODIYALlZ
TABIJ>I.lÖI
SERTIFIKASı
SERPllI3OLllı.:.ıl.-\ŞI
POYRAl.t J(~ı.tı
PRAı1SYES
HEKIM
nONYAN ILÇESI MERII:EZ
160~
m:~tOJ)IYAI.IZ
TABII'UGl
SEIHlFIN\SI
~tL'STAF,\ (ız!''I;
PRATISYEN
HEKI.\l
ı.:." YSERI EOtı1M n:
IlASA)I: ERm ••••
PRATISYEN
HEKI"l
ASTALYA
.\IEH"IET
PRATIWEN
HEKIM TEKKEÖNO
ltoııı
ıtoı~
HE"IOJ)[YALlz
TABIl'l.It';l
SERTIFIKAsı
il E \1001 \"AI.IZ TABIPLlLiI
SER"mlN\SI
IlEM(ID!YAl.ız
T ABIPLlt';l
SERllF1IV\SI
jt.\ll1\tE
EMIS EROL
ı.:.\Ç\lAZ
W1Lll.-\SM
KAYSERI
1100
ARAŞ11R~I.-\ HASTA~ESı
ı.:AYSERJ
1100
SGKSAGUı.:
BALK V.OLlLiI
PRAı1!)YEN
ÇANKAYA 3 SOLtl ,\s\ı
PRATISYEN HEı.:.IM ROCA."ISAN
A!.I'ER ,\Rlı.:
PRAT1SYEN HEı.:tM
SERTInı.:.\SI
itEKIM
i
\IERKEZ
MCm:RL('LiO
.'\SM
PRATISYEN HEKlM
SEJLA Şlı>IŞE"
TABlpLlOI
1100
-----
PRATISYEN HEKIM
SERı1F1ıv\sl
1100
1100
OS\IAN ASI.ASER
llEMOJ)[YAL!Z
l>IERHZTEŞKIl.A.T
00
IiAKKARI
HE.\IOOIYALlz TABlpLlOI
SERTInusl
ltoJ7
~I1'D{lRLrt~O
BALIKESıR
ii
DEVLET HASTASESI
ltoJI
HfllPUGI
il 00
11.00
HeSEn
HEMODIYALlZ
.'.IERS!N
II:OCAELI
HD.IOOlYAUZ
T ABlPLlGI
SERTII1K..\SI
ltoJto
1100
AILE SAÖU{';I MERı.:EZI
ii>~.\
•• R...\YJr ı.:l7JlA.SLAN
ı.:ONYA
löoıR
IlEMODIYALlz TABlpılOI
!)ERTIflı.:.\sl
1«N
IIASTA:'\ESI
llYG .\IERı.:EZI
IlEMODIYAUZ T ..\IlIPiJ'';1
SERTIFlK.-\SI
I'''''
HASTA'ESI
i i NOW AI.:ŞEMSETI1'1;
ASM
\IELlı.:.oAZl
2
ILÇı::SIIIEŞPAR\I.
1100
HARTl'N
1100
\IERı.:EZTEŞı.:lLAT
n'RF\llI
ı.:oSYA SELÇUKLU
"STALYA
.••" AS.'.I
ILÇESI A YDI!'Ouı.:ı::\"l.ER AS~I
1100
ANKARA
1100
KOSYA
1100
K..••YSERI
1100
ı.:.-\YSERl
1100
.' :"l'~IAR..\U
A\lF!
) :\D!ARALI
A~'~l
) :"l'MARALI
AM'"
.' NlI.\l-\RAU
A~ın
) M,IMARALl
A-'IFI
.' :-;l:~l ..\RAl.I
A-'I~l
.3 :-;ll~lAlt.\L1
A.\ln
.3 :-.eliMARAL!
A.\ın
-' NlIMAR..\1.I
A~u1
.' M::\l.-\RALI
A.\nı
.3 l\l;~IARAı.ı
AMFI
" Stl.\IAR.-\LI
Al>IFI
) :,\l'l>IAR.-\LI
A~nı
-' :'\lIMARALl
A\lft
.3NLT!\.IAR...\I.I
"
"
"
"
"
'"
"
"
"
"
~~
"
"
"
"-'Ifl
"
.1 NL'~IARAI.l
A\IFl
00
.\ Sl'~lAR.-\LI
A\ın
.3 :--D.IAIt\LI
A\lfl
J "LıMARALı
" ••ın
J SI:\l.-\RALI
A\ın
.lSlIMARAJ.l
A-'Ifl
) "'tıMARALı
A~IFI
"
62
OJ
'"
"
"
ANKARA ÜNİvERSiTESİ TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 4 NOLU AMFİ (PVt11S,'itrJ)
SERTIFI"\
\0
1t>.N
tı><>S
sUl.Tlt'I,,-,\
IIR\'~t
'lll
TAmpLlLi!
SER"I1f-1"-Ası
IIE\tOnIYALlZ
Tı\lllrl.l(,1
SERTıFl~'l.sı
Sll't;('L
'\Of7.
(i(
lt'o~l
IlEMODtYALIZ TABıı'uür
sERTınKAsı
ıb-I'!
HE.\llllJI rAUz T.'\Bıı'IXıı
sı:ırnl1t-:ASI
Rı\ll.\1T["
It.~
HE~IODIY.""L1Z TARIPI.!ÖI
SI':RTIFlI(.\SI
,\1.1 BENLı
11E~I(ıDırt\I.lZ
Tt\HlI'I.1('j1
SERTırlı..:.ASI
\lFH~ıET
IS\LA/!' H..'''''l
,tl '1IA\I\IET
\11;STAFA
IIEMI mırAUZ
rAHIpLllil
SI':Rı'lnKASI
HIL~lI OE\lIRt-:lR,\"
HE~IOOIYALlZ T'\Bıl'l.Jı~1
sERnfıRASI
lIlRAlll\10nl'Rt-:
1-:3
ı~~ıı
TABII'loli'i1
SERTIFlK-\SI
Hı:~ıı )[)IYAL!1 TAHII'Ul'il
i'RAılsYE:-i
HEK!"'!
"('ÇÜKÇEKMECE
n:s\1Cr
Iın:!\l
GIRESm-
KAMU IIASL\'U.ER
S"ÖUR
~lr'Df'RI.I'(~l'
11(10
PR.-\T1SYE:"l HEt-:I\l
El\DIR!'E
PRATISYEN IlERIM
\'A" ÖZEL 1~1"A:"lI3l'L !IASTA"EsI
I'Rt\TISYES
HEı..:.l~1 B..\UREs1R
pR.-\TISYE"
HEKI\!
EORE\!rrDE\'Ln
ELI:I
LE\Tl\T(ıSAG.\'\
pııATIsn:~
HERI~I
\I,\ROl'\'
HASTA"ESI
~IERı..::EZ ıs "ou'
BA n~OIR
TOPLDl
HBIODIYAI.!?
T,\HıpLlt~1
SERTIFlK.,\Sı
St'LEHIA"
1~'1Z
'IF.\!ol)IYAI.l1.
T.-\flll'l.ILiI
Sf.R1U'IK..\SI
\IEII\11:l
1~0t>
HBınnlYALlZ
TAllll'l.I(~1
SF.RTIFlı..::.-\s!
DA \ 1 T K.\R.-\ TAŞ
Ihı:
1ıı:.~lılDIYAI.!1. TAHll'LlLiI
SfRTlHK..\SI
""-ESRI" K..\\BAI.
AS\1
S.-\I)I.Il)I \!ı:Rı.:ı:ZI
,-\ı..:.ON~
ErE
\IEStiI,Ş
HEKIM
BAUKı.ıGOL
}'ltXnSYEl"
lIEKI:-"I BAÖl.AR
pRAnSYE~
HERI\!
(ılEL
ISI'ARTA
A'ı.: ..\R.-\ IL\.'IT.-\SESI
l':\'IVERstT£SI
PRAnSYE1\
PR..\TISYEN Hı-:RI~I
\IERt-:£ZI
TIP F..\Rl1,U:S!
OEVLH
II.WfA"
IZ\llR
DARn~
ıı. A~lBı.ıı..-\l'S
SER\'lsl
1100
,
\l"'tArt.'u
'\\11-1
i~
••
T\IAR..\Ll
J
A!o.1I1
i
,
'[:'t-\R.,U
A\Ir!
i
"l'~L-\RAı.ı
A~ll1
i
"1:~IARt\U
,
,
:\\1~1
i
'\1 ~l.-\R..\ı.ı
7
A\I~l
i "l:\IAR.-\1.l
A\ıF!
i
Sll~[AR.-\U
A\ın
i
"ı.:\IAR.-\l.l
:\\tF[
1'\1 'M..\R.-\l.l
1100
A~U1
11.00
i
\T\t..\RAl.l
A~IFl
1 !\T~I ..\RAI_[
A\ırı
ISp.-\RTA
1100
A)'lORAlı...\
1100
\IA:-lIS.-\
1100
"00
1100
"00
:\Sı.:ARA
1100
AYDIN
"00
i
PRATISYEN
HF.ı.:I~ı S0ı.:E DEVLET HN,TI
A YOL"
CE\I ..\I,F."1TIS S()YS,-\L
()RHŞ
PIt-\TlsYEN
Ş]\lŞEt-:
PRATISYEl"
HEKI~I
HEKIM
7n"fı....-I>CR:"LT 5 ''(LU:
Oi'.El. REŞAS IIA.'iT.-\....-ESt
EDtR"E
HEı..::IM .-\ı..:.TERı..:EAS~I
BIL.GEII:\'\
S!ıHı
PRAl1'iYES
~l'RETI1'
IIA\IAO
PR.,\ TISYE~ HEı..::N
,\RşEıııR
PR.-\TISYES
ŞIŞLI ~IERı..:EZ AS~1
Şt"ı..:RAS D,\RWl
ISl'ANJlL'ı.
:\S~I
IIfJ.i:N
DEVLET IIAS1.-\'\ESI
PRATISYEN llEı..:IM 1l1'lIARı..::E~T ILÇE Il:\!-.TASESI
HIROLAYO(::\
',\YDI'
PRAJ1SYEN
HEKI\I
CE~I.-\L PA~lt'K
ıs<><>
Ff.\7.1n:
pRAT1SYE~
HEKI~I
\1""n!EN
ıı-;.-.oı
IIE\lOnIYAUZ
T ..\llll'I.lt)1
SERııFlı..::..\s!
()(Iı.:llA'ı.:I;ÇI-ı.::\I.~
PR..\TISYF.l" HEı..:ı~ı YIl.OIRI'"
1!l~O
IJE~1l1[)IYAı.ız TABIl'l.lLil
Sf.R'll~1K.-\sı
ŞAIIIK\
pR.HISYf."
HE"I"I
ORDU ALl1NORDl'TS~1
At-:YA1I ,\II.E SA(;LlOI
\IERREZI'23 ,\ILF.llF.KI\ll.löl
BIRI~II
1!l~5
IlEM! ıDIYAL!Z T.-\LLL1'U(;1
SERTIF1ı.:ASl
HIKMET 11,(;1'\
PRAlhYEN
llEKI~1
IIALı.: SAÖLlÖI \I( :1)(Rı.II(;(r
PRATISYEN IlEKI\!
.-\ı..:l(..\YA
I-ALA Yılı.
ALTAŞ ÇAKIR
pft.\TISYEN
RF.~I ..\ı. ct ışı..:.ı'S
f.I.\IASBAIIÇELER:\
1('.\~TA\lO~LT
1100
ı..:.O"Y.-\
1100
ISTASlll'l.
1100
.\ YDl~
1100
AS\I
A\ın
i
i "OLl
..\ S ~i
TSM
HEı..::I••ı ,,'HOA!\'
1 '\1 '~1.-\R..\1.1
A~IFI
i
I'I:~
lIE\IODIY,\UZ.
T..\HII'l.Ilil
SERl1FIK-\SI
nmIYA,-\"K.-\'\
PRAT1sn:"
HEı..::ı~ı l'E!'OIK
1'1:"
IlE.\ll)[)IYALlZ T.-\BII'LlLiI
SERTlF[ı.:.\sl
of_KIlA'
PRAlısHS
HEKIM
Y.-\KAcıı..:: KADl1'i j)o(11 \1 \'E ı:onx
II.-\STi\Sı-:sl
pR.-\ı1SYE'
HEKI~I
üZEL BAŞRE!'ITD[\'FRSITESI
ISı..::ENOERI"N DIY \IIlR
PR.-\TIsYEN
HEı.:ı~ı
AtTlNDAÖ
pft.\TISHN
IlERI\I
K.-\YSERI Al".-\!U\LP
ıl,\ST\
, ••IUI
'\EsI
'\~ı~l
~ :>;l\lAR.-\Ll
,
,
'"
n
il
IJ
A~I~l
ıo
"II\I.-\RAI.I
,-\\ı~l
ıı
i
i '11\1.-\R..\U
..\~IF!
~ Slı~I.\R.,\l.l
..\\IF1
i
~1.'MARAl.l
i
~l'\IAR..\L1
:\\lFI
A\IFl
i Si. \1.-\11.,\1.1
A\IFI
i '\1'\lAR,\Ll
A\IFl
i
1'I2~
HE\ıonIYAI.lZ
T ..\ntl'L1LiI
sERTlnı..::..\S!
EOIPl'RA!.
ıQ~-ı
IlE\lf ıDIY,\I.!Z TABıPLlLiI
sf.RınıK.-\SI
YlLl>IRı\IIı
11.11,\'\
..\YAZ!T
~lcızEnT'\
A~lF1
t'\'nl,,\R.-\U
.-\~IFl
11l1Rs'.\
ll()()
OROU
II00
II (LO
"-.\YSER!
1100
I~TAl\Bl't.
1100
IST"""-BlIL
1100
i
IQH
llF.\IODlYAl.lZ
TABlI'LlClI
sERılF1K.,\sı
.\IUll,IH'\An
pft.\'nSYEl"
HERI\I
\'EZIRROI'RO
IQ~L
Ilnıooır.-\ı.ız
TAHIPLlÜI
sERTIFıı.:Ası
:><..\1.11SH:t-:I,\('I.R(ı
PR.-\TlSYE~
ııı:ı.:ı~ı
PA7•.\RClı..:: 3 "OLl'
lQN
IlnıoDırAUZ
T ..\HlI'l.ILiI
SFRTIFlı.:.-\,>1
rUI\llIHŞBt'l~
plt-\nWE1\
HERI~I
\IELlKOAZI
PRATIsYE~
lIEı..::I\I THEN"'[
IS\IA!L(-nAr
(:f.l.I':IIII'A\;
"IRÇIÇF.Ol
ÇiNAR
PRATISYEN
-
,\iu:
SeMER ,\IU:
-
S..\Lj[.I(~1 \IERı..:
ILÇESI YILDıR\I
BEYVIT
\lERı..::ul
s.\{1ı.ı(~1 \IERREZI
11.00
A'\R ..\RA
1100
SA\ISl"
~IEI1~IET ı'Aş'-\'.-\ S. \i
AILE SAGI.I(il
HEı..::I\I ŞE\ l'n
AS \1
ilATAY
AS\I
K.\llRA\I"'\IARA$
1100
ii
1100
Ill'RDllR
IL hO
\1f.Rstl'
ii 00
..\L1
i
sı.'U,\R..\Ll
:\\1I-ı
i
'l
i
"l;~IAR.-\l.l
A\ın
\IARALI
A\ıF!
1 ,,1'\I.,\ft.\1.l
'\\IF1
1 SI'\I.'\R.-\I.I
A\lF!
i
sl: ••L,\R:\l.l
A\1f1
LJ
"
"
"
27
LO
"
"
"
JJ
H
"
"
J7
'\l' ••IAlt-\1.l
,\\ın
.1....-l\IARALl
A~ıı-ı
i
'\l'\1.\R.-\L.1
A\ırr
i
'\l \L\R..\1.l
A\lrı
i
'\l'~I ..\R..\LI
i
"ı.~I:\RAı.[
.-\~tFI
i
"1'~lAR ..\Ll
.-\~IFI
OÜ
R.-\YSERI
snl.\R
ıı
LO
A\ın
i
Şı'ı.:R(11
'l'~1.-\R..\LI
1100
\IERS["
"
,c-
IZ~IlR
II00
"
"
"
"
"
i \11~'-,\R.'\1.l
..\\IFI
-
H NOLU ,\S\[
'I\lAlt-\1.J
"00
n.-\l.ıA~TEP
A[LE S.-\ÖLIı11.\IERHZl
1100
'l'~IAlt-\LJ
-\\ltı
1 Sl'\IAR..\Lı
A\1I1
ISTA:"Bl'I.
IlEMOOiYAı.lz
TAltIPU(il
SERTuıı..::.,\Sl
ALP"n~ı~ YlL~IAZ
Bt'RM
S\ı OS~I:\S(iAZI
ı"""
ŞE\'HT
1100
-
-
Uı't-:
"00
"DJ.-\R.-\Ll
.-\\IF!
1 )'lOl'~I.-\R.-\1.1
-
,"A\VI.
\il RAT t-:.-\R,\K(-rt'K
1..;,,1
l\AUı..::ES[R
llARl1....-
YAŞ.-\\I Til' \1ı:Rt-:fZI
IınlOnırAUZ
TAl-llpULi'1
StR1"l1-1KAS!
lIE\ıOD[YALlZ
T ..\1l11'1.I(11
S~:R1"lF1ı.:.-\sl
1100
OIYARBARıR
18 SOLlI AS~1
isw
ıDırA!.!/' T.-\HlPUÖI
SERTIFlL\S!
\',\N
ŞA\"L1l;RFA
ESI
HEMODlYAUZ T:\IlI1'ı.I(~1
SERTInı..::.-\SI
LL[\LL
1100
IZ~llR
1!l10
ı'l5.1
..\YOL1\
\lAROl"
I1E\l(.lDIYA!.lZ TABlPLlGI
Sl'RTIFlK-\sı
HE\Umly:\I.ll.
TAlJll'LKil
SERn~ıRASI
J
--
1'7~.1
ı""
ii 00
,
-
K.\\IIR.'\'\
EYYl'I'ŞEl.ı.ı
HE\IDOI YAI.IZ T.-\ IIII'LI(~ i
SERTIFlK.,\S!
,\ YOL"
WIRSE
SIRA
\()
~\L\IAK.-'U
A\IF1
-
IIEMO[)IYAi.lZ T.-\BlPLllil
SERTIF1ı..:.ASI
I!LN
SALO\ \11
-
I~~~
ınlYAUZ TABII'l.lLi'1
SERTIFlK..\SI
IIU.:I\II.1()1
HEt-:I:-.ı SAÖLlı..:. \ıllJ)I'Ru!(~lı
PRAI1SYEl\
pR..\TISYEN' HEKI:-'" şırA
IIDlt
,\S~l
t-:ı:ŞAN ~ :"lOWAILE
'rl'Rı.:ı:R
IS.'1
1100
,-\"IV\RA
TI'lAZTfI'I:
IlB!OolrAI.ız
TAnll'U(i1
SERn~lı.;:ASI
I~":
t-:oı-;rA
(""KAYA
L~!'L
SI:ıı-llHK.-\.':i1
1100
1100
B.-\Şı..::E?\,ONV
HE\IODlY.-\L1/ TAIlI1'LlLiI
SERTını..:.AS[
(iıREst~
""T"l.r"
lIEı.:ı\!
HCl
1100
TEKIROVA AILE s..\ÜI.l(~1 \IERt-:f.7.1
PRATISYEN
llE\[( ılJtY.-\J.lZ TAHIPLlLiI
RIZE
IlEKI~I
FlSlI)'lOS0I.L)'lO
ne:
1100
PRATISYEN
n-ı
SERTIFIKASı
ISTA\BlIL
t-:o~rA
!,1':"iOR AILE SAöulil
ıınınIıIY.-\Llı.TAIl[I'I.lLiI
SERT[f1K.-\SI
1100
HEK[~1
HEKI~I
11'1'1
"-AYSERI
PRATISYE:"
PRAl1sYE~
T.-\BlI'ı.t(~1
IlIRı.tı~J GE,>;EL
SEı.:RETERI
(-.-\\;A'\\1"It-\1.
llEMOOIYALll
,\S\1
lV\ÇKAR DEVLET HASTA "ESI
IIEMODIYAl.IZ T,.\IlJl>t.lül
SER'I.!tlK..\sl
SERTınK.\SI
!'>I' \\'
S\AII
-
FlY/.1 BAZ
sERnrıK.\SI
rALAS i ;';OLU AS\1
PRAl1SYE:"l HEKI~I
"LTtıK
.\U'AS!.A"
IIDIOOIY.-\l.lZ
ILI
-
HE\l(J[)IYAI.IZ
TAlIlPLltıl
SERTII1ı..:..\sl
TAIIII'I.I(;1
llH:l\l
PRAT1SYEl'\ HEı..:IM
At-:)1:Rn:
ıto'!.'
HEM! IIlIY-\LI/,
PRATISYES
PRATISYE\
SAn,IAZ
1~0~
1~~1
TAB""}';
\"1:\11..\l£Z
IIHUJl)IYAI.lZ
T.-\H[I'LJOl
SI':R'rlI1KASI
i~it>
KI-Rı-'I
--
/lEMoDlrAUI.
T..\IIIPL!Gl
SERnnKAS!
I~L i
IL\LE~ GÖRH' Y\I'II(:I
-
ARZII()ZTI'JU':
ı{o-o
iN;~
(;(")RE\1
SOY.'1ll
-
HE\trıD)YAI.1Z
A\lr!
"
J"
'"
"
"
<l
"
1'1':"0
I"~J
HE\IOD[ YALll. T ,\ !ll1'l.lt11
SERl1l1K.-\SI
HBtODIYALlZ
SERTIF1KASI
IIE\IODIYALIZ
i'""
l"'ll
i~i
~OOL
TABlpU(;1
Sı:Rl1f1K..\5!
HBt(
LO'"
T,\B1J'[.[(;1
IDI"AUZ
TAI\II'I.1Cıı
SERTIFIKASı
ııe,IO[)[YAJ.lZ
TA81I'UÖI
SERımK..\SI
HEMO[)IYALll.
TABII'Ut)1
SER11~lK.-\.'i1
ıın,l(ılJlY,\ı.ıZ
TAB!pLlÖI
SERl1~lK.-\SI
HICI{A~ 1.~ı.GER
PRATISYE~
HEKIM
fADI\IE
PRA lISYEN
HEKlM
ERGf'L CA"AVAR
ÇORLTM HALK SACLJt11 "CDCRLlıcO
AC,\ıUARAIL.E
[NcIRLIOVA
SAÖı.ıöl
LA'iDlN
('"AS KARAKI'!.
PRATISYEN HEKIM
f'(JLAn.12
ZEt".\L KOÇAK
PRATISYEN
BAÖLAR 20 \'OLLT AS\!
HEKIM
lIoPA
NOLU ~IECIT KA YA A,S ..\I
ASI\I \I('t11'(J(11.ı(
PRATISYEN
('E\'RIYE
PRATISYEN HEKIM
SLTLT.o\..
•.•HlSARAILE
ABDllU •.'\1I Mt'R.-\T KARSLI
PRA11SYEN HEı.:l~1
KARTAL YA\ı.ızSEl.I\I
TAPA\
HEKIM
MERKEZi
Il'iOLU ASM
i
ARIYI\
5..\(11.1<";1~IERKEZI,
l> II
~OO.I
HEMODIYALlı TAlllı'ı.JCI
SERTIFIK.o\Sl
SAl AS ",1(1IT
PR. .••TISYEN HEKIM
HAI.K SAC!.IOI MCD{lRI.f'CO
~OO~
HE\lOI>IYAl.lZ T ARIPl.lül
SERTIFIKASı
SELEN ..••Lll ..••;.;
PRATISHS
HEKI\f
PESOIK
"E\lonIYAUZ
TAIlIPU(11
SERTIF1K..\SI
AHMET 1)( )(1A;';
PRA l1SYES
HEKI~l
llASU
HEMC>OIYAl.IZ T..\HlPıJCI
SERT!tlK.,\SI
II,\K..\\
PRATISYEN HEKI~l
'"'"
2011
ERfX)(;AS
DEn,ET
HASTASESI
AS\.!
BAŞı.:ESTırr.;I\'XONY.-\
lSM ..\Iı, 1l..\t.:KI SAK
PRATISYEN HEKIM
~O~8
ESAT Et.;I\C/KU
PRATISYEN HEKIM
ÖZELÇAYIROVA
~O-'.ı
HE\lODIYAUl.
T ..••BII'Lltıl
SERTlJıKAsı
OK.-\;'; DERIS
PRATISYE:>; HEKIM
ŞışLI ETFAL. EAH
~o.ı~
IIE\lODIY'\U1.
T,\UIi'ı.ıcl
SERTIFIKASı
IS\IAIL
PRATISYES
Sl.I'TANBEYL.I
~O.ı5
HF.\Iu[)[YAUZ
TABIPLıel
SERTI~1J(.,\SI
EllI' UCL K..\ "'IŞ
PRATISYEN HEKIM
Z,\FER ŞEı-.:GIRGlı.;
Plto\11S\"EN
\IEH~IET
~o.ııı
~Q.l0
sERTIF1K..\SI
HE\lODIYA1.JZ
TAIl1I'I.I()1
SERTIFIKAsı
HE\IUDIY"UZ
T.-\HIl'l.I(11
SERTınJ(.,\SI
ın YRAt-'lTTAN
H..••K..••S oRTAKAN
1100
'\R1\1s
1100
AYDI:>;
1100
lS"rASBl'I.
1100
/I.YDlN
1100
I~TANBUl.
1100
SIVAS
1100
KuSYA
1100
\IERHZI
1100
I~T"'Blll.
i i 00
II~ KOMUTA KONTROL \IERKEZI
l'ŞAK
1100
HEKI\I
\i K PAŞA 8 NOU'
Bl~A
1100
PRATISYEN
HEı.:l~ı
r.ooErJÖl. 4 NOW AS~t
llPRSA
1100
HFRS.'"
1100
~[(jDE
1100
ÜZEL DAMLA DIYALl1. ~IERKEZI
G.\ZIASTEP
1100
HALK SA(;UCI
GAZlASTEP
1100
HEKIM
1'11' \IERKE].!
Mı:ı.IAR SIS ..\N "ILE SN)
ÇELTIK<:I ASI..l
\IERK
----
20~~
IlE\IODlYAI.lZ
TABII'Lıtr!
SERl1nRAsı
oN,H
PRATISYEN
HEKIM
PRAl1SYE1\
HEKI~'
SERl1F1K..\sı
DIYARBAKıR
1~"A;';BllL
HEK1~ı (lS~IANGAZ[
HEMODIY ..••L[? TAıı!I'I.I{11
11.00
1100
PRAl1SYEN
;0~2
ASKAR..\
ı.:OCAEU
1)l(Jl"R Ol.DE\IlR
SFI{TlF1K.o\.'il
1100
1100
HE\lODIYALız
TABll'Utrl
sERl1F1R:\51
HE\IOOIY ..••Llz TAB!Pı.tlil
AYDI~
YOZGAT
~O12
~O~<l
\'f. AIt .••şrIR\IA
1100
öMER
..••1\ Bl!D:\K
F,\Rl'K
E\lRE
S.o\L\L:\~ KOÇ ..••KooL
PRA11SYEN HEKIM
IM.\I.o\RAI.l
A\tI.,
~ SnIAR.\U
A\IFl
.lsnlARALI
A\IF1
~ st '\IAR.,\LI
:\\111
i
2
371\OLl.
DEM[RTAŞ"S\I
Ml'O('RI.('liO
stlM,-\RALI
I\\ın
~ SLTı.L.\RALl
A\tn
~ NlI\L-\RAl.l
A\lFI
i
Nt 1ıIAR..\(,I
A\lFI
~ M.\I ..••RALI
,-\\I~l
1;';l\l/\RAl.I
..\\ln
~ Sl:\IARAI.I
A~IFI
---
lIE\lO[)IY ..\ı.ıl. TAIllPLltıl
SERTlFlK..\SI
2011>
..••UZ TABlPUCI
(''lG
\lER
~ :-ıOW AILE SACU(;I
:ı.IERKEZlYOZGAT
IlE\lODI\"
AYDIN
~URLTM
i
'11~I.,\R.-\ı.ı
i
SlJM ..••IlAU
A\ltl
:\~ın
~ ~1~\lARALI
..••\ln
i
St:MARAl.I
,\MF!
1l\l:\I
..\It.\lJ
,-\\LF!
i
SDoIARAI.1
,,\I~1
i
'\l:~IARAı.ı
A\lF1
i:-'l '\IA/t.\l.I
A\1I1
~ Sl'\t
..••lt.\I.1
A\IF1
.1 SI:MAR..\J,l
A~ıF1
~ '''In:\I.-\R:\Ll
A\I~l
"
"
"
48
"
'"
"
"
"
"
~~
'"
"
"
"
'"
"
"
"
"
"
"
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 5 NOLU AMFİ
())M1:15.i£ıJ)
M:RTt~'IK""
;\0
2051
10~~
205~
2()hl
:0-1
snnl.-ı" \ UR\"~ı
t1nll)OlYAUZ
T\IlII'I.J\~ı
SERTIFI;.:.-\sı
IlnlımlYALJZ
TABJPLICI
sERTlFıı.:ASI
ItE\IOOJYALız
T,\IJJI'LlCI
SfRTIFlK..ı.sı
HE\1()[)JYAl.IZ
T.-\rıl\'Lltil
SERTırıt.:Ası
Ile .•1()DIYALız
TAHII'IYil
SEl{ll~lK..\SI
\lll SOYADı
(;(ılu:"1
AYŞE OZBEt.:
PRATISYE}; HEı.:ı~ı
SERDAR. ıs('ııl(~l.ll
HAl.": SACuCı
PRATIsYEN
HE!.:!\l
01.E1. FRESE"ıus
ŞE\IS~lTI;';
PIV\TISYE~
KO;';Y,\ CI!lA~BEYU
K.-\I{A;":I'Ş
HEK!M
,\RDI"RR:\ll\IV
:OS'
\1F.\'l.l~r
~OS~
llE \IL ını, 'AUZ T ..\IlII'I./t11
SERTlrtJ...:.-\SI
SERP]ı. (IZiıE;":
:oss
llEMOI)I\'ALlZ
TAflıpr.rı~1
SERTınJ...:.,\SI
201N
IIE\10DlYALll,
TAlIlI'I.I(~1
SER'nFlı..:,\SI
m'RJ...:..\D!'
:~I
IlE\IODlY ..\I.JZ TABIPL!öl
SERTlFıı..:ASl
AmlEr
,O"'>
1l~:Ml ıD1YALlZ T.\HIl'l.I{';1
SERTIFlı..:.,\Sı
OnE\1
:100
liF.\10DtYAI.!Z T,\HIPUül
SER'n~l;":Nil
Gl~(i()R
:10.\
IIE\I001Y:\LlZ
TABIPLlı';l
SER'nnı..:..\SI
AYŞE •••.•.
AY
'i
IBR..\IIl\llllllA
\ll'Il\lFT
PRATIsYES
HEKI\t
PRATısn:s
.-\Kır "IRAL
HE,,!\1
(ın:LCEYlL\."
.• (:lZER
sM';ı.rLiI
G{~'E\
;":(I"IYA EC1T1M VE ,\RAŞTIR\I,,\
PRATIS\'E:-IIlF"IM
\ILT OEVLETHA\TA\FSı
EROı'e;
PR.\TIS\'EN
IlE"I\{
PR.\T1SYE:-IIlEı..:1\I
\1,\ Y
S.1I1 (fAı.,\SE\tl
F.TI\tFSGlrt'T
Pft.\'lls\'E:-I
IlE;":I~1 H[Şı..:O~AK A!LE S.-\(;Ltül
YII.MAZ
PRATISYE~
HEı..:!\1 E\IEı..: ASM
J...:..\RSLI
PRATISHı-'
HE;":I\I
TO\!Ill:ı.
PRATISYE),; IlE;":l\-l
AYA\
PJt.\TISYE:"i HEı..:lM ÇEI.I"IIA:';
(InCR;":
1100
ADANA
ILOO
1100
"OSYA
1100
\IERS!'
1100
,\:';;":Aft.\
1100
,\'\TAI,YA
11.00
,\ .•••
,ALyA
AS~1
BAŞ;":.-\"'u(;ı
SN~Llı~1 \IERı..:F.l,I
ILÇE ""ST""ESI
IIE\IOIJI Y,\UI. TAHIl'ULiI
SERTtl'IL\SI
FEl~\ SEMERCl
PRATISYES
ilEKIM
SERPlı.
Y.-\ZG.\;>;
pR.-\'nsn",
IIEK1\1
n'sn
Eı.ı..:IR.\'"
PRATlSYE"
LIEı..:L\1 IIEı..:I\I!IA."
PRAnSYF.N
IlE;":I\1
I'OYR ..\/'
11I,;":IM IlAMES;":!
J 'OL.L' A S \1
I'CL GÖZ HAS'f..\'ESI
i :\OLU AILE SA(;U{';I
MEı.ıı..:EZI
YER;.,:oyrYOZGAT
1100
1100
ISTA,mIL
IIO()
\IERı..:EZTEŞı..:ILAf
1100
,\\"fAL.Y,\
1100
ADIYA\l.\N
1100
A\IE1
\ '\l'\l.-\RALI
A\ın
~ :\l'\1..\ft.\l.l
A\tn
< \1\IARALI
A\lF!
~ \1 '\IAR.\U
A\IFI
A\1I1
<:\1 :\l-\R.ALl
A\IFI
HALIU)'!::
LO'( ll.l: ASM
' \\\IAltt\U
"\!F!
~ SI '\IAR-\Ll
A\ırı
~ '\t'MAR.-\LI
A\ın
~ \1 :\IARALl
A\lF!
~ M\IARALI
.\.\ırı
< '\t\IMt-\1.I
."ın
~ •••.•.
IMARALI
..\ \tF1
~ ••nlARALI
A\IFI
ı..:m"L ..\RELl
1100
SAIV\RYA
1100
~ 'l'~I"R..\l.l
.-\ı-..1~1
HlZOAT
11.00
Ş"'1L1t:RfA
II ()O
~ \1'M.-\R.-\1.1
-\\IF1
5 "l:\!Aı.ıAı.ı
A\1F1
<;
\IER.\I.
TALl'
TUPLlI\!
~ '\'01.11 AS~I
SAÜi.ıOı
\!ERı..:El,I
\lAL-\TY ..\
1100
ElAZıLi
1100
HE;":I\I
ESI'IYE ~!ERı..:EZŞEHIT
PR-\TISYE:\
ILE;":I\!
HALı..: SALil.lOI \ll"IJI'RLl'tW
DES1Z E1W()!.
PRATlsYEX
IIEı..:Iı-..! DE\'LET H..\STASESI
~1.\O
IID.10DIY,\l.!Z
TARlI'UO!
sı:R'm1ı..:.\sl
W:SITAvn
PRAT1SHl'
llE,,!\-!
OZEL \IEDICA[.l'"R"
: I.~:
IIE\loDlYALl7
TAIIII'I.J(;I
sı:RııFl"-.-\SI
SIRr:ı.1U~N;
PJt.\'I1SYES
IIEKI\!
SELI.".'ı..:Llf 17 ~OL[1 ,\ S ii
:ın
ın:~1f.JDlYAı.ız T-\B!PLlt';l
SERTlFıı..:ASI
"'Is H.-\YRl'Ll..-\H
[J(ı(;ı.ıA\lN'1
PJt •••.
TISYE:\
1110"1\1
o
2D~
Hı.:\ll)DIYAl.l/.
T ..'Il!PLl(';1
sERT!nı..:.,\SI
SEZAI PAlll.A;":
PlV\l1SYE!\
HE"IM
1't17•.\:\"
:D~
HE\\(lIlIY.-\I.IZ
T ABırLıli!
SERTlFlK ..\SI
ı\EŞE i',Il\('IRLl
Plt-\TISYE!'O HE"I"
:110
IIE\IODlYAI.l'l.
TAHtI'Uı';l
SI:RllFlı..:..\sl
AYŞE Ill'Rctl
:II~
l1EW10IYAIJZ
TABiI'ULii
SI:RTlFl;.,:..\SI
:11.'
lIE\IODIY ..\l.IZ TAIllI'U(~1
srRTlF1ı..:..\s!
H;'O
:111
ııı:MODly"ıJı
T..\Hlt'l.l(;1
SERTlFlı..:...\Sı
LEVI.,\ (,tR.\ 'I
IlEı-..lııııIYALlZ
TABII'U{~I
SERTIFlı..:Ası
HE\10DlY ..\IJZ TAIIlPLll~!
SERT1Fl"-ASI
Heıol1l
YAUZ TAHıı'ı.rt~1
SI:RTlF!ı..:..\Sı
HE\IODIYAl.IZ
T.\llll'L!{,1
SERTI~l;":"sl
A 'ŞE ZEll:R()(~Lll
]ı(U::-<TSERDAR
DOLAR
{,Ct;t.Ü
I:R llARIŞ.-\YAZA
sı-..ı
sAI.!Ill.!.\l.,\!\ls.\
ı'Ş,\ı..: ıIA~;TA'ESI
B!~GOL. DIYALll
i
\l[R"EZl
GIRESI.:-;
1100
GM!A'TEP
, ""
\IA~,aS,\
llDO
l'Ş""
1100
"O'YA
1100
HI:\OOL.
II
:\I)'-\:-<A
1100
ADA"A
1100
.\DA~A
1100
on
-
n,\ı
OZELÇLXl'ROVı\
DIY ..\ıJl
ı-..II::RKEZI
-
--
•••OI.ı..:ESE:-O
1'11.A'J1SYE' HE"!\l
,4,fl\Il:.-f HA YR.-\K(,'loLiıu
PRATısn:~
•.\ AT\IAr"
HE"I\1
ı..:ARAlSAl.l DEVLET HAST ..\"FSI
,"TAK'!A
DEVLET 1I,\ ••TA .•••
ESl
pR.,\TıSH~
IIE"I\I
BEKIRDERE
AIL.E SA(,Lll,!
Pft.\TISYE~
HE;.,:I\t
IlEDEF EZCA DEPl)'\I'1
PRATISYE:\
ıı[,,!\ı
YlLDIZEU
PRA11sH'"
HE"I\-!
10\YSF.Rl Eömı-..ı \'l ,\R.\')l1R\I:\
1100
HATAY
'IER"EZ!
i') YERIIlE,,!\llı
KılCAEl.!
1100
\IERSI"
1100
-
Rl'sTEM
ı..:i'(,'( ;":Of/Df
DEVLET HA~TA:\ ESI
SIVAS
II no
ı..:..-\YSERl
1100
-
\tlR.H
ı,RI)(I(~"""
~ııg
HEMO[)IYALlz TAUII'I.lı,1
sı-:ı.ı11n;,,:,uı
:1~~
IlE\IODIYAL1Z T,\H1I'I.I('i1
SERTlFıı..:ASI
\lfll\IET
:1«
HE\lunlYALlZ
TAHII'L1I,1
SERTII.l10\SI
sıın:ı.I~A""Hı:ı.ı.tl
: i ~~
llE\lı)OIYAUZ
T,\l\ıı'ı.ı{~ı
SERTIt1ı..:.-\sl
ZEHR-\ l;~IR"\
215S
HE\](lUIYAI.lZ
T-\RIl'I.lt";l
SEı.ıTIfllV\SI
:ltol
2lı'"
')AIllt.:"\ ŞI\IŞf"
ER1DRl:L
,,(ıKMEDRESE
,\S\I
PRATISYE'"
llE;":!\!
I'RA11SYE~
IMAH ..\I,U.
HEı..:ıı-..ı ()ZEL Rf M YE .•••.
l'R-\TISYES
(IZEL $..\LlIIU
11I,;.,:Iı-..ı
SAUHLI
l'R.UISYE!"
HI:"J!-.,l 1:"\ıESGırrTS
'EIlAIlAT()ZTlTR"
YN'i<'I()(';I.l'
PRATlSYEN
IlEı..:1M [)E\~Et0\J\1
IIE\lOnIYAl.I/.
T"BII'I,](lI
sERTIFlı..:.-\SI
"EHTAP
pıı..\TISYF.~
HE"I\I
OZEL REI'AUS
HE"! 1/11",\1.17. TAHIl'l.ll';l
SERTlrıK.\SI
R-\mıı
I'RATtSYE'\'
IlEı..:ı'ı
DE"ETIM
.-\1."IŞ
\,,/.1.1
AKBI U T
Aı..:I'I .•••.
-\R
HAsrA'ESI
rA'
DIYALIL ~II:R"I:zt
tl,\STA'tSII)IYAl.IZ
\1 (fAJ.,\SF\11
DE\'LET
T \1 B)
11..\ST.-\'ESI
01YALll.
\IFRKEZl
ıılzME1l.ERllt-\':iı..:.-\"Ut~1
SIVAS
1100
A'ı..:. •••.
R-\
1100
\IA;>;ISA
ii
ASı..:..\Jt.\
1100
<;
••u
ı..:ıırAfLl
\lfRı..:E7. TEŞKIL.A T
\L'\I"R.-\L.L
.\\ın
< \1 \I,\R,-\l.l
A\If!
~"i \t-\RAl.l
A \!F!
~ '\1'\t,.\R.\I.1
..\\IF!
~ '\1 '~IAR.-\ı.ı
A\tF1
~ .•••
1.\t.-\ı.ı"U
A\ll-1
<;
\l'\\..\Jt.\Ll
'\\111
<; ••••
A\IFl
~ :\['\1 ..\11..\1.1
.'\\1Fl
~ 'l'\I..\R-\l.I
.-\r!F!
~ ,nIAR..\U
,\\IFI
~ '\I'M.-\R.-\l.l
"'lll
~ :-;I'\!ARAL.I
"ı-..ırı
< ,\I.\tARAI.!
..\\ın
• '\t \IAR..\L1
A\ıF1
<;
\1\lAR.\U
A\II'1
:-;l'\IAR-\U
(LO
1100
1'\IAft.\l.l
< \1:\J..\lt-\I.1
Aı-..ıFI
<;
ı..:..\•,.-\\\o
..•
M.\t"R"L1
.\\1~1
SERTln"ASI
IIE~IODIYAIJz
TABII'L1ül
SERTIFIJ...:.,\SI
'\I'\I,\RAU
< \1'~!ARAl.I
,\\11,1
-
Ş.-\"LlUR~.A
PRAl1SYE~
:11-
;":ON)"A
--
:LL~
2Hto
T \1 LL)
TAŞI'I!\AR
J "'Ou1.\ll.r
PR-\TISYE!'O HE;":IM \IA~AVGAT
NHIIIl.-\II"DIR
II..\srA\ESl
~t1':II.ı..:F71
Srı.EnL-\'
DE •••.•.
ET1M Illnırn,EIlI
:ll.'
~I:Q
11.00
SIVAS
St'LTASBEYl,1
PRATISYEN HE"Iı-..ı OZEL
:I~O
(LO
l1AT\IA\
ESKIŞHllR
\IER;.,:ı:zl
ALANYA 2 ~OLll AlLı! sA(';ı.ıLiı \IER"ı:zl
ıı,,,\;l'R
:I:~
\:0
i
,
J
J
,
,
,
,
,
-
-
lIE\IODlYAUZ
l"l\lI'l.!l';l
SEI{'IlE1IV\SI
T/\IllI'Uı';l
AS \t
>sT ()!YAL!Z \lER;":EZI
PRATISYEN HEn\1
PRnlSYEN
IlE\!ODIYAlJZ
\\111
~ '\T\IAI{'-\I.J
<;
ıl'zl::~r YII.\\A1.
~ I:~
NHRO!'"
AŞAGısOCOTOM1AII.f
IIEWlDIYAI.lZ
TABII'U(;1
sERTırıı..:,\SI
SI'RTırllv\sl
O~ ,OU'
ii
{j..V.lA'TEP
\1l'Dt'RIX'Ül1
HALı..: S..\üı.ıl'il
~IIO
IlE\lnDIYAUZ
Hll!I'l.!01
SERTlt1;":,\SI
11.00
A\IF1
~ '\1'\ı..•••
R:\U
-
IIE\ll 100\'ALlZ TAHli'LILiI
SER'm1KASI
~i:.\
''1"1.;1' HDıoDırALlZ
G-V!.-\
BAnt..\'\
~OSI
TAHII'I.lt';l
u:\zt,\\n:ı'
RI.l '(1['
\IERKEZ!
PRATISYEN HEKIM
HE\IOD1YAl.IZ T,\BII'I.ı(~1
SERT1r1IV\SI
II~.\I(lDIY"I.l'l,
\U'[)l
51:1,,\li,\1TI' ı..: ..•••ÇA'O
:OS~
:118
11.00
!<ıIUA
-
ItE\IlIUlYALlZ
TAIlII'Uı~1
SER'll~lK.-\sı
SERTlFlı..:..\sl
HEKIM
PRATIS),ES
Ht 'SEYl", BE'\l.IER
HE\I(lDIYALlI.
TABII'I.lCI
SF:RTU1KASI
1lE\\ODIY ..\LlI. TABII'I.J{';I
~ '\l'H.\RAl.l
..•••
DASA
AH,n:\l.ERI AS~l
S..\Lo\' '\0
s-\\TI
-
:oso
:10/'0
st'\\\
ILI
ı.;ı'RI''''
11.\LE1'\GÖIU:\' YWLI(;1
.-\\IF!
<;
ii
"
"
"
"
"
17
"
"
'"
"
"
lı
"
"
"
"
"
"
'"
"
JJ
JJ
"
"
"
J7
"
"
,,'
M \tAR.\LI
A\lrI
' \1 \IAlt-\U
,"trl
~ :\t'\t.-\lt.\l.l
ll()[)
A\IM
1100
LO
':\1
\IAR..\LI
,,\ln
"
"
"
JJ
21~O
2171
2n2
2]i~
IIHtımIYALl7.
TABI\'ı.tı11
SERTIf1tv\SJ
HDIOOIY.-\Llz
T.-\BIP(J<';I
SERl1FH.: ..\SJ
IınınDIYAL1Z
Hllll'I,lı11
SERTlFlt..:.ASI
lIE\IOOIYAJ.lZ
TARII'UCI
sERl1nK..\SI
PRATISYEN HE"-lM
DENEn!>f
\ILTl;"; A~MAS
PRATISYEN
0:1.£1. lilMAN
\1l7 .•.\FFt:R
PRATISYEN HEKIM
sEl..lM .'iBllH
IS\IAlI.
YAYL.A
HE\lOOIY,\I.1Z T,\lııı'Llı1t
SERTIF1K.-\..'it
Ml'STAF,\
217~
HEMOD!YAI.IZ TAHIPLlCI
SERTlt1t..:ASl
2177
2182
HEKIM
M£Rt..:EZlt 19 NOI.LT AILE IIEKI\IL1<';1 IltRI~1l
1100
tSTASBVL
11.00
1~1ASRl'ı.
1100
ISTANBUL.
1100
~ Sl'\I.-\R.-\1.1
A\lt1
A\IFI
~ SliMARAU
A\1I'1
~ Sl;\l.-\RAU
A\IFI
~ ~l;MAIV\LI
Ö.'-:AMLlCA
HEMODIYALlZ HBlPI.lOI
SERTIFIKASı
ES[)ER CEVAIIIRCI
PRATISYEN HEKIM
OZE1. BILGE HASTAl\F.SI
SAKARYA
1100
5 Sl'\IARA1.J
..nlf1
HB.'OOIY:\L1Z
TABIPI.ltıl
St:R"rtt1t..:..\sl
llAYATI ERSOY
PRATISYEN HEKIM
ATA11JRK OEVLET II,\~TANESI
,\!'oTALYA
1100
5Sl'\I.-\R..\Ll
.-\\lt1
TEKIROA<';
JlOO
5 ~l '\IARAU
A\IFl
n-:KIROAÖ
1100
SAKARYA
1100
HEMODJYALlZ
TABlpı.lı1!
SERTIFIKASı
ü,\IER
fARl'K
HtÇt..:.-\NMAl
PRATISYEN HE~IM
öZEL REYAP HASTASESI
21'J~
IID.IODIYALIZ TAflIPLlı11
SER"rtt1tv\SI
YA\ 17 TEPEÇIN,\R
PRA11SYEN ilEKIM
,\t..:YAlI
21"5
IIEM(JI)IYALll
TABll'u\11
SERTIF1ıv\SI
HD.IOO! YALIZ TABII'I.t<';1
SER"!U1"ASI
HEKIM
KASTAMONU
pml" Ml't"Ll'
PRATISYEN HEKIM
öZEL DOZer. DIYAI.I1. \IER"ı-:;,..ı
ER
PR.-\TISYEN ilEKIM
öZEL.ÇQKAY
21'1ll
IIF.\IllDIYALlZ
TABIPUCI
SER11FlKASt
HAY\"A 1Il"\IEYR.-\. "URŞCN
PRATISYEN HEKIM
ıı. SAOUK
SELI,1.'" ERl)oı1A'\
PRATISYE:>! HEKIM
üZELSEVGI
IIE\IOOIYAL!Z
TAB!PUÖI
SERTlFlIV'SI
2~IO
HEMaOlYALll.
TABlPLlı11
SERTIFIKASı
2~~
IIE\IODtYAt.ıZ
T.-\BIPı,ILiI
sERTlFtt..:..I.SI
282"
IIE\IOOIYALlZ
TABıruCI
SF.RTlf1KASI
I1E\tOD!YAl.lZ
TABlPı.J('il
SER11t1K.-\.SI
HE\IODIYAL1Z TABIPLI<';I
sERTlrıt..:.-\..'i1
ILI t..:..\\Il' 1iA.\TH!RL
PRATIsYEN
M(tRıl\'vı-~r
SERTIFltv\SI
il
RıDVAN n\1n'
IlE"loOIYAı.tZ
TAIIII'Llt11
sER'nFlK..-\SI
T:\BIPLlı1!
ACIL HE"I\11
ASL...\" A S.\I
ILÇE DEYU.!
21<)~
IID.tODlYALtZ
DIYALlL. MERKfJI
---SEL-\HAlTIr.:
1525
ORDU
PRATISYEN HEKIM
PRATISYEN HEKIM
~8~O
1100
GöKSEL. AKSl;
ERDE\I
DIYALlZ \IERt..:
A\1~1
~ SıtMARALl
I!>TA."BUL
---ÖZEL ATA)şnllR
5 "Il'!>IARALI
DIAHRl'M
CEBRAII. ÇıÇEK
220~
1100
PRATISYEN HEKIM
K.o-\RAt..:,\YA
IItMoIJIYAl.lZ
TAtltI'I.J<';1
SERTI~1K..\SJ
2~O~
DlYAU7
ORDU OÜZ MAHALL.E AILE SA(jI.lı1l
21S<-o
21"to
\'ER~EZTF.Ş~I(.AT
HlZMI:"TI'ERI HAŞtv\Su<';1
PRATISYEN HEt..:IM PENDIK 8 r.:OLU AS\!
ERBAŞı
217~
2185
SA(jESEr-
PRATISYEN HEKIM
ERDE\1 ARtK
PRATISYEN HEKI\I
O"',A Y <;OH.-\S
GEN.SEt..:
DÜZeE
SA\lSl~
DIYALlZ \IERKEZI
"I('DORU
'ı1['
TIP MERKEZI
OZEL t..:..\sr"ANADoı.r
t..:..\~TAMO:-;lI
llIYAUL. \lf.RKE1J
1100
1100
K..\RAMAX
1100
\l,\LAn'A
11110
K..'~TA"IONU
KONYA
OZE1. F"MC KONYA DIYAL1Z \IERKE7.J
1100
1100
1100
----
Al1KlTI.L"\H
GHL-\SEE
SlL\S'
A\"ŞAR
lt-\!.t!.
lBR."\HI\l
\1l"R.-\TOZTORK
ER
PRATISYEN HEKI"I
NEVŞEHIR KOZAKU
--PRATlsn:N
HEKI\.I
VE7JRKOPRO
PRATISYEN
HEKI\1
SA\ISUN Al.AÇAM
PRA11SYEN HEK.I\!
fTR llASTAl\t:Sl
A(~Jı. s
ANKARA
11.00
CtlMIll'RIYET
AS \1
\IERKEZ.AS\!
SA<';LlK HIZ.\1ETLFRl
(jE~EL. \I('O(1RLt
'(1[1
SAMSl'N
LIDO
SA\'Sl'N
1100
MERKEZTEŞt..:lLo\T
1100
A\lfl
5 Sl"\t.-\R.-\Ll
A."IFI
~ SV .•IARALI
A\IFl
5 Sl'\IAR.-\Lt
,nın
5 SL'\I..\R.-\L.I
A\lFI
5 ~lIMARALl
AMF!
5 ~l.IMAR.-\LI
A\IFl
~ ~llM .•\R.o\ı.ı
AMFl
5 >,;U\l-\RA!..I
AMFl
( NUMARAI.I
,,\ıri
5 NlJ\l-\R.-\L1
A;ı.Hl
( NI'MARAI.I
AMFI
5 "'U\!ARALI
A'IFI
( 1\t'\IAIV\(.I
.-\.\lFI
"
.-
"
"
"
'"
"
"
"
"
~~
"
"
"
"
60
61
6l
6J
"
"
"
s4L
öz
.rri"r
2
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 2 NOLU AMFİ (t+EIi1,;;I'f:-E)
~nnırıl\_-\
sERTIri".' 1lR-\'~1
.'0
HE~IODıY,\Llllll:\lşıR[ı.ı(lı
SERT1f1K.-\SI
:"0.1
IIE~loorYALız ıınış!RELll.i]
:.,-0
sl-:ıı:TIF1ı.:.\sı
11E\looty.-\I.ıZ
:<N7
IIE\IŞIREı.ı(~1
SER11~1ı.:.-\sl
11[\I(lnl)"A!.!Z
.'0::
!inışIRELl(,;r
SERTIFIK.-\s/
HESIDDIYALlZ
\0.11
llE\IŞIRt:l,lt"il
SERTlf1l.:..-ı.s1
t1E"tl 1f)IYAI.JZ IIE\IŞIRELlCI
,'o.e
sfRTI~l~ASI
\[11 SOY,\/II
.\St'DEC~Lr Açıl.
""sırf
\1I\;"
\"lU!.\7
A ,"ŞEM'R
IIE"IClDlYALlz
.ll IX
IlE\lşIREU("i1
SER'nm.:'-ı.sl
OKTEM
HA1'IirıEs(vrBE~
\IERYE\l
JlI!.(Wl\
r(ıcı,)
llE\IŞIRE
n-RHA1. DEVLI:.I HASTA\ESI
mKAoT
'"''''
IIE\IŞ1RE
(;Aı.tŞ\IlYOR
"' ••tv\RA
,,00
HE\IŞIRE
Iılc;BIR Kl'RLi\IDAÇALlŞ\IIYOR
HEMşiRE
BALIKESıR
,"I('DI'\I
• J •
:}\IiI'
SE:t..GI'ER
E\11:ı..E IlnlA~
(\EşIL.tv\YA)
HEMŞIRE
---
~ı<.ı
_'1t~
UUIODIYALlZ
I1E\IŞIRU.K:i1
-"l'Rnm.:Ası
,w>o
HE.\IODlYALlZ 11E.\IŞIREL1G]
:-;AI.,,\:-; mçAK';1
sf:RTIFlKASl
,Illi'
Hf.\loDIYALlZ
HE'IŞIREU(';I
sER'nflı..:..\SI
3185
Hf_Mn!)!"AI.!/.
I1E\IŞIREUc"i1
SfRTı~ıtv\Sl
1t-\Il:\R
_11~
IlE\lODIYALlZ
HE\IŞIRELltıl
SEIHIFlı..:.-\sl
Şl'ı..:ıt.\,>
_\~Oto
IIE\IODIY,\ı.ıZ
IIE\IŞIRU.I("i1
SERTınl.:..\sı
,,,"ŞE ALEMDAR
~~I ••
IIEMODIY,\1.IZ llEMŞ1REl.IGI
sl.:lmrı..: ..\SI
.\ Y~(-R ~ARN;{)I
':- .•
HE\IOOIYA1.IZ IIEl'IŞIREI,I(~1
SERTIFlı..:.\sl
lEY"E!'
IınışlRf
BILSER ÖZ1l"R~
nUR
HDIŞIRE
KA YUISIZ
I1EMŞ1ıu:
--
ÖZT\ş
,
(-,ırr
e[\111.1'
-
HEMŞIRE
Cİ ,KI' ~'( )11,\\
HE\IŞIRE
YILD1RI\1
..\TASI:\"E:-;
EROL
01\1\ "ERsITESI Til' I'A~rı.nsl
DlrALIZ
BA"OIR\I
TR,\KYA
~IVERsın-:sl
IIASTA'>ESI
EDIR:"E
UCYCKÇEK\lECE
1100
~IIH:L.\RELI
1100
: \l\I,\R:\Ll
~ :-;nIARALI
A~\H
~ \nlAR..\ı.t
A\l~l
~ :-;1'\IARALI
A\ın
~ \nHR..\LI
A\IFI
~ \V,I.-ı.RAI.1
,\\IFI
: M:!.IARAI.l
A\IF!
f\'1
Sl::KRınıu,l(;1
)1';':5E"
ıım.'>A.'> HA.<'"TA\ESI
1'.o\~llıı..:tv\ı.E l~I\'I:Rsın:sl
TIP FAı..:f'ı.1"ESlltASlA'ES[
OZEı.ÇANAı..:tv\LE
nlYAı.tz
D,\RDA'E1
"IFRı..:EZ!
HE\IŞIRE
['IEKLI
HE\IŞIRE
{)ZEL nıc
DARICA D1Y..\L1Z "IERKI':l.1
ftE\IŞIRE
()ZEL tv\DI~OY
OlrAı.tZ
HE\IŞIRE
ıST ESE!\LER TI'R<Jl T RElsAIL.E
A"IF!
l'""
1100
",00
ı..:IRıı..:tv\LE
IlENıZLı
"'00
ÇA:"AKKALE
,,00
n.ı..:IRO,\t"i
",00
",00
ı.:OCAF.L1
IST.-\:-;mIL
\lERhI'ZI
~ :>;'l'\IMt.\LI
: \l"\I
rO;':AT
Bl'(;I:."SAGLt~
"KHBGENEL
11E\IŞIRE
s ..\t"i \ımı..:
-.;r:cl? FAl.IL ŞElllR llASTA\;t:sl
1100
..\K-ı.LI
'\\ın
: sl'\i..\R.-\L1
:\,\IF!
: V-\IAR.-\1.l
A\IFI
: :"t'\IAR..-\t.1
A"ın
: ,ı"t.-ı.R,.\l.l
"\IFI
: \l
\tAK,\U
.-\\111
: '1;, ;\I ..\RALI
.\\IFI
: \"l'\l.-\RA,L1
.-\\11'1
: \l'\IAR.,\U
ISTA!\Bl'L
l'""
SıR\
:'1'0
,
ı
J
,
,
,
ı..:.-\HK.\"I,\:-;MARAŞ
l'00
SA\lSl,?"
1100
~ 'I~IAK-ı.ı.ı
A\ln
nt '\lI'Ş
1!E\lşIRE
I~SKODAR l"r1\I\"ERSrrES!
IST.-\I\Bl'L
DIL.EJ..: KAU )("iLl' Bl~lcl
HEMŞIRE
~IE"G(lCEK
ı: A ii
EltZI~CA:"
"'''''
şıRı:>;. ])E\lllt-\SL.-\:-;
IIEI-IŞIRE
B.-\URESIR
"""
~,ı:s
SAÖLl~ UYG n: ARŞ \IER~EZI
GAZI
BIOADIÇTOPLUM
S,,\()l.Itıl
<;O\II.n.:<;1
SAt"iLIKE\'1
: \t:MARAl.!
B..\L1ı..:ESIR
l'00
IınışIRf
ı...•
'TA:"IBl'L
lS"r,\:-;lıı'L
,,00
HD-ışlRE
ERCIUS
tv\YSER[
1100
= \l'\lAR..\1.I
A\ırl
lIF.MŞIRE
ÖZEL ı..:..\ySERI DIYAı.lZ
KAYSERI
1 '00
: \D1AR.-\1.1
..nıf1
HEMŞIRE
(A Y<.u~lA DEVLn
Hl:'\IŞ1RE
07EL
HE\IŞIRE
TEPECIK
IIF."1l ~[)IY.-\I.IZ lınışIREI.I("i1
SERTınK.-\SI
Sl'I.T.-\,I.;I:ı;E";
H~[
HEWIDIY ..\I.ıZ IIBIŞIREl.1tıl
SER'nt1J..:ASI
FER.-\ Y Gt'\'E)\;~'
H~I
HE\I(ID1Y:\I:IZ
ll~\lŞIREı.tt"il
SLRııı-ı",.-\SI
()/.GE ilA YRAı..:L1 (YOG;TÇU)
n(>~
HE\IODIYAJ.lZ
IIE\lşIRELlCI
SERTIflKAS[
SE\'I\;ı;rı\;J)ER
~_nı
IIE"ıuDIY.-\L1Z HnışlRELlGI
SERTtrlı..:..\SI
7.E\"El'
IlE"ıoIlJY:\L1Z
IIBfŞIRELtt"il
SERTım~.-\sl
PEl l!o;l'l l'
-• '
•
E.A ii
ÜNIVER.<;lnsl
RENAUS
TIP FA~frl:n.:sl
\IERHZI
lIAS'TA\ESI
DIY,\LlZ
"IER~f.ZI
EGmM
n: ARAHIR\IA
AKSAR.'\Y Im',\I.1Z
H.-\S-r
IlnışlRE
()7EL n.ıc
\1L1lKEZI
nı.ız(vı..:..\:-
HnışlRE
ETI"'ESUl1'
I)E\'ı.ET
\SIH
IIE\IŞIRE
IlACE1TEPE
("I\'ERsfl'ESIIIASTA'I::I.ERI
_'110
IIE\lo[)tYAI.lZ
HE\lş[Rı:ı.lı"il
SERT1Flı..:.-ı.sı
~ul
IIE\ıoIlIYAI.IZ
IIE\IŞIRf.ı.lt"il
SER'l1n..:,\SI
'lll
lIEhınDIYALlZ
IlE \1:>IRU.ıDI
SERTIFIKASı
\1'RllAYATT,\Ş
IIBlŞIRE
IIACElTEPE
(~I\"
,Ht>
IlnlODIY,\!.lZ
HE\IŞ1REU(;1
SERTIF!ı..:.,\sl
YASE\lI\
llE\lŞIRE
IlACETIEPE
Ol\V, ~:RlşJ..:l' llllEM
Fı~rHıH
YIL.\IAZ
IınışlRE
AJ..:\IA'
IIA("Fn"El'E
l~I\'ERSITI:sl
IL.-\S-IA'ELERI
ERIS"'I'
: \l'\IA.R.-\U
:\\IFI
l'00
: ~t \1..\R:\I.1
A\IFI
I,_\IIR
"'''''
1100
: \T"I.-\RAl.t
A\IF!
.\'KARA
1 '00
:: 'l'\1AR.-ı.I.ı
A\lrI
1 '00
: \l'\I..\R.'\l.t
A\ın
,\'RAR-\
",00
:\~tv,R.-\
II()()
l'ŞAK ACız VE OlşSA("il.!e"il \IERI':EZI
LLŞAI':
i i (Xl
!'ll'RS..\
llE,\ıŞ1RE
t -Ş:\": iL. SAGLlK \!l'Dl'RU
\IALTI!'
IIBIŞIRE
H"ü
I1[\IUI)IY,\1.Iz
IIE\lŞIREL.lt"il
SERTIFlt..:.-ı.sl
l1,sLI.\[E
~l,,,,
IJE\IOD1YAL!Z HE\IŞIREUDI
SERTırıı..:.-\s!
AYŞF 1.;{'I.ex)l.l'
IınışlRE
lU'DAÖTIP
,'~ll=
HE\l(ıl)IY,\!.tZ
1I1:\IŞIREl.lt"il
SERrlrlı..:.-\sl
I"F.RIDE B("YC~"l1'RJ..:
HEMŞIRE
IlAUKESIR
.'~"~
HE~I()DIY,\ı.tZ
HEMŞIRELlGI
SER'1U1ı..:.,\SI
AHit
llE.\IŞIRE
OZEL Gl~EY
üllLSI
AKl'LTESI
ATATI'Rı.:
'("il"
IL\S"r
1)E\'LET Ilı\STA'ESI
l'00
BAU":ESIR
"'''''
..\DAKA
",00
-
'i. [llDE\l
,
AD ..\:-;A ıı.-\STA\ESI
ı ~l'''I.-\RAL1
..\'t..:..\R.'"
LTŞAK
ı..:..\RTAL
..\\n,
AKSAK.\Y
-
t'\I"l(!(il'l.st'l\l
: \( -\1..\RAU
ııoo
1 '''''
\l(ıD
~IAK-\ı.ı
A\ln
~UCAELJ
1'>T,\I\Bl;l.
Il.Wr
: \l
1100
-
ll:\~T ..\\ESI
A\IFI
: \l'\ı.-\R.-ı.I.I
,\\LFI
Z())\;Gl'LO,\K
-
ERÇETI'
:'i \IARAI.!
ı;ALlŞMIYOR
.HlI
SARI": ..\YA TERZI
: 'I\IARALI
..\\IF!
i LOO
Ti'RK..\\
KEÇIYOKıışıl
: ,,"I'MARAU
,\\IF!
\lrRı..:Fznşı..:ıı~.\T
IIE~ı(lDI \",\I.IZ IIEMŞIRELlGI
SERTın..:,\SI
IlJR..\Hıı-ıı.ıÖLll
,\\n1
l'""
-
S
7
,
,
'"
"
ıı
1J
H
"
"
"
"
"
!ll
A"IFI
: ,nIAR.-\U
A\I~1
mııı
K.-\VAJ..:
IlBlŞIRE
..\UZ HE\IŞIRU.ıCI
SER\1F1ı..:.\sl
BALIKESıR
bT.\\Bl.'L.
BEI.EI>IY!'SI
Bt'R(1:,\ı..:II.-\Ş
IlnlODIY
1 '''''
Ht:\IŞIRE
HE"'ODIYALIZ
llE\IŞIRELlül
SERTIFlK.-ı.sl
'1~8
,,00
-
H:'
sERTmJ..:ASI
"00
\IERSI~
nı- FA~('1.n:sl
HALR SAÖLlÖI Ri 'Rl\ll'
~1.\(o
ı..:.-ı.YSERI
\ltIGLA
\IER~EZI
..\ 1l1'\'l.l'T
IlEMŞIRE
IlE\IŞIRELlI"i1
A\ın
: \T\IARAl.!
>\\lrı
A-'IF!
--
mUlinZDEMIR
HE\l( IDI,",\\,IZ
: SLrM.\IL\L]
-
~Cl('A
HEWmIYAU/.
HE"IŞIRELlGI
sERTll"ltv\Sı
.ıı::
A\Hl
-
..\RZlil;.-\I.I"
~~IS
1,1 Oı)
oıum
YAsE\ll\
nZLBI
....
IIE\IŞIRE\.Iı"il
JSTAI\BllL
()IWU DE\l.f.TIIASTA'Esı
OZEL FFfIIJYE
HE\l()OIYALlZ
HE\IŞIRELl(;[
SER-mı~ ..\sı
SERnnusl
11.00
HDışIRE
HE\IŞIRE
~i'S
1l~:"I()])IYALlZ
A YDI'
]-1 Ol)
GCLA r K..\RA,\RSLA:'<
HE\IDOlYAI.1Z 11EMŞIREı.tGI
SERTlf1ı..:..\sl
~'07
'"'''
DR SIYAMl ERSEK (j(K~("S KALI' E:A il
ERelYEs
JI~7
SER1'''IJ..:,\SI
: SL-\\ARAL1
,\Fyn,KARAııISAR
IIEMŞIRE
110lŞIRE
HEMemiYALIl
HE\IŞIRfL!l"il
SERTIFlı..:..\S!
HE\IŞIREL1ÖI
i
~\"(;r",
llE\IDDırALlz
IIE_\IŞIRELlGI
SERTI~1ı..:.-ı.s1
HEMODIYALı!
.-\rDI:>;
'.;0
--
_\i~:
~:81
VE I'YO 1I.-\STA'ESl
AT.-\TIIIU, DEVLET In';T .•••'EsI'
HE\IŞIRE
sı, ..\'1 )fıl.l1
IIBle wlrAı.JZ
IIE\IŞIHELllil
SEımFltv\sl
HE\loııIYALlZ
ItEW;ımEl.ttıl
SERTIFlKASI
A ı..: tl .•••.SSARAŞ
S.\LO)\
s.'-\TI
---
~O'>~
_'I:LL
ıın.ışlRE
sı,,'-
ILI
Y,.\PTI(:ı l\IRI'M
-
\lli1'liE\,'n~
..\L1Z HnışlRELlGI
sJ:R"ıırıı..:.-ı.sı
l.:ıIÇo.:
:\lADRA'
IIHloDlr"Ltz
IIE:I.IŞııu,LlGI
SERTIntv\SI
HEMoolr
ıı,\u:~(:ÖRt:\.'
-
,'OL"
""'"
GÖRn"1
.-\\1ı1
: 't;.\IAR..\U
:\\Itı
=:-;l '\1AR..\ı.1
A\lF!
~ M"IAR.-\I.I
A\trt
:)\;l'\IAR.-\U
.\\lr1
="
"IAR..\L1
A\lrt
~ :>;'l'\IAR.-\U
..\\LF1
: \l\lAR..\L1
\\11'1
~
ÖZ
"
"
1J
"
"
"
"
"
"
,,,
"
"
JJ
"
"
J<,
J7
"
J"
'"
"
"
"
H
HEMODIYALlz HHtŞIREl.l(;1
St:RTJFI~.\SI
SERP1l AT\I.wç'll'
..,
"
HE\IOD1S'~~ı;~~~~tRı:ULiI
\IEIIl'ARI:
ııF.\lIJDIYAl.lZ
tlEMŞııu:I.U';ı
SER"nm,;ASI
cl
HEMŞIRE
A IIl.O, SA(1.AR •.•••.
., \T l'Y(jl'LA\IA
HEMŞIRE
Al BO. SAC;ARAŞ
ESEN 'AHI'"
...
HE\IŞIRE
DICLE ONIVER..<;n1,sl
IIE\tOD1YAUZ
HEMŞIRH.l(;1
SERT1F1~o\Sl
ll'S'R'
.\C \R "O"'-N)
'.
,••,./
t" "
HEMŞIRE
FlAUı.:ESIR ATAT(:R~
HEMOnlYALlı
IlEMŞIIU:UÜI
SER"l1f1IV\Sl
..\YI .\ tV\RA
~
HEMŞIRE
ÖZEL. FMC InllR
HEMŞIRE
rxıKUZ
HBlŞ1RE
ÇALıŞMıYOR
HEMŞIRE
AONA!" \lENOERESI r~lrYGı'ı.AMA
AR.4.ŞTI_~\!.A 11..••••••
.,- A YDI'I
."IA
tV\ YA AK~
3~.\8
IıntODIYALlZ
HEMŞ1REL1ı.'i1 DERYA (ıı-;SEI
sERTlFltV\SI
•
35-t1
!lEMODIYALlI
1ıı;ı..IŞIRELlt~1 ZI,LL"\ IlIU;IS
SF.RTInıv\SI
",,_\T
PITI .
MERKEZJ
OOl.l'
IHıo
VE l'YGUI_A\I. .•••~1£Rı.:EZI
BOl.lI
1100
BAD.1AS
1,1,00
BALIKESıR
11.00
IZ\t!R
I~.OO
InllR
1,100
<irRESlr,.,;
ii 00
AYD[N
11.00
I~TANBUL
ı J 00
~ .•••
YSERI
i ,ı 00
ADANA
1~00
KırrAHYA
IHıo
1''lTANlllTI.
IHıo
bTAl\BUı.
1100
..\l)[YA~IAN
i 100
IST:\~BUL
ı 1.00
AYDIN
1100
,\IH~A
IHıo
"'lt1
OE\1.ET
G,vlE\lJR
EYI.OL f!NI\'ERSn'ESl
TIP FAK
~ıı'ıfO"~'"II
"E~IODIY,\L11
llE\IŞIREl.l(ll
SERTIt1KAsı
SIIlI:1 SARI~.\ YA B\n
•
,
IIBIŞIRE
OZEı..on~1
IlE~lnDIYAL1Z IIEMŞIRELlÖI
SER'nf1tV\SI
SAl LLL'"Al \:'1<
•.
••..
IIBIŞIRE
OZEL UYSERI
HE~IOD1YALlz HE.\IŞIREI.l(11
SF.RnFl~.\SI
\1 E\" KEsı.;ls
' •
,
HBIŞIRE
ç.D.T.f,HAS1'ANESI
IIHI! ıDIYALlZ IIHIŞIRELlt11
SER'm1KAsı
C'AS.\,\, TO •.•.
,A'
..
"
HBlŞIRE
~~_
nE~ELSEı.::R~TERU(~1
"tıITHl vıo
HnlODırAUZ
HE.\ışIRELlöl
sF.Rn~1~Ası
ŞERIFE ALTI?'IKCıK LnFf',TH
. A
''"'I
HE~tşIRE
ACıBADEM
IınıonlYAI.IZIJE\IŞ1REI.lLiI
SERTIFltV\SI
A rSEJ.OrıtTRt..:
.
HE\lŞIRE
BüYt'KÇEı.::\tECE
HEMfıDIYALII
HE\tŞIRELlCl
SERTIFlı.:ASI
l\IHAL ı.:ORKMAZ
IIEMŞ1RE
ADlYA\lA~
6Ni\'ERsnı-:SI
,\R.,\ŞTIRMA HAST ..•••
~ESI
HEMonlYALlZ
1JE.\IŞIRH.lt11
sERT1~1KASI
\l \t..:Ill'1 E \Ki'\' tV
,"
•. ,
.
\
llEMŞlRE
HIçBIR
IIE\IOOIYALIZ
HE\IŞIRF:Ll(11
sER"nFı~.\sı
lFHR. .•••.•••
t..:SOY
..
,
lIEMŞIRE
AD:\AN MESDERESI (~Il'WR'L
1\RAŞT1RM ..•••IIAST A ynıS
HEMODIYALlZ HHIŞIREU(11
sERTın~""sJ
('BIILE
IIE:-OIŞIRE
~OZAN DEVLET IlASTA\'EsI
llHIOOIYAı.tZ
fUM
JlE\IŞIRE
Ozt:I. POLAll.I
.•. "
i
SL'"
•
"V.
HA~T""''\'ESI
DIYAl.1Z \IERK
HE~lODIYAL1Z IIEMŞIRF.LI(;1
SERTIFlIV\SI
'
VE
DIYALlZ
OIYAI.IZ :-OlERKEZI
"ıı•.••
lu'
••.~'11\l111\ ll.' ro.AJ\l~rı,':ll"\.'ı:'.ı::ı<
IIHIŞIREI.lt"ll
Sf.RTı~l~.\Sı
'
ı.:lT
LA
l1'F,\\'
.•••ı.:ORK\I.-\ZTÜRK
"
IlBIOoIYAUZHf.\IŞIRELI(;1
SERTlt1ı.::. .•••.
'i1
\IEın[
'
\LI'\n)l~
IIEMO[)IYAı.ıZ HEMŞIRELllil
SER1m~.\sl
G(ll (7"\R
' ~
HE~100IY"Llz
IIEMŞIREı.[(~1
SERTIFIKASı
ILı.:\'l'R
.,'
TOPR-ış
Li ' ..\R
~
HEMoDIYAL1Z IlH •.IŞIRELlt~1 \'ESLıııA~TAR~
SERTın)'.ASI
"r~ı
3SO':'
'''''
3831
RA-:'.'"lA-N
.•••
S
-
D P (i. EVLlYA ÇELEBI
,""""."''1
"p"""",,,,,,,
~{ASLAı.: IlAST ..•••
!\ESl
Dt:\'LET
HASTANESI
EOtrl\1
VE
I.:L:RUMDA ÇALlŞ.\II\"{ ıR
.•••
MA \'E
ilA YAf [}IYA!.IZ \lERKEZI
IlDIŞIRE
HOPA DEVLET HA~"TA:\£SI!
HEMŞIRE
..•••
KSARA Y DE\U:!
1lE\IŞIRE
DERINCE E(;mM
..\Rn'ı\'
HASTANESI
n:
AR ..•••
~l'IR\tA
IIASTA:\ESI
A\'ı.::.~RA
IHlO
"RT'•..I~
1100
AKSARAYı
1.00
t..:oc,\ELl
b"TA!' Bl TL.
HE\IŞlRE
ii 00
iHlO
HEMoD1YALlı
HE.\IŞ1RELlt11
sER'nFltV\SI
DERY.\ ı.:ıı i '(4.TA'"
~)
.,
ı,..
....A.
IınlŞıRE
BÖLGE EOfI1M VF. AR.') HA~"TA~ESI
FRZURnl
11.00
flEMOD1YALll
tlE\IŞIRELtt11
SERTIntV\Sr
11 ı.:\'l:R FReE!';
•..
, ..
HEMŞIRE
ÖZEL FMC ıZMIT OIYALlZ .\IERKI::?.!
t..:OCAELI
L-t00
HEMODIYALlZ HEMŞiRELıCı
SERTıntV\SI
GOı cı~ AC-\R
•• "
HEMŞiRE
OZEL SIFA DIYALl7. ~1F.RKEZI
ISTAl\BlTL.
].i
IIE\IOD1YAI.1Z HEMŞIREl.It11
SERTIt1KASI
lEYXFI'
.. - .
lIEMŞIRE
A~TALYA
A~TALYA
ı-too
IIEMODlYALlZ HE\IŞIRELllil
SERTlt11V\Sı
Gel.
IlEMŞ1RE
.\II.E SAliLlLlI MERı.:I.:zı zıLE
TOKAT
1100
HE\IODlYALlZ
HEMŞIRELlt~1
SERTIFI~-\Sı
IRI(:X~ll1 ("'E~RICI)
."
•
ı.:CV't..:ırrLır
"ıo
'\l\""f'
,,,......
\'11 ~ı..v. '.'-""'
Pl'R
.••
m,
:\
HEMŞIRE
ECtr1M \"E ARA~"TIRM..\ IIAST:\\'ESI
ÖZEL TEPEBAŞı
\'''\T,\1\
IIBIODIYALll
JlE\IŞIRELlGl
SERTIFIı.::..\sl
lF.Y1\EP "'''sız
.. , . ...,..
SED
IlE~IO[)IYAı.ıZ
HBIŞIRELllil
SERm.1~.\Sl
AYSEl. \L,\~AY
HEMŞIRE
ılŞ.'''''; DEVLET HASTANESI
lIE\IODIYALlZ
HBIŞIREl.lOI
sFRTIFI~-\S1
O\ILTR FlW \ •..•
..
.,.
lIEMŞIRE
:-ı EO.
IIEWlDIYAl.IZ
IIE\IŞIREI.l(';1
sERrin~.\sl
SIHFL Y11,M..v
-
IlDIŞIRE
IlEYHE~lM
HEMODlYALlZ HE~IŞIRF.ı.ıt11
sERTIFIKAsı
ARZU ACAR
HE\IŞ1RE
HE~IODIYAı.rZ m:\lşIREt.l(';1
SER11F1~-\SI
SIIIEı.(ı:\ı.(1
IIE\IŞIRE
HEMOnlY ..•••
L1z HE\lŞIREL1GI
SERTIFlı.:",,1
rtTı EYH .•••Ml'UT
• _.
,
HEMCl()IYALlZ IlEMŞIREJ.I(~1
SERTIF!~"\SI
MEU:ı.:
HE~IO[)IYAı.ıı
HE\rşIRELlCI
slxmıtV\SI
F,\nı.\
. ,.
HF.~IOoIYAı.ıZ HE\IŞIREl.lt~1
SERTIFIKASı
HEMŞIRE
!STANBlTI.
ilırALil
HE\IODIYALlZ
HE~t')IREı.ıcl
SERTIFI~ .•••.
<;1
T t..:lT( R "IS
AU)
ı,.
ilA TMAN OOLGE DH'LET
(ıO
ı 1.00
HA\,A\'ESl
1100
ı.:O~YA
IHIO
I!\F.OOL DEVLET HASTASESI
ILPR.•••.\
1.100
I!\EOOL DEVLET IIASTASESI
ıllIRSA
IHlO
IIE:\IŞIRE
DKORHAN
IllTRSA
i 100
HE~IŞIRE
ÖZEL LIDYACAN
\IA"'ISA
J i 00
HDIŞıRE
ESKIŞEHIR DE\1.ET
ESKIŞEHIR
i J 00
\' \DIRE [) \[ \11'
- ,
, •.
HEMŞIRE
ÜZELAKHISAR
\rA~'.aSA
].i 00
llEMllDIYALlZ
11EMŞIREl.J(ll
SERllF!ı.:ASI
MELTEM t..:l.R..•••
L
'
HDIŞIRf.
Ill'RJ)UR
Ill:RDl'R
li 00
HEMODlYALlZ IIEMŞIREı.ıt~1
SERTIt1~ .•••
sr
A ,"ŞE ~ .•••
R..•••KARLı
HE~IŞIRE
PIl\ARBAŞI
IIEM(mIYAI.1Z IlE\IŞIRELlCI
SI:RTltltV\sr
GCı
HE~IŞIRE
ÖZEL KONYABUZLIR
HE~10D1YALlZ !iE\IŞIRELlGI
SERTIfl~""SI
F.AnIA
HEMŞIRE
O. HIS..•••
R DIYALlz
IIE~I()l)IYALJI
1lF..\IŞ1REL1GI B" \1 \ \1 ~.\~ (-~'A-N')~
SERl1f1~.\SI
.•. , , •
""lu
HF.MŞIRE
IJACEl1""EPE UNV, ERIŞKI\'
IIEMODiY:\LlZ
llE.\IŞIREUt~ı
SF.RTIFI~""SI
HEMŞIRE
() YONCA DIYALlZ MERı.:EZ!
c \N
ö.\lllR
Tf.R~IŞ
,OS'TNLlJ)
(.."
SI'RIlE~T
GU\'E'
A\tFI
ı:-inIARAı.l
A\I~1
: \'l;~IAR ..\ı.1
A"n1
2 \'ITMAR ..•••
ı.ı
,\\1f'1
: '\'l'MARALI
,\"ın
MERAM TIP fAt..:('ı..:rESI
2
DEVLET HAsrA~Esı
SEVtSı;- ct 'R.,\ ı.:1.1:\IOI
DIY ..\I'ıZ.SALlIlLl
1l,\\TA\'ESI
fMC \IA\'IS ..•••
HALı.: S.\(1I.1(';1 ~1('D(;Rl.('(:;(r
: !\UMARALI
AMf1
: :\l:MAR..\L.1
A\IF!
: Sl'M ..\R..\LJ
A'1fI
: l\l:.\IAR.,\l.I
..•••
\lt1
: "ll~I.""RAı.ı
Mırı
: :-il'MARJ\LI
A..MF!
: !\t:~I ..•••
RALI
,\\1~1
: )\l'MAR.-\L1
..\.\IF!
: MT\IAR.,\LI
A\ırı
: :\l'~tAR.""L1
"\tn
: M\IAR..\L1
A\m
"
"
"
OJ
A\tF1
: \'nIAR..\1.1
A~U1
:ı \'liMAR.
.•••
L1
A~U1
: ~l'\I,\~Aı.ı
A\U1
: \'DI,\R..\I.I
A\ltı
: :\r\IA~Aı.ı
A\lt1
: ~l:~I.-\RAL1
66
67
"
"
A\t~1
: ;.;l'\IAR. .•••
ı.ı
A\IFI
:;.;l'M ..\RAI.I
A~lt1
2\'l'\l.\RALI
A~ın
"
12
7J
~ONYA
ISTANBUL
Mı:RKEll
l~oo
ll()()
,nı tl
2 \'l-~IARALJ
A'lt1
: ~nl,\R.-\ı.ı
:\~lt1
2 \'u.I..\R. .•••
ı.ı
A\IFI
: \'l'M ..\R..•••
L1
AMFI
: \'{'MAHALI
Akın
: \,lTMARALI
AMFI
: ~tTM,\R.\ı.ı
i i ()()
'"
"
"
: \'Vfo.1;\RAl.1
A\lF!
::\ır~IARAU
A\tf'1
: N(!MAR,\l.I
A\lF!
: Nl'\l.\R..\t.1
,\\n1
A\IFI
ı.:IRIKlV\l.I:
"
"
A\ırı
2 NnIARAl.l
Br)ı.
7J
: ~l'~IARALJ
A'ırt
,\lERKEZI
il HBtŞ
'"
: 1\l"\tAR.-\LJ
: •••.
ıIMAR.Al.I
ILÇE DEVLET IlASTA:\ESI
nlYALlZ
"
: M'W\R.-\U
..\MH
A\1ı1
KOSYA
• ,
A\lFI
: Nl"IARAI.I
: \'l'\IAR..\L1
A\I~1
HEMŞIRE
11 00
onlIRER
..
: :\T\t\RALJ
: "'1:~IANAI.l
L'ŞAK
EMRE
: NI "I.\RALI
: Nl"\I. .•••
RJ\l.I
,\\1~1
"
"
"
"
"
ANKARA ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 3 NOLU AMFİ ({tEt-Ir~)e-co)
!'tERTI"I".\
'o
NO:
)"'"
.NH
-,9:~
).ı:7
-,<).ı:
Ni~
.'<)<.1
.\01(>1
.1'~
'<)~.1
Nlk>
.1""'7
1002
!'.nnlFlı.: \ B1U''ıL
HBı(lD1Y,\UZ
H[\!şIRrl.I(11
SERTIn •.:..-\sı
IIEMl )l)I\':\l.lZ
IIE:\lŞ1REL1Ö[
SEımnl\.ASI
IınıOD1YAUZ
H~:\,şmEu(jı
SEın1ı1ı..:Ası
.\1)[ ~Oy_\[)ı
m":llu:\"1
II.-\LE!'iCÖRE\'Y.-\I'II(;II\I-RI'\1
SH"I\IO(I(,'\I£\
IIE:\IŞ!Rf
ASı..:F;R IlSTımıp
-
11E"lnlıIY,\/.lz
Ilf.\lŞlltfUlil
SERTIFlK,ASI
IIE!l.lpnlYAl.lz
H£~IŞ!RELlÖI
Sı:RTıııı..:..\SI
lIf.WlDIY.-I.LlZ IIE\I~IREI.lı';l
SERTIFlı..:.-\sl
HEWlDIYAL!Z
HE\IŞIREL1ÜI
SER'nrıKASI
IIBIODIY:\LJ/lını:)IRr.Uı';l
SI:R'M m':,ASI
lın.IOIJlY,\I.IZ
HE\I~IREUÜI
Sl:R'IU1K:\SI
IIEı.IOOIYALlZ
IIE\IŞlRFl.l(';1
SERnFlKASI
IIE!l.IUDIY,\I.IZ
IIE\IŞIREU(ı1
"TBK,\
OZELSOMA
HEMŞIRE
YEFA IIASTA\"ESI SO\lA
ı..:..\ıw)(';uı
(ını.
1l[!l.IŞIRE
np
O. E\l.JYAÇEU:ı-ıı
s..-\~ISl~
Eünnı
-
IIE"IŞIRE
ATAYII.\IAZ
SE\'I\1
(if)LO(';Ll'
IınışlRE
ı\lızaı..:
(~IV,AR..\Ş
ES\l.-\ nZı:R
IIE\IŞIRE
BAŞı..:E"T(~V.
IlEW ıOlY ..\I.rz
IIE\IŞlltELk';l
SERl1rlı-.:..ASI
\IEF ..\RET ııı~IlA~
HEMŞIRE
FATSA DEVLET 1I..\5T:\\[SI
SE\'l)[
1ıı:.~IŞ1RE
I1'RKIYE
ı..:nRK\lAZ
J..:.,\ı.LLIı..:ı'Rl\ILAIH
!-lBIŞIRE
GAZIA"'TF.P
ıınıoOluLtz
HE\IŞIRI':I.lı';l
SERTIFlı.:.,\Sl
lIEM( mlYALlZ HE\IŞIREULiI
sı-:Rl1~lKASl
HEIIIODIYALIZ 11[\IŞIRELlı';l
SERTIF1ı..:.-\SI
HE\IO[)I\"AI.lZ
IIE\IŞIREı.ıül
sERl1Flı..:.-\SI
HE\I(ıD1YAUı
HEMŞIRELI!.';I
SERnrrı..:..-\sl
IlEMı 'DIYAl.l!.
ItE\l'jIRELl(;1
SERTIFlK.'\SI
HAST A~fSı
1100
1100
1100
ynZG,\T
1'00
.-\~ı.::\.RA
i'
i H.-\Ş~
1'111\, n'!'.ı
' ,
,.
"'.'\l.~ll\"E
\
Şl\IŞEı..: BAL
ORDU
1'00
A'KARA
1,00
GIRESt::.;
"lARDI'"
Df.\"I.I:T ll:\STA"ESı
s..,\{)I.IK HınlETLERl
HE\IŞIRE
SEııER TAŞ
ı..:..:ı.I.ı..:A'"
i 'ni
]ıIIZCE tı:-.rV.ARş.n:
IZ.\{IR
Dü--LCE
1I-,\~T:\"'ESl
(JE"EL
\1('Dl'Rı.t
\IERKEZTEŞKIL-\!
'üı"
(T;\YE DEVLf:"l'IL.\S,A\ESI
HEMŞIRE
,l ,n.I
..\R •.\Ll
,\\IF!
.l •••n,t.,\R..\U
..\\-U1
.'SI'!l.IARAl.l
.-\\-nl
.1:"'1 !o.l-\RALI
'\\111
J ~ll\lARAU
..nlF1
.~;>;II\IAR..\U
A\IFI
:ı
!\1\lAR:\1.l
A\IF1
ESVET SCJS\IEZ (('1"OOZ)
A\-rAL YA Eöın-'ı
IlE.\IŞIRE
I\:\.""'A\£SI
.' \L.'\1..\R..\I.1
,,\ın
1'00
1'00
.~:"'t\l ..\R.-\LI
A\1rl
1100
1'00
1'00
1'00
ıı 00
l \lMAR.:\Ll
A\rrl
-' ••••
T\IARAU
A\ın
.1 \l'~IAR..\L1
A\lFl
.1 :"'l'\IAR.-\LJ
A\IF!
.1\t'\IAR.Al.l
A-'IFl
1'00
.' NnlARALl
..\\11'1
AYfALYA
1'00
~ 'I'\IARALI
AMFI
..\\,AL
1100
' 'l'\IAR.-\1.l
A\IFl
ORDl'
\'F. .\R..\ŞT1R\L..\
-' 'l:!l.IARAL1
.-\\11"1
.' \t:\IAR..\l.l
A\lll
--
-
HE\I(IDIYAl.lZ
Ilf.!l.IŞIRfUt';l
SERTlFlt':,ASI
SAFIYE ~ ..\R
lIE\IŞIRE
DR Lünı
LL08
HE\\( ıDIY ,\l.lZ llE!l.IŞIRELIÜI
SERTınKASI
ŞERIF'E ııoi'DF\rJR
IlE.\IŞIRE
••••E.O. !l.IERAM nı'
1112
HE\ltlOIY.-\I.JZ
IIE\IŞIREI.l(;ı
SER1iF1ı..:..,\S!
ınsu'ı)l
lIf.\loDlY,\l.lZ
lIE\IŞlREUÜl
sl':ırrıFIKAsı
A ""l"ll.
[lırAUZ
\IERJ;:r.zl
YA
-
ı(j..\",
CL-\ŞDE\t1R)
Fı\ı..:ı 'Ln:sı
ı..:O"lY,\ KAR:\TA Y t>O:"'! ıLlI A S \1
IIDIŞIRE
HEMŞIRE
f)Cıı'ı.-\'"
KIRDAR KARTAl. E.A ii
FATIH SL.'LTA.•••\IEIl\IET
AR..\ŞTIR\lA llASTA"'ESl
rLitrJ\1
\'E
HE\IODIY:\l.IZ
llE\IŞIREl.lÖl
sERl1r!KA»!
!,\IEL. ı..:,,,ıl.-\~
HE!l.IŞIRE
EzıNE DEVl.lo"THAST.\"'ESI
ll:!!
11[\1001 Y,\LlZ 11E\IŞIREl.lLiI
sı:RTırlı.:Ası
n:~ZIl.E
lIF.!l.IŞlRE
(,.ı.al.'!.: DEVLET H..\STA"ESI
HE!l.IŞIRE
ÜZEL ME:-ıE\lE!'O nl\'AlJZ
TUS!',,"
:>;111.,\1,L~(jEL
SERT1FII":'Ası
\IERKEZI
1 \ı'\t..\ll-\l.l
ISTA"m'l.
IHIO
KO•••."A
11.00
KOS\"A
1'00
~ :"'L.'\I:\RAl.l
A,\If1
1100
.1 "'{'\IAR.,\LI
:\\Ui
IS,A"'Bl'L
--
112-
:\\H1
.1
'i'\I ..\RAU
A\ln
.1 :",ı'ı.IAR.\l.!
lIE\1l ıDl YAl.IZ lIE\l~IRFLi(';1
SERl1Flt.:...\SI
ASI.lll'RCA:'"
HE\IŞIRE
(ıZEL ilAn
11<-
HE\lOD!\"Aı.ı/.
Hf.\IŞIIU:LlÜI
S[R'nF!ı..:...\sl
YASE\II~
HE\lŞIRE
DR SIYAM
11<'1
HE"! 1[}IYAI.1ZllEW;IREL1(';1
SERTIFlt.:...\SI
IlATın,
ii'"
1If.\lı ıDlY ..\Llz IIE\lŞIREUl';l
SER'l1rlı..:..-,\sl
,\K
-
A"'AOOU'
('["TR..\L
Ho:'Wn' ..\L
i ERSEK (,{)(';I'S KAI.P ı-: A ii
IIE\IOI)IY,\LIZ
IIE •••'şlRI':ULiI
SERlUlt.:..-\.SI
E!l.IEI. ZE'Gl
HHışlRE
1182
ill:\i! JDIY:\UZ IIE\IŞIllELI(;1
sl:lnlFlt.:...\SI
~1UZ (j[l:"'DC"Z
llE"'IŞIRE
t.:..-\Ml'IIASTA'\ER
OK n:Rı{.-\IlII1
20
72
22
2J
"
ı~
"
l7
"
"
'"
JI
ı 1.00
-' \'1'\I:\Il-\Ll
A\IF!
KoCAEl.!
1100
., \l'\IAllALI
A\IFI
' 'l'\IAR.,\l.J
,1.\11-,1
BIRLltrl
TEKIRD,\tr
'"00
..\ST:\~tSI
1~,:\!\BtTI.
11.00
-
\1 A!.:lrERSOY
19
t\lA\'l1l'l.
.' ,nlAR..\U
A\I~1
TEKIRI)AC
lIiSl
"
' '1'\IARAU
A\ırl
'"00
Y."-'}.\"'I DIYAi.l/.
"
1100
\IERSI:-O
ÖZEL MERS1:", DIY.-\.LlZ \IERKEZI
..Wı..:I'
"
"
"
IZ\IlR
-' 'l\1.\R.,\l.ı
.\\-I~1
IlnışlRE
~l'R.-\"T
llAST ..\:"'ESI
"
IJ
) ~l'\t.-\.R..\ı.ı
..\\-ırl
,"00
AYşEözn'RT
f1E\Iı)DIY.-\I.lZ 11l;MŞlREl.ll';l
sER'l1FlKASI
nEn,n
\i
11.00
lS"r,\)\Ill."i.
OZELG.-\ZIOS\.IAWAŞA
!l.1l:RKı::Zl
ıı~8
AT,\Tt'RK
ii>
ILMlR
.' "l'\IAR.,\l.J
A\IFI
IIE\IŞIRE
5 ..\I\IE
,
"
,"00
ZU~Gl.'LOAK
11~:\tı II)IY ..\I.l7. HE\lŞlRELlÖI
SERTlrtL\SI
!.:OREZ <;1\'(',-\ •••J)E\"L/:,-r 11.-\.\,
,
ıı
7(ı"m:LDAK
1lE\IŞ!RE
BAl.,n
ın
(ERlK)
7
A\In
1100
DR "AZJr
~oRı..:\ı..\Z
,
.''''1 '''ARALı
,\\-ırı
A'KARA
rıE\lşIRE
..\TlYE
,
11.00
11.00
ÇA!.lŞı.IlVUR
YE \1 EZLER
,
A"ı..:...\RA
IR'R.,>"
HnlŞıRE
E HRl '(An:şı[l:\I.
\IER~EZI
ı
,"00
-
(iZE!. RTI> IZ\IIT \lARl T OIYAl.lI
HE\IŞlRE
ı..:ARA('.-'\
i
ÇA"Aı..:ı.:ALE
-
~D~
SERTlFI"-,,sl
Dl'\'l.n
OZE!. RENIZ DIYALtZ \lI;RHZl
llEMŞlRE
HE\IŞlRE
"'ASlBE,\~nIZ
ŞESGl'1.
KII.II.nl'E
HBIŞIRE
!lO"
Ill'\IODIY,\l.1!.IIE\IŞlREUÜI
1'00
f
üZEL F\iC A"TALL\
SERnnı..:...\sl
00
SııRT
{;AZI"!\11,1'
ııNHAl'ESI
PROF DR A ILH.A:'" CıZDE\llR
IlASTA:"'ESI
IlnışlRE
\"ETER Çı:ı..:ıı; .-\FAT
IIE\IŞIRE
II~'I
1100
.' SL.'!l.l-\R.-\Ll
A\ın
-
HAlin:AI.TA'
IIEM()ı)IY ..\l.1Z IIE\IŞIRFl.l(';1
A.\ın
LLC)O
ı..:ONYA
HATAY
O~IVERSıTE
HEWmIYAI.IZ
IlE\IŞIREl.lül
SERTIFlL\SI
Hf\IŞIREl.lt"l
H.-\şı.:..\\u(;ı
J NOLl' ASM
1100
lIE\IOOI\"ALlI
A~U1
.~ XI '!l.I.-\Il-\J.l
-
ALI HI'\1'KKARlAL
IIEfo.IODIYAı.tZ 11F.\lŞtRELlÜl
SERTliıKAS!
DIYALlz
'\L.:!l.IARAl.l
.1 :-.,1'!l.l,\Il-\Ll
,\\IFI
11.00
IL\T,'"
\I~:RKEZI
Yl:SIKE:"'T
SIIRT Dt:\1.ET
ıIBIOI)IYAI.IZ
IIE\IŞlREl.I(';1
SERTlnı..:..\SI
11b:
DIYALIZ
\'E i'YO HASTA!"ESl
HEMŞIRE
!\ALBAxnXıLll
~O"
iDi
ESı..:I~EHlR
1100
--
ı..:IRIKIlA"
1121
00
Sı:RTl"IK.-\.~1
IlE~'ODIYAı.ıZ
HE.\!Ş1RFL1ÜI
SERnrıı..:Ası
llE\IŞIRE
10<l~
ii
-
A YI.!'- Toı..:ı.ırı"l'
ıe.
.' \I'\lARJ\Ll
A.\IF1
SA!l.ISlIS
II,\S"TA\ESI
1':SKI~£lIIR 1I..\S1':\'\E.'\1
ÖZEL. F\IC KOSYA DIY,\UZ
IIE\IŞIRE
10.'1
1000S
1100
KL.'TMIYA
!l.IERKEZI
-FADl\IATEŞ
,n
2
\1,\\"[$.-\
--
()zEL B.-\şı..:E~"T IS~E •••m:IH~
SILfTIR
SIR.\
"'LLL
1100
S:\!l.ISlIS
ELiITIM n:: ,\R:\şTlR!l.IA
\10 AR.-\şTlR\I:\
OZf.I.AC'IIlADE!l.1
IınışlRE
IIE\lnıılYAl.Iz
IlE\IŞlRELlLiI
SERTırıKAsı
10<1
\T lif)(';CS ("ERRAlll
II.-\STASESI
IınışlRE
ESR..\ l )(';\!l.
A\ın
oL'l'\t:\RAl.l
ISTASllt'L
ISTA"BL.II.
HASTA:-.rESI
IlE!>.IŞIRE
SEllER ALA\
DIYALlZ !l.lf.R~EZI
C!l.IRA:-OIYE Y.'\Ş,-\\l
(JıX;(LS lIN>iAUı..:I.\RI
IınışlRE
SErH ,\LI'n:ı..:I"
' '1'\L-\R..\I.l
.'\"I"\I.-\RAU
.\\lf1
ÇA"AKULE
1;,\L1Ş~tlYOR
HE~lşıRE
ESRA T.-\Ş
IJE\IODlY ..\LlZ IinışIREUı';l
SER11rıı..:ASI
lOH
IlASTA 'ES]
1100
----
PI:U\T.-\It\IAZLI
'IL'U'\'
'00'
~oll
KITAHY.'"
-
100.1
LO"
1100
-
1I1':\IQDIYAl.lZ 11ı::.\IŞIRFLJt.1
nıfl.
SERl1~1ı..:..\sl
1010
HALK SAt11.ı(il \tt-[)\'Rl.('(~r
IlEYAZIT AtLE s.-\fiUt1] \!ERı..:E7J
ÖZEL OOCA:'"
HE!\IŞlRE
MI:L.lKE I;E\'Iı..:U •
IIE\tu[)lYAI,IZ
IIEW;iIRELlı11
ELlFöze.\"
SERılrl;..:..\S]
IIE\IOOIYALlz
HI::\IŞIRELI(1ı
sERl1rlK.-\sl
"(TAHY"
yıLDıRıM
-
-
ERZI\C:\\
1.1(11
~..\Lo:\ \0
SA.' Tl
-
lIBIŞIRE
10\11:-'£DUU.!..v.
SI' \\'
ILI
_, \'L:!L.I:\R.-\L.J
,nın
~ 'l'\IARAU
.\\-ırı
' \1\1..\R
..\\1
..\LJ
"
"
"
J7
"
J9
'"
"
"
"
"
HF.Mtınly.-\L1Z HD.IŞIRELlLiI
SER'nFlt.:.-\sl
~('I ]FER l~ T R
.,
,A ,\
HBIODlY
IHlO
ISTASBlI['
i ~00
~ NC"IAR.-\L1
AM~1
A(;RI
!l00
~ Sl'\IAR.-\ı.ı
AMFI
ISTAl\BUI,
1100
ARDIÇuı-t.I.l.:iiYATıı.l
HöUiE
ORTAOı...'1Jl..UIHASSA Il.o\.TAY
HATAY
IHIO
HEMŞIRE
ııv.ı.:YA
EDIRNE
1100
HEMŞIRE
KANUNI SULTAN SCLFH.IA:-;
I""ANSUL
1400
Bl'KETOZTeRI.:
.
IIEMŞIRE
OZEL RTS ıZMIR DIYAI.lZ ~IERKEZI
ıZMIR
IHlO
-' :';l''''AR..\1.l
AMFI
IlEMODIYALlZ HEMŞIRELltıl
SERl1f1t.:..\SI
EMI"'E HFnl,\~
..
.,
IIBIŞIRE
BILECIK DEVLIT
BILECIK
i i 00
-' Sl'MAR.-\LI
AMn
HEMOOIYAI.1Z HEMŞIRELJCI
SERTIFlIV\SI
H TICE sn'GI
..\
HEMODIYALIZ HEMŞIREU(jl
SERTIFlt.:.-\.S1
St i Kı:n'
A. .
IlEMOOIYAl.llHf."IŞIRELlLiI
SERTIFlK,\!;1
MARDIN DEVLIT11AST..\~ESI
,'n]
s.. RPUER .
A, .• A \
. E
HEMŞIRE
BAHÇELIEVLER
HEMODIYALll
HF."IŞIRELlLiI
SERı1~1KASI
s.. ~IYF. -\1.:!lV!>AI.:
. \,
..
HE~IŞIRE
HBIODIYALIZHE\lŞIRELlLiI
SF.RTInt.:.-\SI
OOKÇE KALIBER
.
IIBIŞIRE
OZEL ESENYURT DIYALIZ f,IERı.:EZI
HEMODIYAU;', Hf."lşIRELlt";ı
SERTIFIKASı
SAIIHA
.,
HEMŞIRE
41<l9
llE\lODlYAl..1Z IIH1ŞIRELJLil
SERıU1KASI
SEve
4:02
HEMODIYALlZ HEMŞIRElJeı
SERTlFlt.:..\SI
n{R":'; T(ıStlS
4211
tlEMOOIYALlZ HEMŞIRELıel
SERTI~1ıv\sl
mı
"'"
4413
..\Llz H£.\IŞIREULiI
SERTIFlt.:..\S1
TORF.
.
~ KIRGI~
A..
IV\S '-R---
ı".
."'
K( •
.x"
MEDICA~A
DoCuaEYA7JT
DE\1.IT
DOÇ.DR
Il.\STANESI
YAŞ,\R ERYILMAZ
HASTAl'ESI
ONI. TIP FAı.:T HASTANESI
E A.II
ilASTASESI
:Ll
\YŞE
YK,\Ç
..
A
HE"IŞ[RE
aZEL FMC ıZMIR GA1II'''IlR
HEMODIYALız HEMŞIRElıCı
SERTlFlt.:..\SI
AYŞEotıL
(OZYAZGAS)SOL..-\K(.)
HEMŞiRE
öZEL DÜZCE DIYALIZ ~lERKEZI
IIEMtlOIY ..\LlZ HEMŞIRELlLiI
SER11Flt.:.o\sr
"'"'II:-rOZI'AI.ÇIX
, .• ,
HE\IOOIYALlZHBIŞIRELlel
SF.RTI~1KASI
ELlF UF ..\L1
IJEMlıOIYALlZ
IJE\IŞ1RF.I.J(jl
SERTlFlK-\S1
i-i
.,.,'
ı'..
\YDl">; B\I
tlf.MOOIYAt.lZ
HE"IŞ!RELlt'i[
SERnrlK,\Sı
ELlFE
IIEMcıDlrAUZ
HE\IŞIRF.Lll)1
SERTIf1KASI
,","" ,
. rv
HE~IODlYAl.lZ IID.IŞIRELI('i[
SERT!FlIV\S!
l"{'{ sf'\lı)]
J
ç
"(CI)( A •..
K, ~-"-• \"
KC 8-\"IR-CI
•
"-
••••
HEMOOIYALlZ HE"1ŞIRELlt'i1
SERTIFlt.:.-\.S!
(~r-ı "'RE~
' ~...
t.:.,\1 IV\~.
."
HEMtlDIYAUZ
HEMŞIREUOl
SERTIFlK,\SI
'CZ[,,>; EI.:[I\('I Ko\.DI~LU)
U ...
\
vu
HEMODırALIl'.
HEMŞIRELlt'i1
sER'nFlKASI
BASIH.
IlEMooırALlZ
IlEMŞIRELlOI
SERTIFlIV\SI
HATIn' SAIlAH DIRIBA" -. ••.•
0\ HEKIs
- ,
Ill'RIU
TCRı.:
HEMODIYALlZ HEMŞIRELltıl
SERTIFlIV\SI
~IFl tıl.\T ER(X)ı;A'l CE\l..A'"
. .•..
.
.
HEMODIYALlZ HEMŞIRELlOI
SERTınıv\SI
"'ILeFER
KAYA
..J
.
ÇA YCUMA DEVLH
E\11~A('jA~LU
llE\tODıYA!.!Z
HEMŞiREueı
SERTIrlı.:AS1
s "'I'RI'
.
.\YOIl'
tl.-\:'ıTASESI
DOatTM\"E çe xı.:KH
..\STAUKı.o\RI
HAST.IAYDlN
ERIlE\1
HEMŞIRE
OZEL FMC ızı.llR ">;,,SIR D M
DIYAUZ
••'ERI.:F.ZI
!ınişIRI'
OZEL AYDIN D1YALlZ "lERKEZI.' A 'lOIS
HEMŞIRE
t)ZEL ı.:ADıI.:OY DIYALlZ \1ERI.:EZI
DA7.KıRI AILE SACLlCı
TAŞKOPRO DE\'U.ı
HEMŞIRE
EMEKLI
HEMŞIRE
BALIKESıR
SE!.AMIÇEŞME
MAR.'IARIS
~IERı.:EZI
EBI'
HEMŞIRE
DEVLET HASTA~ESI
ASM
DEVLH
ŞAVŞAT DEVI.l.
ARn1N
EMEKLI
SERAP \ yıı \~
'
, .
HEMŞIRE
OERll'CE
HEMlIDIYALlZ HE\IŞIRELlCI
SER1Ü1ıv\sl
S~'RPII
...
HEMŞIRE
Aı.:ŞEHIR D£VLIT
HE .••IODIy ..••Llz HEMŞIRELltıl
SERTIFlt.:.o\sı
SF.\1L TARlMCl
HE\lODIYAI.lZ
IrfMşIREl.lGI
SERTIFlUSI
ŞFIl~F.\1
....
HEMODIYALlZ HEMŞIRELICI
SERTlFlı.:Ası
YADlt.:.o\.R (jCRENER
,< \snııl"
HEMŞIRE
\'ARAI,
1.:1711..-\Y
.
..
'1it.:.SEL IlERı.:oIL
. ,
HE\lODIYAl.lZ
IIHIŞIRELI(';1
sERn~lt.:.o\SI
ARZlIIlE,'IKCI
,.
ItEMODIYALlZ IınışlRELltıl
SERTIm,:,o\sl
RZl'S. YIT
.0\.
o\.
EcmM
ARAŞTIRMA
ECmM
ı.:BO KARABüK
VE ARA~,IR ••1A IIA.\lAl\ESI
öZELÇORLlI
HEMŞIRE
ıllı,"BIR "'VRUMDA Ç'ALlŞ ••IlYOR
£BE
HEMŞIRE
EllE
oCUZELI
REYAP HASTANESI
1100
.' SU"IARAI.l
A ••
nüZCE
1100
BALlKES[R
IHlO
-' MIMARALI
AMFI
ISTANBUL
1.100
.' MiMARALI
..\MFI
7.0NGtJLDAK
1400
.' MT"'IAllo\Ll
,-\Mt1
AYDIN
1~00
.'sn,IARAU
.-\M~1
ISTA~BUL
11.00
!L••ııR
IHIO
/\Ofclp FAZli, KlSAn'REI.:
OKMEYDANI
HASTANESI
S("RMfSE
DEVLET H.-\STA:>OF.SI
SB,KAl1PÇELEBI
IınlOOIYAUZ
IIE"IŞIRELlOI
sER'nm,:..\SI
AYŞE MlISTI'L IlTy~)
'
HEMŞIRE
BEYIlEKIM
HEMODIYAI.1Z IIEMŞIRELlGI
SF.RTI~lKASr
IlERRI~
HEMŞIRE
BALIKESıR ooacıs
HI'MtIOIYAl.lZ
IlBIŞIRF.L1()1
SER.ntlKASI
Bın'OlJL
HE"IODIYALlZ IIDIŞIRELltı1
SERl1t11V\SI
BIR" N K • \lH'
lA
Ol,.
HEMŞIRE
IIF.MŞIRE
"
"
(:SI ..\TA1t'RI.:
L.\ H
DEVLET IIASTASESI
tızUNMEHMETQ(J{~f:s
HASTALıKLARı
HASTANESI
,.1' ~IES HAST
!lASTANESI
UOIN
ıxx";lIM
IlE"IODIY,\L1Z IIBIŞIRELlLiI
SERTlFIIV\SI
IllRSEI ERBil
. ...
,
HEMŞIRE
EMEKLI
IIE"IOOIYAUZ
HE.\IŞIRELlOI
SER'Mn!.:ASI
Bl'RCl.l BIRE
. ,
IIE\IŞIRE
BALIKESıR
2
VE ÇOCWH.lIST
AYYAl.II.: DE\'LET
HASTA:';ESI
nı
A~m
3I'F~IARAU
A~n1
, :-;l'M ..\R.-\ı.1
AMn
ISTAl\8l1.
]400
.000FHıNKARAIIISAR
I~OO
.' ~l'MARALI
AMl1
I~OO
3 ~l'MAR.-\ı.ı
,UlFI
(j,,\ZIAxrEP
i ~00
BALIKESıR
].\.()()
ISTAN'ER'L
1100
ı i 00
ART\-1N
i i 00
SI\KARY"
IHJO
ELAZlC
IH)O
KOCAELI
11.00
ı.:O~YA
1400
.-\Mn
" ,,>;lTMARALI
AMn
.'~l:lI:'o\R..\U
.um
.' SlI ••I.-\R.o\L1
A••I~1
.\M, ••IAR.-\U
A"lt1
., 1'D,IAR.-\L1
,\••ırı
.\ 1"l'M.-\IlALt
A~ın
., M:MAR.-\LI
ın
A ••
i tOO
IS,A:"BlIt.
11.00
-' :.;1''''ARALI
A ••
1.100
TRABW!"
1100
nı
-' ~l'~IARAI.I
70
71
"
7J
76
n
79
sı
A"IFI
-' ">;l:"'AR..\LI
" ••ın
-' ">;l'MAIl.\LI
ın
A ••
KO~YA
UOO
.Lsl:~i ..\R..\ı.ı
A ••
Il.\LlKESIR
1100
-' Nnlo\.RALI
A ••IF1
ZO!"GULDAK
U 00
DIYARBAKıR
ii 00
1100
"
"
80
11.00
IMLlKESIR
67
A••nl
ıZMIR
U 00
"
"
-' SlI~I ..\R..\LI
-' Xl'~IARALJ
A"IFI
RURDUR
OJ
A••ırl
TEı.:1RDA('j
ISTANBCL
"
-' M'''IARALI
A"1F1
-' Nn,IAllo\.L!
A.\H1
1,100
"
-'I\LT~IARALl
i~00
IHlO
60
AMn
3 ~l:M,\R.o\l.I
-' M'''IARALI
AM~1
t.:ARABOı.:
"
~ :'>Ol:M
..\RALl
11.00
ISTA!'>BlIL
AS"I
••ın: AR.-WllRMA
Eern
HEMŞIRE
GC'NEY
"
-' XU~Lo\R..l,LI
"YDIS
OAZlA>.JTEP
DE\ 1.1:1 HAS'TANESI
A Y'E"1'11">; ("ERı'l
ı,.
, 'T' •
KOYOK--
llM"A:>OESI
EGT n: ARŞ f1AST.\~ESI
HE"lODIYALlZ
IınışIREl.l(';1
SERTI~lı.:ASI
Y \ı)"'lIR
'
,
IIA:'ıTAl'F.sI
HE~IŞIRE
EBE
" ••ıFl
ıZMIR
\ıı'OLA
1I.000SıA~ESI
ıı~TA~ESI!
HE ••IODIY ..\LlZ !lBIŞIRELlCI
SF.RTIt1KASI
sEZuI:';
~ !"lTMAR..\I.1
-' Xl'MAR.,\LI
A"'IFI
..
EBI;
.-\~nı
-' ~{:MARAl..I
,\MFI
1100
ı.:A.'ITAMO~"U
IIA:'ı1'AI\ESI
An'ALI"
S~'RAPOZYAŞ.-\R
' .
IlE\10DIY ..\LlZ HEMŞIRELıCı
SER'Mf1ıv\SI
IIASTA~ESI
KURUMDA çAı.ış~lıWlR
llE\t(ıDIYAUZ
HE~1.5IREı.ıcl
sERTlFlt.:..\sl
,.
UE\U;T
ÖZEL ÇAMLlCA
HEMŞIRE
~TRIIA~
1lF.~lODIYAı.ıZ IIEMŞIREl.lGI
SERTınıv\SI
DIY ..\L1Z "'ERK
IlEMŞIRE
HEMŞIRE
M.ın
., )I.:t'MAR.o\.l.I
ı.:tK;AEU
,
HEMOOIYALIZ 1l::MŞIRELlOI
SERTI~1ıv\sl
i
HEMŞIRE
EBI'
N[~11:Iet'RSI'1,
ATAn'RI.:
HIçBIR
EBE
IlEMODIYALlZ HE\IŞ1REl.lOI
SERTIFIKAsı
\"E ARAŞTIR1--1A HAS1'A~ESI
IlEMŞIRE
EBE
"ii '''1\' ">;
'"'i ,,"," .",.
'.
BAUKESIR
K,\DIS-
\LKAı-;
...
~
EBE
.' ~t;~IARALI
AM~1
OERINCE ECmM
t
A••ı~1
.':'>OnIARA!.]
llE\lŞIRE
HF..••IŞIRE
HEMODIYALlZ HE\IŞIREU()I
SERTIFlı.:AS1
"'18
" 1'l'.\l.o\.R..\Ll
~IARDI~
IIE"IŞIRE
nı
.' ">;L'••I ..\R.-\L.I
,nlrt
-' NDI..l,R.-\Ll
A,,'F1
"
8J
"
"
"
88
.' ~DI'.l,R.-\LJ
A"IEI
.' ~l"\IARAl.ı
A~I~l
••
ANKARA ÜNivERSiTESi
TIP FAKÜLTESi MORFOLOJi
YERLEŞKESi 4 NOLU AMFi (\tE~~re.-t)
snnl~'Iı.;A
srRılrtlı:.\
:'\0
~t>-;
I-OL.
rı~
r~t>
r~o
~~52
lIW:\'~J
I/E~I()Dıy:\LlZ
Iıı:M~ıR[ı.ı(~1
SER"nFlK..\Sı
HEMODIYALlZ 1lE.\IŞIREı.tCI
SERllF1~Asr
IlBıooJYALlZ
HD.ışIRH.ıG
SER11FIKAS]
HEMODIrALIZ
lIE\IŞIRELlül
S[,RTI~lı.;,\SI
IIE\IODIYAI.IZ
HEMŞIRELI(;!
SERTIFIKASı
I[B[OlıtYAL1Z
tlE\IŞ1REI.l(';[
Sf:RT1~lKASI
..\1l1 SOY.\lıl
<:öII:E\1
ii .\LI::-O GÖRE\'
m'Rll1 iTC'EL
lI[\ışIRE
Ç..\LlŞ:\IIYOR
llEMŞJRE
DCRDA"E(il'!';AY
i RAH:T lI ..\rın(~l.ll
1lE\IŞIRE
A YDI'
'L\I'I
1(;1
ı.:ıw:ı':\ı
I..:IRŞEHlR
DEv1.ET IIAsTAXı-:sl
Tn V. AllMET
ER\llş
E\Il:"E
lIEMŞIW:E
("RER
FAIII,IYE
YETIŞ\U:Z
HEMŞIRE
FAT\IA AKr"A'
nIRK:\IEO
IınışlRE
TEKIRDA(j
HE\lşIRE
E(jn1M
IIE!\.IŞIRE
11.\"1 DE\"LET IIAST,\'ESI
1~-2
HDıonlYAUZ
IIE\IŞtRELtı11
SERTını..:ASI
n:\7.AAKI\ER
IID1ŞIRE
Bl'RDUR DEVLET IIA",T..\\P;I
llE~11 IDIYAı.ll.llf:\[şIRELI(J1
SERTItllV\sl
tlUZ
i~l
ItE~10DIYAI.IZ
11E\IŞIREI.I(;l
sunın;:,,\sı
tWLSE\
l.Klt";AS
VE ARA~"'IR\l.-\
-
HE\'ŞIRE
KADıN [)()('lUM n:
F1LIZ Ç,\I.IŞıcı
IIE\lŞIRE
ÖZELAKYOL
HAT1'TTL
HE\lŞIRE
"AT,\(JAN
i,1 Jc~ II'>T
DIY,\I.lz
H~1'
\1l:RKEZI
11.00
~nMD[)"S
KI 'Ş
llE\lşlRE
YED!I<.:LTLEOOC('s
TOPR..\;":
m:~lştRE
..\'TAL
(:A \I.-\Ş
HE~IŞIRE
C-'\,'<t;..:TOPLDl
HE~IŞIRE
I<.:D/~ERECı.! DE\U"T
zo,m.l.OAKATA11
'Rı.:. llE\"I.ET
HITIT (L)\V ÇORll\1
E ,\ H.-\STA'ESI
ı..:..\\'.,\;..:
(x";t~/,IIA"
--
IIEMO])IY,\ı.lz
IlF:>IŞ1REL1GI
ÖZLE\1 KEI.EŞ
SERTını..:.-\sl
I1E~IŞIRE
~OO,l
HE\lu01YALlZ
11!,\IŞIHI'ı.I(11
SERTItlK.--\.'il
HEMŞIRE
AYVAU;": DfX1.ET
"i 'Rn:
R[("EI'
•••llf.\lIRı..:..\ YA (OZ\lEN)
yı(;rr
-REYIlA\
I-'I::I<.:DE\IIR
YA ECm\!
1I,.\sT.-'.\ESI
'li\lAlt\L1
A\I~l
l'('\I.,\Il,\ı.ı
.-'.\11'1
i •••ll\l.-\R.-\I.I
.-\\111
Lı.oo
i 'l,\IAR.,\1.l
'\\IFI
ı •••l'~IAR..\Ll
~O,O
HE\lOD1Y ..\UZ IlE\lşınEl.lt1!
SF.RTlrıK.-\Sı
SE\'(jll\l"F
HE\lşIRE
\lEDEN1YET
'O"
HEW mIY,\I.IZIIE\IŞIRI'L1ı11
stRTIl'Ilo;.,\Sl
SH'I\IOZGl:"\:
fIE~lŞıRE
Sf'RBE~T
~Oı,1
IIE~IODIY.-\L1Z HI'~lŞIREL1(j1
SI'RTIl-1K.-\SI
SIBEL ı..::l'Rn11B{'y('1<.:
ıın[şlRE
n'RHAL
HE~J( Jl)ıY,\I.lZIII':\IŞIREı.IGl
SERTIl-l;":.-\SI
şt 'I.!' ([)(X";A\,
IIE\lŞ1RE
\ll'A\l\fER
DEVLET HN..-ı',\SESI
2 \lJLl
[!:'iV (j('ZTEI'E
ii
A\ln
.-\5\1
EAH
i
00
"00
~ \l'\t\R.-'.1.l
.\~IEl
7( l\nllLO
1100
ı 'l'MAR.'\U
:\\ltl
"00
ı \l'\1.-\RALI
A\ırı
"00
ı '1'\J..\RAl.l
.\\111
..\K
ISTA\Bl"L
S,,\\lSl ""
LI (LO
llAI_II<.:ES!R
''I''
h"',\~Bt:L
,,00
KARABüK
l!lll)
-
HASTA"ES!
~ "'l'\l ..\RA1.1
A\ln
ı '\t'~l.\lIAl.1
A\III
i •••
L\IAR.-'.l.l
.\\11'"1
i
-
DEVI.El
TOK.-\T
"00
A(jı!\.ı GE\lUI<.: DEVLET H.-\STA"ESI
Ill'RS,\
"00
~1:8
HE~J( IDIY,\1.17.IlI'MŞIRELI(j1
SEınınıv\S[
YASnıı~
513",
IlE\I. )D1YAl.IZ III':MŞIREI.IGI
SERT1I1"'-.\S[
lERJrl:
5D~
HE\10DIYALlZ
HF.\1ŞIREUGI
SER'nı.ı;..:"sı
ZEI<.:!"ı: SOYSAL.
IH:.\IŞIRE
KIRIKı..:.-\LE nıl<.:SEI<.:ıınıs.-\s
'ır
HE\lODIY,\I.IZ
11E\lŞIREı.r(j1
SERTıı.1KA.'i1
II-:Y"I'I'
HE!\.IŞIRE
Etım"
~ı", ••
ıınınnıy.-\UZ
HE~IŞIRELI(jl
SERTltllV\SI
SEVGIOC".-\. Y
llEMŞIRE
I<.:t:ŞAOASI DE\l.ET
lIE,\tşIRE
tZl"lITSEM
HEMŞIRE
DlH,
HE.\IŞ1RE
\lERSI)\; TOROS DE\'Ll"T
Ptsız
YILDIRIM
SEYlŞ "'-AR.--\ASLA'\'
AK
IlE\IŞ1RE
Bt'CA SEYFI DEMIRsnY
IlBIŞ1Rı:
DtCI.E ~IVERsrn:sl
rı II
11.\STA\EI.ERl
VE MV\ŞT[R\tA
I!AST
H.--\STA'ESI
II.WrA'ESIA
YDI'"
YI]'\[ ..\Z
51*,
HE\10I'I'-'-\ı.lz
Ilı,:\lşIREı.1l11
SERT11'11<.:-,\~1
.-\YŞE IOE\lIR
520:ı
HE.\IODIL\LlZ
IIE\lŞIRI'Ll<11
SERTltlı..:.-'.s!
so •••nl'LiJKKl
) KOSEGIL
DEVLET I1A~,TA"'ESl
ı..::EŞA\ DER~1.-"
[)IrALll.
\lLRHZI
H.-\STA"ı:sl
HI'\lŞIRE
AtUAI<.:
ÖZEL EGE $A(jLlI<.: \'A"'-I'1 DIYAllı';
ŞEYllA "'-,\R.--\.-\(";..\(,"Ll
IlE\lŞIRE
FtllllYE
'ER\Il'
()Z1"f'R;":
HE\IŞt~E
.-\ LLL(1. S"\CARAŞ
t;AK\I ..\ı..::
IIHfŞIRE
ÖZEl. nıC
HE\lŞIRE
(lA71 DEVLET IIASTA:\ı:sl
HE\IŞIRE
t;.--\ı.ıŞ~llYOR
\l[RK
3 NOl.l1 A S \l
\'f 1 YlJl'L,\\I.\
\fERHZI
Ilf\lODIYAI.lZ
!lE\lşIRELI(1l
SI'WnElı..:..\SI
"'l~("A~
5221
HE\ll)I>IYALlZ
IlE\IŞ1HEı,IGI
SJ-:Rnıılo;.,\SI
Cl.-\\lZf
Y.-'.RDI\I
('~1\!['(ıt'IS(;\lIlEI<.:()AŞ
lil'RLE\'ll<.:
1
SA~ISI:'
I" \lA'
ıs DIYALlZ \l
'l:~L-'.lt-'.1.I
A\ın
1100
DIY"'IBAı.:.IR
1100
~ "tIMAR..\U
.-\\l11
A~ı..:.-'.R.-'.
"00
1 •••tl~IAR..\1.l
,\\IF!
DırARIl.-\1<.:1R
"00
.-\YDI:-O
"00
~ :-Jl:\1AR.-\l.I
"\lFl
i
'\'1 '''ARALı
,\\ırı
t
1\t'~f-'.R.-'.ı.ı
A\lrı
KOCAEt.!
ıı 00
WIR"E
,,00
ı :"('\lAR.-\l.I
.\\11'1
\IERS1)\;
IltlO
ı \l'\lAIt-'.L1
,,\ın
IZ~IIR
i •••t\I.-\lt.\1.I
1.100
.-\~ıl1
\Il'CLA
"00
BOLtr
"00
S.-'.\ISl"\'
"00
SA\LSI"!\
"00
-
~21<,j
\lARALı
A\1I-1
ız~ııR
-
AR("" DERI'
i
~lAR..\l.1
.nın
l't'M.-\RAl.I
,\\111
-
,'.-\\""
,t
ı 'l
--
,U"AŞ
't'\lAR..\1.!
.\Mn
Z(I •••otll.]).-\1<.:
1,'()RliM
HE\lşIRE
1\,\I.I;":E51R AY"ALI"
HE\IŞIREl.ll)!
HAST,\"ESI
O..•.•••''' •••UL ••"ur LI" ."'\I,1I."''' "_~M.•,,~ '" il
'iAG Vf:
ır, ••••.
",,-,
,1>1~"<":11"t"
'D,~-r,ı>", ,,\~-r
HE~'şIRE
SER11E1K.-\SI
..\
s-'\,\ısın;
SA(';ı.ıl11 \lERHZI
SER.WO',\\
HE~ı()DIYALlZ
;":IRII<.:ML.E
"00
HE\l(lI)IYAL1Z
ılE \lŞIRE\.lCI
sERTırt;:,,\sl
~22~
\1'I<.:SI''''-
A\,ALY
'O.'S
SLnTltllV\SI
.-nın
l'I.:!l.I.-'.RAl.l
,-'.\11'1
,\\ırı
\'[ .-\R.-'.ŞTIR\!A HASTA\ESI
HB,şIRE
HE\lŞIREI.JGI
ı •••t\.'AIl\1.l
l ~t'\IARAı.ı
ıı.oo
ı 1(11)
SATIXIAÇ
Hı:~h,J])IYAI.ıZ
K.-\HR..\MA'ı..I,\RAŞ
ISTA~B1IL
~OL~
-
'0
,
1
J
,
,
,
,
,
,
'\\lfl
i
1ı,\S"TAl.!l<.:l~,\R[ L-'. H
o,\lJ
5218
1l..\STA~ı-:sl
Fi\ZIL ŞEIlIR 1I,\",TA"1'51
HE!\.IOD1Y.-\L1Z HE\lşlııl':r.r(11
SER'nnK.-\SI
~20l-i
\;l"\I..\R,\Ll
-
't'RSEL
1'I'l.l
IlE\U IDIYALlZ HI:.\lŞ!REl.lı";1
SF:R'Mnı..::.-\SI
A\lF1
~ 't'\IAR..\L1
A\[F!
-
\t'Il\\
IlEWlDIY,\I.1Z
lIEı..lŞ1REI.I()1
SERTın;..: ..\sı
HE\l1 ID!r.-\I.!Z HF.\lŞIREı.rr;r
SfRT!I1ı..:..\sl
A~IF1
i
-
YA";":ıŞAHI"'ER)
1'18.1
~~()(>
\l\IAft.\U
A\ın
"00
llAU;":EStR
IIEWlD1Y ..\LlZ IIBlşlREI.Kıl
SERTını..:..\sl
ııE~lşIREı.ı(';1
"00
IlAı.ıKES!R
1"21
SERTI!"!"'-.\SI
i
i •••
l~'AR.-'.ll
G-\ZtA'TEP
IlE~IŞIRE
i<.:i<.:H.80E"'EL
SEKRETERl.llil
III"l1N\S IlASTA'E.sı
HE\lODIY.-\lJZ
~1 '~l.\RALI
'\\11.1
ıılll)
1100
HEMŞIRE
51~('
i
",nı
i 'I'\lAIl.\Ll
-\\LFL
nlYARHAKIR
n:;":IRoAf'i
\11'1'
''''''
xti\IAIl...\l.l
.-\\[1'1
L\;i '\IAR..\U
D1EI<.:U
11E\IU[)IYAIJl.
HE\IŞIREU(;1
SERTIFlı..:..\SI
IIE\lOlllY.-\L1Z
Ilf\IŞIREL1f'il
SI'RTlllKASI
i
"00
HE\IŞlRE
Ni>}
'''''
LUJO
--
,,:eıP
SERTırl"ASI
DIY,\RHAK[R
11.00
HEMŞIRE
SERTIFIKASı
1100
G.\ZIA~"£P
~LI\I, OZI<.:ARS
IIBIODlYAI.!ZIlE\IŞIREL1()1
D1YARBAK[R
LLSACııl<.: ~leDtıRL('lW
H[\IOD!YALlZ
IIEWiIREUı1!
SER'nr:l",--'.sı
1'1-<1
"00
HD1ŞIRE
1<f17
IID.I.')IREU()1
\l':\IARALI
--
ı.:..AORIYE liC'ı;<)R
r.nı_.-'.
HE\I(J])IY.\I.11.
Tl:KJRDAl'ı
\n'ı";ı~.\
DEVLET IIAST-'.'ESI
HE\I( IDIY,\l.tl.IIE\IŞlIlEl.ltıl
SERTlllKASI
L%~
i
A\ın
11(,1()
BL-RDUR
...-EllllA"
"""'
,t:~I..\It.\l.J
SIR-\
-
AL.V-.-\.
lI',\].
H.\STA'FSI
HE!\.IOD1Y.-\.I.IZ IIE~IŞIRELll11
SERTlnı..:.-'.sl
1~-.)2
i
i
Fr:ClR F.;":TIRI{"I
HE\l{ ID1YALlZ lIE\lŞIREı.r(11
SERTInKASI
A~ın
"00
ıSTA~Bl'L
\IERKEZI
DEVLET HAS1'.-\\1'SI
1[f:~I(JDIY,\I.ız HE\lŞIRELlı11
SERTını..:..\SI
ISIO
ı'\D.1AR..ı..l..l
"00
ORDlT
t..:ARTAI. pIY:\UZ
r(>.•
'"""
I'iTAMJl'L
(':"YE DE\1..ET HASTASESI
EAnl,\
ml",\IJ/.
llE.\lŞIRELıGl
SERTWI10\SI
"00
11.00
.\YDI"
DIY ..\L1Z l\IEın':EZI
IIEWJDly,uJz
HE\IŞIREL!(11
SER'mıKASI
llBIl
"\ \'1.>1"
So.\LO' 'll
-
I~{'I
1~-5
Si' \\
S_'-\"II
11.1
L,t'.\I.\R.\t.l
,,\nı
i
'1'~I.\lt.\1.I
A\ın
i
'1:\l.\R.-\1.I
A\ın
~ 'U\-l.-\R.-\l.l
.-\\ın
l \t'MARAU
SIVAS
,.~
r
2J'"
'"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
LO
"
II
2J
"
1~
"
"
"
"
lO'
"
Jl
"
"
"
"
"
JR
"
"
"
"
"
z
IIEM(lDIYAı.ıZIlE"'IŞIRELI(~I"
SERnfltv\SI
..\.
[['['
. [l ••
u
~ .SA A(,(K,1.
IlEW)DIYAı.tZ
HEMŞIRELlt";1 ~ "GeL
SERTlm.:. ..••
sl
. J.'
~.\Ol
~-'i:
["",.\[
cı,
'~N)-, • - A ,A
1lF.\IŞIRF.
ı.:..•••
RTAL. YA \1.ıZ. Sfl.l\I
Ilfrl.ET
m:MşIRE
ZOSGLTL.DAI>:ATAn'RI>:
DE\'I.ITIlA<iT"
HE\IŞIRE
AII.E VE SOSYAL. POl,rnl>: ..\I.,\1I. iL. \ıtıı
llEMŞIRE
()ZEL A]';:''iARA Y r~w
SE7':~'
"''''
IlE •••tODlY.-\UZ lIE\IŞ1RF.ı.lGl
S£RT!Fl":'\SI
SI'I~
. ,.
IIEMOOIY.-\LlI HEMŞIREUGl
SERTIfll,.ASI
SF.! D.\ ')1>: \RIo:,\
- .• . (j(
IIEMO[)IY ..\l.1Z tlf.\tŞIRELI(";1
SERTIFlL\SI
'i
IınlODIYAUI
Hf.\IŞIREL.lt';1
SEKnFl..:. .•••
SI
\[En
, (
. ıv\ •• i(j
HEMŞIRE
SAYACzı
HEMoDIYALl/IlEMŞIREl.1t";1
SERımL\SI
.\nF~
..,
!lE\lşIRE
nTA]';:
HEMODIYALlz IlEMŞ1RELlOI
SERTInlo:,,\SI
",.,
I""",.S
HEMŞiRE
ÇALlŞM[YOR
itEMOnlYALIl,
IlE\IŞIREI.l{";1
SERTI~lL\SI
'(rı S('\t \RSIAS S"'T
(, ~ -,
, ."
IlE\tşIRE
ODEMIŞ DEYL.ET HA~TA""ESI
IlEMODlYALlZ HEMŞIREı.ıt~1
SERTInlo:,,\SI
F T\I
\
RI>: '"
..•••. A. 10
c"
IlE\lşIRE
OZEL TRANSMED
HEMODIYALlZ llE\IŞIREI.lt.1
SERTlfltv\SI
'1."\"1'
' ..
IJEMŞIRE
IZMIRUex"iL.LT HV1I:RE\'1
HE\IODlYAI.JZ
HPolŞIRELI(;1
SER'I1f1IV\SI
Gl.[ 'S..•.• "". 'S[
HE\lŞIII.E
ERGANI DEVL.ET 1I.-\5T..\:"ESI
IlEMODIYA!.!Z IlE\IŞIRELI(~1
S£R1Ulı.:..\sl
., "(" " [ .1.\.£ ••••
o ,(j •. ,\}~.
..
lif.\IODIYALlZ
llf.\tŞIREL1üı
SER'nm: ..\sı
YASnil"" (jrRBrz
". .
HEMODlYALlZ IIE\tşlII.ELlCI
SERT1~1I>:ASI
\'11 D.\"" ŞF[)EL.E B -ZTAŞ
' . _.
LI
IIEMtlDIY.-\I.IZ llf.\tŞIREI.I(';1
SElfllfll>:ASI
BIIHJl'L.C.\I>:[R
"
HEMODIYALlZ HE\lŞIRELlCI
sERıın].;:. .•••
sl
ZOH
In:ı..ıoOIYALlZ
HEMŞIRı'ut;1
SEII.TIf1L\SI
s "II\lI'
"
'
.
HEMODlYAUZ
HE"'ŞIRELlGI
SEII.'Oflı.:..\sl
PERiii
\'<
RETP .•
.. .
_.,
IlEMtıDlYAl.l1.
HF.\tŞIREUC[
SERl1~llo:,,\SI
m'RIII'
tV\ft,\("A
HEMODIYALlZ IlE"IŞIREı.ı(~ı
SERTIF1I>:ASI
-U{~'''~''CETIN--ı
'lO""
'
•
<.
j
Tl '"
Ln ..•• L
--,-A
_
\RLlDAu
ı:. ,.
A
HE\[ŞIRE
'ıı,
J
CI\1F~
"
.•
"0."
".
(ı/r
\ ' 'I
(il
.,
,.OI
•••••
\ .
\
,o"
HEMŞIRE
Bu:lR
.
(ARS~)
L. ~1'].;:sFı
..•••.
•
(Ş.-\RLI,
'ONDOZ
ü
-
OZEL BUCA OIYAUZ
lıIY:\L1Z
llA~T..\ "'ESI
•.•ESı
\lEII.I>:EZı
"IERHZI
DEYL.ET HA'HA'ESI
MAtAn.A
\IEII.I>:EZI
DE\1..F.T HASTAM:sl
HE\IŞ1RE
I>:m'ASC[LAR
HEMŞIRE
RL:II SACU(;1
DEHrl"
1100
ZOSGliLDAI>:
ii 00
III:RS..\
ii""
..\Io\SARAY
ii""
IZ\IIR
AI!.E S,,(~ı.ı{~ı \tERI>:EZI,S[l.lrı:f
DIY ..\I.lZ
ısTA •.•.Fll'!.
HA"T.\L1I>:I •.\RIIl.-\STASEsI
SERBEST
IlEM~IRE
OAZIPAŞA D\'L.ET 1l..\:<ı,A\;ESI
HE\tŞlRE
TR..\]';:YA t~l.
ii""
~ ~1''''IAIt-\I.ı
A\l~1
ZO~Gl'LDAI>:
lUlO
i '1;\IARALI
..•••
\IFl
DIYARIlA].;:[R
ii""
I~TANl)lIL
IHlO
ii""
EL.AZlt";
1100
ii""
ii""
DENIZLI
ii""
IlEMODIYAl.!/.I1ı-::\tŞ!REl.I(";1
SERTI~1ı.:..\sı
11\:"'1:\1 1>:I'ft,\1. Ş"ESER---,., ,
.
HEMŞIRE
SERBEST
HEMODlYA!.lz
Hı-:••1ŞIRELlCI
SERTIfltV\SI
MER.. L 1>:1"[1>:
\
1lE\IŞIRE
IlE\'ODIYAI.lZ
HE\IŞIRELl(~1
SERTIflI>:A.SI
'CL.cIH \"
U
'..,
IlEMŞIRE
IIEMOD[Y,\I.tz
HEMŞIRELlGI
SERTIFltv\SI
IL.KER ~-\l1R
or
HEMClDIYALlZ HEMŞIREUCI
SF.RTIFI":'-\SI
i.
HEMŞIRE
OEVU:r
I>:IRI>:ı.AREL!
H.-\STA,ESI
DIYALlZ "IER]';:EZI
IZ\tlR
ERZINCAN
MENüllCEI>: GAZI LA il
DIYARBAKıR
t1A~TAJ\EL.ERl
•••
Zl'H
L.Gt)ı.;\IF~
A.
• .•
HEMŞIRE
11.00
i~00
ii 00
ii""
Alto\.POIR ASM
ÖZEL MARDIN DırAl.l1.
•••tARDIN
MER~EZI
ii""
ii""
ııoo
HEMŞIRE
C(ITf,
SIVAS
ııoo
EUFE ı.:..•••
R.. os"' o\. ''''''",
\
.. Svu_
HEMŞIRE
ERZI"" DEVL.ET HAST ..\l\I':sl
ilATAY
ııoo
llEMO[)IY.-\I.lZ HE",IŞIRELl(';1
SERTlFlt\ASI
l''''IM(l \1 D \Ş
. , ., • ,
HEMŞIRE
EYUP LONOLU AS"'[
liE\[OOIYALlz
liE\ışIRELI(;1
SERTlfl..:.-\sı
n"
HEMŞIRE
DI('I,E ONI\ l:RSrrESI
IlEM()D[Y,\L!Z
11EMŞ[RELI(";1 ("EYI \~ ı>:(ın R
SERTlf1t\ASI
.,
HEMŞIRE
GAZIEMIR
1lE\{()])IYAL!Z HEMŞIREL.IÖI
SERTlfltv\sı
ELlF fl('I.B(lL.
HE\IŞIRE
ESEJIoTEPE AILE SAtıl.l(~1 "IERI>:ı-:ı.1
ISTA:>;BUI.
ıı(LO
IlE\IODIYAı.tZ
IlE\tŞIR[IY.lI
SERTlfllo:..\SI
'ARtillI
HEMŞIRE
1l0\;.<ER
ISTA~BLTL.
11.00
HE\IŞ1RE
GERMENCI],;: DEVLET IlA~Ti"
AYDIN
11,00
IIEM(l[)IYAı.lZI1E
••tşIRH,h";1
SERTIFI":'.\SI
slTıı
. ' ••
HBıODIY
..\l.1Z HE:\tŞIREUCI
SERl1Fl..:.-\sı
~lıı~ HEMODIYAL.lz IlEMŞIREUÖI
'['DE'
(,
..
-E TA\IZAIt.\
t.iI.,
..\'
ı.:..\L,\Y
SIODI].;:..\ I>:lmXA Y
SERT1Flı.:. .•••
sı
HEMODIYALlZ llE\tşIRU.löl
SERTıı-ıı.:..\S1
Bl'Rt"
Kı'" (-IRAl>:
.~)
ISTA'BV!.
II ..wr,\J\EI.ER
NEVVAR SALıııIŞGI)REN
BIREYSEL. S.\üuı>:
DIYARBAK[R
i
D II
1I1l\1I:11.ERI
YDıN
IlE\IŞIRE
SO\IA DEVI.ET HASTA 'ES[-
IIE\IOııIYAı.tZIlEMŞIREUÖII'L.I\ÜOZIo:..\S
SERTlfl":'.\SI
IlE\IŞIRE
OZEL RTSAVRLTPA DIYALlZ "'IERI>:EZI
HBIODIYALlZ
HE\IŞIRU.l(';1
SF.Rl1F1..:.o\.Sl
EŞE'
JlE\IŞIRF.
HEMılDIYAUI.
HE\tŞ[REL.!(;1
S£R'[lfltV\SI
FSR ı'F\'IRGE""
.• "\,.
HEMODIYAt.!ZHEMŞIREL.I(;1
SER-nl11o:..\SI
I FYlA
- .
ılEWınırAUı
IJEı.IŞIRFl.lt.1
SfIl.TIFlI.:.-\Sı
0'.'
\P.\R
~ ...
HEMŞIRE
HA:"(""
\'IRANŞEHIR
OZEL. CEnlAN
so ••t"
~ :-ıoı.tl AS\!
~EFRı If)()~T DIYALIZ \tERt.:.EzI
ÇALlŞM[YOR
('{"EŞ
HEMŞIRE
OZEL.12 ŞUBAT DIYALlZ ~tERI>:EZI
HE"'IODIYAL.!Z HEMŞIREL.I(~1 SE\'I"'I sı: re ..•••
')
SERTlfl..:. .•••
S1
HE\IŞIRE
ATAı1.1RI>: ONI\'ERSITESI
ARŞ IIAST
IlE\IODIYAl.llIIEMŞIRF.I.l(;1
SERTl~lt\ASI
"
IlE~IŞIRE
AI>:OESlZONl\-"ERSITESI
TIP FAKeL.TESl
HEMODIYAl.lZ HEMŞIREL.l(;1
SERTIn].;:.\SI
SE"""
.. ,.
.,
S \,
A.,.
, .
,. \RA'. \\.
'"
".. ,\
"
,.[' •••t-\lA'TlP"
••..
L
"-l'..-..ı..•••.
nH"'-
HEMŞIRE
I1ASTASESI
ilA YDARPAŞA ~l~\ll -...1-:EAll
2
i
ULO
1100
ii""
"IA"SA
iBlO
ISTANBUl,
11,00
ŞASL.lllRFA
HEMŞIRE
\\.ş,,-I',
1z.'t1R
:\DASA
"
"
"
.uın
i
SUMAIt.\U
A~Hl
lUO
it
(LO
"
AMF!
i
St' •••L-\It .•••
l.I
i
'(;ı.L.\R.-\LI
A\lfl
t \t'ht. .•••
It.\L!
A"ın
i
,11 •••[.-\ft,\1.I
i
,1')"ı..\It,\[.]
A\lFl
i
'1Ih'ARALl
i
S(''''IAIt-\.L1
A\Iı-1
"
"
"
A\lF!
IlA~T.""""ı-:s[
[l.\ YBeRT
D1CL.E ONl\-'ERSlTEsl
,,"IFI
AMF!
I'A\1l'KIo:,,\L.E UNI\"ERSlTESI
TIP FA"'""OL.TESIHA~TASESI
S bel TECI ••••I>:ILlr
A-'IF!
4 'l'\IARAL.l
ı 't'~!AIt.\ı.ı
EI.AZI(j
EDıR~E
A"ın
ı~nIAft,\ı.1
1 \1'MARALl
HE"'IŞIRE
IlEMŞIRE
,,\rı-1
~ ~U\IARAL.l
1 :-;LI"IAR"l.I
A\tn
YELlZA].;:I'.;
.\ YŞE "IEZDf.(~1 HAOCI
..
,\•.tn
i ,n\.-\R.-\l.l
IUlO
11.00
HEMŞIRE
..\\IFI
.1 M'\ıAft,\LI
ıZMıR
~ıuCL4.
ŞIFA ONlVERStrESı
ISt: ••ı...••
RAL.I
IHlCI
ORTACA DE\1..ET HASTA •.•.ESI
PISARHISAR
ın
1~1;"'IARAı.ı
...••
\IFl
..\DANA
HEMŞIRE
I>:I'sT..\'EO'
-
DEn.H
)\l:\IARALl
A •••
I~OO
s..\FR.-\SBOLlI
K RKUT
tl
i
ACR[
1100
SAOı,l1>: t11z\!. ,tyO
~l'MARAI.I
A\lH
IHlO
A~TALYA
HE\IŞIRE
i
:\tER.'iIN
IlA$llWI.C
IlA:<ı"TA:-iESI
ii""
~IEMŞIRE
IIEMI.lDIYALlZ IIEMŞIREJ.lül
SERTII'1ı.:.,\SI
~~II
IIŞ..\1>:DE\'L.ET HA''-T.-\l'ESI
IJEMOUIYAI.1ZIJHtŞIRfUCiI
SERTInI>:A.SI
HEMODIYALlZ IlEMŞmELlGI
SERTIfl].;:AS!
~~0.1
BEBEI>: I>:ö
R ••.
,-l'ı'U
HOO
HEMŞIRE
A"'nı
i •.•.
U•••[.-\R.-\l.I
A\ın
~ :-..t'\L.\It-\1.I
0'\\[F!
~ \"l''''J..\RALI
A:\ın
i
:-.'1.\t. .•••RALI
A\tll
"
"
"
"
"
70
~ :-.ı.l\I ..\R..\I.J
A\ırı
71
:-'1'\l ..\RALI
A\1I-1
71
i
~ Sl":'<L.•••
RALI
A:\Ul
i
7J
:-.'ı:•••I.•\RALI
""'[F!
ll'nl.
.•••
R..\L1
A"'IF!
ı1\t]\I.-\RAI.l
.-\\ltl
~ St: •••t..\RAL.l
""'IFI
4 l\l'M.,\RAl.I
A"'IF[
~ '1'\t,,\R..\L1
"
"
'"
A\IF!
ı \"l':'<IARAL!
..'\\IFI
~ •.•.1'\J..\lt4.U
A\1Fl
~'\l;\; ..\1t.\1.l
A"'IFI
i
'L\lARAI.!
.-\\t~l
'"
81
"
8J
~ ~l':o.ı..\RAı.ı
A\tF!
i
M'\lARAJ.I
A"'IFI
tıSMASIYE
ii 00
.1 Sl')"tAIt .•••
U
A\lFI
":'.\IlRA •••IASMARAŞ
ı.ıoo
.1 '1'\lt\ltAI.I
..\~lFl
ER7.lTRli\1
ii""
~ 'l'IIlAIt.\L1
..\MFl
ASTAL.YA
11.00
ISfAsın'!.
1.100
i
'11"1 ..\ft,;1.I
"
"
87
'"
.uırı
i
Sl;"t ..\R.4.L1
[n
A •••
'"
ANKARA ÜNİvERSiTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESi 5 NOLU AMFİ (t+Et¥t~,(LE)
:-onuI"I"A
!<ıHnl•.l" \ BIU'Ş!
:"ın
~q-
H.E~ıUDıy'\ı.r.Z IIE~I,>INI.Lt(11
SERTIFl~.\."ı
ııı,!l.ır
~~'l'
"ı>'!
~~-.ı
~'IC
IOIYALiZ !InışIRELlGI
SERımı.:Ası
]IE.\I(IDIYALlZ
ılE\lşIRELI(;1
SERTlFIl\..-\sı
UE\IOOIYALlZ HBI!)IR!:Lltıj
sfRTIrı;,:.-\sl
~~S5
~~'H
'"'"
~t>O-
'''''
nı EL. C;J~IE,
( IŞI,,)
Sl:R-l1l-1;':'.\SI
llE\IODIYALlZ IIE\IŞIREl.lül
SERllR;,:.\SI
ERS!:!.
\ıELTE\lI!:ı:~
(1)(1l-~L1)
HE\I! ıDIYAı.I/IIE\IŞlltEl.I(~1
St:R'1U1K.\SI
KXH.BGE:\El
!ıDIŞIRE
()ZEL SM~ARYA olr.-\l.lZ
_\IERHZI
~IRI~;':'o\LE llNl\'ERSITESI Til' FA~11Ll'ESI
H.-\STASESl
s.\(;l.l~
B,\k
ORD( ıniT
\'1-:,\RŞ IIAST,\'ESI
S£"REYYAPAŞA (j(""Xil's H,\ST,,\UK!.ARI
HASTASESI
(:.\l.lŞ\IlYOR
IIE\IŞIRE
..''''''ARı\
Ç.\:"Aı.:KAlE
ISTANllt'!.
'TI.:S["
ERClYES l1?'IVERSITFs! TIP f.-\KCI.TESI
IIE\IŞIRE
lIlLA!.!S,\ı.
'[ERKEZI
Sn.:RETEIU.I("l1
HHlŞIRE
HE\IŞ[RE
(iE'L,'!:R
DEVLET IlAST
Jıfn5.-\S HASTANESI
ırE\lşIRF.
lIE.\!! lDır'\! ,ız IIE,\ışIREt.I(~1
sr.LOA C'\I..,\ Y n.j)E\IL1~
sEIlTın;,:..\sl
1Il::\1l)DIY.\UZ HE\IŞIREL1(~1
A Y't'R
SERTlrK.\SI
llZET \lA YSAL.n-"A"
[SENTEPE ,\ILE SA(;I,I(jl
HEMŞIRE
~1'RTf)(~I.L1oomTR
LU
'i
O\SF.ı..::ız ~IART(~I\'ERsm;sl HASTA\]S!
IIE\IŞtRE
ES\IA 1l:\1.At-:cı
Sl'LT,\'
ilAn
HnıştRF.
PI:'\..\R cı\-RI1(X~I.I'
(i(-IJ'IHA'
III\lE:'\"C.(ıRf:VY,\I'II(:II..:lı(1
HE~ıŞrRE
IınlODlYAUI.
JIE\IŞIREl.l(;1
EliRli DEMIKOI.
sERTIFIKAsı
HE\I( )[)IY,\L1Z [IE\ışınEU(l!
~~lltı
(:()iu:v!
.\Ill SOY.\1lI
ı..:IRıı..:KAI.F.
Si:" \\'
S\\11
I""
'"''
, ""
,,00
~A YSERI
,,00
SAKARYA
,,00
KIRIK10\I.E
,,00
ll .•\'DE
{ii'I:LO
HBIŞIRE
HI(,'BIR kl'Rli\ID.-\
1:..\LIŞ\lIY(
~"ii
HE\lODIYAl./lIII:\IŞIRı:l./('il
SERTItıK..\SI
.'11:1.'" IL,.\ll.-\IHfi
IIE\IŞIRE
!;I\l.lŞ\IlYUR
~(>~I
IlEMOD1Y,\I.llIIE\lŞIREL1GI
SI:RTlEIK,-\SI
"ILGI"
1lE\IŞ!RE
ö7EL i: ŞVR-\T OIY,\Lll
~,,~:
HEM! ıD1YALlZ IlE\ışIRrLll~1
sERl1I1t.:..\sl
SeRI "(i-O
LR
,\\K.,\Il'\
"00
~ ,t\IARAl.l
t.:.-\YSERI
,,00
~ '1:\L.-\R.-\1.l
..
\\ln
1l.-\l.l~ESIR
,,00
~(><>~
111'\11
ıD1Y..\I,ll_lIE\ışIIlELlı~1
SERTIFlt.:..\SI
F..\T\IA
DDIIllel
IlE\lşıRE
1l..\U: SAOl.lCı L..\BOR ..\n YARI
I:IlZI~C'e\~
"00
~(>~:
1l1:\lODIY.-\l.IZ IlE\L';lRELlOI
SEIlTI~1;':',\Sl
st LT.-\' A~ ( Y,\\1-Z)
llE\lŞIRE
A'\10\RA ON\' T F lll'!
.,\'\K.-\R'\
1100
~(;~-'
IlE\lODIYA1.ıZ Ht \lşıREI.1I~1
SERI'lı. AL.T..\ Y ( ,\SI",\")
SERTI~K.\SI
~(>:SX
HE\IOD1YAl.17 HHIŞIRELIGI
SI:RTlf110\SI
H':RIDE O:IL"'I{~)
5~-,
HE\IOVlY ..\L1Z. HDIŞIIlı:ı,Il~1
SER,1F1K..\SI
11,1.111,\()KlIDA"
1l[\I! mlYAı,rl: HDışIREL!Gl
S[RTltıK,\SI
SDIA t.:.-\I't 'SUJJI.~LLl
,,..
Q)li
5-1:
~-D
~-:-ı
!!BIODlYALlZ
IIE\lŞIREUl~1
SERTIFlKASI
llE .•.•
I(Ji)IYAı.tZ IlE\lşIREULiI
Sı:RT111~:\sl
HE.•.•
IOOIYALIZHE\1ŞtRFU\i1
SERl1rı~,\.<;1
HE\Il)[)!YAI.lZ
llE\lşIREUGI
SERT1Fl~.-\SI
1l07.0~
HE\IŞ1RE
IIE\lşIRE
\IUHA!'!
-
(j(L.klZ
IlEI>IŞ1RE
;,:.-\rRET
-
f:llllll
(t\
naCSls[\'IM
-
Çl\IE'
HEMŞIRE
t.:.-\\ctR-\
~7Jl
lIE\HıUIYAl.I/IIE\1şIIlELlül
SERT1I'lkASl
~~L-
2J
D.•\RICA FARABI DF.\-ı.ı;ı It-\S"!'A"ESI
HASTA"ES11'ILOT
"ıı. .•.•
'ETROPOL s.-\Gı,ı~ HIZ\I~.TLFR!
IlE\lŞlRE
(,ZEL. YENlltAYAT
~7l\
IlE\IUl1lYAl.!Z HE\IŞIREl.lO!
sER"nFI~ ..\SI
ŞERlEE Aı.:ol1l,'
IlE\lşIRE
DlrlE
~-N
HEMuDlYAUZ fll':\IŞIRI:ı.ıol
sERl1F1;':'.\SI
(,I"I-ş..\H Uı"A;':'.\S
flE\IŞIRE
SERI~ DEVI.ET IlAn--\,rsl
5-ı,~
~-h"
IlnIODIYALllIlE\lşlllı:ı.ıı~1
SERTItıK..\SI
5.~J
~~7ı
~7-~
5-11"
~78S
U:ZlIM'
y ..\Lı;IN10\ YA G(L.
!il.:\lCŞ
\!l-HA\I\1ET
S~.RT11-1;':'.\SI
IlE\1l lDIY.-\L1ZIIE\lŞIRrLIGI
SERT!I1K.-\SI
ıını!
F1ı.lz ..\kDE"IZ.
--
l1'IIA .-\ı.:.,\I{SITIL\SPOI.A T
lDIY.-\!.ll 11ı:\lşIRrLl(11
SEveA'
SERmı10\Sr
(jEm: Y.-\LÇI:"KAYA
~-<L()
IlE\l! ıDlYAUZ HEı-.IŞIRELlOl
\1Eın'.-\1' \llllt:lll_-\(;IR.-"
SI:RTtn;':'.\Sı
~so.ı
HE\IODIYALlZ 11ı:\l';IRI':l./(il
SERTIFlK.-\S!
~1l10
11t:\1(ID1YAL1ZIIE\lşlRrıJ(~1
SERTlrl;':'-\SI
IllFAr \lERTI.)(~IF
ü7.Dl'!. ;,:.\ Ye\
lır\'LFr
IlAST,\\ESI
H.-\STA"ESI
1l..'-"1'A'ESI
(n-;IVEItSn-J,Sl flASTA,r:Lı-:RI
ŞARKÖY DE\U;T
ı.;(XAF.L1
!lURSA
~ 'I
"00
1100
REYlIA'LI
DEv!.rr
11.-\STA"rsl
llF..•.•
IŞIR£
mOZC'El'r!\V,ARŞ \'E l'VIi
llE\IŞIRE
sı 'IlEVY APAŞA G(ı(~('S ııA~TALI~!.,\RI
llAn-ANESI
Il.-\ST.-\\I'SI
A\ln
" 'l-\I.-\R..\L1
t\ .•.•
U-1
~ ,1-\/,\1l ..\1.I
1100
GAZl-\'TEP
"00
~ 't\I.-\R.-\L1
..\\ırı
U{Zl:RlIM
"00
~ "t""'AR.\l.I
.-\\nl
.-\DA~A
1100
OS\IA~!YE
"00
.-\\IF!
~ 'l ..•.•
lARALI
~ ,1\ı.-\RAl.1
A\IFl
1100
~ 'l'\IAR..\L1
..\\Ifl
flATAY
1100
" 'l-\l-\R.\1.I
.-\\11-1
Dl-zeE
"00
..\\111
~ ,ı-\lARALI
A\lll
" "ı-\l.-\R.-\l.I
.-\\ın
~ ,t'\I..\il
..\1.I
A\IFI
HDIŞIRE
SERBE~T
TIV\B1J)S
"00
~ SL'\I:\R..\t.1
..\\IF!
llE\lşIRE
ııL.-\VERliM D1YALlZ \IENKEl!
.\';':'-\RA
"00
~ 'l'\L.,\R..\1.I
,\\111
HE\IŞlRE
DR SlIATSEI{El"
IZ\lIR
"00
~ '\1'\l,.\ll'\[.1
.\\LFL
llE\lŞIR£
EnE O!\IVERStrF.si np L\~lLTESI
IZ\ltR
"00
~ '1\1,\11.,-\1.1
A\If1
AYD1'
"00
~'\i '\L.-\RAl.!
..\\If1
K!ICAF.I.I
ıı 00
5 'l;\I.-\R..\I.J
A\lrı
"00
~ '['\1ARAU
.-\\111
-
HDIŞIRE
SAI.~I.lK .•.•
IE\ll1RL!
IIE\IŞIRE
(j()(~II.\ST
-\D~AS .•.•
IEl'DERESIl"1
l't~ ARŞ liST
l'n,I'L
..\\l.-\ \'I:
AR.-\~llR.\IA HAST .-\YI)"
(ıZEl. DERIl'CE DtYA!.ız \IERHZı
.-\!\'K.-\RA EOm .•.•
1H A
"
.-\'kARA
ıs
"
"
"
ı"
~
'i \IAR..\l.l
"00
1-100
"
~ 'I '\l.-\R ..\l.1
A\lFI
A'TALYA
1100
"
"
"00
IST.-\~lllll.
ıo
,\\11'1
DIYARIHklR
\lfRSI~
TARSUS DEVL~T HASTA'ESI
.•.•
,.-\RAI.l
ISTt\"BlII.
TF~IRDAG
IIAS1'A'!'sl
IlE\lşIRE
SA(1I.1K \lHIllRll
..H,:TAŞ
llE\IOPIYAl.lZ
H~.""lŞIRı:ı.r(~l
şı:~n('ı./~\\l'\"
SERT1FI;':'.ı..'i1
llE\1( ıI>IY..\l.!/IIt:\IŞIR£UOI
ZO'\UlILlMK
Iıı.GSnITPLK
rı,sl.!\lE
IlE\I! ıDIYAI.1/. IIE\IŞ1RELlO!
RE!.KIS B.W ..\il
SEIlTlrlKASI
••
"
"00
\'E \lES 1i.\ST.
liA~TA""ESI
ilE\l( 'DIYAUZ 1l1:\1şIlln.1(H
SERTın~.\sl
~-~8
"
11
ıı
Ç..\L1Ş\IIY{lR
IınışlRE
"
~ 'L '\IAR.-\L1
t\\tF!
IlE\lŞ!RE
,\CAR çIÇF~
"
~ ,ııMARALı
..\\rtl
n'!.AY
IlE\lODI"AL!Z
llE\rşIREL1G!
SEIlTlfl~:\SI
U
,,00
llF.\ıoDtY.-\L1Z HE\lşIREI.lÖI
sERT1F1~.-\SI
HE\lOD1Y:\I.IZ flJ-:\IŞIIlı:ı,l\~1
E\T\'-,"l'R
SER"l1F1~.-\sl
..\\ıri
"
[R7.l .•••
CA"
AŞK.-\L.EILÇE DEHET
ALlZ IIE\lşIREı.ı(;1
SERTll1;':'.\SI
~ '\l-\L.,\RALI
'"
"
AS~ER IlST,ırnıpı.ı(~1
IlE\lşIRE
~-q
\lAR.-\L1
A\llı
•
,
5 '\l'\L-\R.-\1.I
..\\111
ELlI' ESRA IIEIlEK (fOkaöZ)
ERKOSELER
A\IFI
1
"00
DR ERS!l' "-RSI.A'
I'RP()(~A'
,
,
ERztseA"
HEMŞIRE
..\ YDI'\
.\\lFI
~ M\l:\R..\Ll
--
ıil.I~-;I:\IIlASRI:T
ı
REFAHIYE ILÇE m:\"l.ET HASTAKESI
L,T~ıR(jE DEvtn
HBIŞIRE
ı
"00
ır/lrr.;\lEtlMETQ()(~lS
HEMŞIRE
J('AK IESF.~)
'\\lFI
~ '\1 \,ARALI
"00
,
[nUkESIR
n!YAL!Z
\IERkEZJ
-
~~H
ıınıoı)ı"
A'\10\RA
~ 'l:\IARAl.l
~ 'l
.\'()
~ 'l'\lAR.-\LJ
,\\ııı
BALIKESıR DZEL RE' ..\LEliE
IIE\!şIRE
YAVER
DIYALlZ ",IER~ı:zl
"'"
-
liF.\lonlYALlZ
IlE\lŞIRF.t.lül
S[RTIFI;':'-\Sl
~~,R
Z()'Gl'LDAk
-
..\VIl'U\l
'\\ı~ı
~ '1'\lARALl
'\\ııı
~[)Z. EllEOL! OI-:\'I.ET llA~T.-\:\ES!
llllRAtrr.;
A\lıı
~ "l'MAIl.\U
,,00
HEMŞIRE
1tE\lşIRE
A\lFl
"00
\~1J.\1I..\
SIS..\ lIAST
~ )\\'\I.-\RAl.l
ISTANBt'ı.
(l7m..:"
..."
SI:RTII-1;':'-\.\1
1l..\STA\l,SI
sıRA
,
~ '1'\lAR.-\1.l
A\l~l
HE\IOOIYAI.lZ Iınl.<;;IIlEu(';ı
SERTlrl~ASI
Dt\'l.n
HN;T.-\'\ESI
,,\nı
~ 'l'\I:\RALI
.•\\lt1
1100
llALlkESIR ATAn-R~
,~
\'E ,-\II.A~R\L..\
~ 't~\ı.-\RALl
,\\1ASYA
HEMŞIRE
Fı-:"ITAIIl)(~ı.lI SERBEST
A\n1
.~t'\ı..w.-\I.J
A.\lrl
~ 'I '\I:\Il,\U
A\lFI
"I.-v_-\~ nnllR
~"~'l
E\II'E
A.\ltl
• '..:t'.\[.-\R.ALl
,,00
~A YSERI EürM\l
flF\IŞ1REI.l(';,1
A~ıFl
!,'\ı:\IMl:AI.I
ISTA"Bt'L
Hf.\IŞIRF.
IIE\lnDlr..\UZ
~ ,t"MARALl
,,00
URDU
;':',\11R..\ \lA"\lARAŞ
\IER~EZl
,(ı
~ 'l'\L\Il..-\l.I
A\lrt
--
H!':\I! JDIY,\ı.ıZ HE\IŞIREL!(;1
G(-/.!'
SI'Il"l1tU.:,\SI
SAUl'
"
J2
ıı
"
J<
"
J1
"
ı'
"
"
"
H
"
'l'" .
tlE:IolO[)I\.Al.!Z HE\lŞIREL1(,1
SERI1~1KASI
H TICE
"-\,\
U'I ŞEN
L
• K •••••.K
5816
HE:IoIODIY,\J.IZ lInışmn.r(~1
SERTIFIKASı
BEll'ı.
5817
Iınıonly/\UZ
IIEMŞIRU.lGI
SERTI~1K."\SI
\1l"IU DDER ŞEB
- ' \
AP
HBIODlYALIZ
IlEMŞIRı:ı.ll~1
S[RTIF1ı.:...\sl
,'lı'[)EM
IlEMODIY/\L1ZHE!l.lŞIRELlOI
SI'RTI~1ı.:.."\sl
'ERD
S.
t1EMODIYALIZ HEMŞIREllGI
sERı1f1KAsı
:-;AZ.Li DlIR\ll'Ş
",.
HEMO[)[Y,\l.1Z tlEMŞIRELI(j1
SERTIt1KASI
DIL.EK KARPl?
HE\lŞIRE
IlHIODIYALlZ
HEMŞIRELI(j1
SERTI~lK.'\SI
nı:-;o.\ OS\I-\)'\L)(}1 U-- ' " --.,
•
HEMŞIRE
c;(JLKÖY DE\1.ET
Il.\\iA"ESI
HEMŞIRE
ÜZEL RENAI.EGE
nıRGl"J1.U
OIY ..\I.IZ \tERKEZI-
llEMŞIRE
ÖZEL UŞAKCAS
HEMŞIRE
OZELGOLCOK
HEMŞIRE
Y.Y O.DllRSLTN OD.-\B,.\ŞTIP
HE\IŞIRE
T.B\'.
IIE\tŞIRE
C;Al.lŞMIYOR
HE\lŞIRE
EGITI\ı
KŞ '"
".lA
[M'E~'l'
.
vv.
'"
J::RCIYES üslvERSmsl
HE\!ŞIRE
DESIZLI
SA(jt.lK
Ki)(' \1 KII-',---
J
HEMŞIRE
ME!l.ll'Rll
HEMŞIRE
TIP FAı..:.CLTESI
DEVLET HA\iASı:sı
GE\lEREK
DE\-1.ET 1l..\.\I.-\'EsI
HOPADE\1.ET
IlA\iA'ESI'
ARn"l ••
t-.:AYSfRI
1100
5 ••1".\L-\RAl.l
A\lF!
DENIZLI
1100
~ M'M.-\RAl.l
A.\IF!
SIVAS
1100
RA
IınlODIYAUZ
HE:-'IŞIREl.!(~1 Olıynı
SERTIFlKASI
'
SAOUı..:. \lHWRU
A
A.,
st'! T\!\
- '.'
~."£R-) \'~'"
Y '-ÇIND G
A
, A
I1E\lOOIYAI.1Z HE\IŞIUE::L1(j1 'J'\'
nu,ı
\Z
SERTIfiKASı
ül_ LA
-
HEMŞIRE
()ZEL.ÇOKAY
DIYAL!/. MERt-.:EZI
ÖZEL UŞAı..:.CA1'ôDlYALlZ
MERKEi'.1
PAZARCIK DEVL.ET I\.-\~TANF.SI
DlHUZ
ARTVIN
I~,OO
ıı 00
~ ~l:MARALl
,\MF!
1400
~ :-;U"I.-\R.-\L!
"-\Mf1
i i 00
~ NlIMARALl
A\tf1
l"ŞAK
K.-\HRA\lAN\lARAŞ
\!ERt-.:EZI
58lO
58111
1l\"'lfE
' -
IlE\lODIYAUZ
IJE\lŞIRELI(j1
SERTI~lIU\SI
I1CLY \ '"\KAR
HHIOD1Y..\L1Z !lE\IŞ1UEı.tGl
SERTIF1ı.:..\sl
"n"t-.:ET K(IRŞ,\D()Z
Ş •.
,
•
HEwmırAUZ
IIDIŞ!Rf.I.l(;1
"~UuıFlKASI
{)l'n,ıı
i
'-'-i [.,
.• '"
K171~
.
DırAI.IZ
MERKEZ!
(IZC-\!\
....
\H"RHT
"
•
ı..:.AR\\1.\"
: ' , "
I1E\!(lDIYAUZ
IlE.\IŞIRELI(~1
SERTIFIKASı
So" i iii KESKI'"
. \ •
"
"
IIE\!ODIYALlZ
IlBIŞIREı.ı(~1
SERTIFlı.:..,\S[
ARZl' K.-\ YA
HEMnDIYAI.IZ llEMŞIREUGI
SER"nFlIU\SI
ESGI"
HEMODIYAl.IZ HEMŞIREllGI
SERTI~1I0\S['
\ll'KADDER
HE\!ODIYALlZ
llEMŞIRELJCI
SERTIFlIU~SI
E'l'l'
IIEMODIYAUZ
IIE\lŞIRE\.I(;1
SER"nFlı..:..\sl
nuz
HEMODIYAUZ HBIŞIREı.ıı~1
SERTIFIKASı
HEMODIYAUZ
1lE\IŞ1REI.IC;1
SERTım.:'ASI
SAÖUR
\IEMl'Rll
HEMŞIRE
ıVlYCKTAŞ
SAOLlK \lEMURU
RILlN ~ PO'
-:-T
IST,OZEL. HIZ\lET
IIAST AHMET F.R\IIŞ
~IM .•lSA
i i no
~ !lil-"\IARAI.I
A.\lFI
llŞAK
1100
5 Nl'MARALI
A~lFl
KOCAELI
1400
IHlO
iL. SAÖLlR MtıDrRt.{ı~('
:\RDAHA1\'
1100
~ 'l"\lAR.-\U
A\ln
.-\TXTüRK ONIVERSITESI :\RŞ IIA.';T,
ERZL!RL!M
11.00
~ :-;n"'ARAl.l
AMF!
S!SOP
1-100
~ ~l'MAR."\L1
,\M~l
ISTANBl"ı.
1.1.00
~ ~l'MAR.-\J.J
A ••m
KIRKL.ARELI
1100
sı:-;op
SAÖLIK \fe[)["RI.ı'GO
ÖZEL MARDIS
'ERF1\ 1'/L ""
( ..•
."
IIEı..lŞIRE
EVDE BAKıM HIZ"U,11 (()7fL.HE:IoIŞIRE)
ZE\""EPC-\'\
." -
HEMŞIRE
Ç,\RŞAMBA
Y(IXÇE'.
._"
.
HEMODırAUZ
HE\!ŞIRELl(;1
SERı1FIK.-\sı
E'\\"ER ,"FLEIlI
"
. -
I1EMO[)IYAUi'.Iı£\!şIRELlGI
SERTIFIK."\SI
()zLEM
IIEMODIYAUZ HE\IŞtREI.IGI
SERTınK.-\SI
RAzın
HEMODIYAUZ 1l[\IŞ[RELI(~!
SERTIF1K:\SI
Y\SE\U~
A"YOL
'
." ,
HE\!ŞIRE
HEMODlYALlZ HEMŞiREllGI
SER11f1K.-\.'i1
(ıZLE\!
. • ,.
HEMŞIRE
HEMODIYALlZ IlE~lŞIRE!.l(;1
SERTIF1K.-\SI
ESıv\
"'
SAGLlı..:. \lEMURL!
IIAnfANA
MA~n'ı..:.
HEMŞIRE
()zEL ıoe
DE~lIRK.,\ı.;
-
IIE:IoIŞIRE
~lEDICANA
ol IR.-\"CA1\
\\"("1
HEMŞIRE
"'ARDIS
ARDENIZ
nIYALl7..\IERHZI
ıNTI:R~A11c)~AL.
A lIA!'>i,\NESı
ÇA""KIRJ DEVL.ET HAS'r..\~ESI
SClı..:.EFEHIME .FAIK KOCA(ICIZ DEV.IlAST
AYDır.;
RnSlIRALP
HEMODıYAUZ
IIE\IŞIREı.ll~1
SERTInKASı
'ERES
C,"
HEMŞIRE
D('ZCE (~V,AR.Ş.\"E
HEMnDIYALIl
HEMŞIRELlGI
SER"nnı..:.ASI
RAZıYE NAZLı
AILE SA(~LJ(j1 .\IF.Rt-:EZI
SPREYYAPAŞA
I"YU I1A.\i,\"E51
GOOCs HASlALlKLARI
!lASTANESI
HEMŞIRE
~IAR.\IARA
IınıoIlIYAL.!Z
HEM-';IRELtCiı zırHAL TEKIN IZO(; u
SER"JU1ıu\SI
l.
HEMŞIRE
FATIH Sl1.TA. .•• MEH\!ET
,-\RAŞT1RMA IlASTA'\ESI
HE\!ODIYALlZ
HE\IŞIREU(;I
SERTIFI"'--\Sl
s- " DET \l-\I K •
- "\.\
" '"
• cil"
HEMŞIRE
SELIMIYE SAOLIR 10\'1
llE\IClDIYALlZ HEMŞIRELt(;1
SERTIFlt-.:ASI
",YŞE ORTAl'Cil'RLU
".
HEMŞIRE
HıÇBIR KURCMD,\
I.\TANBl:L
ONIV. Pı"nlt-:
E A II
i~(LO
1100
IlE:-.IODIYALlJ. HE\tŞIREI.!CI
SERTIFIK..\sı
S{)'\Cfll
" - '.'
\S
•.- "
IlE~IODlY.-\I.!Z HEMŞIRELlGI
SERTIFllU\SI
YOl?'> ç Oİ IYAS
.-\.
,\,.
i)()(~
HBIOOIYAI.lZ
HE~tŞIRELl(;1
Sf.RTIFlK."\SI
••,t"KERRFM
.•
-
IIE\IIlııly.-\ı.ıZHE\tŞ!REU(;1
SERTWllU\SI
HEMŞIRE
SA(;UK
Ci
YAYı
\IEMURlT
MESGOCEK
KEÇIöREN
ECitlhl
"'HALYA
11.00
A\'K.•••
RA
11.00
ANKARA
].100
ANKARA
11.00
AYDIN
ı illo
1400
DCZCE
14.00
ISTAl'Bl'1.
1100
KoçAK
Y SI~ 1<K'ER
A" ,(
"
HE ••tşIRE
()ZEI. FMC ISKE:-':DER['
IınIODlYAI.!Z
HBIŞIREI'ı(;1
SF.R'n~1K.-\S1
t-.:EZB: s Tnp \i
\.,.
HE\lŞ!RE
ÇALıŞMıYOR
IlBınDlrALll
11£\lşIRELlGI
sERTInlU~SI
SL'i'. \'\ "ıı ıç
" .
-
HE.\IŞIRE
HIÇBIR t-:ııRu~mA
IIEMODIYALlZ HBIŞIRELI(;1
SERTınK.-\.'iı
~tERAI.01\D£R
- ,
HE\tŞIRE
ÜZEL GOKMEDRESE
MERı..:.EZI
Ç"\L1Ş\lIYOR
IIBlODlrAUZ
HE\tşIRELlt.ı
SER'JU1KA'i1
sl'R.-\i'
" ,
UE\"IK
HE\lŞlRE
ıGDIR DEVLET HA~TA\ESI
IlE~tODIYAı.lz
IIE\tşIREUCI
SER11FlKAsı
SEllER T L Ş T .
"
A -\ A A"
IIE\lşıRE
YAI.OVA DEVLET H.-\STANESI
HEMODIYALIZ HE\tşıREı.ı(~1
SERTInKASI
SI"!'M"',
R \Z
- , ." " "\ ,
HE\lşIRE
OZEL RTS YAŞAM DIY,\I.IZ
A~n1
~ Sl'MARALI
A~H1
"UlFI
tHıo
~ r--LI~IARAı.ı
A\Hl
i i 00
5 M'\L-\R.-\LI
,\\Ln
[4.00
~l'nl..~R"ı.ı
A.\IFI
MERt-.:EZI
~ M'\lA!t,\I,1
TOKAT
•.1.00
HATAY
11.00
5 'l'.\lAR.-\I.J
,\\l~1
ROCAELI
I~ 00
5 ~l'\IARAı.ı
A\IFI
I.\TASBUI.
i i 00
I~ 00
Est-:lşEHIR
ı~
00
"
••
67
"
"
"
7J
A\lfl
~ :-;t"\l-\RALI
HILEClı..:.
YALOVA
"
~ \{'\!,\RA_l.l
5 \'l:~IARALl
A\IFI
ı i 00
"
~ "'-D.I.-\RAL1
A\Ul
i-t 00
----
2
A~1ı'1
~ Nı'~I,\R,\1.I
ISTANBUL.
IÖDIR
"
A~n1
~ M:~tARAı.ı
I.J 00
I~ 00
"
~ M':'lAR,\I.1
I~TA"'BLTL
rm:..•
\T
IUI
"
,\: tFI
"~'\1'\IARALl
A\Hl
AILE S.M
DIYAı.tZ
~ Nl'\I,\RALI
~:-;t'\I."\RAI.ı
A~ın
ARŞT H.-\.'>T
HEMŞIRE
.A
A\Ul
1100
ERZI~CAN
GAZ! LUI
~ ",UMAR."\LI
ANKARA
ISTA),;BUL
ÇALlŞ.\lIYOR
~ :"l'MARAU
A\lf1
~ ~l'\lARAl.l
A~tf1
Dı:.ızCE
"
"
A~n1
< N(I:Iol-\RALI
A\tf'1
_.
ECtT1M \'F.
~ \l:MAR.-\I.1
i ~(LO
SAMSl::'"
DEVLET 11.-\~.-~",EsI ACIL SER\"
HEMŞIRE
SEMR:\ 1l.\1 ('I
"
HA.',TA ••ESI
ESENÇAY.-\S.\I
EI [F"-Z"
• - _ •.
HEMŞIRE
D il
DIYALlZ: \tERt-:EZI
HEMODIYALll
HEMŞIRELICI
sf.RTlflK."\sı
1'{)~1YK~1II
, -
ıj
A\IFI
~ ~l'~t,\RAı.ı
..\\1~1
HEMŞIRE
RnT
A
.\NIU\IV\
5 MTMARAl.!
14.00
H.-\.'iT.-\SEsı
L(1LEBUROAZ DE\'UT
C)KAN (D!1\c' -R)
• ı;
i~00
"
A\tn
~ SVMAR.<\l.l
A\trı
DIYARBAı..:.IR
VE ARAŞTIRM,\
HE\lşIRE
•••.•.
ı~iASBl'L
"
~ SlIM.-\R.-\Ll
5 ~l'\tAR.-\ı.ı
A~t~l
SARıYER ıSMAIL AKG['1'
.>
VA:-':
A~IFI
00
HE\tŞIRE
ı;
5 ~l":\IAR..\Ll
I-tOO
,
!lEMOD!YAUZ
HBIŞIREL1(j1
SERTIflK.-\SI
HE\ff IDIYAUZ HEM-';IREt.tt,1
SERTIFlı..:.ASI
\tERHZI
ı\Mf1
ORDlT
i
HEMODIYAI.lZIIE\!ŞlJlELlGI
SERTIFIKASı
,nın
5 M'~IAR.-\ı.ı
SA\tsı~
.'"
i B\Ş
~ \l'\lAR.-\ı.ı
A\H1
~ \,I'\IARAl.l
,\MFI
~ ~lT~I.-\RAL1
A~ın
~ 'I:MAR.ALl
AMn
5 ...-tıMAR.-\L.1
A\I~1
5 \itl\tARAl.1
A\l~l
76
7s
80
"
82
"
"
"
87
"'
"
'"
ANKARA ÜNİvERSiTESi TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 6 NOLU AMFİ (McM $~e.E:)
snnIFtı..:.\
'i0
~"IJ
~<lC
M',RTh"Iı.;:\
HE.\lODlY..\L.IZ
IlRY'Şl
I/EMşIREı,Jı~ı
SERl1F1t-:Ası
IID.I<ı01YAI.IZ
IIE\lŞIRELlı,';1
SER'lUık:;\sı
~<ıq
IID.10D1YAl.lZ IIE\IŞIREUl";1
SERl1m.:.-\sı
5"~1
IlD100IYAl.IZ
11F\lşıRı'L1(~1
SERTU1J..;ASI
~9~~
HF.,\[ODiYALlZ
IIE\lŞIRELlC;1
SERnnl-:ASI
5<)5<)
HE\I( ınIYAUi'.IIE\lŞIIlFI.I(';1
SERTIFlı.:..\sl
-\DI SOLWl
(a"ılu:vl
III.\U:N
f1.-\~Rn
HEMŞIRE
ıs~
I.:AY..\
KUn\.
<;ÖRt:VY.\I'TI(a
(ış SAC'
CRO SIS
nı'r;OAGCUR
-
BlI'r;r:
KARAK .., YA
ı.:cx';\
('AYIDA\
()S\IA:-;IY£
HDIŞIRE
sın-\\" DCl(; DR, IS\1..\11. ı.:.-\Il.AI.TYt'
Il-\STA'\Esı
IlEMŞ1RE
Cı.KCII,\'
I-:..\II. ..\T.-\ Y nIYALil
n TAK DEVLl:.l HASTA~ı:sl
()zEL A~A[)(lLll
IIBIŞIRI:
K.-\YA
5'#1.'
nlUK \1ADE:-' (AIlAY
(lZDnHRı
HE\lŞIRE
\1A'AVGAT
5~~O
HE\lOııIYALI7.H[\1ŞIRELlGI
SERTIFlı.:...\Sı
.\ZI\IE
HEMŞ[RE
.•• ı:O. \lER..\\!
[)IYAUi'.
ı.:..,\L,\ n'ı
DE\'I.ET
np
IIA~TA'Esı
FAI-:f'!.TEsI
\1,\11\11'1)1 YE (1()I-:Tf'RI':
HE~1ŞlRE
HKBIR
5'1~3
ilE\{( ıl)IY,\I.IZ ıIE\lşIRELll~!
sl:lnıı'Iı.:...\SI
SE\IA
HE\lŞ[RE
SERBEST BAŞ\1:RI
~'1~5
HE\lODIYAL1Z IIU\IŞIRELll'll
SI:RılI1ı.:...\sl
5~SO
IIE.\lu[)IYAl.I!
IIP-I.'jIREI.!GI
SERTI~1ı.:...\SI
~'ISI
IfBınDlYALlZ
H£\IŞIREL1(1[
St:Rl1flK.-',sl
\IERAL.DHWI<
HF.\1ŞIRE
~'>8~
HEMonIYA!.I!
HE\IŞIREl.IGI
SEIt'nnK.-\SI
GOZDF. (ı7YfR
ııE\lşIRE
DARICA FARABI llE\"l.ET
~'!~
HEMODIYAUZ
IlE\[ŞIR[].I(';[
Sı-:Rn~lt-.:ASI
SERE'
HE\IŞIRE
ZO'iGl'LOAK
IlEMnnlYAUZ
IIE\IŞIRJ:Uı11
SERTım.:ASI
\II'Rııl.-\YIlA:\
ıın1SlRE
(ı:KERF.ı..: OEvı.n
K.-\RAŞAIll:-'-
,..vIH:
şı:nlFE
"(Il,TR
llEYHEl-:lM
HE\lŞIRE
(('''li\1liŞ)
1'1lYRAZ (A '1
\1l-'RYE\lıf()ZDE
5'N~
IlE\IO[)IYAI.lZ
IınışIltELlGl
SFRTIFlt.:ASI
.'iE\UA TAn,1
Hı:\1ŞIRE
PAn.;oS
~.:;.)O)
IlE\I()[)lrAUZ
HE\I~IREU(~ı
SERTIFlı.:.. .•••
sı
Sl'L']","
IlE\1ŞIRE
\1.-\R\iARA
ATxınlK
lIA:IT,\'\ES[
DE\'I.ET
H,\.H,\'ESI
IL\ST ..\'\f.sı
1100
A...-t-:.ARA
1100
KAR.••••
Bt'1-:
1100
'L"'lAR..\U
A:.nı
" "n.IARAU
AWL
('>'"l :ı.IARALI
to
A~TAt-.:Y .•\ 1DI'!.l'\[
IIE\1ŞIRE
SALiLA\!
S,\(~L1ÜI \1ERt-:.EZI
DEVLET HASTA'\ES!
(rr.;ıv
I'I:"'-I)IK E,,\ 1\
,li~1..\R ..\ı.ı
A~ıı-1
(>",-I'~ı.-•••RAı.ı
A\IFI
to
'\t~\[AR..\Ll
A\ın
,''ıTALYA
1100
(, "I '\lAllALI
A\1I-1
ı.:O'YA
1.100
'" ,\1'\L\RAL1
A\1~1
I:<'TA'\BL'L
11,00
ı.:O\'YA
1100
!>Iıa
'r;n
1
\'ATAOA'
Hı:\1Ş[RE
BIRC-\'
IlE.\lllDIYAI.l1.
HF:\IŞIREI.1l1ı
SERTIFlt-.: ..\SI
.-\LnolEIIRA
((ını'Rt.:
i
IıntşIRE
:\~I':ARA
llE\IODır.-\Llz
IIB[ŞIRI:Llı11
SERTIF1ı.:..-\SI
llAt-.:..\'\ LJIII:GI-'"
IIE~IŞIRE
A01LCEVAZO'KOU
'JIIIAST'\\ESI
HE\tOO[YAL1Z (.'~ın:sı
\lt'NE\'\'ER
[)EDEUÜLll
III'R.\I<.: t-.:.SE VEA H
CNv, T F. n:ı\ECI
H Gö(;['S
il
,\S10\RA
HE\tşlRE
EOll1\1
\'1:: ..\ H
w:.1
IIF\e1.
IIBIŞ1RF.
HE\lŞ1RE
O:\ZI OEVI.l:"TII'\~"'A'I:sl
UILEK SARI
IIE\IŞIRE
Il:\CETtl:PE
HE\10DIY',\\.lZ
IIE\IŞIRI'l.lı11
sERl1rlK.-\SI
EHRI: I'ÇAt-.:
IlE\!şIR£
ÖZEL RTI IZ\IlR ])IY ..\I.IZ \IERt.:f71
1I1':MODIYAL1Z llE\IŞIREL1(11
SERnrIK.\SI
I'Lil:R rlUlAZ
IIEMŞIRE
TAŞKOPRC
I-:AllRA\lA\
Dt y 'li \11 '~'T.W\()t"'L1Lw\RI
t",
~
DE,ıZASLA)\
t>O.11
HE\10DIYALlZ
IlE\IŞIREUt"jl
sERTlFlt.:\sı
<:oO,'~
1ı1,\lO])IYAıJz
llE'IŞIRFl.l(';1
sunırı~\sı
SE\OII. L.\ÇI...-Y"l"RT
t>O.'~
IIE\IODlY ..\L1L. IIE\ı:'iIRELI(~1
sERTlnı.:...\sı
"nTR
""LO
Ilnl(ıDır'\l.!z
1lE\IŞIREI.ıO[
SEllTIF1t-.:,\."i
EBRU CiOt-.:GOZ
t>Ol:
lIB[ODIYALlZ
IlE\[şıR£l.l(~[
SERTını.:..,\sı
.-\nH'"
IIEM(IDlrAI.l/.
IIE\IŞIREUGI
SFR'I1f1ı.:..,\SI
t>018
HE\IODIYAI.lZ
IlE\IŞIRH!GI
SERnı1K.-\SI
t>O~2
IIEMoDlrALI!
IIE\r~lltEUı11
sı:llllF1ı.:...\SI
1>055
HEMO[)lYA!.IZ IlE\[ŞIREULiI
SERnrıı.:..\sl
StLT.""'"
60'~
IIF:\IODIYALIZ IlnışlREI.1(il
sERnrlt-.:Ası
' ..\lU
t>O.~'!
IIE\lOI>IYAl.lz
1lE\lşınELlG[
SI:R'nrıı.:...\-s1
DERYA m:Y1'KAIK'IGlL
IIII~.\I. AtTIM,R
HEMŞIRE
DEVL!:.
('1\V. £RlşKI"
tl DIIYAI.II
C.
IlE\lşIRf
\L.,\RDI~ DEVL.ET H..\STA\ESl
HE.\IŞIRE
OZEL t~[VfRSAı.
Kl'~AIHSI
H..\SrAı--'ESI'A YOL'"
IIEMŞIRE
07.EL Bl'CA O[Y.'\l.lZ
A~1l'1
"
(>
'l"'1AR.-\L1
A\ı~1
11
~O'YA
1100
t-.:(x ..'ELI
1100
ı.'\nl,-\RAl.l
A\I~l
Z( I'Gl'I,OAK
1100
(>'\I'\l ..\R.-\l.l
A\IFl
YOZG ..\T
1100
ı. 'i '\I.\R..\U
.\\1n
1100
[I.-\TAY
1100
A(;RI
1100
ISTA'\'BlIL
i L\LO
(>'l'\I
"'MIV\
A:"t.:.\RA
1100
BITLIS
ı,IOO
A'K.-\IV\
1100
1I1:\1ŞIRF.
A\IV\RA
HE~1Ş[RE
t-.:cJRXtrTELl
1100
SAMSn.;
1100
..\~tV\R..\
1100
1100
\I,\RDI,
,\\ın
A\1Fl
!' 'I
•• :'-l\lAltALI
A\1f1
A\ırl
(>
EGrrı\t
"'K.-\R.
n: A LI
!' '\nlAIt
"'1FI
1' •••nl.-ı.R. .•••
ı.ı
A\1F1
l>~1'\1.-\lt-\L1
'\\111
l>\1'\1 ..\R..\l.I
A\ın
ı>\l'\IARAI.I
A\IF!
to
"...-I:\I ..\R..\1.I
,\\11'1
11.00
ı. SI'\IAIV\1.l
"\LFI
h '1''lAınu
IHLlt-.:F.SIR
11.00
ı.'\l'\I. .•••
R.-\t.l
A\U1
1100
FAl1H K.-\RAl'..'
IlE~lŞIRE
'i
K.-"lJIR.\
ı.;f)('AEU
ii 00
-.; "o.
'-1£1t.\\l111'
FAl-:f!Ln:sl
KOıs"..'
1100
VA'
1100
RIZE
1100
--
YlLDIRI\1
sı"ı\\U:Z
TIOKIN
IlE~1Ş[RE
Enctş
OE\'LET
HEMŞ[RE
rı'
IIE\-IŞIRE
KO"'''A
SALi.IlAı.: il. TEli
-
-
IIA5T."l'SI
E('iTARŞ
ii"".,
-
E<:imM VE .-\1t.\~TlR\tA
ilASTA'I':s[
.\\1~1
h \nIARt\U
.-\\If!
ı.:..\It'\Bt"ı..:
HE\IŞIRE
'\t'\1..\R..\1.I
ı.'\U\IARAl.I
..\\ırı
E(1T \'E .-\RŞ ll.-\ST,\'\F.SI
IIL'LY ..\ YlLOll/l-:(lÇ.-\K)
i'
1100
t-.:1ı0 MRABCI':
ıı.-\\'r,\'\ı:sı
t.:o,y,\
26
27
"
"
'"
)J
IIE\1ŞIRE
DEHLI
"
"
"
II OC)
.\ ,"ŞE YAŞ.\R
t.:-\7j\-l 01'Ç
21
22
J2
"\1~ 1
.••
A'TALYA
HASTA'ESI
:\t.'\I.\R..\1.I
A\ıF!
LO
•• M\IAR.'\L1
.uıFl
B..\L1KESIR OE\l.ET
(;I"AR
.•••
l..l
"
LO
1100
IIE\1ŞIRE
\;C'\[Y
\lAIt.\U
17
" St'\IAR,\U
,\\IF!
-
DE\ 1.ET 11'-\.';1'.-\:--ESI
,I
A\IFI
--
A~ı.,\,
t'\1AR--\U
"
(, :\l'\lAIt-\L1
A\IFI
1100
IZ.\IIR
'\l-\R..\Ll
A\lF1
"
"
1100
i i 00
AYDı,
..\RAl.I
','i '\lARAl.!
1100
IL('()
\IA'\ISA
\[ERKEZI
•
:"t\1.-\R.-\L1
ıı
t-.:..\S"l'A\lONU
HASTANı:SI'AKIIIS,\ll
,
h'IM.-\R.-\l.l
A~ın
17-'1IR
DEVLET HAST .."ESI
7
1100
H,\TAY
KL1RL1~1L1IlEl.LlııEt1IL
,
12
SI13ELDOt.:17.
,
h '\Dt\R.\l.l
..\\l~1
-
ASL"""
,
(>
-
])R ZEUITAlllR
J
1100
\ll:Liı ••.\
DEVLET tl,-\ST .••••••
ESI
---
2
h " '\1AR..\U
..\,\1~1
YOZGAT
HOZOı.: ONIV.ARAŞ \'E l'YO.HAST.-\'ESI
IIE\IŞIRE
(:1-:'1'1'1-:,\ YA
SFD.-\M'R
(i()~~
"""
DIYAI,!!
HE\lŞ[RE
IIE\tfJIJIYALlZ
IlE\1ŞIRELI(;1
SERTIHt.:AS[
A,'IFI
i>
(> •••
H['10[)IYAı.ıZ
IlE\1Ş[REI.lLiI
SI'RTlnKASI
(i():ıı
AGR[
t-.:O~Y.-\
H..\Sf.-\'ESI
SEU,l't-.:I.l'
\11 'IIS["'E M.DE\lllt
IlE\lODIYALlZ
1I1:\IŞIRFl.Iı11
SERTlrlt.:.\SI
I,''\l'\lARAU
"\IF1
-
Dıtn:
t>O:~
1100
-
HEM(lDırAUZ
IlEMŞlII:ELlı11
SER'J1Flt.:,\SI
"""
ut .•••.EŞ
\'E AR..\ŞllR\IA
H£\IODlYALI71If:\lşlRU.lı1[
SERT1~1t.:-ı.sl
HE\lODır,\L1Z
11£\IŞIRELlı11
SEırnrlt.:.\SI
1100
ı.:O~YA
t-.:O~YA
\IERh:EZl
5oJo:1:
""'-
ı
ÖZEL "'EFROTRA~S
HEWJD1YAl.IZ IIE\IŞIRELlÖI
SERn~1K.-\SI
(>OL~
(:Al.lŞ\1[HıR
DEVLET HA",jA"'ESI
ı.:OSYA EÖ!T[\I
IınışlRE
~<)oll
t>Ol:
KlTt\fIYA
-
1ı,-\(~ı.lC.-\ B.-\ş
CE\lILE
I-:l:Rt'MD,\
HEMOPIYALlZ
IIE\IŞIREI.JGI
SJ:R"nFlı.:...\S[
HEM(lDır:\l.!z
Iıı:MŞIREl.lt~1
SERnnı.:..,\S[
'''lO
-
~~~I
"""
\!f:JlKEZI
SERBEST
HEMŞIRE
/inl(lDIYALlZ
HE\IŞlltEl.It11
SERTını.:..-\sl
,-
,"LO
-
il 1:\[001 Y,\I.lZ H f. \IŞIIlEl.lt11
s£Rl1ı'1ı.:.. .•••.
~1
""'-
DE\"LET
\IERKEZI
SAt1ı.ı1-: ~1E~1t'RlT
J)I~(;
ııAS1"A~EsJ
()ZEL !'OEfRO"ffiA'\S
-
('E\!.'.!.
DE\'LET
CIS\IA'\ıYE
flE\tşIRF.
DILEK m:llEl(:lylı:n,PE)
""'"
(lS\IA~ıYE
iıIR
S.-\LO~
'\0
i
-
llE.\I00IYALlz
HE\IŞ1REı.ıLiI
SERl1F[KAS[
IIE\ll LDLrAUZ Il£\L'iIRELI(j[
SERTI~'Iı.:...\SI
s \\1
--
'''«l
''''''
Hız
~'\N"ı
Sl'i \\'
ILI
1100
ı. •••t'\L .•••
IV\l.l
,\\IF1
J1
H
"
"
J7
"
"
~O
(. :\l'\I.-\R.\1.l
,\\H1
(>,t:\tAIt.\1.l
A'lF!
ı. :"l'\IAR.,\l.I
.-\\lFI
(>;"-L.\I.-\It-ı.l.l
"
"
"
"
0001
HE~lo[)tY.-\l.1Z tte.IŞIREULil
SERTlFlIV\SI
ZEUıı \ -ı..:IRLI II
i
~,
l
,I Al.e
HHIOD1YALlZ HE~IŞIRELlt)[
SERTIflKASı
\-E-' IZ
., ,,,"
IlE.\I0DlYALlZ
F,-\TMA BILK!
IlE\IŞIRELI{)[
'-I"zlln.',,"1
'~E[)-L •
-
sERn~ltV\sl
NPI
HE~IODIYAL!ZHEMşıREU<".i1
rllHtYA
.\1 TAS
SERTIFIKASı
' . ,
HBIODlY,o\L1zlln.lşIRELlG[
SERTIfiKASı
07~I:R
..
J()ı.v\ı p
(
•
!lEMODIYALlZ
BIRSı:"
U)'1:KGt~DOÖ
IlE\IŞ1REUÖ[
SERTU1ı.:..'\sl
IlEMODIYALlZ Ill:MŞIREl.Ilil
sERTHıı..:Ası
-....'
ı.;.,
-[ii"
' .' l, ,.
"., ...".
i
IIEMOOIYAı.tZ HEMŞIRELlLiI
SERTIFIKASı
SI'E\1
,.'.'.
HE!>lOOIYALlZ IlEMŞ1REU(;1
SERTIFIKASı
ı iRın
IlEMOD1YAUZ
SOLEY\lA'\
HEMŞIREUl'j!
SERTIrlIV\:'>1
".
"".....
ÇOL"-"
BO
A
A:
ILII-'-'-
A.
Dl!R
11.1.\
,\ -
).
.'
SERBE
-'
-
s
IlHIŞ!RE
ALI OSMA:'\ SON:l.ı[Z()'\ı.:(IU)JlHASTA'\I'SI
HE\IŞIRE
ÖZEL r..1C ŞıŞLi DIYALIl. ~tERKEZI
IlBlŞlRE
ES()OO Dış IlEKIMLl(11 l'AK(TI.n:sl
HEMŞIRE
O'\'iEKlZ
M..\RT ~!YERSrrESı
HEMŞIRE
TEPECI"
ECim~1 VE AR..\ş"IlR\I,\
IlEMŞIRE
1l.\Uı.:ESIR
tlDIŞIRE
OZEL ÇICLI UMUT DlHUZ
IIEMŞIRE
EOE tlSlVERSITESI
IIDIŞIRE
RllH SACLICı H.ASTAUı..:ı.ARI HASTASESI
EÖtrlM
ESı.:lşEHıR
II..•••••
T,
tlASTA~EsI
~IERKEZ.ı
Tıı' FAı..:t ı.TEsI
DERlsCE
VE ,\RA.'>1ıRMA
SAt1uı.:
"'L' ' ..•.n T..•.IL.' ••.•••.
,'"
GENELSEKRETERLlÜI
'~\\IT,•n
• :~l
IJASTA:'\ESI
,lt,.) ",,'r.l.r.I<
rııı<ı.,'"
DtETOEVl.n
ıZMIR
1100
IL\IIR
1100
IL\IIR
1.100
H.A7.!C
IL 00
t.:OCAEL1
IH)O
fo'lITAtlYA
II 00
""'[
lIEM(IDIY,\LlZ
1lE\IŞIRELI(;1
SERTlflKAsı
SF-dIBE Y \lıe!
,.".
'-
HEMŞIRE
«lO.'
HEMuDırALlZ
HBtŞIR[L101
SERTIFl~ASI
Yz""
~.\IP.~
(-- ." ,.,
HBtŞIRE
HEMODırAUZ
HE\IŞlJlELlt11
SERT1f'I •••.\SI
ntn
n~AR
,. ",
HD1ŞIRE
slll.l:OVA
HE~IODırAUZ
HE~'ŞIRELlÖI
SERTIFI~ASI
1\['LI'"
HE~IŞIRE
()ZEL :l.IELTEM DınLIZ
HF.~tOD1rALIZ 11F.\IşIREI.lt11
SERTIrl •••.\SI
llrR~
SL"(' \ı.:
- . A.
,
IIDtşlRE
ÖZEL RTSSEYHA:'\
HEMoDır,\LlZ
IID1ŞIRELI(';1
SERTrn •••.\sl
:'\E\'I'"
•
BESLI
ıIE~tşIRE
MERSIN TOROS DE •.•.LET HASTA:'\ESI
HE~tODlrALlI.
m:~lşIREı.rt11
SERT1F1 •••.\S!
E\lfı.:
., ,
('ı~RF1 etiR
,
, • ,
!lnll)DIY,\LlZIlE~lŞIRELI(;1
SfR.]1tıı.:ASI
~IERALSmlt"'C1.J'
-
KALA
IIEMODIYAUZ
IlE~lŞIREı.lt11
SERTlflı.:."sı
\['LD.'
'.,..
A
IlE~IUOIY."ı.lz
lIE~lŞIRELlCI
SERıUıtv\sl
s 1111.\ '(;RER
. A.
. u
HEMŞIRE
(OnT.F
HEMODIYALlZ HE~tŞIRELlÖI
SERT1F1ı.:."sı
DI'RY.\ DEMIROı.:
.
,
HEMŞIRE
OZEL r..tC ISTANBl'l.
lIEMl mly,\LlZ
llE~tşIREı.t(;1
SERTIFIKASı
H \ \ " \ PLrı AT
"
•.
HE~IŞIRE
ŞElllNURAIIlsAR
HE~10DIYALlZ HEMŞIRELlöl
SERTIfiKASı
\IL'ST "n lirLER
.•
,
IIEMOoıY,\[Jz
llE\lŞIRELI()1
SERTIFIKASı
Y \Sf\ll'"
'
.. ,
HHtşlRE
O FMC BUR.'iA LTLl'O..\ü DırAUZ.
ııE~tODlYALIZ
]-InışIRELI(;1
SERTım~ASI
}Öı.:SL~ ERD"L
t
,
,
IlEMŞIRE
o RTS OEMLlK 01YAI.I7
MERı.:EZI
BlIRSoA
HEMADIYALIl
IIP-IŞIRELlt11
SERTIntv\SI
tj('I.A YT()RlIS
HEMŞiRE
o FMC I~EGOL DIYAl.lZ
\IERKEZI
BlTR£.\
t-lOH
6125
6128
tolH
MI8
toltol
ı;1N>
,. '\z-':'\eı
i"
•....
-"'
,.
"E',ıı)r~y
,:>v
'S
""",
Ai O ,
• A.
ZEYSEPSARAÇ
IIEMOOIY,\L1Z HD.IŞIRELlt11
sfRTIfıı..:ASI
';A[)IDE
.
HEMODIYALlZ HE~IŞIRELlO!
SERTınKASI
St'~tEYRE
-.
DEVLET HASTANESI
'\EŞE ı.:IRll'IMLl
-.,
IIE\lODIY,\ı.lz
tlDIŞIRELI(;1
SERTlf1KASI
~f"ı~F'\ ~tfYDA'\
U
HE\tO])IY."I.IZ
llE\IŞIRELI(;1
SERTlflı.:.ASI
sn'lM
'
.
-
HEMŞIRE
,
T,\ \' \Lll 1(11U
/.
Ilnt()lıIY,\L1ZIIEMŞIRfLlt11
SERTınKASI
Di' Eı.: ('C\R
•.
,/
HEMODIYALlZ HD-IŞIRELI(;I
SERTIfıı.:.ASI
ESRA Tt 1\1'
)
llEMOnıYALlZ
llEMŞIIlELlt11
SERTınKASI
FIIF7.n~EP
.•
CEDI"
J
"
~IETI~
HEMODIYALlZ HEMŞIRELlt11
SF.RTIfltv\SI
~l;lt-\ Y ot~ıxx1Mt!<:
HEMoDIYALtlllf~tşIRELlt11
SERT1nKASI
,\Rlll
••
tlf.M(>DIY'\LlZ
HEMŞIRELlCiI
SERTIrltv\SI
FloE'\
tlEMt.>DIYAl.lZIlEMŞIRI'Llt11
SERııFlKASI
H \IlDF
A,.,'
lIH{()DlYAUZ
HEMŞIRELıCı
SERmlı.:ASI
(ONDER)
H.ASTANESlıART\"I~
DIYALlZ \tERı.:EZI
rF.RCA."'l ILÇE DE\"Ln
HASTA~ESı
Q RTS YILDIRIM DIY,\LlZ
BOYABAT 75.YII. DE •.•.LET IlNH.-\l\ESI
HEMŞIRE
(jZEI. BAŞı..:ENT Isı..:E~m:IH~
~lERı..:Ezı
llHIŞIRE
I~KlLAPASM
HHlŞIRE
nZEL AC!BADEM
DIYALlZ
H.\ST:\~ES!
\'Ezlıu.:OPRO
7EtlRA GCtER
..
ıınışlRE
()ZEL KASTANADOUT
HD.IODIY.'\t.rz
HEMŞIRELlÜI
SERTIf1K:\S1
SEm'R
...
HEMŞIRE
0, KARATEKIN
IlEMuJ)IY'\LlZ
HE\tşIREl.lül
SERTI~1"-ASI
YRE:'\ TOı.:ER
.-\
_.
.
HEMŞIRE
OZEL FMC DIY,\LlZ
HE\IOOIYALlZ
IH:\IŞ1RELl(;1
SERıı~ıı.:.ASI
ARZlT IHYRı
.
ı..:ıı.r~(,'
1I.-\\,I.\llT,:\
Cl'~III[Rın:T
DIY/ ••LlZ \tERKEZJ
11.00
1100
II 00
ESı..:IL DEVLET HAST.\SESI
HEMŞIRE
INONü ONV.TUGRl 'TOZ,:\t
HEMŞIRE
TOBB ET(! IlASTA~ESI
~l:M.-\R..\1.1
t<
~tT~l"R.A1.1
Amı
(>M:~I,\RAl.I
A-,ın
(>
"
"
67
os
"
71
MI~I,\Rt\U
..
\\ııı
t- MI\I.ARALI
A~tFl
7J
" ~lIM.-\R:\l.l
,\~t~l
ı;
NI'~lAR..\l.I
."mı
.A~tF1
6 '..T~I:\R..\ı.ı
.A\1Fl
"
"
n
\' ';t~~I,\Rt\l.I
A~lFl
to'\I'MARA[.!
."wı
t- NlTMARt\!.!
AMF1
II 00
t-~lTMARALI
:\MF!
t- ,\lT!Il:\R.-\l.l
A~ıfl
II 00
!' '\t
LL'"
1~1:\R.Aı.ı
A\Hl
to
~lT!Il.ARA[.1
AMFl
!'
sı T,\tARAl.l
:\\111
'iAMSl7\"
ı.:..~TAMO!\U
~lT.~ı..\R."I.1
h ';11:l.tAR:\1.l
1::st.:1ŞEHIR
,\fo'SARAY
fll'.\lRKZ
i<
lU)()
H..\TAY
\lERSIN
\lERı.:Ell
A~tFl
:\.\ırı
\' NIT,\I:\R:\LJ
ÇANı.:IRI
HA.",A';ESI
HEMŞIRE
2
A S~t
A~tFl
t-
i "XI
ıZMIR
6l
to';l:MARAU
,"\H1
(:ORUM
H
"
toM:~lAR..\LJ
" ~lTM:\RALI
:\~ıF1
A\'TALYA
ZCBEYDE
A\1fı
GIRESl~
1100
ESKışrıllR
"
oj~l"\tARAI.I
A~lI.ı
to\"l'MAR."I.1
A\IFI
["Xi
"
A~lll
l>NI '~tARALI
1.100
BL'RSA
1lE.\IŞIRE
to '\l:~tARALl
1~,ANBUL
1.100
\tERı.:EZI
HEMŞIRE
nU.BEYAZ
A~uı
SIVAS
BCRSA
o fCM ISEGOL
IHŞı.:EI\TO,
Ht":'\YA\I1\'
t- Nl~~IARALI
l>'l\lAR.'\I.1
,\WL
II 00
HEMŞiRE
IlEMŞIRE
SF[H
..
.-\-'tn
\' Nl '~tAR.A1.l
.\\trl
[.100
ÖZEL REI\'TIP DlYALlZ -'ILRKEZI
TA'.;Rn;n.U
HEMl)O!YAl.IZ 11D-1.5!REUÜI
SERıı~ıı.:..\SI
ı.ır)()
ALıRSA
DIYAI.!Z \IERı..:EZI
SL':\'OL'RLU DE •.•.LET H,\ST,\M,sl
HE\IOD!;~~~Z~~~IREl.lÜI
:\RıvIN
\IERı.:EZI
~IERKEZI
IlHIŞIRE
.
I~OO
~tlTD('Rl.II(W
DırAU7
II 00
GIRESUN
F.RZINC'AS
1l..\STAlIifSI
A"m'L
rııı.:\tE"
\tERSIN
"
A\ıFl
11.00
HASTA'.;'!:sl
SERBEST
\lııctıZEL----
to Nl'MAR..\Ll
l>NlT~'AR.Al.l
A\IF!
ACRI
-'IERı.:EZ.!
HEMŞIRE
.,
A-'Hı
',' 'l '~lAR:\l.l
A~Jlı
11.00
()E\'ı,n
o RTSGEMLlK
to \'t 'M ..\lt.\LI
DIYALlZ MERKEZI
DE •.•.tn
HEMŞIRE
A!lın
to ~V\lARALI
,\,\LFL
" NI'~tARAU
A~tfl
\ı:StWELlILÇE
BILGI
.-\ml
to NlTMARt\LI
II 00
HE\tŞIRE
IlL'RSA ILSACUı.:
A.\IFI
t>Mı~ıAR.Aı.ı
\IERkEZI
DE\l.ET
HEMŞIRE
A\t~l
(, ~1:MAR.Aı.r
\' Nt:MARt\LI
A~tlı
ŞEHINI0\RAlllSAR
(',\';I(;('R
A\tFI
to~l'~tARAı.r
["'''
HEMŞIRE
\lEMlIRL1
to:'\nJ.\R:\1.I
,,~(T\lAR.\I.1
SAIIISL'!"
AMASYA
D!:VI.!:"- HAST,"';ESI
OZEL FETIlIYE DIY:\LlZ
HEMŞiRE
HE~t()DIY,\LfZ
IIBlşIRELlü!
SERT1flı.:.-\S1
DR YAŞAR ERYIL\tAl.
HE:l.tŞıRE
SACı.IK
AKl
HEMODIYAI.1Z HD.IŞIRfUCiI
SERTıntv\SI
..,..
-:,..,.,.
Doöı:aEYAZITDO<;
11.00
s."uı..:EsIR
ı.ıır~T\F \ -\1.ll"'D Ş
.
i'.
A
010.10 SACLlı..: UYG n: AR.Ş ~tERı.:E71
11.00
II 00
HEMODIYALlz HE:\IŞIRELlı1ı
SERTItlKAS]
MEMURU
11.00
II 00
II.-\STA\'ı:Sı
I"'"RINOI m:\"l.l:I
SAC!.Iı.: MEMURU
BL"RSA
A~lfI
1,100
II 00
\' NI'\I ..\R:\LI
.Ulf1
"
80
"
"
"
"
67
t- NV.\I.-\R.AI,I
A-'nı
1100
"N1',\I:\RALI
:\\lf1
II 00
" ~1'\tAR.AU
.A~lFI
"
ANKARA ÜNİvERSİTESi TIP FAKÜL TESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ 7 NOLU AMFİ (HE.M ~f ~C )
M:RTIFIK\
:-'0
snı:llrlı.:,\
Bıu'şr
,\1)1'\0\".\1)/
(;()ıu:vl
HE:'>IŞIRE
ı>ı.S
HEMOOIYAı.lZ IlEMŞIREUül
SERTIFIKAsı
Hl'IHı' F1U':'\I.
ı:>ı~~
lIBtoOIYAL!Z
"EMŞIREUCI
sErrılf1KAsı
FAT:'>L.' YA'iAR
t>1l1O
!lEMODırALlz
HE\IŞIREIJ(lI
SI'Rl1F1K.e\sı
.'01:1-111.-\
Anı..:
(>]81
ıınıoDırAI.lZ
IlE\IŞIREı.I(;1
SERTIFlK.-\Sı
~:\ıı.ıSFHER
(>18~
HEMODIYALlZ lInışmELIl~J
SERTın~ASI
(>185
IlE\I(l\)1
Y,\UZ
IIE\lşmELll~1
sERııF!ı.:.:\sl
HE\IŞIRE
JIEMOOIY,\LIZ IlE_\lşlREUt";1
SERTIFIKASı
SI'E\1
IIE\IODJYALlZ
JlE\lŞIRELI(";1
SFRrtFlK.-\SI
F\IC \IALATYA
,\KDE~IZ
l'r.-lI\'ERSITESI
{"YSAL
YA'MIŞ
ooLl'
ERBlIOAK
--
HBIŞlRE
i'RllA'
IlEDRın:
ARAŞTIRMA
i~l
,\T.\nıRı.::
1,'l'nWl
SAZlı.U
DEVJlNo"
HATlCE I:Rı-.:\IE'
1l!:~IŞIRE
ATATÜRK DEVLET 1l,\STA!\ESI
I1E\IŞIRE
M_EL DE!\IZU
~lı:Rı.::EZI
ıınışlRE
DR \1D!\lr
i ..
\
SAül.lK
I-.:.-\RGIAlI\IET
AKpI'AR
IiHIŞIRE
I-.:CX;
.-\RAŞTlR\IA
1l,\\I()!1I.ı;E
{>211
IrE\tOIlIY,\I.IZ
IIE\IŞIRfUI11
SERTIFJK ..\SI
ll.-\II,\RI'I\,IJ,
HEMŞIRE
(ı7,EL :\'EfROORl11'
(>211
11E\IODIYAL.1711E\1.'iIREUCI
SERTIFlı-.: ..\sl
ŞERIFE £.\L\I.-\'\
IlDIŞ1RE
AU[Z VE DIŞ SAOLJııı
{>221
IIEW'lDIYAUZ
Iın[şIREU(";1
sER11FJı..:..\Sı
"i 'R( 'A\
('RJlI'
HE.\IŞ1RE
ALA~n'RT
m:,\lşIRE
AYşE1\0zmı-.:
s ..••,Dıı-.:u
~
DEVU:.,
(ıZE(, LARESDE
DIYAUZ
RASI\[ ,,:oll~IT
s.-\ül.1;': \IEMlIRU
(l7EI.ORTACA
A\'~1
~ ~l'\lAR:\U
:\\ın
R
,,1'\lARALl
A\m
R
M-\l.-\II.,\L\
A\lFI
- ,ı:\lARAU
A\lrl
-,L:\L-\R:\U
Il,UO
AYDı:-ı
1100
- 'C\IAR.-\LI
.-\\111
AYDI:'"
,,00
~ \L '\IAlt-\\.l
:\\11,1
nEslnl
ii 00
- 'l'\IARALl
A\nı
(,"ORU\I
,,00
(:nı{l'\ı
,,00
IMUKES1R
,,00
- 'l\IAR.-\L1
A\IFI
..\~ı..:..\R..\
,,00
- '1\IAR
A\ırı
;':AR.,\fI(rK
ı,00
- ~l'\IAR.-\ı.r
..\\11-1
,\rYo
.\!ERKEZI
'i"I.I.:n:"
Dır.-\u
\IERı-.:ı-:ZI
PA\11IKKAl.E
l,!\I\'ERS1TEsl
Til' fAıı:Cı.nsl
11,\~,. ..\"ESI
~IRI\
IIE\lşIRE
Sl\"RlıılSAR
I1E\IŞIRE
(ıZEL ISKD/ı)ERr~
IIB1ŞlRE
\IERS"
flBIŞIRE
ç n.T
IınışlRE
,,\ '-'ILC'E I';CmM
I'AI'\I.-\ ,I, YDE\llN
HHIŞIRE
ERCIYES O!"I\'ERsrn:s!
MFF.-\RETÇ-\(;L.\R
' .
IIB1ŞIRE
'E\"şEHIR
(ıZ'nR":
(jf':l.n.-\"ı:
(>2H
11E\IODlY ..\l.IZ HE\IŞIREUÖl
SERTIHı-.:ASI
(>23_~
IIE\10Dly.-\Ltz
IIE\lŞIREU(";1
SERnHII:ASI
~Il.m""
(>2~i
IIE\IOD1YAL.lZ JlE\lşIRELlÖı
SERT!FlKAS[
ESE'Gl'I.
nıt'E
ıVSl'R
eA,n\'\'
ı..:..\Y.-\
1\.-\R
ERGE'EILEII:
ı..:..\\IN'1
SAtıLlı-.: \lE1\\lIRlT
RECI'PG(VU
•.•2H
ııBıuDlYALlz
IIE\tşIRELl(";1
SERTIf1ı..:.-\Sl
(>21~
I[E\ltıDl\".-\I.l/Il£\lŞIREI.lt";1
Sı:RT1E1ı..:..\Sl
KınlET
(>:11'
HE\IODIY.-\l.lZ HE\IŞIRELlt";1
SERTını..:..\sl
-\ YSI " e,s,
(>:~ i
HE\Il'DIYAı.lZ
1I[\IŞIREUt.1
SER'11~1K ..\SI
/.lU-IK,\Iı.
(>:~:
HE\ınoırAl.IZ
IU.\lşIREı.I(~1
SERTın;,: ..\sJ
\ıuı\ın
{>:~~
IIE\ll ıDırAU?
IIf\I:jIRfl.!ı";1
SERT1E1ı..:..\SI
(>=~~
lIE\IOOlL\1.l7I1E\IŞ!REI.I(;1
SI':R'nnı..:..\sl
IIA~IlT
HEMŞIRE
\II/R..\;':
c,,~.-\
\'"ııeı
lIF.\lŞIRE
DEVLET IIASTA~ı:sl
DE\1.ET
OIY.-\L1Z \IERKEZI
H.-\ST-\~ESI
r lll\",A!"ESI
\'10 .-\R,\~T1R\I.-\
Ttl' F.-\Kl'LTJ:SI
•••ı..:.
.••R."'ınSAR
,,00
\\.-\LK(l(,'uCLU
All ,E s.-\(1J.1(";1 MERKEZI
S.-\CUK \IOJ)ORL['(~\
ı..:.\YSERI ECrrl\t
t.S.--\(;\ırD
\T ,\R..\ŞTlR\l.-\
ilErHEKIM
HE\lŞIRE
EZI:\F. DEVLET 1i..\STA'£:sl
IIE\IŞtılE
üZEL RESALEGE
n-ROlrıl.U
DIK"
IIE\IŞIRE
ÇI\'RIL
IlCS~ln
fTI1l\ı
HE\IŞIRE
Gl'I.şF.~
\1 1V\!.
11E\lşIRE
ll!l:BtR
H\'SUl
nlDnUR
11E\lş1RE
(:.-\UŞM1YOR
IınışlRE
A rDI~
llE\lŞ!RE
Ş!RA:\ DE\'I.I:"
11ı.:ı.ışIRE
4 'OLU A[LE SACU(";I \lFR;.:r:/1
YFRKOYiY07..0AT
fR'.-\\lL1
•.•2~1i
1I1.:\I! IOIYAJ.1/I1E\lŞIRELJlll
sl:lrm1K.\SI
Mlt-.:AımEs
(>2~<L
IIB1(mIY.-\!.lZ
ıIEW)IIU:L1ı~!
SERTIfIKASı
nıEl,
(>2(>(1
111'\1(Jl)IY ..\LlZıır.\lŞIRELlÜI
SI-:RTtFlk\SI
SDIR.-\
..-\KS.-\ı..:..\L
;.:on-,,11ı11.l'
YlÜIT
YRJ)
lI ..Wf ..\SESI
DE\ 1.ET 1i.-\.••
,"'\'EsI
DIYALlZ \IERı.::EZI.
DEVL.ET HA~'A'ESI
Ozı:ı. ~IEJ)IÇA'A
110SpITA[_<;A\,rIL\R
lI ..\STA:-<Esı
ı-.:URntDA
ı;ALlŞ\llYI
DEVLET HASTA\:ESl
11.-\ST..\,r:sl
ıR
''\Y01'
(,1'\11 ŞII" "F.
A\ın
• \:U,,J.-\R.-\LJ
",ın
• \I;\IAR..\I.I
"".\lt1
- )\l'\IARALI
,,\lrI
R "l
..\1.1
'\I.-\R,\1.I
A\IFI
• 'L \l.--\R.--\LI
;':,\RA\IA\
,,00
\ln";LA
i ~ (LO
7 'i \I,\RAl.l
A\lI.ı
I)E"Izı.1
,,00
~ ~l\l.-\R.,\U
..\\IF1
E~K!ŞEHlR
1100
• 'l\l.-\R.-\U
..\\IEl
1IATAY
1100
~ "t'\l.-\R..\U
..\-,ın
\lERSI"
1100
ADA!"'\'
1100
ADA!""
1100
1-.:..\YSERt
ll()()
'E\'ŞEHIR
DEVLET 11"~I.-\,,[sı
IIDIŞIRI::
\1.
ltAST.-\\ESı
., \l'\I..\R..\1.I
,,00
\II'Rı.::EZI
ı'00
ISTA:--BFL
''''''
KAYSERI
1100
KAYSERI
[.100
A\ın
" \I\IARAU
.--\\m
• "ı '\IAR.-\l.l
A\l~l
- '1'\I.-\R.\l.I
A\1F1
- 'l-\lAlt.-\LI
A\1F1
- \L-\I,\R..\1.L
.-\\[/1
- "1.'\I,\RAl.I
A\IFl
- \:L\L.\Il-\Ll
A\ırı
R "\I
..\R •.••U
.--\\IFI
- 'l.\I
•.••R..\U
K()~Y,\
"00
(:A".-\ı-.:KAlE
1100
\lASIs.-\
IL 00
- 'UI.\R.-\Ll
,\\lE1
1JF.:\'IZı.ı
11.00
., 'I '\!ARAI.!
,\\IEl
ISTAl\Bl'L
1100
ISTA:\HL1L
1100
- "t:\1.-\R..\1.!
,-\\Ln
B-\ı.JKESlR
1100
- 'L\L\R.,\Ll
A\I~l
AYoı~
1100
- SI'\lAR.,\U
-\' IFl
G(\lCşıl-\l'E
1100
ynZOAT
1100
.\\IFI
R"
.'onu
.'0
,
,
ı
,
,
,
,
,
•
A\lrt
AYD!"
--
IIE\lnDlYALlZ
Hnı.'jlRELI'~1
SERT[Fl;': ..\SI
SERTIn;.:.-\SI
-'.;I'MARAU
• ~L \IARAt!
:\\11"1
-
(,:2<L
IlE\ışIRELlı";1
A\ın
- 't.!\IARAI.I
A\IFı
KIRŞEHıR
\'f
ıIA"T..\ •••ı:sl
IIE\lŞIRE
11~:\I()()lY.-\l.IZ
ECm\1
\IERKEZI
(j(TLI~ IBl'Gf"L:ı()TG(;';
(>2~.
~ 'l:H~Il-\.L1
,,00
IJE\'IlAST
ııırAUZ
ll~ \loDI\'AI.lZ
IınL'jIRf.L!I";1
SER'11nl-.:..\SI
t>212
A\ın
K""~"A\IO~lJ
MA:\'YAS !lE\-L.ET HAST,\]\t:SI
(>22s
Y"UZ lIE\IŞ[RELI(;1
S~:RTIF1;':ASl
DE\"l.ET llA~T\\:ı:sl
IlAS1':\!\ESI
HALlKESIR
ıınll}I)1
DIYALlZ
(,'ORlIM E ..\ llA ••,. ..••,ESI
IlBIŞIRE
H£\IOOIYAL.IZlIE\IŞIRELlı11
SERTIFIK.--\S1
A YDl~
s ii AHI F.VRA~ OJ\I\'ERS1TESI
SE\'I\llLljE\
(>210
YOL'
HASTA'ESI
ISLA\!(K1u:
IIE\10DlYAl.IZ
HE\/şIRELlÖI
SERTIFlı..:.-\.<;1
SERTIFIKASı
\"E
~-
\1 KSI-ı-.:
(>20~
IlnınDlYAUZ
HE\lşIREU(;1
sı:RTlFlK.\SI
• 'int\RAL!
-
HEMŞIRE
(>2,llL
S.\LO)ı; \'0
-
07_,\ T..\
JlE\lşIRf.l.1(";!
,,00
•.\\IA
flnışlRE
FA1\1"
I1E\l(1DIY.-\I.rZ
nı'
ı.::l'BR..\OlTI.
Iıtrn.O,W.
(>:)(>
IZ\J1R
L\
IlAST A Y(LL'
llf.,\!Ş1RE
SERl1f1K.\SI
FAK
ME~[)ERı:sl
ı..:.,\R..\Yt'RT
IIE\I( ll)IY.-\I.lZ IIE\IŞIREl.Il";1
II(JO
,\DK-\N
t;\IR.-\'"
(>2~O
IZ\IIR
EYLDı. (~ln:RSJn:sı
IınK1DIY"UZ
HF.\lŞIREl.lCI
SERTIFlı..:.,\SI
IIF.\IŞIREt.I(";1
L(LO
il
pnı.::uz
DE\HR
SERTını.::".'>ı
i
1100
!lnışlRE
f ..\T\l.-\
!inltıD!YALlZ
,,00
-
11ı:\IODIYALlZ IIEII.l:)IRH.ıCI
Sl::RTırılU\SI
(>22<>
B.\L1KESIR
B.-\Uı.:.ES1R
sı-ıı..:.-\l1rçn.E131
{>i<l~
HE\hl()IYAI.lZ
HBIŞIRELlÖI
SER'I1E1KASI
,,00
,,00
IlEMŞIRE
\tlllRICA\:
i'o'~~
I'ŞtH,
A"T.-\LYA
TIP FAKl-Lnsl
BAUı.::ESIR OZEL ILKE nIY.-\L1z \l~:nı.:.EZl
HE\IODlYALIZ
HE\lŞIRr:LlÜI
SERTInı.::ASl
sERTInı.::.-\SI
11.00
,,00
IIEMŞIRE
ol'"
ALlZ JlE\I:)llll::l,It";1
HATAY
InllR
~
Hl']. YA (ŞE'ER)
flE\IODlY
S''i,\\'
S\\rı
\I..\LAT\",.\
\ıRKZ
HA~"TA:"ESI
IIE\I( ıDIYALlZ lIE\IŞIREl.IÜl
Sı::RTını.:.ASI
(>:02
rJırALlz
~OLLP A S \1
f'ol<l~
,,~
DIY.-\Ll?
11.1
-
t>ISS
(>1'12
L'w"r
MERKEZI
IlE\lŞ1RE
AYŞE III 'RCl' ŞAŞ\IAZ
(>1<L1
OL.EL. ,\ \'\'Al.Ik:
\11'"
f1f\JUDIY,\L1z
Irf_\/ş!REı.t<";l
sERnF!ı..:.-\sı
SF.RTIFlı..:.-\sl
HACı R..\FET ZORA ILÇE DEn.ET
[HUKEStR
BOSTA~I.12
(>ls~
IIE~I( ılllYAUz llE\IŞIIU::UÖI
~if:ınını.::.-\Sl
~\RAHALLI
lisT
IlE\lŞIRE
YILDIZ lı..:ıLl(:)
ı.:uı:n.,
UORTYOL DEVLET II.-\.\T.,'.;[sl
HCL Y.•\ [Il.\ YI)L' OOr~LO
Eıx.-\"
,'''O
Gi'ıRt:VYAI'TI(:ı
nzn.
JlBIOD1Y.-\Ul.
IlE\IŞIRELlÖI
sfRrını..:.-\sı
lIE\lŞIREl.l(";1
\U:~
IlE\1ŞIRE
\l'RAR
(>ısı.,
IIE~I()\lIYAlJZ
HntşIRE
TORTOP
Iİİ
\IARAU
A\IF!
• '1'\IAR.-\U
'\\lfl
- ,ı '\IA1IAU
A\lE1
- "nlAR.-\LI
.\ \ 1.!J...?
'"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
'LI
ıı
ıı
2J
"
"
"
"
"
"
ılı
JI
"
JJ
H
"
"
"
'"
"
'"
"
"
"
"
IlE\IODIYAL!Z
IIE\IŞIRELKj!
SERTIFlı.:.AS]
YETER ER
.
HHI(lD!YAı.ıZ
HE\I~IREL1t~1
SERTIF!KA.'i!
"t'R
'
HE\lODlYAI.IZ
("\1\1(1 GCIS(~M
HEMŞIRElıCı
SER'm-IKAS!
tıl:':1
tı28l1
.,'
çfLlK
(YOI.I1.-\~'ı
('-EL!K)
"E\"ŞEH1R OZEt. FW' K.\P.-\j)Oı.:.YA DlYAUZ
"'lERKEZl
HE •••1ŞIRE
SIVAS ~UML~E
H.-\ST.-\:\f.St
IlEMŞIRE
OI'.EL CAN DIYALlZ ~'ERKEZI
IlEMŞIRE
ÖZEL ANADOLU DIY.-\I.11. MERı.:.EZI
IIEMŞIRE
MT.\1tr.\E EÖITlM \'F: AR.-\ŞllRMA
HEMŞIRE
IV\ÇKAR DEv1.ET II.-\s1'A '.;EsI
HE\lOIJIY ..\LlZ HE\IŞIREU(;I
SERTIFIKASı
".\RI~
...•
illi t'l"
HE",'OD!YALlZ HE\IŞ!RFJ.Jt~1
SERııııKASI
Illi ,.
•.
i 1''''IlR
) ..
J1EMoIlIYAı.ıZ
HE\lŞIREt.lDt
sERTIFIKASı
()ZU:M
"
IIE"'IOOIYAI.1Z IIE\I~IREı.ıOI
SERTInıv\SI
"t'RA Y \ '11l!,
'
,
IlE""U[)[YALlZ IlD.IŞIREUC;1
SERTIF1iV\SI
ii K. :-.i )1-KSEL
A -\.
.
SAOUı.:. "'lEMURtl
HE •••
lOO!YAI.IZ IIE"'IŞtRELJOI
SElrmııv\SI
1'11ız i ~.R., ~
•. 1,\,••\ \.
HE~'ŞIRE
GüMÜŞHACIKOY
HEMODIYA\.1Z HEMŞIRELlOI
SERTIflKASI
1ı.\TICF 'l:II"
..
(,
IIE\IŞIRE
OZEL IV\RIYER AS~I USESI
HEMOPIYAI.!? lIEMŞIRn.I(~1
sı:ırnfııv\SI
m'Rll'
r.
~
ATABAY
lIEMŞIRE
GE1\Ç
.
n 'RIL-\L DE\'LET
();{.BA'
HBIŞlRE
ÜZEL BAnıA.>';
KC••.•
",
lIBIŞ!RE
ÇI\'RIL
Ill'LY
IIE\lODJYALlZ
HE\-l~IRELlOI
SERmlKASI
Is,,\ tyıso\"
HEMŞIRE
OL;IU DE\ı1.ET HASTA"f.SI
'("UL
HE""ŞtRE
B.-\FRA DEVLET HAST.-\:\ESI
.-\KYAZI ILÇE DEVLET il
IIE\IŞtRE
1I1T1T OS\'. ÇORUM L\
A~K, Nl..r~flTNE E(rf
HD.IODIY,\L1I: IID.ışIRELJOI
SERTIflKASI
ü
HE""ODIY,\UZ
IlEMŞIRELIl~1
SERTIfiKASı
i' 'ı'ı..ı
Yılı"
A
,\ A
,
HE""ŞIRE
n'RKMED
HF.•••'OOI\ALlZ
1lF.\l~IRELlı~ı
SERTIflKASI
"'IELEK. YOE:\IIR
.
.\.
IIE •••1ŞIRE
l~YE
IlBIUDlY
~ıM B("LBel
A.
-•
..\ı.lz IIF.:-'I~IHELI(~ı O\IEH
SERTınıv\SI
.
SAı1LlK ~IEMl'RLT
HE:-.IODIY.-\I.11. HE.'IŞIHELlGI
SERTltlKASI
'
]lEMUOIYAI.!Z 1lE\IŞIRF.ı.ı(~l
SER.J1tıK.-\SI
H. T1ı'F ı.:.(lLllV
.\
.•
--
HEMODIYALlz
HDışIRELltıl
SER"nRKASI
-\ YŞE l'Ul
'
HEMO[)IY,\UZ
1IF.\lŞIRELI(1!
SERTIm~ASI
Z..\FEH
HE~IOOIY ..\L1z IIE\IŞIRELlOt
SERı1tlKASI
IlB10[)IYA\.IZ
11E\IŞIREUt';1
SERTItlKASI
HEMODIYALIZ ııHI~IRE\.1t~1
SERTIFlK..\SI
HEMOlllY ..\U7.IlEMŞIREl.I(11
sERntıKASI
\RZll
llER{'I~
,
,ımı.
HASTA~ESI
HASTASESI
nlYALJZ
IJIYALIZ""ERKF.z1
DEVLET HAS1'A~ESI
l' BV KORIYE
~IERKEZI
KE~A"
n ~ALI
1lE\IŞ!RE
A Y.-\.~CIK DEVLET II:\ST ..\:\E51
IIE\IŞIRE
IIA\.K SACı.ıÖI
HE\IŞlRE
OZEL MALTEPE
DIYALlZ •••tERt.:E/.!
DEl"IZ Kl'R\IMAIl~llT
HE""şIRE
(V.ELATAŞEIlIR
Dır ..\ı.tz
SEIV\P KOIlAŞ
HE\IŞIRE
ÜZEL l"EFROMED
('
"Il.'
T\l\
A. .\.
,
IlE~'şIRE
AH"'IET KIU"
llE\lŞIRE
(,
Ml-'lt~tET s..\lJIt.: (jc)ı.:.ÇEN
.•
IıtMEYRA
.
m"RK)
IIF.\I( mıy,\u/.
HEMŞIRELl(~1
SERTIFIKAsı
I'IR.-\ \
HE",ıootYAUl
HE\IŞIRELlOI
SERTI~lKA'i1
MEDl"F
\T\
,.
"
,
liE\'c ıDlYALı/. HE\lşIRF.Uı~ı
SERTltlK.,\SI
~IFIIT \P [) \\L.\R
.
,
, ,.
BAUM
.
\IV\RI'H
'
HE\IODlYAL17.llnışIRELlCI
SF.R'ın1K.-\SI
'
HE\'llIlIYAı.ıl.llEMŞIHELI(~1
SERTI~lıv\sl
SFL"I-\
- . ...
HE"'10DIYAUZ HEMŞIRELlOI
SERınııv\SI
DFRY \ B-\Ş,\\
,.
IınIODIY,\UZ
ltE:-'lŞIRELlOI
SERTInKASI
Dil F.K tWl'C11
•.
•
H . PLAMAl
o
.
-
\YDA ,'E1\CAS
Y,\L\R
(q
.}.
KŞ")
\G(T\
,
•
HE\IŞIRE
HA \7A
DIY ..\ı.t/.
DIYALlZ
HB'şIRE
"'LFA?
(,
G,\7JOSMA~PAŞA
AI.llSOZü
HEMŞIRE
OZEL ATAŞEnıR
HEMŞIRE
t.:AYSERt ECrrtM
HEMŞIRE
OZEL LlFOS DIYAUZ
HEMŞIRE
OZELÇI~AR
llF.MŞIRE
cv.EL RENALEGE
n-RO('TLU
HEMŞIRE
()7.EL t.:EÇIOREN D1Y,\l.1Z :-'IERKEZI
I:-'J21
lIE~IŞIRE
LL"SA~ çIZE" AS\!
HF.:-'IODIYAı.lZ HE""Ş[REue~1
SERTı~ılV\Sl
ıı Y \S \KVjl:~Ol7.
.,
"
..
HEMŞIRE
S,\""SlTN ECITIM
lIEMODIYAl.lZ
HE •••1ŞIRELlOI
SERTIFlIV\SI
'{"LeAN
l,.
..,-
HE""ŞIRE
I!'ıTANBUL EAH
ıınınOIYALl7.
HE\IŞIRELICI
SERTırılv\sl
\IERI I' <VIRAK
. •.
.
HEM(ı[)IYAU/.IIF."I~IREL[{~1
sERıınIV\Sl
il \IV\"
,..
HEM(lDIYAUZ
IIEM~IREI.löt
SERTIRK.-\SI
YESIl'l'L
. J
J...
(jIII
011 \ıE\'
•.•
ASLI K..\RAKC"- nl'CE)
~~
~IERK[ZI.
w
AR ..\ŞT1R:-'IA ır.-\STA"ESI
ÖZEL ı:ıC"ı1)ı.:.ÇEKME,'ı:
t.:ll(; DIYALlZ
MERKEZI
SI'LTAl"GAZIIlAYAf
HEMŞIRE
OZELÇAPA
HEMŞIRE
M AKır KALP DA"'1AR H,.\~1'.."ESI
OZEL LOLEI:Il'RGAZ
U1.EBllRGAZ
2
I>IYA1.II: MERt.:ElI
HASTA~E51
11.00
SAKARYA
"'"
ÇORlTM
1.100
"SIV\RA
1.100
ERZl:RU:-'1
H.oo
lSTA~BL!L
I-UJO
üR DU
ii 00
TEK1RDAC
11.00
IS1'"NBLI(.
1100
SINOP
11.00
OIYALlZ MERKEZI
OIYAı.rZ ""ERKEZ!
- \'l'~l.\R.-\ı.ı
.-\.\111
- NV.\IAIl\I.1
,\\ııı
- :-ın.I.'\Il\Ll
Aml
- ~11,\I"R.,\L1
A\ın
- "tı~IARALJ
AMF!
- "lTMARA!.1
,,"ıtı
~\'UMARAU
"Mtl
7 'l'MARAU
A~IF1
-: \lı~I.-\RAl.l
A,\ın
AMn
- ~l'MARAI"1
..\Mtı
- ~1'MAIl\U
A~ın
~ ~IIMAR.,\1.I
"MF!
AMFl
-: \1'MAR..\1.I
.-\Mrı
., ~l:M"Il-\ı.ı
"
,-\mı
-: '11"'1,\R,\I.1
AM~l
-: ~1''''1,\R.-\I.1
.\\11'1
-: \'t."AR..\U
"
"
.....\ıR
- \'1 .•••'AR..\l.J
,,\ııı
-: :"1:\IAR..\t.1
" •..,tı
7 \'l'\IAR.-\I.1
A\l~ı
[STANBUL
1100
"~I:"'IARAJ.l
A"'IFI
ISTA!I>BlIL
1''''
11.00
"
~ ~ıı.\IAIl.\ı.r
-: 'l~"'L-\R.-\u
A~tF1
"'"
"
"
- ~1;~ı.'\R.,\1'ı
1100
-: ~I I"'l-\RALI
A~'FI
- M:~'AR..\I.]
,\ •••ıı,ı
-: :-:n.'''RA.I.I
.-\\,~1
"
"
70
71
-: '1:~I..\RAI.I
..•••••
trl
71
1100
~ M:""A1t-\L1
A\tF1
7J
BURSA
1100
~~l~i,\il\i.1
A\nl
I!'ıTANBLJI.
"'"
IST,\Sfll'L.
"'"
IV\YSERI
"'"
K..\ YSERI
"'"
"~TALYA
1.100
"'"
\!AN!S.\
1100
"'"
1~IASBl'L
EAH.
HEMŞIRE
HEMŞIRE
1'''''
"""
DIYAI.!/. "'lERKEZI
-ED
'EI IR
s
AG
•
YŞEGCI G(~ER
"'IERKEZI
EL •••ıALI DEVLET 1l..\ST:\:"ESI
IlAOClLAR
HASTANESI
\"i: :\RA~'T1RMA IlAS1'A~ESI
HEMŞIRE
IJE""şIRE
..\"KARA
HATAY
DIYALlZ ~IERt.:EZI
ltEMOOIYAl.IZ HEMŞIRELlı11
SERTItlıv\.'i1
A
DE\'LET
OIY ..\UZ
1'''''
''''''
SA"'ISUN
HA~TA"'ESı
•••
lLTA.\1MERAOIM Cj[\lUK
i"'"
i"'''
"""
"""
SAKARYA
MERKEZI
AS. \1
DEVLET
DFRY.\ l'ARM,\K
,
HEMlıDIYALlı
HEMŞIRELlOI
SERTI~1L\SI
MERKEZI
DIYALIZ \lERt.:EZI
llEMODtYALlZ HEM~IRFı.rÖI
sEınl~ııv\SI
SARI
""ERKE/.!
DlYAl.IZ
ÇAK[RALA~
11.00
A""ASYA
.\1("1)( 'RU '(j(l
HEMŞIRE
IlEMŞIRE
"'ERKEZI
i"'"
1100
OZEL 1l0ÖAZIÇl
HE"'IODIY,\\.1Z IlE\IŞIREUOI
SERı1FIK.-\sı
/lEMODIYAI.lZ
IIEMŞIREı.ı(~1
SERııRIV\Sl
HASTAM:sl
\'E AIt.\ŞT
KARTAL
bJlo)
bJ2J
TOKAT
IIClO
SA~lslr)l;
DENIZLI
HBIŞlRE
HE""şIRE
RIZE
DEVLET HAS1' .."ESI
IIE\tılDIYAUl
f/E\lşrREı.lOI
SERTlt1K.-\.'i1
A
ADASA
BATMAN
;(ll.Fın:
TI:RGl T
IIA.'iTA~ESI
HASTA"'ESI
HEMODIYALlZ HE"'IŞIREı.1ı~ı
SERıınıv\SI
K.-\RADlI"-'--A,
ASK..\RA
HASTA:\ESI
I~('II .\y D-\Lcır
' _.
.
"
.'
YILDIZ
lO\GtILDAK
SA\IS('"N EOn1. •••
1 \'E ..\RAŞT1R"lt\
IlE\"l.ET
~E\'ŞEHIR
SIVAS
HA',TA:\ESI
lIf. •••IODlYAl.IZ IIEMŞtIl:EI.lül
sER'nflIV\S1
HHIOOIYAL1/.IIBIŞIREUOt
SERTIFIKASı
tıJlI
\ ii \\ml.ıCiLU
.
(
snı
/lEMOIlIY ..\L1Z HEW;iIRELIl~1 SO~tjl'1
SER'nRIV\SI
.•
6T8
IIE\IŞIRE
1100
"""
SA"'ISl'S
1100
I'ıTA!'Illt'L
"'"
ISTASHl'\.
1!'ıIAsm ••
1''''
ii 00
"'"
1''''
KIRKI.AREI.l
""'IFt
- 'W"'I,\it,\U
A\lFl
-: "l:MAR.-\I.1
AM~1
- ~IIMAR.-\ı.1
Awı
-"IIMARAU
1,100
n
"
.\•..,tı
-: ~l:~: ..\RAl.1
,,""R
- "l '\I,\RAU
A •••
ı~ı
- \'ıı:ı.IARAI.I
A~IF1
- ~lIIl.lAR.,\ı.ı
ıTKIRDAÖ
I!'ıTA~Bl'L
- \'['\I,\R:\I.I
A"lfl
- ~UMARAI.l
"
82
"
AMFI
• :\\IMAR.-\U
AMF1
-~!ıM,-\RAı.ı
A~IFl
- ,,11~r.,\1t.\1.l
A~IFl
- "1:~IARALI
A~n1
- "l'~IAR.-\1.1
A~1Fl
""UM ..\it,\1.I
AMH
89
"'
"
89
ANKARA ÜNİvERSİTESi TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ
YERLEŞKESİ ANATOMİ AMFİsİ (HEM~ilLE)
St:Rllt'lı..:
\
.••
nnlrl".\
'O
t>JJt>
1'0.\.\<1
t>J~1
(>J
II
lut'\Şı
HEM< ıDır/uz
IIE.\tşrR[ı.lt~1
SFRI1nı..:...ı..sı
IlE\IOoly:\l.ız
Itl\I')IRF.JJt:i1
SEIl.TIl-1ı..::\sl
HEw!nrr,\l.Ji'.IIE\lŞıREL.t(~ı
SERTım:-\S1
HE\IODlY,\LlZ
HI::\'ŞII\Fı.ı(~1
SEınl~'ı..:...\sl
.\11I SOY.'U]
(;DIH:"I
II.\U:~
ı>ırıEM ŞI::-- ıDI ı(jRl ')
HE\'ŞIR£
L('tEBL:ROAZ
GÖR.:\' ".WL [(a l.:l Rl',ı
II,\\'I<IYE
ŞARI"'T,"
6.'11>
HEMODırALlı
IlEM~IRELI(~1
SE:RI1F1K,\SI
\ıut\ın
to,11-
IınIODIYA!.!Z
Jtr:M~lREl.lÖl
SER'11f1K.\SI
zCu:Yln
to,ıı.
IIE\hll)IYA!.IZ
IlE\I~IRELlül
SERııFlKASI
'ıırn:'
B..\L1KESIR DH1.F:l
HEsIŞIRF.
HF.:'-1ŞIRE
YARışLl
KIZII.TEPE
IlESIŞIRF.
(;ITIL
ERGA~[
SAÜLlK \tEMl.Rl'
I'E":TEMFK
llf)ı.~A!'.
0":.-\ r
DEVLET IIASi:\'ES!
KOYl'LHISAR
llE\I~IRE
JlE~DE":
IlE\IŞIRE
l )MOSA(1UK
ILÇE IIASTA:\ESI
ILÇE DEHrT
H
UYG \'1: ..\RŞ
B..\.'i...\K Kcl(,. A;':BAŞ
IınışlRE
SINOP \tFRı..:EZTIR;.:t',\Z
to,~O
,'\ n1:R
IIE\IŞIRE
SAÖUK
toH:
HEMODIY.-\I.II.IlE\IŞIRELIÖI
sı:R'MI-1K.'ı"SI
ŞE"cil'L
IlDIŞIRE
ÖZEL ~£FROTR.'ı"'S
\lERKEZI
to,5",
to'~~
t>.'''S
to.H<ı
to~N)
toltol
ol",
to.'(>,1
to.'('~
llE\tOOIYALl7.IIE\t'jIRI,:ı.ıt";1
SERTIFIK ..\S!
HE\tc lDIY,\LlZ
I1E\t:';jIREU(;1
sEKnEI;':"\-"!
HE\tODIYALlZ
Hf\t:';jIRr:LlÜI
SERTlFl;';'-\SI
Hf\lOIlI
rAI.IZ HE\tŞIRFl.lLiI
SI'RTIFİK.-\SI
HE\tOOI YAUZ IIE\tŞIRELlÖ[
Sf.RTIl-"Iı..:ASI
,lBtnDlY
,\LlL HE\tŞIREl.Iı.";1
SERnFl;';',\s!
Hf.~tODIY,\UZ
Itf.\t:';jIRELlCI
SFRTII.1;';',\SI
HI;WlllIYALlz
IIE\IŞIREU(";1
sERTIFI;':Ası
(>3'>6
IIE\tODIYAI.IlIIE\I:';jIRELlı.";1
SERT[FIK.-\S[
1>,11>"
ltE\lC ıDIYALlz IIE\IŞIRELltıl
SER'nn;':ASl
oJ~1
IlE\toDIYALlZ
11F.\IŞ[RELlCI
SERTIF1;.;..\~1
IJE\loDIYAlll
l"~I
H[~tŞIREı.ıc;1
SERTIF1ı..:..\SI
ŞI\IŞE;':
I1ESIZ "OR""tAZ
mlA'
1100
SIVAS
1100
S.-\K,\RYA
1100
S.-\\LSL"'
1100
\'lO:ARŞ II ..\STA'ESI
K.,\RAT,\ 'I' DIYALlZ
.-\'\A[n,ıı
A\lFlsı
.-\":\TO.\11
Asır]sı
;\:-<'\1"0\11
:\\lFIs1
A,,",,\TO\tI
.-\MFlSI
'\S.-\TO\tl
..\\nhl
.-\S.-\TC)\II
AMFlSI
slSOI'
IHlO
..",\1\1\11
\\lF1s1
ORDU
11.00
.-\~ATO\ll
-\\IFISI
KOSYA
1,00
\IER;':EZI
KO'YA
1100
-.; EO. ~tERA\t
"OSYA
SIR'
'"O
i
,
ı
,
,
,
7
•
,
A .••,\nı\ıı
.\\IHsI
A' ..\TC,\1ı
A.\!lhl
i"
KO~YA
TIl' F..I"Kl'LTfsl
SAtıLlK
\lESI T YETül'
\tEMLlRtl
(ıZEL FMC KO"Y.-\ f'~n";ı.ı
DIYALlZ \tERKf'Z!
;':O:"iYA
ii
il
i"'"
A\IF1s1
ii 00
ANATO\tl
A\ll-ısı
13
1100
ANAm\ı!
A\IFISI
I'
-
A •••..
\TC)\U
SA(";l.lK \tEMLTRU
;':"\DIR SA;';'\
\II,RYE\I
\lJ\lRl'
KOSYA
\tl'[Jl'RI'c(";l'
•••E.O. ~lER..\"tTIP
,IHIŞIRI:
YILMAZ
KO""YA S'\ÖUK
I-A;":I'I.n:sl
KO"'YA
I' 00
..\\tFIsI
i'
1100
..".-\TO\l1
A.\IFlsl
i'
1100
A"' ..\l~'\l1
.\\!,1S1
17
'100
ANATO\II
.-\W1SI
i'
1100
A",\TP\!I
..\\11-1S1
I'
-
Fı\nlt
S.-\t";UK \tE~tL'RU
;":oH",C'l'
[un,.\
()ZEL RTS BErHEı..:ı\!
SA(";l.lK \tE\tllRU
II.-\K.-\'" iliROL.
Y:\ROt";I,I:
OZEL RTS BEYHEKI\IIlIYAUZ
,"IV\RA
llE\IŞIRE
DlY--'UZ \IERHZI
EOtTI~1 \'E.\
\IERHl.l
;":o"YA
KOl'\YA
..,,;.:..\It-\
1\
A~A1'CI\l1
S.-\ÖI.lK \lE~lURll
SA\'AŞAI.PER
"Al,AN
HA;':.\"
SAt";LlK \IEML'RI'
llERI'Er.
SELI.\It; ~,\IH'.
OIYALlI
B()LGE EmSE
ERDE\tU
EBE
ARZl'SEZI-:R
()ZEL OL\tEZ
\'""
IıntşlRE
(ıntE'"
\IERKEZI
.-\RŞT llASTA'ESI
ıı. MÖLlK
1lE\IŞIRF.
ÇI"'E DEV.HAST!
HE\tşIRE
S,\RA 'I' DH'LET
Hf'\tşIRF.
C BD.ııo\fSA
VAN
IlE\I( )DIYALlz 1lF.\IŞIRELlt";1
SERTIF1;.;.\SI
1)1LFK G<1ı.x.\ YA
YI[.~t:\ZALlI\;;';'o\
snXER
Il'IIAL
YA
n",CFR
llEMŞIRE
AeIPAYA\!
..\\IFISI
LO
LI
LI
SIVAS
i' 00
A""TO.\ll
A\lFlSI
LJ
MrlJI'RL(T(~l;
VA'
IH)(1
YLLI'
:\Yoı~
'100
llASTA'F.SI
n:;':IR]):\(1
i' 00
A
SlILT.-\'
F.GE (rı.;I\'ERSlTESI
llE\IŞIRE
{lPRSOY
A\ı~lSI
,\N,\Tt}\11
i' 00
\IERSI'"
HAST,\'ESI
KANGAt. DEVLET 1ı.,STA"'ESI
\':\~
1'00
IIW
A\' ..\n)\lı
.\\1~1S1
DE\U,~r
IlDIŞIRE
KO'YA
-
to~-7
YALll. HE\tŞIRI,I.I(J[
n"n'
BAK OROl'
;':0"''1'..1" BEYŞEIIIR O~ :-;C)].l! ,\ S \1
Ht:\tŞIRE
ŞEYOAS()I.\I.\Z
)'ELlI
SERTIFI;';',\SI
AS\I
OZEL RTI HEYHE;':I\IIJlYALlZ
IlD.IŞIRE
1)zT£\1171SE~'ER)
IlEı-IUDIYA1.l71If\IŞIII.EI.ILiI
SE~TIl-1;';',\SI
In:wlDI
DlYARtL\ı..:IR
A~:\TO\I[
..\\!fISI
,\:-;Al~)MI
(,I-to
or<ı
SN";I.IK \tntt:RlI
SEY[TTl'RKMJ-:'
IlEMO[)lr:\l.!z
1lF..\tşIIUO:Uf;[
SI':RD.-\R .wcıı.
SERTIFIKASı
ııF..\IODIY"LlZ.IIE\t~IRELll";1
SERTıı:ı;.;..\SI
i Hi!)
<;.\L.O' \0
-
to~-.~
to,'~X
MERKEZI
11.00
-
IIE\IODIY.\L1l.IJE\lŞIRI'I.I(11
SERnn;.;..\SI
llE\I()[)1 rAUz IlEMŞIRELlÖI
SERTIFIKA.'i!
1100
'.IARDIN
DEVLET llAST,,"':S!
to,l'l
to,~,'
ı.;IRKLt\RELJ
BALIKESıR
ll.-\STA,Esı
IIEMOOIY ..\I.IZ IIBIŞJlULlÖI
SI'RTU1K.-\SI
IIEMODIY.-\ıJ?
HE\tşIREl.lfjl
SF.RTIFI;';'.\SI
.••!
llAST ..',!:
SI''''
s.uTI
-
-
Ozı.E\ı BARI~.\ı..:.
DE\'l.n
lı.1
Il.-\ST.-\"ESl
\l.l,,'ls:\
IL\IIR
TIP FAK("I.11:s1
PE\U:."
\tA:-;lsA
ItAST-\:--ES[
.-\~ ..\ln\ıı
"\tFIsI
--'''ATOM i
A\trlsı
.-\';:\L\)~II
1100
,\MI-ısı
ANATO.\11
,-\\lFlSI
..1,,';.'\'1<1\11
i' 00
DE"17JJ
1100
PE"IZLI
ii 00
.\\11-1s1
A:--,-\TO\11
.\\tl-N
A,,",-\T()\ll
H
"
"
27
LO
"
to,'SD
1lE.\IODIY ..\I.lZ 111:\t:j11~ELlCI
"IF:7A!lA1' UO/DA()()(;LlJ
SfR'nrlı..:.-\sl
llHışlRE
~'ı\'RIL
I>'X,
Iw\ıooıY:\LIZ
HE~tŞIREI.lı.";1
BIRGCı. HA"
srınıFl;':"\sl
1lE\IŞIRE
HACElTEPE
FAK
.-\•••;';'.\IV\
ii 00
:\\' ..\fO\II
,\\tl--ısı
ıı
HEMŞIRE
ı..:F.~'I()II.E' l::. VE A 11.-\~1
:\"'10\11..-\
ii 00
.-\' ..\1"0\11
.-\\tI-"lS!
J2
ii 00
A':\Tl)MI
:\.\utsl
"00
..\NAn)~rı
.-\\lrlsl
to.'S5
to'S-
lIE\IOllIY.-\1.l1.
llF\I(I[)IY,\ı.ıZ
HE\ı~ıRtLh";1
sF.R'n~1K..\SI
HE\tOI>IY ..\I.li'
1>~S8
"..•
to.''':
HE\I:';jIREl.llil
SERTIFI;';''ı''SI
IIE~IŞ1REI,I()1
SERTI~1;';'.\SI
HE\U ıDIYALlı' 1[F..\[ŞIREl.!Liı
SER'm1K.-\SI
ıınu
IDIY.-\1.17.11ı:\I:';jlREI.1(J!
sERTI1-1K..\SI
0('1.')10" OLm"
rEKIROAÖ
ııl.:\tşIRE
TE;':IRDM';
DEVLET II.-\ST.-\'üsl
-
-
RF.S\tIYE ı.;(ı;.:n'<1ı
.\IITl.l;[t'RK
i
SN";I.l;': \tE\tl'Rll
-
SAÖLlK \tEl\.ltTRl~
YL".\L..\ı..:
..\!\KAIV\
Ç,\LlŞ.\lIYOR
ııE~tşlRE
H..\"l'RK
lll'sEYI'"
liJ\VTII'
--
SEV:\L DIRlUT
ıRF,\';
I)EVLET H.-\~-r..\!\ESI
OZEL nıc
\tF:RKE7J
07U,
..\\'CIL-\R:
[~jN~llll
G.-\ZIOS.\lA~I',\Ş.-\
DIY ..\U/.
DırALlz
~tERKE7.ı
to,'l,'
HE\lOOIYAl.IZ
IIE\IŞIRELlC";1
AYI •.-\ 1\''\;c;
SERTI~1K..\SI
llE\IŞIRE
to~",
IIE\luIIIY"l.IZ
IlE\IŞIREl.lt~1
sER'mılV\SI
HEMŞIRE
ÜZEL l>;EFRO\lED
HEMŞIRE
TFK[ROAO
HE\tŞIRE
-n 'RK\tED
Tt1ZLA DIY .\1.1/, \tERKEZI
IlBlŞ!RE
S.-\'DIK[.[
DEVLET IL\ST ..\Nı:sı
1lE\IŞ!RE
1,,,\tLT;':KALE (""ln:Rsl-rrsl
TIP F..\;.:trLTfSIII ..\ST:\"ESI
to.l"ıo
HE\IODIYAl.IZ
lIEI\.I~IRFUı.";1
Sı:RTın;':AS!
RI'Kın
DE\lIR
/>,<l~
IIHtcınly.-\I,I?
ılnışIRE!.Ic11
SERTI~l;':"\SI
ULIf'ER
to"'S
HE\lODlY.\LIZ
IIE\IŞIREI.ıı~1
SERTırlK.,\SI
\IEH~tE-rtr
,100
Il!'\tc IJ)IYAL!Z llf\lŞIREU,";1
SERTIFlt.:..-\..'i1
to~OI
HE.\tOPIY ..\UI.IIE\IŞIRELlCI
sı:RnF1IV\Sı
FERıııE O""L\IIŞ
/>10:
111;\tc IDIY ..\ı.Jz HE\IŞIRI'I.ıt.1
SERTtn;.;.,\SI
FERY.-\LCi.-\l.Il'lx";I.l'
nll"E
11HAŞ
•.•U'
C ..\"IlE\tIR
Iıntş!RE
\I.-\R\l.-\It-\
llE\IŞIRf.
BOORL~t
-
i
fll\''\l.ll'
~tERKEZI
DEVLET Il.-\:-'TA"I:SI
(~IVF.RSnESI
DEVLET II,\SlA,ı-:sl
..1"•••..
\10\11
ISlA/IOHl'I.
11.00
IS1'A~llL:L
'100
""'ATO.\l1
A\tFlsı
\IARDI~
1100
" •.•..HC}\I!
Am'lsI
S..\K.-\RYA
1100
..•.•
'.-\TO\tl
,,\ırıs!
nı..:IROAC
'100
.-\' ..\nı\t1
A\ınS!
ISTA •••.BLlL
1'00
..\\;ATO\tI
,\\[rısı
ii 00
..\"AIUMI
.-\\tı'h[
-
AYŞ.-\~
Gl'I_'i!'.H'
SERBEST
."lnsl
ArTc ı";';'-\IV\ll/SAR
.."tI'hl
'\,,",.-\1'0\11
DF.•.•ızU
i' 00
KılCAELl
1100
\IUüLA
'100
.-\\Il-"1s1
"~"TO\I[
"\t~ls1
'"
"
H
"
"
J7
'"
"
'"
'i
"
"
;z"
-\'\ \TO\II
sa'ıf~Z
,~eY
/
f>~03
t>~08
f>~JO
6~IL
64IJ
t>H~
6-115
6-119
642~
(L~2~
llBIOI>IYAı.ıZ
IIP-IŞIRE1.](,1
SERt1t1I-:.ASI
ıınl001YALlZ
HBJŞIREUf,1
SERt1F1I-:.AS!
ZrllRE
I-:.ALE
C'MITÖ7.DEMIR
HEMODIYALlZ IlEMŞIREUfa
SERTI~1I-:.ASI
SERı.:.A-'; I-:.:,rı~ .••~
IIHIODlYAl.!Z
HE.\lŞIREI.IOI
SERTIFII-:.ASı
F.L.VA~ (OZl>BIIR)
tlBIOOIYAUZ
IınışlRELlGI
SERl1F1KA"1
IID.IOOIYALlz
lIEMşlRn.lOI
SER"J1t1"-r\SI
HD.IO()IYAL.lZ
HE~lŞIRELlCI
SERTım~ASI
In:MooIYALlZ
HEMŞIRELIGI
SERl1t1IV\SI
IlEMŞIREI.l(";1
SERTml-:.ASI
SERl1F1K.-\.'"
t>IH
t>Ht>
HE.\IOOIY.-\L!z HEMŞIRELJÖI
sERl1f1ı.:. ..••SI
t>-l17
(O~~J
t>~~5
HHıoDIYAUZ
11EMŞIREl.lı11
SERl1F1ıv\sl
HE.\10DIY ..••LIZ HHlŞIRELlOI
SER'nt1K.-\.';1
HEMOOIYAUZ
IlEMŞIREı.tGI
SERt1F1"-r\SI
A~ATOMI
A.\IFISI
A~A'ro~11
BC'ŞR..•• I-:.OÇ
HEMŞIRE
OZELAN!(AR,\
A!'ı.:.ARA
II""
A~ATO.\ll
A.\IFlsl
EBRl1 BE~1.1 (ı-:'..\R,\BABA)
llE.\lŞIRE
ATATORK ONIYERStTIsl
EIV..l'RUM
11.00
,\SATO.\II
A.\lt1s1
OIYAL1Z .\IERI-:.EZI
ARŞ.ıı. .••ST.
---HE.\!şlRE
OZEL GOLCO": OIYAUZ
'11'11.10:...\:"
I-:.ARA.\tA!"
llE.\fŞIRE
ÜZEL. KoşUYOl.ll
IlBIŞIRE
Gf1L.-\r[),\("il.l
IIEMOOIYAI.tZ IIEM~tRF.ı.ıı~1
SERnnl-:.:\SI
ii""
A~AT().\11
A~tI:lsı
IlEMooırALlZ
llEMŞIRELlGI
SERTIflUS!
HE.\IŞIREı.tGI
DENIZLI
A~ATOMI
A.\lt1s1
11.00
6HJ
HEMODlYALlZ
1100
Am1s1
ÇORııM
lBRAHI~1 (ıZTCRI-:.
..\I.lZ IIE.\lŞIRELlCI
sER'n~1IV\sJ
PA,\ILlk:KALE üNlVERsm:sl
TIP FAKÜLTESI HASTA:\ESI
ESI-:.IŞEHIR
A-';ATO.\1l
IsI-:.ILlp ATIF HOCA DEVLET HASl
HE.\IODIY.-\l.lZ HEMŞ!RELlÖI
SERt1rıL\SI
HE.\ıonly
11~
.••~I..••VE ARA~llR!\.I ..••
IHlQ
HEMŞIRE
IV\R.-\I-:.OCA
t>UI
IIEMOOIY:\LlZ
ııEMşIRELlı~1
SERl1F1K..\SI
ESUGO SACLlK,L'YGI
HASTANESI
O(lMOŞHA!'iE
.-\-';,\TOMI
A~IF1s1
CHDA
slllEL
SERıınIV\SJ
IIEI-:.I~Il.ı(;1
IHlQ
ıuıo
IJE.\IOIllY,\LJz
Iınl~IRFU(~1
SERTI~lI-:.N;1
IIEIo.fODlr.-\L1Z IlHIŞIRELICI
!'iOU: AllilAILE
BIRIMI
I-:.ARABVI-:.
.\IERSIN
HEMODtYALIZ t1E.\JŞIRELI(~1
llAUMEli(ıREL
SERl1F1US!
II1:MODlYALIZ
HEMŞIRE
.-\RŞ 1I.-\STAj\;F~<;1
MERSIN DEVLETIlASTA~ESI
(4:,
6111
OZŞIMŞEI-:.
ŞlRA." 2905002
H
IIEMŞIRE
m.tz
N-i!
HEMŞiRE
I-:.flO!(ARABCI-:. Em.
AYSELG0(;ER
HEMODIYAUZ H£.\IŞIRELlCI
SERTırııv\SI
6~~'l
SACLll-:. .\IEMlIRU
~----
1>426
t>-I.H
HE~JŞIRE
'IERı.:EZI
l-:.ıı.ıÇ
~lERKEZI
fAl1H SULTAN ""EHMET H~ııl\t
\"E
A~ATO.\II
I-:.OCAEI.l
ruıo
tHA."IBUI.
IH)()
ISTA~BUL
1-100
lS-fA."BVI.
IH)()
ADASA
1'''''
"'ATO.\l1
.-\.\lfISI
~--0IY.-\I.lZ
A~IFIsı
A"ınsı
ASATO\I!
.•\\H1s1
ASATO.\II
A\lFISI
AR."4TIR~
HASTA~"SI
HEMŞiRE
ÜZEL UCl'R
DIYAI.lz
HBIŞtRE
Sl'.\lUNE
HEMŞiRE
ÜZEL I-:.OZAN DIYALlZ .\IERI-:.EZl
ADANA
ıuıo
:\SATO,II
.-\~JfN
HE.\IŞlRE
ISHNDERUS
llATAY
1'''''
ASATO.\11
.-\.\l~1s1
Gf'LA Y l1(1l7.ıl-:.ı:ş,
HEMŞIRE
OZEL MERSIN DlYAUZ
:-OlERSıN
I~OO
.-\SAIU.'U
..••MFlsl
IıfTLrATIll\ç
HEMŞIRE
ESI-:'IŞEHIR
IH'O
Yll.DIRI.\I
ECtı1.\ı
\IERI-:.E71
n: ARAŞTIR.\IA
HAST.-\~ESI
-FtRDE\'SHA
YDAR HEYAZ
IPEI-:.TOl\TAŞ
E.\ıı"E
HEMŞIRE
IIE.\IŞIRE
HA ~TAR
DE\'LET
H:\.'HASESI
OZEL OMtrvlşl'ELlı.:
MERI-:.EZI
llNn
~IERKEZI
Al'MXlLl111ASTA!'ESI
ÜZELSILlvRI
ISTANBUL
11.00
A.\IFISI
,\''''1'0\~1
AMF1s1
A~ATO.\ll
..••MF1S1
,\N ..\TO.\ll
BlIRSA DEVLET H,-\.'iT.-\~Esl
BtıRSA
••IERSIl\
"""
VAN
11.00
ı-;:OCAEU
,,00
t~"ANBVL
11.00
A~An)Mt
..••.
.\IFlsI
FV\TICE ERI-:.OL (A \'CI)
HE.\IŞlRE
\IERSIN
()MER ÇELH~I
HEMŞIRE
ERCIŞ DEVLET HASTA~ESI
M'R.-\ynI.DIRI~I
..••~Esl OlrAUi',
..••SAIU\ll
DEVLET IIASf ..\Nl:sI
--- ~
HE.\IŞIRE
üZEL FMC IZMtr
HE.\IŞIRE
!lAGcUAR
DIYAUZ
MERI-:.F7.1
1'''''
.-\~ItLS1
..••N..••To~ıt
..••r.1Fls1
..••~ATO~II
A~msı
..••NATO ••I!
.\.\1f1s1
--~
l'AZIFE
ş..\\'uyıı.nız
EA.!l
t>l~t>
HEMOOIYALlz HDIŞIRELlCI
SERılf1I-:.:\SI
DIL.EI-:.HILh~1
HE~1ŞtRE
SOO ARAŞ,VE UYG tl..\ST.-\SI'SI
ISPARTA
li 00
.\NATO.\t!
.\.\ltN
f>~~;
IlEMO[)IY.-\ı.ı/.llF..\I~IRELlOI
SfRt1f1K.-\S1
ZE~~EPACAR
HE~1ŞIRE
(;ALlşMIYaR
BURDL:R
I~OO
•.••NAn1.\tl
..••~U1sJ
t>1~1l
HEMCıDırAuz
IlE"!>IREI.lCI
sER'nf1ıv\SI
BEORtYEG(!N
HEMŞIRE
GATA HAYDARPAŞA
ıSPARTA
i"'"
HEMOOIYALIZ IIDIŞIREl.IGI
SERt1F1K.-\SI
Geı ••.\ Y OZTeRI-:.
t>N~
t>~</~
6~<l7
HEMODIYAt.lZ HE.\IŞlREUC:1
sER'm1K..\SI
HEMODIYALtl
HEMŞIRELıCı
SERTIflK. .••sl
.-\sı-;:I:RI 1I..••~T,I~T.-\"mıL
llEMŞIRE
ı-;:..••DRIYE ()R.\!. .••"
ı.:.A'lIlE
IlEMŞIRE
..••RAS
HEMŞIRE
----
AI-:.OENIZ ONlvERsmosl
HASTANESI
TIP rAl-:.tLTF.sI
.-\'lTALYA
Aı-;:OENIZ OSIVF.It,;rn:sl'l1I'
f,\I-:.CLTESI
ANT,\LYA
HASTANESI
E\lEL ZEIIR.-\ l:YSAL
HEMŞIRE
HIçBIR
00<1,
HEMODIYALIZ IIE~IŞIRELlOI
SERl1F1K..\SI
MELEI-:. ÇAI-:.M..••I-:.
HEMŞIRE
OR ER.'iIN ASLAN DE\'].ET
t>t>,2
ItEM('DtYAI.tZ
HEMŞIRELIOI
SERl1t1K. .•••
SERA!' YIL.\tAL.IERı.:.AS)
HEMŞIRE
AI-:.OENIZ OStvER.<;trESI
HASTANESI
",<ı~7
HEMODIYALlZ HEMŞIRELlCI
SERl1~1K.-\SI
SEL~IA TeRKER
HE\IŞIRE
KIJRUMDA ÇALlŞ\IIYOR
1~"'Al'BL1L
IIA~"'ANESI
t>9_~2
HE.\tO[)tYALlZ IlE~IŞtREU(;1
SERl1F1K. .••sı
7~.'~
HEMODIY ..••UZ HDIŞIREı.JGI
SERt1F1K.-\SI
-""
HEMOOIY ..••L1Z llEMŞIREl.lt";1
SERTIF1K. .••SI
ES'lA
HE.\IODIYALlZ HEMŞIREual
SERt1Fll-:.:\SI
F.ı.ıFG(ln:~
K.<\F1YE DERY ..••YA\Ul
CHill
E EROL
•. ,
ot 'RlIl •..\R
II'.~ILR BOZYAı.:.A EÖARŞ
••.•,' ı",n
1'''''
Tır fAKtl.TESI
1I..\ST,\S1:S1
HEMŞIRE
n."\.~ıti.,~r,I.r;1\OLI\L-IUL
GENEL SEI-:.RETERr.lı'";l Dı x;, DR .\llI~T. .••F..••
ı..
\ r I'ur i nı:ıı, L'Ttl ,~~r.
HEMŞIRE
VA~ BOLGE Em
HEMŞIRE
OZEL FMC ı.:.AHR..••.\I:\S~I ..••RAŞ DIYAlJZ
IınışlRE
ATAI-:.ENT I_ETAP A'i"1
"""
11.00
"
"
"
"
"
"
"
"
'"
61
62
6J
...
"
"
67
"
69
'"
11
"1''''
n: AR~T HASTA:>;ESl
.\lER
..••s ..••n).\lI
11
..••'ımı
A~ATU\II
A~IF1S1
7J
"
7J
J.l00
A~ATOMI
A.\I~1S1
76
ıZMIR
11,00
"~ ..\Toı.ıı
.\.\Irlsı
."
I-:.trrAllYA
IHıo
A"',\Tfl~lI
..••MFlsl
VAN
uoo
""I\TOMI
.,,1~1s1
K..\HR.-\MA~MAR. .••.Ş
UOO
A)o;' ..••n>.\I1
.-\..\ırısı
ISTA"BL11.
ii""
A~ ..\TI).\ll
,\~IFIsI
"""
.-\:'ITALYA
1••••.
1l••1 kA;\1L'
2
.-\"IATl)~lI
..••r.u'ıs!
'"
"
A~ATO~ll
A~ınsı
GAZIANTEP
_._--_.-
---
"""
"!'Aro~ıı
..••.
~IF1sı
"
----
ItEMOOIY.-U.!/. HE~IŞIREı.rGI
SfRıırlK..\S1
lN~O
..••SI0\RA
DIŞı.:.AP YILDIRIM llEYAZı EXE ..o. LL
00<11
"ı
ASATo.\Il
A.\ırısl
----
"
••
"
"
"
."
"
"
Download

ŝ2 0 1 4 M ay 1 s R esertifikasyon S 1 nav 1 Y erle _ tirme D uyurusu