MADENİ YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- KONU:
Bu teknik şartname ile Ç.L.İ. Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ekteki muhtelif madeni
yağlar ve Antifiriz (fıçılı) olarak satın alınacaktır.
2- YETERLİLİK ( FİRMALARDA ARANACAK ŞARTLAR ) :
2.1- Madeni yağlara; dağıtıcı lisanslı, istasyon bayi lisanslı ve madeni yağ lisanslı
firmalar teklifte bulunabileceklerdir. Tekliflerin dikkate alınabilmesi için EPDK’dan
madeni yağ üretim lisans belgesi teklifle beraber sunulacaktır. Bu belge için EPDK’ya
başvurusu bulunup, sonuçlanmayan firmalar EPDK’dan alacakları başvuruları
olduğuna dair belgeyi sunmaları durumunda teklifleri dikkate alınacaktır. Ayrıca
Ç.L.İ. ‘de çalışan iş makinelerinin (Komatsu, Caterpillar, Cummins, Allison, General
Motor) imalatçı firmaları tarafından makinelerinde kullanılabileceğine dair belge
sunulan ürünler de dikkate alınacaktır.
2.2.İstekliler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından almış oldukları Sanayi Sicil belgesinin
noter tasdikli suretini teklif eklerinde vereceklerdir.
2.3.Satın alınan madeni yağların her biri, öncelik sırasına göre, son şekliyle
uygulamada geçerli olan TS veya EN standartlarına uygun olacaktır.
2.4.İstekliler üretici firmaya ait ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ve
ISO9001 veya ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri belgelerinin asılları veya
noter onaylı suretlerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
3- TEKNİK ÖZELLİKLER:
3.1.Madeni yağlar, teknik şartname ekindeki çizelgelerde belirtilen API kalite
sınıflaması ve SAE viskozite sınıfı standart değerlerine uygun olacaktır. Firmalar
teslim ettikleri her parti yağ için; yoğunluk, 40 oC / 100 oC deki viskozite değeri,
Viskozite indeksi, Akma noktası, Alevlenme Noktası, Köpük testi ve TBN değerlerini
içeren analiz raporunu beraberinde vereceklerdir. Bu raporun akredite olmuş bir
laboratuvar tarafından verilmiş olması gerekmektedir.
3.2.Firmalar teklif edecekleri madeni yağların markasını ve ismini tekliflerinde açık
olarak mutlaka belirteceklerdir.
3.3.Firmalar tekliflerinde madeni yağların ilgili standartlarını belirtecekler ve bu
standartlara ait belgeleri teklifleri ekinde vereceklerdir.
3.4.Teklif ve teslim edilecek madeni yağlar son 6 ay içinde imal edilmiş olacaktır.
3.5.Firmalar teklifleri ekinde ürün yelpazesi ve teknik özelliklerini tanıtan Türkçe
katalogları vereceklerdir.
3.6.Firmalar teklif edecekleri yağların Ürün Güvenlik Formunu (MSDS) verecek;
zararlı kimyasalların uluslararası sınır değerlerini ve kendi ürünlerinin değerlerini
belirteceklerdir.
3.7.Talep edilen yağların özellikleri ekteki Madeni Yağ analiz çizelgelerinde
belirtilmiştir. İstekliler tekliflerinde, teklif ettikleri ürünlere ait teknik özelliklerin
çizelgede belirtilen değerlerde olduğunu gösteren belgeleri de vereceklerdir.
1
4-TESLİM SÜRESİ ve YERİ:
4.1.Nakliyesi yüklenici firmaya ait olan madeni yağların teslim yeri Ç.L.İ. Müdürlüğü
Merkez Ambarıdır.
4.2.Yüklenici firma tarafından Ç.L.İ. Müdürlüğü Merkez Ambar madeni yağ
depolarına getirilecek madeni yağlar, mesai günlerinde (Pazar günleri ve resmi tatil
günleri hariç) 08.00-15.00 saatleri arasında teslim edilecektir. İndirme ve boşaltma
işlemleri İşletmemize aittir.
4.3. Satın alınacak yağların cins ve miktarları İşletmemiz tarafından sipariş verildikten
sonra 30 (Otuz) gün içerisinde İşletme Müdürlüğümüze teslim edilecektir.Yağların
tesliminde gecikme olduğu taktirde her geçen gün için teslim edilmeyen mal bedellinin
% 02 (binde iki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme süresinin 10 günü
aşması halinde Ç.L.İ. Sözleşmeyi iptal edip etmemekte serbesttir.
5- AMBALAJ:
5.1. Fıçılı olarak alınacak olan madeni yağların cinsi, miktarı ve imal tarihi fıçı
üzerinde açıkça belirtilmiş olacak ve fıçılar 4’lü olarak tek palet üzerinde olacaktır.
6- DİĞER HUSUSLAR:
6.1.Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar
bulunmayacak, teklifler açık ve net olacaktır. Tereddütlü hususlarda firmalar tek taraflı
karar vermeyecek, bir yazı ile İşletmemize başvurup konunun açıklığa
kavuşturulmasını isteyecektir.
7-KONTROL – MUAYENE:
7.1.Laboratuar Kontrolü: Teslim edilen madeni yağlardan alınacak şahit numunelerin,
Madeni Yağ ve Antifriz İhtiyaç Listesi’nin garanti değerleri sütununda belirtilen
özellikleri taşıyıp taşınmadığının kontrolü için Laboratuvar kontrolleri yapılacaktır.
Ayrıca İşletmemiz gerekli gördüğü takdirde uygun göreceği bağımsız bir
laboratuvarda şahit numuneleri kontrol ettirme hakkına sahip olacaktır. Yaptırılacak
kontrollere ait laboratuvar masrafları firmaya ait olacaktır.
7.2.Teslim edilen madeni yağlar için yapılan muayene, yalnızca o parti için geçerlidir.
7.3.Yukarıda belirtilen kontroller teslim edilen parti için yapılacak ve bu kontrollerde
uygun bulunmayan madeni yağlar reddedilecektir. Yüklenici firma; uygun
bulunmayan ürünleri,1(bir) hafta içerisinde İşletmemiz depolarından alıp yerine
uygunlarını yine 1(bir) hafta içerisinde getirmekle yükümlüdür.1(bir) haftayı aşan
gecikmelerde her gün için teslim edilemeyen ürün bedeli üzerinden %0,2 (binde iki)
tutarında ceza uygulanacaktır. Uygun bulunmayan ürünlerin İşletmemizden alınması
ve yerine uygunlarının getirilmesi ile ilgili tüm masraflar, yüklenici firmaya aittir.
7.4.Ürünlerin ölçümü, kontrol ve muayenelerinin yapılıp uygun bulunmasını müteakip,
kabul ve tesellüm işlemleri yapılacaktır.
2
YAĞ ANALİZ ÇİZELGELERİ
MOTOR YAĞLARI
YAĞ SINIFI :SAE
STANDART
:
Miktar
:
PERFORMANS
:
Yoğunluk 15 0 C gr/ml
Viskozite 100 O C CST
Viskozite İndeksi
Akma Noktası, 0 C
Alevlenme Noktası , 0 C
Su (PPM) Değeri
Silisyum (PPM) Değeri
TBN mg KOH/gr
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92
ASTM D 6304-04-(B)
ASTM D 6595
ASTM D 2896
Orijinal Ekipman Üretici
Onayı (OEM)
TURBO DİZEL EXTRA
15 W/40
39.600 Kg
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
0,88 min.
15,10 min.-16,3
139 min.
-27 max.
220 Min.-236
1700 max
1700 max
10 Min.
:
:
:
:
:
CUMMİNS,MAN3275, VOLVO,
KOMATSU
:
Süper Şarj
SAE 10
Süper Şarj
SAE 30
Miktar
:
49.680 Kg
42.480 Kg
PERFORMANS
:
SINIFI : SAE
STANDART
API CF/CF-4/SG
ASTM D 4052
:
Yoğunluk 15 0 C gr/ml
O
Kinematik Viskozite 40
:
‘de mm²/s
Kinematik Viskozite 100
ASTM D 445
:
O
‘de mm²/s
ASTM D 2270
:
Viskozite İndeksi
0
ASTM D 97
:
Akma Noktası, C
0
ASTM D 92
:
Parlama Noktası, C
ASTM D 6304-04-(B)
Su (PPM) Değeri
ASTM D 6595
Silisyum (PPM) Değeri
ASTM D 2896 10 :Min.
TBN mg KOH/gr
Orijinal Ekipman Üretici
Onayı (OEM)
:
3
AP1 CF/CF-4/SG
0,87 min.
0,88 min.
31,6 min
84,41
5,4 min.
10,6-13
110 min.
-30 max.
210 min.
1700 max
1700 max
105 min.
-18 max.
248 min.
1700 max
1700 max
10 Min.
CUMMINS,CAT TO-2,
AllisonC3, KOMATSU
10 Min.
10 Min.
CUMMINS,CAT TO-2,
AllisonC3, KOMATSU
ANTİFRİZ
ANTİFRİZ
İSTEK MİKTARI
Donma Noktası ,°C
%100 max
%50 max
Kaynama Noktası , ° C
%100 min
%50 min
Özgül Ağırlık 20/20 °C
PH
%100
%50
Alevlenme Nok. °C,
COC,Min.
Rezerve Alkalinite ,%10 min
Kül, % Ağ, Max.
BAKIR
LEHİM
PİRİNÇ
ÇELİK
DÖKME DEMİR.
DÖKME ALÜMİNYUM
20.160 Kg
-23
-38
164
108
1,113-1,143
8-11
9-11
110-128
10
3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,6
0,6
4
Download

şartname