ALEVSAVAR
HAZIRLAYANLAR: M. EYMEN SÜMER, A. SELİM YILMAZ
DANIŞMAN: ERKAN DOĞRU
PROJEMİZİN AMACI
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Projemizde, tarihi değeri olan ahşap
malzemelerin, önemli dosya ve evrakın
yanma tehlikesine karşı korunabilirliğini araştırmak ve geliştirmek amaçlanmıştır
Projemizde, derişik sülfürik asidin yanmaya karşı gösterdiği direnç ispatlanmıştır.
Sülfürik asidin, ahşap malzemelerindeki
alevlenmeyi önleyici özelliğinin ahşap dekorasyon ve boya sanayisinde kullanılmasını öneriyoruz.
YÖNTEM VE
TEKNİKLER
Farklı derişimli asit, baz ve
tuz çözeltilerine daldırılmış
selülozik maddelerin (karton
mukavva, ahşap kaplama
vs.) yanması arasındaki ilişki
deneysel yöntemle incelenmiştir.
a) Mukavva örnekleri ile çalışma
Şekil 2: 2 M H 3BO3 çözeltisi ile sıvanmış ahşap örneğinin yanması (64 saniye)
 Yüksek derişimli H2SO4 çözeltisine batırılmış mukavva örneklerinin yanmasının giderek yavaşladığını, alevlenmenin giderek
azaldığını ve durduğunu gözlemledik.
 17 M’lık sülfürik asidin mukavvayı tahriş
Yanma Testi:
Kuru bir mukavva, karton, resim kağıdı, pamuk ve ahşap
örnekleri ispirto ocağında yakılıp, yanma süreleri tespit
edilmiştir.
Farklı derişimlerdeki çözeltilere daldırılmış
örneklerin yanma süreleri kuru mukavvanınki ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Şekil 3: 2 M H 2SO4 çözeltisi ile sıvanmış ahşap örneğinin yanması (70 saniye)
ettiği de görüldü. Kullanılan selülozik malzemenin aside karşı direnci de göz önünde
tutulmalıdır.
 H3BO3 ve HCl çözeltilerine daldırılmış
örneklerde de derişimle doğru orantılı olarak yanma süresinin arttığını gördük.
 HNO3, NaOH, Na2SO4 çözeltilerinden çı-
Ahşap Kaplama
Örnekleri ile Çalışma
Farklı derişimlerdeki çözeltilerle ortasından bir şerit halinde sıvanmış (Şekil 1) ahşap
kaplama örneklerindeki alevlenme takip edilmiş ve yanma
süreleri tespit edilmiştir.
Şekil 2, 3, 4, ve 5)
Şekil 4: 5 M H 2SO4 çözeltisi ile sıvanmış ahşap örneğinin yanması (Alevin durması)
kan mukavvaların ise yanma süresinin kısaldığını tespit ettik.
 0,1 M ve daha düşük derişimler ile hazırlanan örneklerde laboratuar koşullarında belirgin gecikmeler gözlenmemiştir.
b) Ahşap örnekleri ile çalışma
 Mukavva örnekleri ile yapılan çalışmaŞekil 5: 17 M H 2SO4 çözeltisi ile sıvanmış ahşap örneğinin yanması (alevin durması)
2 M H3BO3 ile sıvanmış
2 M H2SO4 ile sıvanmış
5 M H2SO4 ile sıvanmış
5 M H2SO4 ile sıvanmış
17 M H2SO4 ile sıvanmış
17 M H2SO4 ile sıvanmış
Şekil 1: Çeşitli asitler le bir kısmı sıvanmış ahşap örnekleri
Şekil 6: 5 M ve 17 M der işik H 2SO4 çözeltileri ile sıvanmış ahşap örneklerinin yandıktan sonraki durumu
(alevin durduğu bölge)
mızdan yola çıkarak projemizin kullanım
alanını geliştirebilmek için ahşap kaplama
malzemeleri üzerinde de uygulamalar yaptık.
 H2SO4 ve H3BO3 çözeltileri ile ortalarından bir kısmı sıvanmış örneklerimizin yanma sürelerini karşılaştırdığımızda, derişim
arttıkça yanma süresinin uzadığını gördük.
Özellikle 5 M ve 17 M derişik H2SO4 çözeltileri ile sıvanmış olanlarda sıvalı bölgeye
gelince alevin durduğunu gördük (Şekil 6).
Download

Alevsavar