TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin " Üroloj Sarf Malzeme Toplu alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/104856
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
:
:
:
:
Adalet Mh.100. Yıl Bulv.No:232 Kat:1 55060 İLKADIM/SAMSUN
3623112500 - 3623112507
[email protected]
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 58 Kalem Üroloji Sarf Malzeme Toplu Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: Genel Sekreterliğimize Bağlı ihtiyaç listesindeki Sağlık Tesisleri
Ambarlarına teslim edilecektir.
: -01.01.2015 tarihinden itibaren 30.06.2016 tarihine kadar sözleşme süresi
boyunca ,teslimat yapılacak olan idarelerin belirlediği periyodlara göre
peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir.Siparişler faks yoluyla da
tebliğ edilecek olup, teslimatlar tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü
içerİsinde yüklenici firma tarafından mal teslimi yapılacaktır.
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihleri
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232 (Eski Doğumevi Poliklinik Binası) İhale Salonu İLKADIM / SAMSUN
: 19.09.2014 - 14:00
b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye
katılma
şartları
ve
istenilen
belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif
vermeye
4.1.2.1. Gerçek
yetkili
kişi
olduğunu
olması
gösteren
halinde,
imza
noter
beyannamesi
veya
tasdikli
imza
imza
sirküleri;
beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu
hususları
gösteren
belgeler
ile
tüzel
kişiliğin
noter
tasdikli
imza
4.1.3. Şekli
ve
içeriği
İdari
Şartnamede
belirlenen
teklif
4.1.4. Şekli
ve
içeriği
İdari
Şartnamede
belirlenen
geçici
sirküleri,
mektubu.
teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin ( KAPSAM DIŞI OLANLAR HARİÇ ) TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra
numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde vereceklerdir. Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir
ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu
belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir.
b)Ayrıca istekliler ihtiyaç listesinde tek malzeme kalemi şeklinde olup çeşitli ebatlarda çıkılan malzeme kalemlerinin,
her numarasının veya boyunun ayrı ayrı ürün barkod numaralarını listede gösterip,ayrı ayrı çıktılar halinde
vereceklerdir.
c)Teklif verecekleri kalemlerle ilgili istenilen belgeler "Teknik Şartnamede" belirtilmiş olup, bu belgeler ihale teklif
dosyasında bulunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
-Teklif edilecek mal kalemlerinin her birinden ayrı ayrı hazır olacak şekilde 1 (bir) adet teknik şartnameye uygun
orjinal numuneyi ihale saatine kadar getireceklerdir. Teknik şartnamelerinde numune miktarları belirtilen
kalemlerde belirtilen miktar kadar numune getirilecektir. İstekliler ihale komisyonuna sunacak olduğu numunelerin
üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazacaklardır.
5.Ekonomik
açıdan
6. İhale
en
avantajlı
yerli
7. İhale
teklif
ve
dokümanının
sadece
fiyat
yabancı
tüm
görülmesi
ve
esasına
göre
belirlenecektir.
isteklilere
açıktır.
satın
alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Sağlık
Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına veya (Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi İBAN:
TR370001000222625353395001 nolu hesaba yatırarak ,Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Satınalma Servisi- (Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232- İLKADIM / SAMSUN) adresinden
satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel SekreterliğiSatınalma Servisi (Adalet Mh. 100.Yıl Bulvarı No:232 Eski Doğumevi Poliklinik Binası) İLKADIM /
SAMSUN adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı
sonucu
bulunan
Bu
toplam
bedel
ihalede,
üzerinden
kısmı
birim
fiyat
sözleşme
imzalanacaktır.
teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen
tekliflerin
geçerlilik
süresi,
ihale
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
tarihinden
itibaren 120
(YÜZYİRMİ) takvim
günüdür.
Download

İhale Kayıt Numarası : 2014/104856 a) Adresi : Adalet Mh.100. Yıl