T.C.
SAGLIK BAKANLIGI.
TURKIYE I(AMU HASTANELERiI(URUMU
Birligi GenelSekreterli[i
Ugakili: -l(amuHastaneleri
,,
, . . 9 - t[ , t o
.'
'
:..",
!
:
,
.
l(urumu'HukukMrigavirli[inin 07,ftLl20.74,,.
BakanhprmizTiirkiye I(amu Hastaneleri
tarihve 2613sayrhyaz;rs;ve 201411
ile; birlifimizebaghsafhk tesis]erimiz
sayrhGenelgesi
olanUqakDevlptHastanesi,
Sivashilce DevletHastanesi,
EEme
BanazilgeDevietHastanesi,
ilge DevletFlad-tanesinde
hizmetgeregi
24 saatkesintisizacil salhk hizineti'vefildiEinden;
6[le yeme[i,.vedinlenmesriresindenistifadeedemeyenyo$un,bakrm;.ameliyathane,
acil
servis'dogumh4negibi cizellikan edenservislerdegdrevyapanpersonellerin2711012014
tarihindenitibaien-mesaisaatierinin08:00116:00;
olarakgiden
6[le yemepine,mtinavebeli
gorevli
cli[eryatakhservisler/birimler
personellerin
ve ilimiz AgtzveDi9Sa$igr MJrkezinde
mesai saatlerinin08:00/16:30;saflhk tesis]erimizinyatakh servisleri drErndakicli[er
birimlerde
ve GenelSekreterlifimizde
golevyapanpersonellerin
ise sabair
mesaisaatlerinin
08:00-12:00,
o$letatili 12:00-13:00,
qeklindeuygrilanmak
o$leden
soni'al3:00-17:00
Uzere
gerekliizninverilmesihususunu;
Tensiplerinize
arz ederim.
Uz.Dr.
Uygun gdniqle arz ederim,
2-dn20t4
{1
SaitTOPOGLU
Vali Yardrmusr
.)T TTD
i:1,,l,t
':(
l,
!:'
Download

Çalışma Saati - Uşak Devlet Hastanesi