ATATÜRK VE B‹L‹M
6. Yapt›¤› çal›flmalarda yararland›¤› kaynaklar›
gösterir.
Tüm kazan›mlar
2
1
4. Kan›tlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve
teknolojiye verdi¤i önemi gösterir.
ATATÜRK'ÜN
GÖSTERD‹⁄‹ YOL
1
B‹L‹M‹ SEV‹YORUM, B‹L‹M
ÇOCUK OKUYORUM
ALIYORUM,
OKUYORUM,
Ö⁄REN‹YORUM
5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun
süreli yay›nlar› tan›r ve izler.
NELER Ö⁄REND‹M?
PERFORMANS
GÖREVLER‹N‹
DE⁄ERLEND‹R‹N‹Z
B‹LG‹ ÜRETENLERE SAYGI
ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RMES‹
KEND‹M‹
DE⁄ERLEND‹R‹YORUM
NELER Ö⁄REN‹YORUM?
PERFORMANS
GÖREVLER‹N‹ TAK‹P
ED‹N‹Z
NELER Ö⁄RENECE⁄‹M?
PERFORMANS
GÖREVLER‹N‹ DA⁄ITINIZ
Ölçme ve
de¤erlendirme
B‹LG‹ KAYNAKLARIMIZ
B‹L‹M‹N ÖNCÜLER‹
1
DÜNYAYI DE⁄‹fiT‹RENLER
HAYATIMIZDAK‹
TEKNOLOJ‹
NE DE⁄‹fiT‹?
GELECEKTE ‹LET‹fi‹M
TEKNOLOJ‹ HER YERDE
HAYATIMIZI
KOLAYLAfiTIRANLAR
TEKNOLOJ‹YLE GELEN
DE⁄‹fi‹M
HAYATIMIZ NASIL
KOLAYLAfiTI?
Etkinlikler
3. Bulufl yapanlar›n ve bilim insanlar›n›n ortak
özelliklerinin fark›na var›r.
2. Bulufllar›n ve teknolojik ürünlerin toplum
hayat›m›za etkilerini tart›fl›r.
1. Bulufllarla teknolojik geliflmeleri iliflkilendirir.
Konular
3
2
2
Kazan›mlar
Do¤rudan Verilecek De¤er: Akademik dürüstlük
Ders
saati
5. ÜN‹TE
Ö⁄RENME ALANI: B‹L‹M, TEKNOLOJ‹ VE TOPLUM
Do¤rudan Verilecek Beceri: Kütüphane ve referans kaynaklar› kullanma
SÜRE: 12 DERS SAAT‹
Ay
OCAK
fiUBAT
MART
14
UYARI
Müze ‹le E¤itim
Müze ‹le E¤itimle iliflkilendirilecektir.
Teknolojik ürünlerin sergilendi¤i kurum ve kurulufllarla kiflilerin
kurdu¤u özel müzelere gezi düzenlenebilir (1, 2, 3 ve 4. kazan›mlar).
Di¤er Derslerle ‹liflkilendirme
5. kazan›m için Türkçe dersi “Okuma” ö¤renme alan›; tür, yöntem
ve tekniklere uygun okuma (9. kazan›m).
Uyar›
Müze ‹le E¤itim
Müze ‹le E¤itimle iliflkilendirilecektir.
Teknolojik ürünlerin sergilendi¤i kurum ve kurulufllarla kiflilerin
kurdu¤u özel müzelere gezi düzenlenebilir (1, 2, 3 ve 4. kazan›mlar).
Ara Disiplin Alan Kazan›mlar› ‹le ‹liflkilendirme
‹nsan Haklar› ve Vatandafll›k (2, 3-12)
12. Bilimsel çal›flmalara ve çal›flmalar› yapan kiflilere sayg› duyar.
Uyar›
Müze ‹le E¤itim
Müze ‹le E¤itimle iliflkilendirilecektir.
Teknolojik ürünlerin sergilendi¤i kurum ve kurulufllarla kiflilerin
kurdu¤u özel müzelere gezi düzenlenebilir (1, 2, 3 ve 4. kazan›mlar).
Ders içi ‹liflkilendirme
Ad›m Ad›m Türkiye (Toplumsal hayat çerçevesinde bulufllar ve
teknolojik geliflmeler ile çevrenin kültürel özellikleri aras›nda iliflki
kurulur.)
Ara Disiplin Alan Kazan›mlar› ‹le ‹liflkilendirme
‹nsan Haklar› ve Vatandafll›k (2, 3-12)
12. Bilimsel çal›flmalara ve çal›flmalar› yapan kiflilere sayg› duyar.
Uyar›
Müze ‹le E¤itim
Müze ‹le E¤itimle iliflkilendirilecektir.
Teknolojik ürünlerin sergilendi¤i kurum ve kurulufllarla kiflilerin
kurdu¤u özel müzelere gezi düzenlenebilir (1, 2, 3 ve 4. kazan›mlar).
Aç›klamalar
ÜN‹TE ADI: GERÇEKLEfiEEN DÜfiLER
Download

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ünitelendirilmiş Yıllık Planı