A
LE HEK
ML
UYGULAMASI KAPSAMINDA SALIK
BAKANLIINCA ÇALITIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER LE
SÖZLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL
K
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2010 No : 2010/1237
Dayandıı Kanunun Tarihi
: 24/11/2004 No : 5258
Yayımlandıı R.Gazetenin Tarihi
: 30/12/2010 No : 27801
Yayımlandıı Düsturun Tertibi
:5
Cilt : 50
S:
B
R
NC
BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, Salık Bakanlıınca aile hekimlii uygulaması
kapsamında sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanlarına
yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleme esasları ile aile hekimlii uygulamaları için
Salık Bakanlıınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile salıı elemanlarına yapılacak
ödemelere ilikin usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimlii uygulaması çerçevesinde sözlemeli olarak
çalıtırılanlar ile aile hekimlii uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile
salıı elemanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimlii Pilot
Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıtır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kiiye yönelik koruyucu salık hizmetleri ile birinci basamak tehis, tedavi
ve rehabilite edici salık hizmetlerini ya, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kiiye
kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektii ölçüde gezici
salık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalıan aile hekimlii uzmanı veya Bakanlıın
öngördüü eitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
b) Aile hekimlii birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile salıı elemanından oluan yapıyı,
c) Aile salıı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözlemeli olarak çalıtırılan
veya Bakanlıkça görevlendirilen hemire, ebe, salık memuru (toplum salıı) ve acil tıp
teknisyenini,
ç) Aile salıı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile salıı elemanlarınca aile
hekimlii hizmetinin verildii salık kuruluunu,
d) Aylık baarı oranı: Aile hekimi ve aile salıı elemanının, o ay içinde yaptıkları aılama,
gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu salık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak
üzere, o ay içinde Bakanlıın belirledii usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken
aılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu salık hizmetlerine oranını,
e) Bakanlık: Salık Bakanlıını,
f) Entegre salık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu salık
hizmetleri, acil salık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doum, ana
çocuk salıı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre salıı, adlî
tabiplik ve aız di salıı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildii, birinci basamak salık
hizmetlerini younlukla yürütmek üzere tasarlanmı salık hizmetini,
g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve dier nedenlerle görev
baında bulunamadıı sürede yerine bakan veya bo aile hekimlii pozisyonuna yerletirme
yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini, (1)
) Geçici aile salıı elemanı: Aile salıı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve dier
nedenlerle görev baında bulunamadıı sürede yerine bakan veya bo aile salıı elemanı
pozisyonuna yerletirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile salıı
elemanını,(1)
h) Gezici salık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile salıı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl
ve esaslara göre giderek mahallinde verecei salık hizmetini,
ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,
i) Müdürlük: l salık müdürlüünü,
j) Tavan ücret: Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanları ile
görevlendirilen aile hekimi ve aile salıı elemanlarına yapılacak ödemelerin
hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözlemeli personel için öngörülen brüt
tavan ücreti,
k) Yerinde salık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile salıı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındıı çocuk
yuvaları ve yetitirme yurtları gibi toplu yaam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usûl ve
esaslara göre giderek, yerinde verecei salık hizmetini,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Genel Hükümler
Aile hekimi ve aile salıı elemanlarında aranacak genel artlar, uyumlu çalıma
MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eitimi
mevzuatına göre aile hekimlii uzmanı olanlar ile Bakanlıın öngördüü eitimleri alan dier
uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Salık meslek liseleri veya yüksek örenim
kurumlarının ebelik, hemirelik, salık memurluu (toplum salıı) veya acil tıp
teknisyenlii bölümlerinden mezun olanlar aile salıı elemanı olabilirler.
______________
8/8/2011 tarihli ve 2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliin 1 inci
maddesi ile bu bentlerde yer alan "benzeri nedenlerle" ibareleri "dier nedenlerle" olarak
deitirilmitir.
______________
(2) Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanlarının 657 sayılı
Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
artları taımaları ve yetmibe yaından gün almamı olmaları gerekir. Altmıbe yaın
üzerinde olanlar ile sözleme imzalanabilmesi için, salık durumunun aile hekimi ve aile
salıı elemanı görevini yapmasına engel tekil etmeyeceine ilikin salık kurulu raporu
alma artı aranır.
(3) Aile hekimi ile aile salıı elemanı, ekip anlayıı içinde çalıır. Aile hekimi, birlikte
çalıtıı aile salıı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.
Sözlemelerin içerii, süresi ve dönemi
MADDE 6- (1) Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanları ile
yapılacak sözlemeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)’ye göre düzenlenir. Bu sözlemeleri Bakanlık
adına imzalamaya ve sözlemeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleme yapma
yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il salık müdürüne devredebilir.
(2) Sözlemenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözlemenin imzalandıı ve takip
eden malî yılı kapsar.
Kazanç getirici baka i yapma yasaı
MADDE 7- (1) Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanları, bu
görevleri dıında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin
icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dıında esnaf veya tacir
sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile
çalıamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil,
kollektif irketlerde ortak veya komandit irketlerde komandite ortak olamazlar.
zinler
MADDE 8- (1) Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanlarının
yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl baladıktan sonra sözleme imzalayarak göreve
balayan aile hekimi ve aile salıı elemanlarına, malî yıl sonuna kadar çalıacakları sürenin
bir yıllık çalıma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre
kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama ibla edilir. Aile hekimleri ve aile salıı
elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleme dönemine aktarılamaz.
Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanlarına mazeretleri sebebiyle
yıllık izninin bitiminden sonra be gün daha izin verilebilir.
(2) Aile hekimi ve aile salıı elemanının istei üzerine, kendisinin veya çocuunun
evlenmesi, annesinin, babasının, einin, çocuunun veya kardeinin ölümü hâlinde veya
erkek aile hekimi ve aile salıı elemanına, einin doum yapması sebebiyle be gün izin
verilir.
(3) Kadın aile hekimi ve aile salıı elemanına doumdan önce sekiz hafta ve doumdan
sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoul gebelik
hâlinde doum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doum
tarihinden sekiz hafta öncesinde salık durumunun uygun olduunu hekim raporuyla
belgeleyen aile hekimi ve aile salıı elemanı, isterse doumdan önceki üç haftaya kadar
çalıabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile salıı elemanının istei hâlinde, doum
öncesinde çalıılan süreler doum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doumun erken
gerçeklemesi nedeniyle doum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de
doum sonrası ücretli izne eklenir. (Deiik altıncı cümle: 8/8/2011-2011/2101 K.) Anneye,
çocuunu emzirmesi için doum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı
ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında
annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile salıı elemanı
çalıma saatlerini aile salıı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.
(4) Aile hekimleri ve aile salıı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları
hâlinde, bir sözleme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on
günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü
aan hastalık izni için salık kurulu raporu gereklidir. darenin salık raporlarının fenne ve
usûle uygunluunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aan hastalık raporlarının
Bakanlıın belirledii hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleme
dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aan aile hekimi veya aile salıı elemanının
sözlemesi fesholunmu sayılır.
(5) Sözlemeli olarak çalıtırılan aile hekimi veya aile salıı elemanı, izinli veya raporlu
olduu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen artları taıyan hekim ya da salık personeli ile
anlaarak hizmetin görülmesini geçici olarak salar. Bu anlama, müdürlükçe uygun
görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadıı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi
veya geçici aile salıı elemanı görevlendirilir.
(6) Aile hekimi ve aile salıı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eitimler için
görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doal afet gibi olaanüstü durumlarda valilikçe baka
yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.
(7) Askerlik nedeni ile sözlemesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden
itibaren bir ay, doum nedeni ile sözlemesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doum
nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden balayan bir yıllık süre içinde
müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıtıkları ilde, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinde yer alan aile
hekimlii uygulamasında atama ve nakille ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi
olarak balatılırlar.
(8) Aile salıı elemanları, sözleme imzaladıı aile hekiminin görevinden ayrılması veya
yer deitirmesi durumunda, sözleme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine
devam edebilir ya da sözlemesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözlemesini sona erdirmek
istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.
(9) zin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.
(10) Aile hekimlii uygulamaları için aile hekimlii sözlemesi olmaksızın valilikçe
görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile salıı elemanları, izin kullanmaları yönünden
kendi mevzuatına tâbidir.
Çalıma saatleri
MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile salıı elemanları, görevlerini haftalık çalıma süresi
kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinde belirlenen usûl
ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile salıı elemanlarının,
pozisyonlarının bulunduu mahalde ikamet etmeleri esastır.
Sözleme giderleri
MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleme düzenlenmesinin gerektirdii her türlü
giderler Bakanlıkça karılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Sözlemenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi
Denetim
MADDE 11- (1) Aile salıı merkezi, aile hekimleri ve aile salıı elemanları, Aile
Hekimlii Uygulama Yönetmeliinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olaan dıı
denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda
ilgili mevzuat ve sözleme artlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılıın
mahiyetine göre;
a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre,
b) darî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,
c) Kamu zararı oluturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline likin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
gerekli ilemler tesis edilir.
Sözlemenin kendiliinden sona ermesi
MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması
gerekenlerin sözlemeleri, herhangi bir ileme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak ya
haddinden emekli olması gerekenler emeklilie sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen artların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleme artlarına göre
çalıtırılmaya devam edilebilir.
Sözlemenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi
MADDE 13- (1) Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimi ve aile salıı elemanının sözlemesi,
vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aaıdaki hâllerde sona
erdirilir:
a) Aile hekimine kayıtlı kii sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü
bildirimde) bin kiinin altına dümesi.
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirlenen artlar ile bu Yönetmelikte belirtilen artların taınmadıının
anlaılması veya bu artların sonradan kaybedilmesi.
c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduunun tespit edilmesi,
ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca
verilen Devlet memurluundan çıkarma cezasına veya sözlemenin sona erdirilmesine dair
kararın valilie bildirilmesi.
d) Çalıanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.
e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev baında bulunulmaması.
f) Salık sebebiyle bir sözleme döneminde yüzseksen günü aan süreyle görevin ifa
edilememesi.
g) Eczane veya medikal firmaları, beerî ilaç firmaları veya özel salık kuruluları gibi
meslei ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kiiler veya özel hukuk tüzel kiilerinin
temsilcileri ile etik dıı haksız çıkar ilikisinde bulunulduunun tespit edilmesi.
) Menfaat karılıında gerçee aykırı rapor ve belge düzenlendiinin tespit edilmesi.
h) (Deiik: 8/8/2011-2011/2101 K.) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci
fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin, anılan maddenin (E) bendinin (g) alt
bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, ilendiinin mahkeme kararıyla sabit olması.
ı) Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi baında bulunamama süresinin sekiz
haftayı aması.
i) (Ek: 8/8/2011-2011/2101 K.)Aile hekimi veya aile salıı elemanı sıfatı ve görevi ile
badamayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
(2) (Deiik birinci cümle: 8/8/2011-2011/2101 K.) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (), (h) ve
(i) bentlerine göre sözlemesi sona erdirilenler, be yıl süreyle yeniden sözlemeli olarak
çalıtırılamaz. Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözlemesi sona erdirilenler bir
yıl süreyle, (f) bendine göre sözlemesi sona erdirilenler ise salık durumunun görevin
sürekli ifasına engel olmadıına dair salık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden
sözlemeli olarak çalıtırılamazlar.
(3) Bu maddede yer verilen fiillerin ilendiinin sözleme döneminden sonra örenilmesi
veya sözleme döneminde örenilse dahi balatılan soruturmanın ilgili sözleme döneminde
tamamlanamaması hâlinde, soruturmanın aile hekimi veya aile salıı elemanının aleyhine
sonuçlanması durumunda, soruturmanın sona erdirildii tarihte geçerli olan sözleme sona
erdirilir.
(4) Bakanlıkça bölgede çalıan aile hekimi sayısında deiiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç
duyulması hâlinde veya kayıtlı kii sayısının iki aydan uzun süreyle bin kiinin altında
seyretmesi nedeniyle sözlemesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleme yapılan aile
hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleme tarihini takip eden birinci yılın
sonundan itibaren uygulanır.
(5) (Ek: 8/8/2011-2011/2101 K.) Birinci fıkranın (g) ve (i) bentlerine münhasır olmak üzere,
aile hekimlii hizmetlerinin gerektirdii hâllerde, görevi baında kalmasında sakınca görülen
aile hekimleri ve aile salıı elemanları, vali, Bakanlık müfettileri veya Bakan tarafından en
fazla iki aya kadar sözlemeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklatırılabilir. Bu süre
içinde tamamlanacak idari soruturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri
iledikleri sabit görülür ise sözlemeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade
edilir. Sözlemenin askıda olduu sürece, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme
yapılır. Sözlemeli aile hekimine ve görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre,
sözlemeli aile salıı elemanı ve görevlendirilen aile salıı elemanına ise 20 nci maddeye
göre ödeme yapılır.
Sözlemenin ihtaren sona erdirilmesi (1)
MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri ileyen sözlemeyle çalıtırılan aile hekimlerine
ve ilgili durumlarda aile salıı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il salık
müdürleri veya bunların görevlendirecei personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı
tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karılık gelen
ihtar puanları uygulanmak suretiyle dorudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar,
ilem yapılmak üzere ilgili valilie bildirilir.
(2) lgili aile hekimi ve aile salıı elemanı, vali yardımcısının verdii ihtara karı, tebli
tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlıın verdii ihtarlara karı ise müsteara
itirazda bulunabilir. tiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara balar ve kararı
ilgilisine yazılı olarak bildirir.
(3) Bir sözleme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaması hâlinde
sözleme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.
(4) Sözlemeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile salıı elemanları, bir yıl süreyle
yeniden sözleme imzalamak üzere talepte bulunamaz.
(5) Bir sözleme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulatıının, sözleme dönemi
sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleme sona
erdirilir.
(6) htarı gerektiren fiilin ilendiinin örenildii tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli
ilem balatılır. En geç iki ay içinde gerekli ilemlerin balatılmaması, gerekli ilemlerin altı
ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin ilendii tarihten itibaren iki yıl
içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözlemeyi sona erdirme yetkisi
zamanaımına urar.
______________
(1) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliin 4 üncü
maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "vali tarafından" ibaresi "vali yardımcısı
tarafından", ikinci fıkrasında yer alan "valinin" ibaresi "vali yardımcısının", "il disiplin
kuruluna" ibaresi "valiye", "yüksek disiplin kuruluna" ibaresi "müsteara" olarak
deitirilmitir.
Sözlemenin çalıan tarafından sona erdirilmesi
MADDE 15- (1) Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimleri ve aile salıı elemanları askerlik,
doum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözlemenin sona
erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, artların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi
beklemeden sözlemenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüün kabul etmemesi
durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile salıı elemanı, bir
yıl süreyle sözlemeli aile hekimi veya aile salıı elemanı olamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar
Aile hekimine yapılacak ödemeler
MADDE 16- (1) Aile hekimlii uygulamasında sözlemeyle çalıtırılan veya aile hekimlii
uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, izin, rapor ve Bakanlıkça verilen
eitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalıılan gün sayısına göre ödeme
yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olaanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça
görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aaıdaki (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluur:
a) Kayıtlı Kiiler çin Ödenecek Ücret: Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimine yapılacak
ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aaıdaki esaslara
göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olaanüstü durumlarda yapılacak
hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kiiler için;
1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,
2) Gebeler için (3) katsayısı,
3) 65 ya üstü için (1,6) katsayısı,
4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
5) Dier kiiler için (0,79) katsayısı,
esas alınır.
Birinci ila beinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kii sayısının çarpılması ile oluan
puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kii sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;
1) Uzman tabip veya tabip için 2.167 (ikibinyüzaltmıyedi) TL,
2) Aile hekimlii uzmanları için 3.139 (üçbinyüzotuzdokuz) TL,
ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (1,4418)
deiken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.
(Deiik paragraf: 8/8/2011-2011/2101 K.) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre salık
hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak
ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır.
Entegre salık hizmetinin sunulduu merkezlerde kayıtlı kii sayısının (2.400)'den fazla,
dier yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları
aan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve corafî yapısı
nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düük olduu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile
hekimlerine, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kiiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa
göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda
ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kiiye kadar kayıtlı kiiler için ise ikinci paragrafın son
cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kii sayısının (2.400)'den fazla olması
hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aan kısım için aile hekimlerine herhangi bir
ödeme yapılmaz.
b) Sosyoekonomik Gelimilik Düzeyi Ücreti: Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimine,
sosyoekonomik gelimilik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için
belirtilen tutar ödenir.
c) Aile Salıı Merkezi Giderleri: Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimine, hizmet verdii
merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-ilem, temizlik, büro malzemeleri,
küçük onarım, danımanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimlii
Uygulama Yönetmeliinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik
artların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye statistik
Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna
göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimlii pozisyonunun, sözlemeli aile hekimi
bulunmaması nedeniyle bo olması durumunda, bu ödeme müdürlüün döner sermayesine
aktarılır ve birimin giderleri müdürlüün döner sermayesinden karılanır.
Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimlii Uygulama
Yönetmeliinin Ek (3)’ünde belirlenen aile hekimlii birimleri gruplandırmasına göre, tavan
ücretin aaıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:
1) D grubu aile hekimlii birimleri için tavan ücretin % 10’u.
2) C grubu aile hekimlii birimleri için tavan ücretin % 20’si.
3) B grubu aile hekimlii birimleri için tavan ücretin % 35’i.
4) A grubu aile hekimlii birimleri için tavan ücretin % 50’si.
Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme
yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin salandıına dair belgeleri
içeren dosya ile müdürlüe bavurulur. Bavuru tarihinden itibaren müdürlük veya
Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kurulularınca en geç
otuz gün içinde Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinin Ek (3)’üne göre yerinde
deerlendirme yapılır. Deerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep
müdürlükçe, evrakın müdürlüe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. (Deiik
cümle : 8/8/2011-2011/2101 K.) Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu
sonuçlandıı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup
deitiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup deitirmek için müracaat
edemez.
Aile hekimlii birimleri, müdürlükçe olaan dıı denetimlerin yanı sıra, aile hekimlii
birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinin Ek
(3)’üne göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından
oluturulur. Bu denetimlerde aile hekimlii birimlerinin ödeme aldıı hizmet kalite
standartları grubunun artlarını kaybettii tespit edilirse, bu artların hangi tarihten itibaren
kaybedildii ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektii denetim raporunda belirtilir.
Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır
ve artların kaybedildii tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.
Denetim ekibi tarafından oluturulan denetim raporuna karı yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Müdürlüe yapılan bu itiraz, oluturulan bir komisyon marifetiyle onbe gün içinde
deerlendirilir. tiraz komisyonunun çalıma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
(Ek paragraf: 8/8/2011-2011/2101 K.) Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile salıı
merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemedii yönetim karar defteri ile
ispatlandıı takdirde, aile salıı merkezi giderlerini karılamak üzere söz konusu aile
hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır.
ç) Gezici Salık Hizmeti Giderleri: Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimine, gezici salık
hizmeti giderleri için, gezici salık hizmeti verilen her yüz kii baına tavan ücretin binde
onaltısı oranında ödeme yapılır.
Gezici salık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüe ait gezici salık araçları aile
hekimlerine kullandırılabilir. klim ve ulaım artları gibi nedenlerle gezici salık hizmetinin
normal araçlarla verilemedii durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4
çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaım imkânı salayabilir. Araç tahsisi yapılan
durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici
salık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüün döner sermayesine aktarılır..
d) Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: Sözlemeyle çalıtırılan veya geçici aile hekiminin
ihtiyaç duyduu tetkikler, müdürlüün belirledii laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için
gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüün belirledii laboratuvarlarda
yaptırılan tetkikler için belge karılıında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için
herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karılıı yapılacak
toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar
tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.
(2) Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri
uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karılanacak sosyal
güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aamaz.
(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga
vergisi, dier bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesilir.
(4) Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim
veya kesenekleri, birici fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemeden düülür.
(5) Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dıında,
Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
eitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında
ödenecek geçici görev yolluu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında bakaca bir ödeme
yapılamaz. Bu statüde çalıanlara, her ne ekilde olursa olsun, sözlemelerinin sona ermesi
veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gerei ödenenler hariç herhangi bir
ödeme yapılmaz.
(6) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanununa
göre geçici i göremezlik ödenei alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a)
bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak ödemelerde geçici i görmezlik ödenei miktarı
düülerek ödeme yapılır.
Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler
MADDE 17- (1) 8 inci maddenin beinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimlii Uygulama
Yönetmeliinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eitimlere katıldıı süre içinde,
hizmetin görülmesini salaması hâlinde sözleme ile çalıtırılan aile hekimine ödeme tam
olarak yapılır. Bu mümkün olmadıı takdirde müdürlük, dier aile hekimleri veya Bakanlık
personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;
a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak net ödeme
miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine,
b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelimilik
düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,
c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile salıı merkezi
giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,
ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici salık hizmeti gideri
ödeneinin tamamı, çalıılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,
ödenir.
(2) Bo veya boalmı pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; 16 ncı maddenin
birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si
ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici salık hizmeti gideri
ödeneinin tamamı, çalıılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir.
(3) Bakanlıkça yurtdıında salık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya
verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.
(4) Bu madde gerei görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalıılan gün sayısıyla
orantılı olarak yapılır.
(5) Aile hekimlii sözlemesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı
Salık Bakanlıına Balı Salık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık
veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduu birimden ödenmesine devam edilir.
Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin
toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez.
Aile hekiminden yapılacak kesintiler
MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aılama, gebe, bebek-çocuk takibi için
ayrı ayrı, baarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözlemeyle çalıtırılan aile hekimi veya
geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt
ücretin;
a) Aylık baarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,
b) Aylık baarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,
c) Aylık baarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,
ç) Aylık baarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,
d) Aylık baarı oranı, % 85’ten daha düük olanlar için % 10’u,
esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı
ayrı deerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düülür.
(2) Aılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne ekilde yapılacaı ve
kesintilerin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
(3) Köy yollarının kar, çı dümesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir
edecei mücbir sebepler veya aılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine
ramen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda
dikkate alınmaz.
(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.
Aile salıı elemanlarına yapılacak ödeme
MADDE 19- (1) Aile hekimlii uygulamasında sözlemeyle çalıtırılan veya aile hekimlii
uygulamaları için görevlendirilen aile salıı elemanına izin, rapor, Bakanlıkça verilen
eitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalıılan gün sayısına göre ödeme
yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olaanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça
görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aaıdaki (a)
ve (b) bentlerinde yer alan unsurlardan oluur:
a) Kayıtlı Kiiler çin Ödenecek Ücret: Sözlemeyle çalıtırılan aile salıı elemanlarına
yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aaıdaki
esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olaanüstü durumlarda
yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kiiler için;
1) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,
2) Gebeler için (3) katsayısı,
3) 65 ya üstü için (1,75) katsayısı,
4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
5) Dier kiiler için (0,80) katsayısı,
esas alınır.
Birinci ila beinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kii sayısının çarpılması ile oluan
puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kii sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;
1) Meslekî yüksek örenim mezunu olmayan aile salıı elemanına 1.158 (binyüzellisekiz)
TL,
2) Meslekî yüksek örenim mezunu aile salıı elemanına 1.360 (binüçyüzaltmı) TL,
ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (0,577) deiken
katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.
(Deiik paragraf: 8/8/2011-2011/2101 K.) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre salık
hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile salıı elemanlarına, ikinci paragrafa göre
yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda
ödeme yapılır. Entegre salık hizmetinin sunulduu merkezlerde kayıtlı kii sayısının
(2.400)'den fazla, dier yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak
üzere bu sayıları aan kısım için aile salıı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.
Nüfus ve corafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düük olduu Bakanlıkça
belirlenen yerlerdeki aile salıı elemanlarına, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kiiye kadar
kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile
çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kiiye kadar kayıtlı
kiiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kii
sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aan kısım
için aile salıı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.
b) Sosyoekonomik Gelimilik Düzeyi Ücreti: Sözlemeyle çalıtırılan aile salıı
elemanına, sosyoekonomik gelimilik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listede aile salıı
elemanı için belirtilen tutar ödenir.
(2) Sözlemeyle çalıtırılan aile salıı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla
yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karılanacak sosyal güvenlik prim veya
kesenekleri toplamı, tavan ücretin birbuçuk katını aamaz.
(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga
vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.
(4) Sözlemeyle çalıtırılan aile salıı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal
güvenlik prim veya kesenekleri, (a) bendinde belirtilen ödemeden düülür.
(5) Sözlemeyle çalıtırılan aile salıı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin
dıında, Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen eitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek
geçici görev yolluu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında bakaca bir ödeme yapılamaz.
Bu statüde çalıanlara, her ne ekilde olursa olsun, sözlemelerinin sona ermesi veya
erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gerei ödenenler hariç herhangi bir ödeme
yapılmaz.
(6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici i göremezlik ödenei alma hakkı bulunan aile salıı
elemanına birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak ödemelerde geçici i
görmezlik ödenei miktarı düülerek ödeme yapılır.
Geçici aile salıı elemanına yapılacak ödemeler
MADDE 20- (1) 8 inci maddenin beinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimlii Uygulama
Yönetmeliinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eitimlere katıldıı süre içinde,
sözlemeyle çalıtırılan aile salıı elemanı, 5 inci maddede belirtilen artları taıyan aile
salıı elemanları ile anlaarak, hizmetin görülmesini salar. Bu anlama müdürlükçe uygun
görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile salıı elamanına ödeme tam olarak
yapılır. Bu mümkün olmadıı takdirde müdürlük, dier aile salıı elemanları veya Bakanlık
personelini geçici aile salıı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;
a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak net
ödeme miktarının % 50’si asıl aile salıı elemanına, % 25’i geçici aile salıı elemanına,
b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelimilik
düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile salıı elemanına,
ödenir.
(2) Bo veya boalmı pozisyona görevlendirilen geçici aile salıı elamanına 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiiler için yapılacak net ödeme
miktarının % 25’i ödenir.
(3) Bakanlıkça yurtdıında salık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya
verilen izinlerde, aile salıı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.
(4) Bu madde gerei görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalıılan gün sayısıyla
orantılı olarak yapılır.
(5) Aile salıı elemanlıı sözlemesi bulunmayan geçici aile salıı elemanına 209 sayılı
Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya
pozisyonlarının bulunduu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine
ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin %
75’ini geçemez.
Aile salıı elemanından yapılacak kesintiler
MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas
ve oranlar, sözleme veya görevlendirmeyle çalıtırılan aile salıı elemanları için 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak
suretiyle aynen uygulanır.
(2) Bu madde uyarınca aile salıı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla
olamaz.
Ödeme zamanı
MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sa
lı
ı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalıılan ay
sonuçlarının müdürlü
e bildiriminden itibaren onbe gün içinde yapılır.
Ödemelerdeki artılar
MADDE 23- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19
uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar
ve de
iken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sa
lı
ı elemanına ödenecek
tutarlar tavan ücrette yapılan artı oranında artırılır.
Düzenleyici ilemler
MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeli
in uygulanmasını sa
lamak üzere her türlü alt
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlı
ın resmî internet sayfasında ilan
edilir ve aile hekimlerine, aile sa
lı
ı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebli
edilmi
sayılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü
e
konulan Aile Hekimli
i Pilot Uygulaması Kapsamında Sa
lık Bakanlı
ınca Çalıtırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıtır.
(2) Mevzuatta Aile Hekimli
i Pilot Uygulaması Kapsamında Sa
lık Bakanlı
ınca Çalıtırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmeli
e yapılan atıflar bu
Yönetmeli
e yapılmı sayılır.
BENC BÖLÜM
Son Hükümler
Geçi hükümleri (1)
GEÇC MADDE 1- (1) Aile hekimli
i uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin
uygulamaya geçti
i tarihten itibaren on ay süreyle, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere
ba
lı olmaksızın aile sa
lı
ı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye
istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dıında 16 ncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz.
(2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve de
iken
katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sa
lı
ı elemanına ödenecek tutarlar, tavan
ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artı oranında artırılır.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Sayıtay’ın görüü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde
yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
______________
(1) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliin 7 nci
maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "altı ay süreyle" ibaresi "on ay süreyle"
eklinde deitirilmitir.
EK 1-A
A
LE HEK
MLER
N
N SÖZLEME ÖRNE
T.C. SALIK BAKANLII
A
LE HEK
ML
H
ZMET SÖZLEMES
1- T.C. Salık Bakanlıı adına …………Valilii ile …………………………… arasında,
5258 sayılı Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca
aaıdaki artlarda bu sözleme imzalanmıtır.
2- Sözlemede geçen;
a) lgili: Sözlemeyi imzalayan aile hekimini,
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,
c) Kurum: Salık Bakanlıını,
ç) Sözleme: Bu hizmet sözlemesini,
d) Sözleme Yönetmelii: Aile Hekimlii Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca
Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelii,
e) Uygulama Yönetmelii: Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliini,
ifade eder.
3- lgili, Kurumca belirlenen aile hekimlii çalıma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliine
uygun olarak tercih ettii ............ nolu aile hekimlii biriminde, yürürlükteki kanun,
yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik
kurallarına uygun olarak aile hekimlii görevini ifa etmeyi sözleme süresince kabul eder.
4- Çalıma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmelii ile Sözleme Yönetmelii
hükümleri uygulanır.
5- lgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleme Yönetmelii hükümleri uygulanır.
Bunun dıında herhangi bir ad altında baka bir ödeme yapılamaz.
6- lgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karılıkları sözleme ücretlerinden kesilerek
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- lgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- lgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi
ile ilgili olarak üçüncü ahıslara verilen zararlar neticesinde bu kiilere Kurumca yapılmak
zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- lgili, görevi sırasında edindii gizlilik taıyan bilgileri ve kiisel verileri, görevinden
ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözlemede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmelii ve
Sözleme Yönetmelii hükümleri uygulanır.
11- Sözlemenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleme ………………….. tarihinden
………………… tarihine kadar geçerlidir.
Bu sözleme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde … (…..) nüsha
olarak düzenlenmitir
ALE HEKM
KURUM YETKLS
Adı Soyadı
:
Görev Yeri
:
Adresi :
(imza-tarih)
…………………..
…………….VAL
S
(imza-tarih)
Ek 1-B
A
LE SALII ELEMANLARININ SÖZLEME ÖRNE
T.C. SALIK BAKANLII
A
LE SALII ELEMANI H
ZMET SÖZLEMES
1- T.C. Salık Bakanlıı adına ……….. Valilii ile …………………………………………
arasında, 5258 sayılı Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi
uyarınca aaıdaki artlarda bu sözleme imzalanmıtır.
2- Sözlemede geçen;
a) lgili: Sözlemeyi imzalayan aile salıı elemanını,
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,
c) Kurum: Salık Bakanlıını,
ç) Sözleme: Bu hizmet sözlemesini,
d) Sözleme Yönetmelii: Aile Hekimlii Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca
Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelii,
e) Uygulama Yönetmelii: Aile Hekimlii Uygulama Yönetmeliini,
ifade eder.
3- lgili, Kurumca belirlenen aile hekimlii çalıma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliine
uygun olarak tercih ettii ............ nolu aile hekimlii biriminde, yürürlükteki kanun,
yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik
kurallarına uygun olarak aile salıı elemanı görevini ifa etmeyi sözleme süresince kabul
eder.
4- Çalıma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmelii ile Sözleme Yönetmelii
hükümleri uygulanır.
5- lgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleme Yönetmeli
i hükümleri uygulanır.
Bunun dıında herhangi bir ad altında baka bir ödeme yapılamaz.
6- lgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karılıkları sözleme ücretlerinden kesilerek
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- lgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Di
er Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- lgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi
ile ilgili olarak üçüncü ahıslara verilen zararlar neticesinde bu kiilere Kurumca yapılmak
zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- lgili, görevi sırasında edindi
i gizlilik taıyan bilgileri ve kiisel verileri, görevinden
ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözlemede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeli
i ve Sözleme
Yönetmeli
i hükümleri uygulanır.
11- Sözlemenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleme ………………….. tarihinden
………………… tarihine kadar geçerlidir.
Bu sözleme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde … (…..) nüsha olarak
düzenlenmitir.
ALE SALII ELEMANI
KURUM YETKLS
Adı Soyadı
:
Görev Yeri
:
Adresi :
(imza-tarih)
…………………..
…………….VALS
(imza-tarih)
EK 2
ALE HEKML UYGULAMASINDA UYGULANACAK HTAR PUANI CETVEL
Download

A LE HEK ML UYGULAMASI KAPSAMINDA SA LIK