TSDE Baflkanı
Ph.D. Mehmet Zararsızo€lu ile
A‹LE D‹Z‹M‹ GRUP TERAP‹S‹
ETK‹NL‹K ‹ÇER‹⁄‹ ; Ben geçmiflte baflıma gelenler de€ilim, "olmayı seçti€im fleyim"
diyemeyen kimse ruhsal olarak büyüyemez ve ileri gidemez. Kiflisel tarihimizin yıkıntılarını
onaracak, bizim en derin ihtiyaçlarımızı karflılayacak, yaralarımızı iyilefltirecek ve o çok
tehlikeli "bireyleflme" yolculu€undan kurtaracak "tam bize göre" bir insan!: “Büyülü Öteki”
Büyümek dünyanın en normal fleyidir, çünkü yaflam acı ile ilintili bir ö€renim ve geliflimdir.
Yaflamımıza dair her istemeyip be€enmedi€imiz durumlar eksik kalacaktır. Bize düflen,
baflımıza geçmiflte gelenler ile bugün kim oldu€umuzu ayırt edebilecek kadar
bilinçlenmektir. Sebepler acımıza güvenilir, sıkı, de€iflmez, betonlaflmıfl bir temel ve
gerekçe oluflturuyor. En zor danıflanlar, sıkça yafladıkları terapi ve dizim tecrübeleriyle
çocuklu€u ve aile hikayesi itibarı ile ilintili her fleyi bildi€ini ve terapiye somut ne için
geldi€ini bildi€ini zannedenlerdir. Bu kifliler iyilefltirilemezler! Defalarca yeniden do€um,
katarsis, içimizdeki yaralı çocu€u iyilefltirme, öfke veya bilinen tüm arınma çalıflmalarını
yapabilirsiniz. Ama sonuçta bunların hiç biri bekleneni getirmiyor. Kifliyi çocuk bilincine
götüren ve oradaki çocuk bilincini yeniden yaflatan her terapi metodu içinde çok büyük
bir tehlike barındırır, zira bu yapılanlarla kiflinin mevcut nevrotik veya patolojik kalıbı
çözülmedi€i gibi, bilakis tam tersine sıkıflıp kuvvetlendirilir. Bafllangıçtaki 1-2 hafta bir kaç
ay arası çocuk bilincinin kör sevgisi ile oluflan güneflli günler, kısa sürede yerini depresif,
bitmeyen geçmeyen a€ır, kapalı, bulutlu, kasvetli bir havaya bırakır.
K‹MLER KATILMALI ;
“Çözüm ve flifa bulma umudu” ile terapi ve dizimlere gelen ço€u kifli neden bu
problemlere sahibim ya da neden kendim bunları çözemiyorum diye sorar. Hastalı€ımın
nedeni ne? ‹liflkilerimde neden baflarısızım? Stresimin, korkularımın nedeni ne? Neden öfke
patlamaları yaflıyorum? Tüm bunlardan kim ya da neler suçlu ve sorumlu?..
Zararsızo€lu’na göre çözüm tek bir fleye ba€lı: Mehmet Zararsızo€lu, bu iki günlük sıra dıflı,
ezber bozan aile dizimi grup terapi çalıflmasında bunun yolunu sizlerle paylaflıp ve tüm
iliflki travmalarına, hastalık ve semptomlara ev sahipli€i yapan çocuk bilincinden çıkmanın
yolunu sizlerle paylaflıyor olacak.
PhD ZARARSIZO⁄LU K‹MD‹R ; TSDE Baflkanı Ph.D. Mehmet Zararsızo€lu, Uluslararası Sistem
Dizimleri Birli€i ISCA'nın kurucu üyelerinden olup sistem dizimlerini bilimsel formatta
denetleyen ve e€itimlerin kriterlerini belirleyen tek yetkili kurulufl olan Alman Sistem
Dizimleri Birli€i DGfS’nin terapist e€itmenli€i ve sistem dizimleri e€itimi yapabilme yetkisi
verdi€i tüm dünyadaki sınırlı sayıdaki psikoterapistten biridir. Yüksek ö€renimini Berlin Teknik
Üniversitesi Psikoloji, Pedagoji ve Sosyoloji bölümlerinde tamamlamıfl, yüksek lisans ve
doktora tezini aynı üniversitede gerçeklefltirmifltir. E€itim çalıflmalarını psikoterapinin farklı
alanlarında sürdürerek, Çocuk-Ergen Psikoterapisi, Sistemik ve Psikanalitik yönelimli Efl-Aile
Terapisi, Beden Psikoterapisi, Seksüel Terapi, Milton Erickson/Hipnoz ve Hipnoterapisi,
Transaksiyonel Analiz ve Sistemik Tıp konularında ihtisas yapmıfltır. Tamamladı€ı e€itimler
ve mesleki tecrübeleri sonrası Almanya Sa€lık Bakanlı€ı ve Berlin Sa€lık Senatörlü€ü'nden
tüm EU ülkelerinde geçerli olan Approbation psikoterapist lisansı almaya hak kazanmıfltır.
Zararsızo€lu, European Association for Psychotherapy – EAP tarafından dünyada çok az
sayıda psikoterapiste verilen European Certificate for Psychotherapy – ECP onayına
sahiptir. Bu Almanya Psikoterapi Derne€i – DVP ve European Family Therapy Association – EFTA’nın onayları sonrası verilmifltir. Zararsızo€lu, birikimlerini modern psikoloji ve yaflamla
bütünleflen bir fenomenolojik yaklaflım arasında köprü kurarak Zararsızo€lu Kuramı ile
‘Sistem Dizimleri Terapisi’ne yansıtmaktadır. Zararsızo€lu evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.
YER
TAR‹H
TUTAR
: TSDE SUADIYE
: 15 – 16 MART 2014 10.00 – 17.00
: 400 TL + KDV
Download

TSDE Ba fl kanı Ph.D. Mehmet Zararsızo € lu ile A ‹ LE