3.Teknik Uygulama Bilgileri
Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli
5.2
CEPHE PANEL‹
5.2.1
‹K‹ YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN YALITIMLI SANDV‹Ç PANEL
Is›, su, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran mineral yün
yal›t›ml› cephe panelleri, formland›r›lm›fl iki metal aras›nda TS 901-1 EN 13162’e uygun
üretilmifl mineral yün özel kesimli liflerin dik konulmas›yla oluflturulur (Resim 5.16). Panellerin
yük tafl›ma de¤erleri, hesap sonucu ç›kan de¤erden büyük olmal›d›r. Cephe paneli
boyutland›r›lmas›nda ek ve birleflim yerlerinde ›s› ve su s›zd›rmazl›¤›n iyi bir detayla
çözülmesi gerekmektedir. Cephe panelleri ile düfley ve yatay uygulama yap›labilinir.
5.2.1.1
DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI
Düfley panel uygulamalar›nda montaj ifllemi cephenin istenilen köflesinden bafllar. Panel
uygulamas› yap›l›rken kap›, pencere ve boflluklar›n etraf›na konulacak bükümlerin efl
zamanl› yap›lmas›, sistemin ifllevselli¤inin ve görselli¤in bozulmas›n› engelleyecektir.
Cephe panelinin montaj›ndan önce; su basman seviyesinde detaya uygun damlal›k
uygulamas› yap›l›r. Damlal›¤›n burdaki görevi, cephenin belirlenen kotta flakülünde olmas›
ve panel yüzeyinden gelen ya¤mur sular›n›n bina içine girmesini önlemektir. Cephe
panellerine uygun vida seçilirken vidan›n, panelin tafl›mas› gereken yükleri tafl›y›c›
konstrüksiyona aktaracak özellikte kullan›lmas› gerekmektedir (Resim 5.17).
85
3.Teknik Uygulama Bilgileri
Resim 5.17 Düfley cephe paneli uygulamas›
Birleflim detay› gizli vidal› olan cephe panellerinin her cephe afl›¤›na vidalar ile montaj›
yap›l›r. Vidalama ifllemi sadece panel ek birlefliminde bulunan gizli vidalama birleflim
detay›ndan uygulan›r. Birleflim detay› d›fltan vidal› olan cephe panellerinin panel ek
yerlerinden her cephe afl›¤›na montaj› yap›l›r. Panel orta k›s›mlar›nda ise s›ras›yla birer
s›ra atlanarak vidalama yap›l›r. Vidalama ifllemi esnas›nda vidan›n fazla s›k›lmas›, panel
yüzeylerinin çökmesine sebep verece¤inden dolay› montaja dikkat edilmelidir.
5.2.1.2
YATAY CEPHE PANEL UYGULAMASI
Yatay yapılan uygulamalarda, gizli vidalı ve dışardan vidalı panel uygulaması aşağıdan yukarı
doğru yapılır. Cephe panellerine uygun vida seçilirken panelin tafl›mas› gereken yükleri tafl›y›c›
konstrüksiyona aktaracak özellikte kullan›lmal›d›r. Birleflim detay› gizli vidal› olan cephe
panellerinin her cephe afl›¤›na vidalar ile montaj› yap›l›r. Vidalama ifllemi sadece panel ek
birlefliminde bulunan gizli vidalama birleflim detay›ndan uygulan›r. Birleflim detay› d›fltan
vidal› olan cephe panellerinin panel ek yerlerinden her cephe afl›¤›na montaj› yap›l›r. Panel
orta k›s›mlar›nda ise s›ras›yla birer s›ra atlanarak vidalama yap›l›r. Vidalama ifllemi esnas›nda
vidan›n fazla s›k›lmas›, panel yüzeylerinin çökmesine sebep verece¤inden dolay› montaja
dikkat edilmelidir.
Panel kesimleri düzgün olmal› ve metal yüzeyde korozyon oluflmamas› için bu k›s›mlar
bükümlerin alt›na gelecek flekilde yap›lmal›d›r. Yatay uygulamalarda panel ekleri aras›nda
oluflacak boflluklar›n taflyünü ile doldurulmas› ›s› köprüsünü engellemektedir. Panel
eklerinde oluflan düfley bofllu¤a hut kapama profilleri kullan›l›r ve panele temas eden
yüzeylere özel bant yap›flt›r›larak su girmesi engellenir (Resim 5.18).
22
86
Resim 5.18 Yatay cephe paneli uygulamas›
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.2.2
‹K‹ YÜZÜ METAL POL‹ÜRETAN YALITIMLI SANDV‹Ç PANEL
Resim 5.19 Poliüretan cephe paneli
Formland›r›lm›fl iki metal aras›na TS EN 13165’e göre teknik flartlar› sa¤layan poliüretan›n
enjekte edilmesi ile sandviç cephe paneli üretilmektedir (Resim 5.19). Panellerin yük
tafl›ma de¤erleri, hesap sonucu ç›kan de¤erden büyük olmal›d›r. Panelin düfley ve yatay
uygulamas› yap›lmaktad›r.
5.2.2.1
DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI
Düfley panel uygulamalar›nda montaj ifllemi cephenin istenilen köflesinden bafllar. Panel
uygulamas› yap›l›rken kap›, pencere ve boflluklar›n etraf›na konulacak bükümlerin efl
zamanl› yap›lmas›, sistemin ifllevselli¤i ve görselli¤inin bozulmas›n› engeller.
87
3.Teknik Uygulama Bilgileri
Resim 5.20 Poliüretan Cephe Paneli Düfley uygulamas›
Cephe panelinin montaj›ndan önce, su basman seviyesinde detaya uygun damlal›k
uygulamas› yap›l›r. Damlal›¤›n burdaki görevi, cephenin belirlenen kotta flakülünde olmas›
ve panel yüzeyinden gelen ya¤mur sular›n›n bina içine girmesini önlemektir. Cephe
panellerine uygun vida seçilirken, vidan›n paneli tafl›mas› gereken yükleri tafl›y›c›
konstrüksiyona aktaracak özellikte kullan›lmas› gerekmektedir (Resim 5.20).
5.2.2.2
YATAY CEPHE PANEL UYGULAMASI
Yatay yap›lan uygulamalarda; gizli vidal› panelin uygulamas› yukar›dan afla¤›ya do¤ru
yap›l›r, d›fltan vida at›lan panel uygulamas› afla¤›dan yukar›ya olacak flekilde yap›labilmektedir.
Cephe panellerine uygun vida seçilirken panelin tafl›mas› gereken yükleri tafl›y›c›
konstrüksiyona aktaracak özellikte kullan›lmal›d›r. Birleflim detay› gizli vidal› olan cephe
panellerinin her cephe afl›¤›na vidalar ile montaj› yap›l›r. Vidalama ifllemi sadece panel ek
birlefliminde bulunan gizli vidalama birleflim detay›ndan uygulan›r.
Panel kesimleri düzgün olmal› ve metal yüzeyde korozyon oluflmamas› için bu k›s›mlar
bükümlerin alt›na gelecek flekilde yap›lmal›d›r. Yatay uygulamalarda panel ekleri aras›nda
oluflacak boflluklar›n taflyünü ile doldurulmas› ›s› köprüsünü engellemektedir. Panel
eklerinde oluflan düfley bofllu¤a hut kapama profilleri kullan›l›r ve panelle temas eden
yüzeylere özel bant yap›flt›r›larak su girmesi engellenir (Resim 5.21).
22
88
Resim 5.21 Poliüretan cephe paneli yatay uygulmas›
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.2.3
‹K‹ YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN YALITIMLI YER‹NDE
UYGULAMALI KOMPOZ‹T S‹STEM
Yerinde uygulamal› kompozit cephe sistemlerde yo¤uflma ve ›s› köprüsü oluflmamas›
için önlem al›nmal›d›r.
Kaset sistem profillerine perforaj ve mineral elyafl› malzeme ile özellik kazand›r›larak akustik
düzenleme sa¤lan›r ve bina içi gürültü azalt›labilir.
5.2.3.1
CEPHE ÖN YÜZÜ DÜfiEY UYGULAMALAR
Cephe tafl›y›c› dikmesine tespit edilen ve ana tafl›y›c› olarak yatay kullan›lan kaset profiller
(DK30, DK40 ve DK60) tafl›mas› gereken yüke göre farkl› kal›nl›klar›ndaki galvaniz sactan
yap›lm›fl profillerdir.
89
3.Teknik Uygulama Bilgileri
Ana tafl›y›c› kaset profilin içine TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m Kurallar›” hesab› ile kal›nl›¤›
belirlenmifl mineral yün uygulanmaktad›r. Is›, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i sa¤layan
mineralyün plakalar ›s› köprüsü oluflturmayacak flekilde yerlefltirilir.
Resim 5.22 Yerinde uygulama ön yüz düfley uygulama
Cephe ön yüzünde kullan›lacak cephe trapezi, karfl›lamas› gereken yükleri rijit flekilde
kaset profiline iletmektedir. Cephe trapezleri farkl› kal›nl›klardaki istenilen RAL renginde
boyal› galvaniz sac veya alüminyumdan yap›labilir. Ön yüzde uygulanacak trapazler;
Cephe trapezi; Dalgal› trapez ve Lp serisi seçenekleriyle mimari tasar›mlara alternatifler
sunmaktad›r (Resim 5.22).
5.2.3.2
CEPHE ÖN YÜZÜ YATAY UYGULAMALAR
Cephe tafl›y›c› dikmesine tespit edilen ve ana tafl›y›c› olarak düfley kullan›lan kaset profiller
(DK30, DK40 ve DK60) tafl›mas› gereken yüke göre farkl› kal›nl›klardaki galvaniz sactan
yap›lm›fl profillerdir.
22
90
3.Teknik Uygulama Bilgileri
Ana tafl›y›c› kaset profilin içine TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m Kurallar›” hesab› ile kal›nl›¤›
belirlenmifl mineral yün uygulanmaktad›r. Is›, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i sa¤layan
mineralyün plakalar boflluk olmayacak flekilde yerlefltirilir.
Resim 5.23 Yerinde uygulama ön yüz yatay uygulama
Cephe ön yüzünde kullan›lacak cephe trapezi, karfl›lamas› gereken yükleri rijit flekilde
kaset profiline iletmektedir. Cephe trapezleri farkl› kal›nl›klardaki boyal› galvaniz sac veya
alüminyumdan yap›labilir. Ön yüzde uygulanacak trapezler; Cephe trapezi, Dalgal› trapez,
Giydirme cephe ve Yal› bask›s› seçenekleriyle mimari tasar›mlara alternatif sunmaktad›r.
Yatay uygulamalarda uygulama afla¤›dan yukar› do¤ru yap›lmal›d›r (Resim 5.23).
91
Download

Cephe paneli - Tek