2013�/�01
LOJ‹ST‹K�SEKTÖRÜNDE�B‹R�‹LK...
OMSAN�Sürüş�Simülatörü’nün�
Tanıtımı�Yapıldı
‹ÇİNDEKİLER
3 Osman�KÜÇÜKERTAN
12 TURKCELL�Teknoloji�Zirvesi
4 VANTEC
13 TOFAŞ�Performans�Ödülü
5 Atama
14
�6 Strateji�Çalıştayı�Yapıldı
15 OMSAN�Linkedin’de
7 Atık�Yağ�Projesi
16 NISSAN
8 OMSAN’a�En�İyi�Taşıma�Organizatörü�Ödülü
17 Yılbaşı�Partisi
9�-�10 Simülatör
18�-�24 Aramıza�Katılanlar
11 Grupaj�Operasyonları
10.Uluslararası�Lojistik�Ve�Tedarik�Zinciri�Kongresi
25 Hoşgeldin�Bebek
OSMAN�KÜÇÜKERTAN
Değerli�LOGICA�Okuyucuları,
� � � � �
2013�yılının�ilk�LOGICA’sı�ile�tekrar�karşınızdayız.�
2013� yılına� hedeflerimize� ulaşmanın� gururu� ile� girdik.� Başta� Avrupa� olmak� üzere� dünyada� yaşanan� ekonomik� durgunluğa�
rağmen,� Türkiye’deki� büyümenin� oldukça� üzerinde� bir� büyüme� ile� 2012� yılını� geride� bırakıyoruz.� 2012� yılında� hayata�
geçirdiğimiz�ve�bizi�başarıya�götüren�önemli�projelerden�kısaca�bahsetmek�istiyorum.�
Bizi�en�çok�gururlandıran�projelerden�bir�tanesi�Simülatör�Projesi�oldu.�Simülatör�Projesi,��Kalkınma�Bakanlığı�ve�İstanbul�
Kalkınma� Ajansı’nın� desteğiyle� OMSAN� tarafından� geliştirildi.� Simülatör,� araç,� yol� ve� sürüş� özelliklerini� gerçeğe� en� yakın�
şekilde� simüle� etme� özelliği� nedeniyle� lojistik� sektöründe� bir� ilk� konumunda.� Simülatör� ile� sürücülerin� yetkinliklerinin�
artırılması� ve� kaza� oranlarının� düşürülmesi� hedeflendi.� Bunun� yanında� yakıt� tasarrufunun� sağlanması� ve� çevre� kirliliğinin�
azaltılması�da�diğer�önemli�hedefler�olarak�belirlendi.�Logitrans�fuarında�basına�tanıtımını�yaptığımız�bu�simülatör�lojistik�
basınının�ve�camiasının�oldukça�ilgisini�çekti.
2012� yılı,� depolama� ve� dağıtım� operasyonlarında� bir� atılım� yılı� oldu.� Gerek� kazanılan� yeni� müşteriler� gerekse� açılan� yeni�
depolar�ile�bu�alanda�iddiamızı�göstermiş�olduk.�Ankara,�İstanbul�ve�Gebze’de�toplam�yaklaşık�19.000�m2’lik�kapalı�depolama�
alanı�sağlayacak�yeni�depolarımız�faaliyete�başladı.
Yurtiçi�taşımacılık�alanında�etkinliğimizi�artırmak�için�Akdeniz�ve�Karadeniz�Bölge�Müdürlüklerimizi�kurduk.�2013�yılında�
bölgelerden�de�yeni�başarı�hikâyeleri�geleceğine�inanıyorum.�
Bir�diğer�önemli�atılımı�da�Hava�kargo�taşımacılığı�alanında�gerçekleştirdik.�Bu�yıl�Hava�Kargo�Müdürlüğü’müzü�kurduk.�
OMSAN,�2012�yılında�WCA�(World�Cargo�Alliance)�Family�of�Logistics�Network�üyesi�oldu.�
35�yıllık�deneyiminin�ve�müşteri�odaklı�hizmet�anlayışının�karşılığında�OMSAN,�2012�yılında�çok�önemli�ödüller�kazandı.�
Son�üç�ayda�aldığımız�4�ödülden�bahsetmek�istiyorum.
� � � � Logitrans� 2012� Lojistik� Ödülleri’nde� “Uluslararası� Taşıma� İşleri� Organizatörü� (R2)”� ödülü� dalında� birincilik� ödülü������
kazandık.
� � � � Müşterimiz� TOFAŞ� tarafından� lojistik� hizmetlerde� gösterdiğimiz� üstün� performans� nedeniyle� Performans� Ödülü’ne���
layık�görüldük.
� � � PETDER� ile� birlikte� gerçekleştirdiğimiz� Atık� Yağ� Toplama� Projesi,� Avrupa� Tedarik� Zinciri� Mükemmellik� Ödülleri�
yarışmasında�en�başarılı�ilk�beş�projeden�biri�seçildi
����LODER�ve�Mersin�Sanayi�ve�Ticaret�Odası�tarafından�Mersin’de�gerçekleştirilen�Ulusal�Lojistik�Proje�Yarışmasında�
Arabam�Tatilde�projesi�ile�birinci�olduk.
2012� yılında� OMSAN� olarak� gösterdiğimiz� başarının� 2013� yılında� daha� da� hızlanarak� devam� edeceğine� olan� inancım�
tamdır.�
2013�yılının�herkese�sağlık,�mutluluk�ve�başarı�getirmesini�diliyorum.
3
VANTEC
OMSAN,�VANTEC�ile�Acentelik�
Anlaşması�İmzaladı…�
Lojistik�sektörünün�öncü�şirketlerinden�OMSAN�Lojistik,�Vantec�World�Transport’un�
Hollanda�şubesi�ile�acentelik�anlaşması�imzaladı.�
Sektör� tecrübesi� ve� müşterilerinin� memnuniyetine� odaklı� hizmet� anlayışı� doğrultusunda� ulusal� ve�
küresel� ölçekte� tedarik� zinciri� çözümleri� oluşturan� OMSAN� Lojistik,� hava� kargo� hizmetine� ilişkin�
hedeflerini�revize�etti.�
AB� ülkelerine� daha� da� yoğunlaşarak� hem� pazar� payını� hem� de� yurtdışı� acente� bağlantılı� işlerinin�
oranını� artırmayı� planlayan� OMSAN,� bu� hedefi� doğrultusunda� Hitachi� Transport� Systems� Group’un�
Hollanda�şubesi�olan�Vantec�World�Transport�ile�acentelik�anlaşması�imzaladı.�
Yapılan�acentelik�anlaşması�ile�OMSAN�ve�Vantec,�otomotiv�sektöründe�öne�çıkan�Nissan�ve�İnfinity�
gibi� şirketlerin� Hollanda’dan� Türkiye’ye� yapılacak� yedek� parça� hava� kargo� ithalat� taşımaları�
konusunda�işbirliği�yapacak.��
4
ATAMA
OMSAN’da�Stratejik�Planlama�ve�
Pazarlama�Müdürlüğü’ne�Yeni�Atama…
OMSAN’da� Stratejik� Planlama� ve� Pazarlama� Yöneticisi� olarak� görev� yapan� Faysal� YALINKILIÇ,�
Kasım�2012�tarihi�itibariyle�Stratejik�Planlama�ve�Pazarlama�Müdürü�olarak�atandı.
YALINKILIÇ;� 2001� –� 2005� yılları� arasında� TÜSSİDE� -� TÜBİTAK’ta� Uzman� Araştırmacı,� 2006� –� 2007�
yılları�arasında�Baymak’ta�Organizasyon�Geliştirme�Yöneticisi,�2007�–�2008�yılları�arasında�Bimsa’da�
Strateji�Danışmanı,�2008�–�2009�yılları�arasında�OMSAN�Lojistik’te�Stratejik�Planlama�ve�Pazarlama�
Uzmanı,� 2010� yılından� bu� yana� yine� OMSAN� Lojistik’te� Stratejik� Planlama� ve� Pazarlama� Yöneticisi�
olarak�görev�yaptı.
Marmara� Üniversitesi� Endüstri� Mühendisliği� bölümü� mezunu� olan� YALINKILIÇ,� İstanbul� Teknik�
Üniversitesi� Endüstri� Mühendisliği� bölümünde� yüksek� lisansını� tamamlamış� olup,� halen� aynı�
Üniversite’nin� Endüstri� Mühendisliği� Bölümünde� Tedarik� Zinciri� üzerine� Doktora� çalışmalarını�
sürdürmektedir.�YALINKILIÇ,�çok�iyi�derecede�İngilizce�bilmektedir.����
Yalınkılıç,�evli�ve�1�çocuk�sahibidir.
5
STRATEJİ�ÇALIŞTAYI�YAPILDI
OMSAN,�Stratejisini�Belirledi…
OMSAN�Strateji�Çalıştay’ı,�3�Kasım�2012�tarihinde,�Stratejik�Planlama�ve�Pazarlama�
Müdürlüğü�moderatörlüğünde�ve��tüm�şirket�müdürlerinin�katılımıyla�gerçekleştirildi.
Strateji�Çalıştayı’nda�2012�yılı�değerlendirmesi�yapılarak�önceki�yılın�sonunda�belirlenen�hedeflere�ne��
oranda� ulaşıldığı� tartışıldı.� Makroekonomik� gelişmeler,� rakip,� iç� çevre� ve� sektör� dinamikleri� gibi�
analizlerden� sonra� � beyin� fırtınası� yöntemi� ile� 3� yıl� sonra� OMSAN’ın� nerede� olması� gerektiği� ve� bu�
hedefler�için�hangi�stratejik�girişim�projelerinin�hayata�geçirilmesi�gerektiği�tartışıldı.
10� Kasım� 2012� tarihinde� OMSAN� üst� yönetim� ile� yapılan� netleştirme� toplantısında� ise� � OMSAN’ın�
2013-2015�yıllarını�kapsayan��3�yıllık�stratejik�planı�oluşturuldu.�
6
ATIK�YAĞ�PROJESİ
Avrupa’nın�En�Başarılı�ilk�5
Projesi’nden�Biri�Seçildik...
Bu� yıl� 16.’sı� düzenlenen� “The� European� Supply� Chain� Excellence� Awards”� ödül� töreni� 6� Kasım� 2012�
tarihinde� Londra’da� gerçekleştirildi.� Törende,� OMSAN’ın� müşterisi� PETDER� ile� birlikte� sürdürdükleri�
“Atık�Yağların�Yönetimi”�projesi�ödüle�aday�gösterildi.
Atık� yağların� toplanarak� bertaraf� edilmesi� alanında� tek� yetkili� olarak� 2006� yılından� bu� yana�
sürdürdükleri�bu�proje�ile�OMSAN�ve�PETDER,�10�dalda�yarışılan�programda�“Çevrenin�Gelişimine�Katkı:�
Geri�Dönüşüm”�dalında�ilk�beş�proje�arasına�girerek�finale�kaldı.
�
OMSAN� ve� PETDER� işbirliğinde� yürütülen� “Atık� Yağların� Yönetimi”� projesi� sayesinde,� sadece� 2012�
yılında,� taşınan� 18500� ton� atık� yağ� ile,� yılda� 19� milyar� m3� suyu� kirletebilecek� miktarda� atık� yağın�
çevreye�zarar�vermeden�bertaraf�edilmesi�sağlandı.
7
OMSAN’A�EN�İYİ�TAŞIMA�ORGANİZATÖRÜ�ÖDÜLÜ
OMSAN�Yılın�En�İyi�Taşıma�
İşleri�Organizatörü�Seçildi…
6.� Logitrans� Transport� Lojistik� Fuarı� kapsamında� bu� yıl� 3.’sü� düzenlenen� Atlas�
Lojistik� Ödülleri� Yarışması’nda� Uluslararası� Taşıma� İşleri� Organizatörleri� (R2)�
kategorisinde�yılın�en�başarılı�lojistik�şirketi�OMSAN�Lojistik�oldu.
6.�Logitrans�Transport�ve�Lojistik�Fuarı�kapsamında,�16�Kasım�2012�tarihinde�düzenlenen�Atlas�Lojistik�
Ödülleri�sahiplerini�buldu.�12�ayrı�kategoride�ödüllerin�verildiği�ve�39�firmanın�başvurduğu�yarışmada�ödüle�
layık� görülen� firmalar,� sektörel� dernek� ve� yayınların� temsilcilerinden� oluşan� 13� kişilik� bir� jüri� tarafından�
belirlendi.
34�yıllık�sektör�tecrübesi�ve�müşterilerinin�memnuniyetine�odaklı�hizmet�anlayışı�doğrultusunda�ulusal�ve�
küresel� ölçekte� tedarik� zinciri� çözümleri� oluşturan� OMSAN� Lojistik,� Uluslararası� Taşıma� İşleri�
Organizatörleri�(R2)�kategorisinde�en�iyi�lojistik�firması�olarak�ödüle�layık�görüldü.�Atlas�Lojistik�Ödülünü,�
verilmeye� başladığı� tarihten� itibaren� üst� üste� 3� kez� kazanan� OMSAN� Lojistik,� çalışanlarına� ve� hizmet�
altyapısına�yaptığı�yatırımları�sayesinde�lojistik�sektöründe�başarının�sürdürülebilir�olduğunu�kanıtladı.�
OMSAN�Lojistik�adına�ödülü,�Ekonomi�Bakan�Yardımcısı�Mustafa�SEVER’in�elinden�OMSAN�Lojistik�Genel�
Müdürü�Osman�KÜÇÜKERTAN�aldı.
8
SİMÜLATÖR
OMSAN,�Bir�İlke�Daha�İmza�Attı…
OMSAN� Lojistik,� geliştirdiği� “Emniyetli� ve� Ekonomik� Sürüş� Simülatörü”� ile� Türk�
Lojistik� sektörünün� rekabet� gücüne� katkıda� bulunacak.� Simülatör,� 6� DOF� hareket�
serbestisine�sahip�olması�ve�treylerde�taşınan�yükü�de�simüle�etme�özelliği�nedeniyle�
lojistik�sektörüne�yönelik�geliştirilmiş�ilk�simülatör�konumunda.
T.C.� Kalkınma� Bakanlığı� ve� İstanbul� Kalkınma� Ajansı’nın� (İSTKA)� desteğiyle� OMSAN� Lojistik� tarafından,�
İşletmelere�Yönelik�Çevre�ve�Enerji�Dostu�Mali�Destek�Programı�kapsamında�geliştirilen��“Eko-Yenilikçi�Bir�
Simülasyona� Dayalı� Optimal� Çevre� ve� Enerji� Dostu� Sürüş� Teknikleri� Eğitim� Uygulamaları� ve� Modelin�
Geliştirilmesi�”�adlı�proje�kamuoyuna�tanıtıldı.�Bu�proje�kapsamında�oluşturulan�simülatör�ile�sürücülerin�
yetkinlikleri� artırılarak� ağır� ticari� araçların� neden� oldukları� trafik� kazalarının� azaltılması,� yakıt� tasarrufu�
sağlanması,�çevreye�salınan�zehirli�gazların�azaltılması�ve�yük�hasar�oranlarının�düşürülmesi�hedefleniyor.�
Olası�yol�koşulları�ve�kaza�riskleri�karşısında�sürücülerin�deneyim�kazanması,�azami�can�ve�mal�güvenliğinin�
sağlanması�ve�çevresel�felaketlere�yol�açabilecek�risklerinin�azaltılması�için�simülatör�üzerinde�bu�tür�kaza�
durumlarına� örnek� teşkil� edecek� sanal� yol� ve� yük� koşulları� oluşturuldu.� Sürücülerin� araç� kullanım�
alışkanlıkları� simülatör� üzerinde� incelenecek,� daha� sonra� iyileştirmeye� açık� alanlar� verilecek� teorik� ve�
pratik� eğitimler� ile� güçlendirilecektir.� Deneyimli� OMSAN� eğitmenleri� tarafından� verilecek� sınıf�
eğitimlerinden� sonra,� simülatör� üzerinde� çeşitli� yol� koşulları� (yağmur,� kar,� dolu,� sis,� kum� fırtınası,� bulut,�
rüzgar�yönü�ve�hızı,�görüş�mesafesi,�sıcaklık,�yoğun�trafik�vb.)�oluşturularak,�sürücülerin�gerçeğe�oldukça�
yakın�bir�sürüş�deneyimi�yaşaması�sağlanacaktır.�
9
SİMÜLATÖR
Simülatör,� sosyal� sorumluluk� kapsamında� da� hizmet� vereceğinden,� OMSAN� Lojistik’te� görev� yapan� ağır�
vasıta� sürücülerinin� eğitiminin� ardından� tüm� sektörün� hizmetine� sunulacaktır.� İstanbul� Bölgesinde�
gerçekleştirilecek� pilot� bir� uygulamanın� modellenerek� yaygınlaştırılmasıyla� tüm� Türkiye’nin� çevresel�
sürdürülebilirliğine�ve�küresel�rekabet�edebilirliğine�katkı�sağlanacaktır.
Simülatörün� kamuoyuna� tanıtımı� 15-17� Kasım� 2012� tarihlerinde� İstanbul� Fuar� Merkezi’nde� düzenlenen�
Logitrans� Transport� Lojistik� Fuarı’nda� gerçekleştirildi.� Fuar� boyunca� OMSAN� standını� ziyaret� eden�
misafirlere�simülatör�üzerinde�deneme�imkanı�sunuldu.�
Açılış� kokteylinde� bir� konuşma� yapan� OMSAN� Lojistik� Genel� Müdürü� Osman� KÜÇÜKERTAN,� OMSAN�
Lojistik’in� İstanbul� Kalkınma� Ajansı’na� (İSTKA)� “İşletmelere� Yönelik� Çevre� ve� Enerji� Dostu� Mali� Destek�
Programı”�kapsamında�yapmış�olduğu�proje�başvurusunun�23�Aralık�2011�tarihinde,�en�başarılı�15�projeden�
biri� olarak� kabul� edildiğini� belirtti.� KÜÇÜKERTAN,� � OMSAN� Lojistik’in� lojistik� sektörüne� birçok� konuda�
öncülük� yapmış� bir� şirket� olduğunu,� OMSAN’ın� kurulduğu� tarihten� bu� yana� sektöre� kazandırdığı�
yeniliklerden�ve�ilklerden�ötürü�gurur�duyduklarını�sözlerine�ekledi.�KÜÇÜKERTAN,�bu�projede�kendilerini�
sponsor� olarak� destekleyen,� her� biri� sektörünün� öncü� kuruluşu� olan� Renault� Trucks,� TIRSAN,� Baktaç,�
Servis�One,�LOHR,�KaTron,�Michelin�ve�AS24�firmalarına�da�teşekkür�ederek�sözlerini�tamamladı.
10
GRUPAJ�OPERASYONLARI
OMSAN,�Grupaj�Operasyonlarındaki�
Gücünü�Artırdı…
OMSAN�Lojistik,�Uluslararası�Grupaj�Operasyonları�kapsamında�Türkiye-Almanya-Benelüks�
hattında�Trend�Logistik�Gmbh�ile�işbirliği�yaptı.
Lojistik� sektörünün� marka� firması� OMSAN� Lojistik,� hızlı� ve� güvenilir� hizmet� sunma� amacıyla� hız� verdiği�
uluslararası�grupaj�hizmetlerinde�daha�etkin�olmak�amacıyla�Almanya,�Elmpt-Niederkrüchten’de�yerleşik�
Trend�Logistik�ile�anlaştı.�
Almanya-Hollanda� gümrüğüne� 20� km� mesafede� bulunan� 4200� m2’lik� bir� depoda� hizmet� verecek� olan�
OMSAN� Lojistik,� düzenli� seferlerle� gerek� ekspres� gerekse� tarifeli� araçlarıyla� en� hızlı� ve� esnek� taşıma�
organizasyonunu�gerçekleştiriyor.�
11
TURKCELL�TEKNOLOJİ�ZİRVESİ
OMSAN,�Turkcell�Teknoloji�Zirvesi’nde�
Mobil�Pazarlama�Uygulamalarını�anlattı...
Turkcell’in�iş�ve�teknoloji�dünyasından�isimleri�bir�araya�getirdiği�ve�100’ü�aşkın�konuşmacının�katıldığı�Turkcell�
Teknoloji�Zirvesi,�20�Kasım�günü�İstanbul�Haliç�Kongre�Merkezi’nde�gerçekleştirildi.
Zirve’de�OMSAN�Lojistik�Genel�Müdürü�Osman�KÜÇÜKERTAN,�Arabam�Tatilde�Projesi’nde�mobil�pazarlama�
uygulamaları�hakkında�bilgilendirici�bir�sunum�yaptı.�Sunumda�OMSAN’ın�sunduğu�hizmetlerin�yanı�sıra�2010�
yılında�hayata�geçirilen�ve�bugün�artık�müşteri�memnuniyetinin�%99’un�üstüne�çıkmış�olduğu�“Arabam�Tatilde”
�projesi�ile�ilgili�bilgiler�de�yer�aldı.�
12
TOFAŞ�PERFORMANS�ÖDÜLÜ
OMSAN,��TOFAޒtan�Performans�
Ödülü�Aldı…
OMSAN� Lojistik,� otomotiv� yedek� parça� lojistiği� kapsamında� göstermiş� olduğu� yüksek�
performans� nedeniyle� Tofaş� Türk� Otomobil� Fabrikası� tarafından� “Performans� Ödülü”ne�
layık�görüldü.
OMSAN� Lojistik,� 23� Kasım� 2012� tarihinde� Hilton�
Bursa� Convention� Center’da� düzenlenen� TOFAŞ�
Tedarikçi� Bilgi� Paylaşım� Toplantısı� ve� Ödül�
Töreni’nde� Performans� Ödülüne� layık� görüldü.�
Ödül,� Fiat� Group� Purchasing� CEO’su� Vilmar�
FISTAROL,� Koç� Holding� Otomotiv� Grubu� Başkanı�
Cenk� ÇİMEN,� TOFAŞ� CEO’su� Kamil� BAŞARAN� ve�
TOFAŞ� Satınalma� Direktörü� Yüksel� ÖZTÜRK�
tarafından� OMSAN� Lojistik� adına� OMSAN� Lojistik�
Genel�Müdürü�Osman�KÜÇÜKERTAN’a�verildi.
OMSAN’ın� tüm� sektörlerde� olduğu� gibi� otomotiv�
sektöründe�de�başarılı�hizmetler�verdiğini�ve�üstün�
performans� gösterdiğini� belirten� KÜÇÜKERTAN,�
TOFAŞ’a� verdikleri� uluslararası� otomotiv� yedek�
parça� taşımalarından� dolayı� almış� oldukları�
Performans� Ödülü’nün,� doğrudan� müşterileri�
tarafından� verilmiş� bir� ödül� olması� nedeniyle�
kendileri� için� çok� önemli� olduğunu� ifade� etti.�
Başarılarının,�TOFAŞ’a�sağladıkları�zamanında�araç�
tedariği,�yüksek�hizmet�kalitesi�ve�düzenli�bilgi�akışı�
konularındaki� hassas� hizmet� anlayışından�
kaynaklandığını� belirten� KÜÇÜKERTAN,� müşteri�
memnuniyetinin�sağlanmasının�ve�sürdürülmesinin�
en�önemli�hedefleri�arasında�yer�aldığını�sözlerine�
ekledi.
13
10.ULUSLARARASI�LOJİSTİK�VE�TEDARİK�ZİNCİRİ�KONGRESI
OMSAN,�10.�Uluslararası�Lojistik�ve�
Tedarik�Zinciri�Kongresi’ne�Katıldı…
10.�Uluslararası�Lojistik�ve�Tedarik�Zinciri�Kongresi,�8-10�Kasım�2012�tarihleri�arasında�İstanbul’da,�İstanbul�
Kemerburgaz�Üniversitesi�ve�Lojistik�Derneği�(LODER)�işbirliği�ile�düzenlendi.
Akademisyenlerin�ve�sektör�temsilcilerinin�lojistik�alanındaki�gelişmeleri,�yeni�yaklaşımları�ve�tecrübelerini�
paylaştıkları� kongrenin� sabah� oturumlarında� öğretim� üyelerinin� ve� konukların� konuşmalarından� sonra�
öğleden�sonra�farklı�oturumlarda�çok�sayıda�panel�düzenlendi.�
Ana� teması,� uluslararası� lojistik� ve� tedarik� zinciri� sistemlerinin� küresel� krizde� sürdürülebilirliği� olan�
kongreye�lojistik�sektörünün�lider�firmalarından�OMSAN�da�katıldı.�Etkinlik�kapsamında�8�Kasım�2012’de�
Cevahir�Kongre�Merkezi’nde�bir�stant�açan�OMSAN,�standını�ziyaret�eden�misafirlere�OMSAN�hakkında�bilgi�
sundu.
14
OMSAN�LİNKEDİN’DE
OMSAN�Linkedin’de…
Paydaşları�ile�Sosyal�Medya’da�etkileşimini�her�geçen�gün�artıran�OMSAN,�Facebook�ve�Twitter’in�
ardından�şimdi�de�Linked’in�de.
Sosyal� bir� ağ� olan� Linkedin’de� OMSAN� çalışanları� ve� OMSAN’la� bağlantıda� olmak� isteyen�
profesyoneller�iletişim�kurabiliyor�ve�OMSAN�ile�ilgili�son�gelişmeleri�takip�edebiliyor.�
�
15
NISSAN
OMSAN,�Hava�Kargo�Taşımacılığında�Nissan’ın�
Çözüm�Ortağı�Oldu…
Otomotiv�sektöründe�birçok�öncü�firmaya�hava�kargo�hizmeti�veren�OMSAN�Lojistik,�şimdi�
de�Nissan’ın�yedek�parça�hava�kargo�ithalat�taşımalarını�gerçekleştiriyor.
35�yıllık�sektör�tecrübesi�ve�müşterilerinin�memnuniyetine�odaklı�hizmet�anlayışı�doğrultusunda�ulusal�ve�
küresel� ölçekte� tedarik� zinciri� çözümleri� oluşturan� OMSAN� Lojistik,� önde� gelen� birçok� firmaya� otomotiv�
lojistiğinin�her�aşamasında�hizmet�veriyor.�
OMSAN�Lojistik�Hava�Kargo�Müdürü�Nesli�BAŞOĞLU,�otomotiv�sektörünün�önemli�firmalarından�Nissan’ın�
da� yedek� parça� hava� kargo� ithalat� taşımalarını� gerçekleştirmeye� başladıklarını� belirtti.� BAŞOĞLU,�
OMSAN’ın�her�alanda�olduğu�gibi�hava�kargo�taşımacılığı�alanında�da�titiz�ve�başarılı�hizmetler�sunduğunu�
ve�Türkiye’deki�birçok�ünlü�markaya�çözüm�ortağı�olduklarını�söyledi,�BAŞOĞLU,�hava�kargo�taşımacılığı�
kapsamında� Nissan� gibi� önemli� bir� otomotiv� firmasını� da� portföylerine� eklemiş� olmaktan� memnuniyet�
duyduklarını�söyleyerek�sözlerini�tamamladı.
�
16
YILBAŞI�PARTİSİ
OMSAN�Çalışanları�Yeni�Yıl�Partisinde�Eğlendi…
OMSAN�Lojistik�çalışanları�yorucu�fakat�verimli�geçen�bir�yılın�ardından�bir�araya�gelerek�
yeni�yıla�“Merhaba”�dediler.
Yıl� boyunca� yoğun� bir� tempo� içerisinde� çalışan� personel,� Titanic� Bussiness� Otel’de� düzenlenen� yeni� yıl�
kutlamasında�eğlenceli�saatler�geçirdi.�Kutlamalarda�10,�15�ve�20.�yılını�tamamlayan�ve�yıl�içinde�eğitim�
veren� çalışanlara� sertifikaları� verildi.� Gece� boyunca� gerçekleştirilen� çekilişler� ile� heyecanlı� dakikalar�
yaşandı.
Gecede�açılış�konuşması�yapan�OMSAN�Lojistik�Genel�Müdürü�Osman�KÜÇÜKERTAN,�2013�yılında�daha�
büyük� başarılara� imza� atacaklarını,� bu� konuda� tüm� OMSAN� çalışanlarına� olan� inancının� tam� olduğunu�
belirtti.�
�
17
ARAMIZA�KATILANLAR
Aslı�Küçük
Satış�Temsilcisi
Çağdaş�Ateş
Avukat
Baran�Çağatay�Özenç
Deniz� Demiralp
Genç�Yetenek
Depo�Elemanı
Bayram�Kurtoğlu
Deniz�Orhun� Özdemir
Depo�Elemanı
Müşteri�Temsilcisi
Bülent��Günaydın
Emre�Necdet�Zümrüttepe�
Şoför
Şoför
Cevat�Kılıç
Ender�Uzunoğlu
Şoför
Depo�Operasyon�Yetkilisi
18
ARAMIZA�KATILANLAR
Ercan�Erköse
Raporlama�Yetkilisi
Esin�Öztürk
Erhan�Çöpürkaya
Fatih�Çapraz
Depo�Elemanı
Depo�Elemanı
Erkan�Oğuz
Fatih�Anal
Şoför
Vardiya�Sorumlusu
Erkan�Özbuğanlı
Ferruh�Güryalın
Depo�Elemanı
Depo�Elemanı
Erkan�Aslan
Fırat�Çolak
Depo�Elemanı
Şoför
19
Genç�Yetenek
ARAMIZA�KATILANLAR
Fırat�Kaplan
Hakan�Kuru
Depo�Elemanı
Şoför�Hesapları�Yetkilisi
Gamze�Güleç
Halit�Kanca
Planlama�Yetkilisi
Depo�Elemanı
Gökhan�Yadikar
Hüseyin�İmrağ
Stratejik�Planlama�ve�Pazarlama�Yetkilisi
Depo�Elemanı
Göksu�Şenol
İsmail�Burak�Onat
Genç�Yetenek
Depo�Elemanı
Günay�Koçer
Şoför
Mehmet�Aygül
Şoför
20
ARAMIZA�KATILANLAR
Mehmet�Ağırman
21
Depo�Operasyon�Yetkilisi
Murat�Özdemir
Depo�Elemanı
Melike��Çuhacı
Murat�Yalçın
Genç�Yetenek
Şoför
Merve�Arslan
Murat�Tezel���
Müşteri�Temsilcisi
Depo�Elemanı
Metin� Bektaş
Mustafa�Kuru
Depo�Elemanı
Depo�Elemanı
Metin� Kaçar
Mustafa�Eğdi
Depo�Operasyon�Yetkilisi
Depo�Elemanı
ARAMIZA�KATILANLAR
Mustafa�Üstün
Şoför
Osman�Göçen
Şoför
Olcay� Hancı
Ömer�Aybars�Yurdun
Şoför
Müşteri�Temsilcisi
Onur�Tok
Özgül� Kaya
Dağıtım�Operasyon�Yetkilisi
Müşteri�Temsilcisi
Oruç�Koşucu
Özgür�İnci
Depo�Elemanı
Şoför
Osman�Hisar
Resul� Yılmaz
Depo�Elemanı
Depo�Elemanı
22
ARAMIZA�KATILANLAR
23
Reyhan�Yılmaz
Şoför
Şaban�Akgündüz
Depo�Operasyon�Yetkilisi
Samet��Dikilitaş
Şahin�Kodaş
Şoför�
Depo�Elemanı
Selçuk�Gülcü
Şenol� Öktem
Depo�Operasyon�Yetkilisi
Depo�Operasyon�Yetkilisi
Serdal��Bilici
Terzican�Aydın
Depo�Elemanı
Teknik�Ressam
Serkan�Karagöz
Tolgahan�Özdemir
Şoför
Şoför
ARAMIZA�KATILANLAR
Uğur�Uçuk
Depo�Elemanı
Vasfiye�Filiz� Pamuk
Ulaş�Gücin
Yakup�Uzun
Depo�Elemanı
Müşteri�Temsilcisi
Umut�Sağlam
Yasemin�Öztürk
Şoför�Hesapları�Yetkilisi
Şoför�Hesapları�Yetkilisi
Müşteri�Temsilcisi
24
HOŞGELDİN�BEBEK
Anne-Baba
25
Doğum�Tarihi
Bebek
Elif�Evrim-Yalın�Araz�Zöngür�
05�-�10�-�2012
Zeynep�Zöngür�
Murat-�Ebru�Göksun��
20�-�10�-�2012
Nuri�Gökay�Göksun�
Faysal�–�Emel�Yalınkılıç���
24�-�10�-�2012
Mert�Yalınkılıç�
Erhan�–�Dilek�Gözel�
07�-�12�-�2012
Elif�Reyhan�Gözel�
Yusuf�–�Yasemin�Aktay��
16�-�12�-�2012
Muhammed�Mustafa�
Aktay�
Feyza�-Oğuzcan�Keskin��
21�-�12�-�2012
Mete�Keskin�
Download

LOJ‹ST‹KSEKTÖRÜNDEB‹R‹LK... OMSANSürüş