T.C.
GÖKÇESU BELEDIYE BASKANLIGI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Faaliyet Raporu
Karar Özeti
07/04/2014
4-2
BELEDIYE BASKANI : ATILLA ATES
Belediye Meclisini Teskil ÜYELER : ISMAIL BERBER-BAHRI BOSTANCI-YASAR
BORAZAN-SAMI NODUL-SEBAHAHATTIN ATES-AYDIN
Eden Zevat
SELAM-RIZA ARSLANTÜRK-HASAN OVAZ-ALI KAYA
Gündemin 2.maddesine görüsmesine geçilmeden önce 5393 Sayili Belediye Kanunun
19.maddesi geregi Meclis 1.Baskan Vekilinin yerini almasi gerekli idi. Divan daha
olusturulamadigindan en yasli üye olan Riza ARSLANTÜRK Meclis Baskanligi yerini aldi ve
bunun yani sira en genç iki üye olan Aydin SELAM ve Ismail BERBER meclis katipligi için
divanda yerlerini aldilar.
Gündem görüsmelerine geçildi asagidaki 2013 Yili Faaliyet Raporu okunarak söz almak
isteyen olup olmadigi soruldu. Söz almak isteyen olmadigi görüldü ve oylamaya geçildi.
Yapilan oylamada oybiligi ile 2013 Yili Faaliyet Raporu kabul edildi.
YASAL DAYANAĞI :
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
41. Maddesi
17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
Faaliyet raporu Yönetmeliği
I.
a.
GENEL BİLGİLER
Gökçesu Belediyesinin Misyonu
Gökçesu Belediyesinin misyonu yöneticilerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen ortak akıl
platformunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
“Doğal Güzelliklerini kültürel değerleri ile bütünleştiren, yaşam kalitesi ile vatandaş memnuniyetini
sürekli kılan, çağdaş ve sosyal bir Belediye olmaktır.”
b.
Gökçesu Belediyesinin Temel Değerleri
. Toplumsal değerlere sahip çıkmak
. Vatandaşlara hayatı kolaylaştırmak
. Herkese eşit mesafede davranmak
. Adaletli ve dürüst olmak
. İşleri zamanında yapmak
. Zamanı iyi değerlendirmek
. Çalışanlar arasında birlik ve beraberliği desteklemek
. Doğal güzelliğin kıymetini bilmek
c.
Gökçesu Belediyesinin Personel Durumu
1. Memur : 3
2. Daimi İşçi : İlk 6 ay 5 işçi, Sonraki 6 ay 4 işçi
3. Geçici işçi : 1
YAZI İŞLERİ SERVİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde görev yapan Yazı İşleri
Servisimizde, karar organı olan Belediye Meclisi ve Yürütme Organı olan Encümen’in çalışmalarının
raporlanması, yapılan görüşmelerin, alınan kararların yazılması başta olmak üzere, kayıt ve dosyalama
işlemleri düzenli bir şekilde yapılarak, aksatılmadan yürütülmesi sağlanmıştır.
1-
MECLİS ÇALIŞMALARI
2013 Yılı içerisinde Belediye Meclisi 12 adet meclis Toplantısı yapmış olup, 12 adet oturum
gerçekleştirilmiştir. Toplam 18 Belediye Meclisi Kararı alınmıştır.
Bu toplantılarda Beldemiz ve Belediyemiz ile ilgili iş ve işlemler görüşülmüş, vatandaşlarımızın
sorunlarını çözmeye, Belediye Hizmetlerinin daha hızlı, etkin olmasına yönelik ve çağdaş Belediyeciliğe
yaraşır kararlar alınmıştır. Yapılan bu toplantı ve alınan kararlara ait tutanaklar düzenlenerek, kararların
Kaymakamlık Makamına gönderilmesi sağlanmıştır. Yine Servisimizce bu tutanaklar düzenli şekilde
dosyasında tanzimi sağlanmıştır.
2- ENCÜMEN ÇALIŞMALARI
Yazı İşleri Servisince, 1 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar, Belediyenin Yürütme
Organı niteliğinde olan ve haftanın genellikle Pazartesi günlerinde olmak üzere toplanan Belediye
Encümeninin kararları düzenli yazılmıştır. Belediye Encümeni bu tarihler arasında 54 kez toplanmış olup, bu
toplantılar sonucunda 22 karar alınmıştır. Bu kararlarla ilgili işlemin yapılması için gerekli Servislere havalesi
gerçekleştirilmiştir. Yine bu kararların Servisimizce düzenli bir şekilde dosyasında tanzimi sağlanmıştır.
3-
KAYIT VE DOSYALAMA ÇALIŞMALARI
Yazı İşleri Servisimizce 1 Ocak 2013 tarihinden, 31 Aralık 2013 tarihine kadar olan sürede 435
adet kurum içi evrak kaydı yapılmıştır. Yine bu sürede Başkanlığımıza kurum dışı kayıt 637 adet Gelen
Evrak kaydı; 133 adet’te dilekçe kaydı yapılmıştır. Bu Gelen dilekçe ve evrakların havaleleri sağlanarak
ilgili defterlere kayıtla, ait oldukları servislere gereği yapılmak üzere teslim edilmiştir.
MUHASEBE SERVİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Servisimizde 2013 Yılında 993 Yevmiye numara ve adet sarf evrakı işlem görmüştür. Servisimiz
tarafından 105 adet giden evrak olmuştur.. 98 adet Teslimat Müzekkeresi, 429 adet Gönderme Emri
düzenlenmiştir.
Bu işlemler neticesinde yapılan faaliyetlerin rakamsal dokümanı şöyle olmuştur.
2013 Mali Yılı içinde 25.09.2013 tarihinde 40-1 sayılı Encümen kararı ile ödeneği ihtiyaçtan fazla
olduğu anlaşılan tertipleri Gider Kesin Hesap cetvellerinde gösterilen 209.462,28TL tutarında ödenek ve
31.12.2012 tarihinde 54-1 sayılı Encümen kararı ile ödeneği ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan tertipleri
Gider Kesin Hesap cetvellerinde gösterilen 43.363,10 TL olmak üzere toplam 252.825,38 TL ödeneği
yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine aktarma yapılmıştır.
.
Tahakkuk eden Bütçe Giderlerinde geçen yıldan devreden ödenek mevcut olmayıp, 2012 yılı
ödeneklerinden 1.114.335,33 TL bu yıl için bütçe gideri yapılmıştır.
.
Tahakkuk ettiği halde ödenmesi çeşitli nedenler ile gerçekleşmeyen ve 2012 Yılında ödenmesi
gereken 159.270.83 TL tutarında harcamanın Bütçe Emanetleri Hesabına alınarak ödenmesi için 2014
yılına devretmiştir.
.
03.04.2012 tarihinde Vakıfbank Bolu şubesinden 40.000,00.-TL anapara olarak kullanılan
kredinin 2013 taksitleri düzenli ödenmiş olup 2014 Yılından itibaren 16 taksit olup toplam tutarı 20.013,00
TL’dir
.
23.05.2011 tarihinde Denizbank Bolu şubesinden 50.000,00.-TL anapara olmak üzere kullanılan
ihtiyaç kredisinin 2013 yılında kapatılmıştır.
.
25.10.2011 tarihinde Halkbank Mengen şubesinden 72.000,00.- anapara olmak üzere kullanılan
ihtiyaç kredisinin 2013 yılı taksitlerinin ödemeleri yapılmış ve borç kapatılmıştır.
.
22/05/2012 tarihinde Halkbank Mengen Şubesinden 80.000,00 Tl anapara olmak üzere 18 ay
vadeli kredi kullanılmış 2014 Yılına 10 taksit olmak üzere toplam 45.724,31 TL borç olarak devretmiş.
.
23/10/2013 tarihinde HalkBank Mengen Şubesinden 74.000,00 TL anapara olmak üzere 6 ay
vadeli kredi kullanılmış 2014 yılına 4 taksit olmak üzere 49.780,58 TL borç olarak devretmiştir.
.
Yıl içinde harcanmayıp arta kalan 35.664,67 TL tutarındaki ödenek 31.12.2013 gün ve
2013/54-2 Sayılı Encümen kararı ile imha edilmiştir.
.
2012 yılından 2013 yılına TL tutarında tahakkuk artığı devretmiş Toplam tahakkuk 810.790,41
TL olmuştur.
.
2012 Mali yılında ve daha önceki yıllardan devreden tahakkuk artığından ve 2013 yılı toplam
tahakkuktan 1.089.066,55 TL tahsilât yapılmıştır.2013 Mali Yılı net gelir 1.089.066,55 TL olmuştur.
.
2013 yılına 62.362,70 TL tahakkuk artığı devretmiştir.
FEN İŞLERİ SERVİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.Su ve Kanalizasyon Çalışmaları
Karakaya köyü Akpınar mevkiinden 8 km mesafen su hattı çekilerek Atatürk mahallesi su deposuna
girişi sağlandı. Bu tesisin su boru ihtiyacı İller Bankasından hibe şeklinde tedarik edilmiştir.
Beldemiz kanalizasyon projeleri İller Bankasına yaptırılmış 24.11.2011 günü ihalesi yapılan Mart 2012
yılında inşaatına başlanılan 1.Kademe yapılması gereken 14.500 metre kanal hattı tamamlanarak faaliyete
açılmıştır. Ana yolun asfaltlanması Karayollarınca erkene alındığından bu hattın İller Bankası teknik
elemanlarının denetiminde 4000 metre lik ana toplayıcı hat ve arıtmaya giden hat Belediyemiz kendi
imkanları doğrultusunda yapılmıştır.Bu hattın yapımında Baca - Baca kapakları ve bu hatta kullanılan
korige boru ve ek parçalarının %50 lik kısmı ise Bolu Belediyesinden tedarik edilmiştir.Belediyemizce
yapılan bu çalışmalar neticesinde Belediyemiz bütçesinden 222.604,00 TL çıkmamış olup buda
Belediyemizce tasarruf edilmiştir.Bu tesis toplam ana hat olarak 15.460 metre olup buna bağlı 2800 metre
parsel bağlantısı yapılmıştır.
2. Parke Taşı Döşeme İşi
Kanalizasyon çalışmaları esnasında sökülen mahallelerdeki yollarda bulunan parke taşlarının döşeme
işine başlanılmış olup bu güne kadar 15000 m2 parke taşı döşenmiştir.
3.Park Çalışmaları
Şehir parkı genişletme çalışmalarına devam edilmiş olup 1050 metre bordür çalışması yapılıp 4 (Dört)
adet Barbekü,5 (Beş) Adet Kamelya,1 (Bir) Adet 56 m2 Sekizgen kapalı Kamelya yapılmış olup
mevsimine göre çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Parka konulmak üzere 13 erden 26
parça olmak üzere 2 takım spor aletleri alınmış olup 1 takımı parka konulmuştur.0,Ayrıca 2(İki) takım
çocuk oyun grubu alınmış olup düzenlemesi yapılan alana 1 takımı konulmuştur.Şehir Parkını aydınlatmak
amacıyla 12 Adet Projektör takılmıştır.
4.İnşaat ve İskân Ruhsatı
2013 Yılı içerisinde 7 adet inşaat, 6 adet iskân ruhsatı verilmiştir.
5. İmar Uygulama Dosyaları
18. Madde İmar Uygulaması Kadastro işlemleri bitmiş olup Tapu Müdürlüğü çalışma aşamasındadır.
6. DÜĞÜN SALONU
Beldemizde yapımına başlanılan 1000 kişilik çok amaçlı kültür ve düğün salonunun %100 lük kısmı
bitmiştir.
ZABITA SERVİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Gökçesu Belediyesi Zabıtası; Belediyenin sınırları içerisinde Beldenin düzenini, belde halkının sağlık
ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla;
Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla mükelleftir.
2013 yılında 2 adet traktör ve 2 adet sıkıştırmalı çöp aracı ile Beldemiz temizlik hizmetleri Zabıta
Servisi bünyesinde 4 işçi ile yürütülerek takibi sağlanmıştır.
Umuma Açık İşyerlerinin açılış, kapanış saatleri denetlenmiştir.
EVLENDİRME İŞLERİ
Belediyemiz Evlendirme İşleri Yazı İşleri Servisince; birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin
müracaatlarını, yasaların öngördüğü şekilde evlenme dosyaları hazırlanarak, evlenme akdi ile birlikte
aile cüzdanı verilerek, evlenmelerin nüfus kütüklerine tescili sağlanmış ve 2013 yılı içerisinde 20 adet
evlendirme yapılmıştır.
Atilla ATES
Belediye ve Meclis
Baskani
Aydin SELAM
Meclis Kâtibi
Ismail BERBER
Meclis Kâtibi
Download

Karar İçin Tıklayın.. - Gökçesu Belediyesi Resmi Web Sitesi | www