Genel
Uygulamalar
Sık Kullanılan
Omuz a rısı
kaynaklı boyun a rısı
Kron�k a rı
RSI tekrarlayan ger�lme zorlanması
f�brom�yalj�
arter�t
ür�ner �nkont�nans
fekal �nkont�nans
felç
Subakrom�al sıkı ma sendromu
glenohumeral �nstab�l�te
Bel a rısı
Ba a rısı
Patellofemoral a rı sendromu
Levator an� sendromu
KANITLAR
Omuz tedav�ler�n�n süres�nde %50
azalma.(1, 2, 3)
Bel a rılarının azaltılmasında egzers�z �le
b�rl�kte daha etk�l� (4)
İdrar kaçırma rahatsızlı ında %97-%100
tedav� oranı (5, 6, 7, 8)
B�ofeedback özell�kle tedav�n�n �lk a amalarında
do ru hareket�n olu turulmasında yüksek
öneme sah�pt�r ve böylel�kle hedeflenen amaca
ula mada yardımcı olur (9).
B�ofeedback kullanımı hastanın mot�vasyonu
artırır ve onun tedav�ye akt�f katılımını sa lar. Bu
sayede tedav�n�n ba arısı ve �sten�len sonuçların
korunmasını arttırır (9).
ACL l�gamentoplast�
İyileşme Analizi – Detaylı Raporlama
Seanslar arasındak� �lerlemeler�n �zleneb�lmes�
f�zyoterap�ste acı ve hareket alanı g�b� b�ofeedback
�nd�katörler�n� kar ıla tırma �mkanı vermekted�r.
B�ofeedback tedav�s� �nd�katörler� her kas �ç�n
akt�vasyon zamanı, maks�mum gönüllü kasılma ve
tedav� sırasında tamamlanan hedeflerd�r. Bu
�nd�katörler�n görülmes�, objekt�f �lerlemey�
gösterece � �ç�n tam olarak anla ılmasa da
hastaları mot�ve edecekt�r.
1) Levarg�e P, Humphrey. The shoulder G�rgle: K�nes�ology Rev�ew.
Phys�cal Therapy. 2000;20. 2) Mat�as R, Cruz E. Estab�l�dade
d�nâm�ca. EssF�s�onl�ne. 2004; 1:1, 31-45. 3) Paterson C, Sparks V.
The effects of a s�x week scapular muscle exerc�se programme on
the muscle act�v�ty of the scapular rotators �n tenn�s players w�th
shoulder �mp�ngement—A p�lot study. 2006; Art�cle �n press.
4) Schleenbaker R & Ma�nous A. Electromyograph�c b�ofeedback
for neuromuscular reeducat�on �n the hem�pleg�c stroke pat�ent: a
meta-analys�s. 1993; 74(12):1301-4. 5) Adam et al. Ur�nary
Incont�nence: The management of ur�nary �ncont�nence �n women.
Nat�onal Collaborat�ng Centre for Women and Ch�ldren Health.
2006; ISBN:1-904752-32-2. 6) Benedetto D. Female ur�nary
�ncont�nence rehab�l�tat�on. M�nerva G�necolog�ca. 2004;
56(4):353-69. 7) Bo k, Talseth T, Holme I. S�ngle bl�nd, random�sed
controlled tr�al of pelv�c floor exerc�ses, electr�cal st�mulat�on, vag�nal
cones, and no treatment �n management of genu�ne stress
�ncont�nence �n women. BMJ. 1999; Volume 318. 8) Bo K. Is There
St�ll a Place for Phys�otherapy �n The Treatment of Female
Incont�nence? EUA Update Ser�es. 2003;145-153. 9) Aksac et al.
B�ofeedback and pelv�c floor exerc�ses for the rehab�l�tat�on of
ur�nary stress �ncont�nece. Gynecolg. Obst. Inest. 2003;56.
PAKET
ÜNİTE
STAND
Ta ınab�l�r ve katlanab�l�r stand ayarlanab�l�r
ba lı a sah�pt�r. Stand arj ve data kablosuna
sah�pt�r ve 500mm �le 800mm arasında yüksekl� �
ayarlanab�l�r.
EMG
M�nyatür boyutlardak� akt�f sEMG sensörler�m�z
dü ük gürültü karakter�ne sah�pt�r ve bu özell� � onu
en zor EMG ver�ler�n� almada kullanılab�l�r hale get�r�r.
operasyon sonrası tedavi
D�nam�k Stab�l�te Omuz protokolü Super�or Trapez�us,
Infer�or Trapez�us, Anter�or Serratus ve Anter�or Delto�d
kaslarının �ncelenmes� ve tedav�s� �ç�nd�r. Protokol,
maks�mum gönüllü kasma, kas akt�vasyon sırası ölçümü
yapar ve e �k de erler� ayarlanab�len graf�k barlar bu
kaslar üzer�nde çalı ma fırsatı ver�r. Anal�z ve tedav�
sırasında kas cevapları ve do ru yapılan hareketler anlık
olarak göster�l�r.
Operasyon sonrası tedav� protokolü amel�yat sonrasında
kasın tedav� ed�lmes� �ç�n kullanılır. Egzers�z yo unlu u
zamanla artar ve kas tekrar e �t�l�r. B�r kanal kullanılır ve b�r
kas üzer�nde çalı ılab�l�r. tekrar sıklı ı ve zaman g�b�
parametreler f�zyoterap�st tarafından manuel olarak
ayarlanab�l�r. Hasta kas s�nyaller�n�n ger� beslemes�n� anlık
olarak renk b�lg�s� �çeren barlar yardımı �le görür.
diz rahatsızlıkları: ACL
diz rahatsızlıkları: patellofemoral
Bu yen� protokol ACL operasyonu sonrası Quadr�ceps :
Hamstr�ngs (2 : 1) oranını desteklemek �ç�n tasarlanmı tır.
D�nam�k stab�l�te Patellofemoral uygulaması vastus
med�al�s, vastus lateral�s and rectus femor�s kaslarını
referans alarak patellanın temel stab�l�zatör ve
mob�l�zatör kaslarının çalı tırılmasını sa lar.
Kas akt�vasyon sırası ve d�nlenme anal�z� objekt�f çıktı
olarak sa lanır. Bu protokol vastus med�al�s ve vastus
lateral�s kasları arasındak� dengey� hassas b�r b�ç�mde
ölçer ve graf�k barda göster�r.
Bu uygulama d�key graf�k barlar ya da b�r denge
çubu undan olu ur ve �k� durumda da kasların gerçek
zamanlı elektr�ksel akt�v�tler� ve oranları �le �lg�l� b�lg� sa lar.
1 adet b�ofeedback yazılımı yüklü tablet
1 adet 4 kanallı kablosuz ün�te
4 adet EMG sensörü
25 adet tekrar kullanılab�l�r elektrod ped�
onl�ne yardımcı dokümanlar- yazılım güncelleme
Sensörlerden gelen s�nyaller� alır ve d�j�talle t�rerek
Bluetooth® vasıtasıyla s�nyaller�n gerçek zamanlı
olarak gözlemleneb�ld� � Andro�d tabanlı s�stemlere
gönder�r. 12 b�t kanallara ve 1000 Hz örnekleme
frekansına sah�pt�r.12 saatl�k p�l ömrü vardır.
omuz rahatsızlıkları
1.00
RESP
14
Yüksek hassas�yetle karın ve soluk alıp verme
çevr�mler�n� ölçmek üzere tasarlanmı tır. Bu sensör
gö üs kafes� d�slokasyonu ve soluk alıp verme
çevr�mler�n� �zleme uygulamalarda kullanılmaktadır.
Pelv�k Taban egzers�zler�nde do ru soluk alıp
vermey� sa lar.
PRT
1
İdrar kaçırma rahatsızlı ının ana tedav�s� pelv�k taban
kasların temel tepk� ö ret�m�(PRT) metodu kullanılarak
tekrar e �t�lmes�yle sa lanır. PRT �ç�n b�ofeedback
tekn�kler� hastanın farkındalı ıyla pelv�k taban kaslarının
fonks�yonunu gel� t�r�r ve bu sayede kas gücünün ve
koord�nasyonunun arttırılması sa lanır.
Pelvik taban erkek | pelvik taban kadın
Hızlı Kontraksiyonlar
Pelv�k taban kadın ve erkek olmak üzere �k� farklı tasarıma
sah�pt�r. Bu protokol EMG ve farklı boyutlardak� basınç
sensörler�n�n b�rb�r�nden farklı amaçlarla kullanımını �çer�r.
Bu problara ek olarak resp�rasyon kemer� solunum
çevr�mler�n� kontrol etmek �ç�n kullanılab�l�r ve �k� ya da üç
EMG sensörü olası yüzeyel kompansatuvar kasları
�ncelemek �ç�n kullanılab�l�r.
Bu protokol b�r kasın b�r emg sensörüyle ya da
solunum probuyla konstaks�yon sev�yeler�n� ölçmeye
ve bu kasları �zlemeye olanak sa lar. F�zyoterap�st
e �k de er� ve egzers�z önces�ndek� akt�vasyon
zamanı g�b� parametreler� ayarlayab�l�r. Egzers�z
sırasında hasta kayan graf�k barlar bel�rlenen amaç
�çer�s�nde oldu u sırada kaslarını kasar. Her kasılma
�ç�n sonuçlar göster�l�r.
PAKET
OPSİYONLARI
ARAŞTIRMA
MODÜLÜ*
SOLO
isteğe bağlı bir uygulama içeren sistem
yıllardır öncü araştırmacılar tarafından
kullanılmaktadır.
PRO
bütün uygulamaları içerir
EXPERT
bütün uygulamalar + araştırma yazılımı
!
!
444 83 42
www.fizyonova.com
Fys�oSuppl�es B.V.
Bornholmstraat 80
9723 AZ Gron�ngen
!
Tel: 050 549 2206
Fax: 050 201 1174
*isteğe bağlı
Download

Broşürümüze Gözatın!