ASEMPTOMATİK ORGAN
HASARIN ARAŞTIRILMASI
Dr. Rümeyza Kazancı
oğlu
Bezmialem Vakı
f Üniversitesi
Tı
p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
HEDEFTEKİ ORGANLAR

Kardiyovasküler sistem
GÖZLER KALBİN AYNASIDIR
◦ Vasküler yatak
◦ Kalp
YALAN NEDİR BİLMEZ ONLAR !!!
Beyin

Sinir sistemi
Güfte ve Beste Selami
Kalp Şahin’e ait…
Gözler

Böbrekler

Arterler
Gözler
Böbrekler
HEDEFTEKİ ORGANLAR
Tarama testleri:
-Tekrarlanabilir
-Stabil
-Maliyet-etkin
-Hastalarca kabul edilebilir
-Bilinen fizyoloji ile uyumlu
-Patofizyoloji ve tedavi yanı
tı
nıda aydı
nlatabilecek
HEDEFTEKİ ORGANLAR
Tarama testleri:
- Bağı
msı
z bir sonlanı
m tahmincisi
- Normal/ referans değerleri olmalı
- Değerindeki değişiklikte sonlanı
m da değişmeli
- Hastalı
k takip sürecini etkilemeli
- Kadı
n/erkek/ yaş ve ı
rk uygunluk
HEDEFTEKİ ORGANLAR
Hipertansiyon komplikasyon gelişmeden önce
tedavi edilmelidir !!!
Major KV olay
Orta derecede risk
Regresyon/progresyonu
geciktirme
Hedef organ hasarı
Yüksek risk
KV klinik durum
Düşük risk
Önleme
Çok yüksek risk
KV risk faktörleri
Son-dönem KV hastalı
k
İyilik hali
Ölüm
2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of
Arterial Hypertension

Yaşlı
da nabı
z bası
ncıartı
şı(60 mmHg)

EKG’de sol ventrikül hipertrofisi

EKO’da sol ventrikül hipertrofisi

Karotid IMT>0.9/plak varlı
ğı
2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of
Arterial Hypertension

Karotis-femoral nabı
z dalga hı
zı
>10 m/sn

Ayak bileği-brakiyal indeks<0.9

tGFH 30-60 ml/dak

Mikroalbuminüri 30-300 mg/gün
ORGAN HASARI
I-Hipertansif vaskülopati
Endotel disfonksiyonu
Remodeling
Yaygı
n ateroskleroz
Aterosklerotik stenoz
Aortik anevrizma
KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA
KALINLIĞI
Karotis arter intima/media kalı
nlı
ğı
KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA
KALINLIĞI
KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA
KALINLIĞI
KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA
KALINLIĞI
AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS
Ayak Bileği Brakiyal İndeks (ABI) periferik damar hastalı
ğı
teşhisinde
ABI= Ayak Bileği Sistolik Bası
nç / Brakiyal Sistolik Bası
nç
Normal Değeri = 0.91- 1.3
AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS
Ölçümün standart metodu yok
ABI < 0.9 anjiyografik PDH %95 sensitif
ABI 0.5-0.84 kladikasyon ile korele
ABI < 0.5 ileri iskemiyi gösterir
AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS
Kardiyovasküler mortalitede
Framingham risk faktörlerinden
bağı
msı
z risk faktörü olduğu gösterilmiştir.
Ankle Brachial Index Collaboration JAMA 300(2):197–208, 2008.
ARTERİYEL SERTLEŞME
ARTERİYEL SERTLEŞME




Damar elastisitesi ile ilişkilidir.
�Elastisitenin varlı
ğımikrodolaşı
mı
n yüksek bası
nca
bağlıhasar görmesini engellemektedir.
�Diyastol esnası
nda yeterli koroner kan akı
mı
nı
n
oluşumunu sağlar.
�Aort duvarı
nda elastisitenin azalmasısertliğin
oluşması
, SKB’nı
n ve artması
na, DKB’nı
n düşmesine
ve koroner arter perfüzyonun azalması
na neden
olmaktadı
r.
ARTERİYEL SERTLEŞME

Aortta sertlik
◦ SKB ve kalbin önündeki yük
◦ DKB ve koroner kan akı
mı

Sol ventrikül hipertrofisi gelişir

Koroner iskemi ortaya çı
kar

Kardiyovasküler olayları
n gelişimi hı
zlanı
r

Stress artı
şıile aterosklerotik plak rüptürü
Van Bortel L et al. J Hypertens 20: 1707–1709, 2002
McEniery CM et al. Br J Pharmacol 148: 881–883, 2006
ARTERİYEL SERTLEŞME
Fransa’da
1980 ardı
şı
k esansiyel hipertansiyon hastası
Nabı
z dalga hı
zıölçümü
Aortik sertleşme tüm ve kardiyovasküler ölüm ile ilişkili
ARTERİYEL SERTLEŞME

Nabı
z bası
ncı

Nabı
z dalga hı
zı(pulse wave velocity) saptanması

Nabı
z dalga (pulse wave) analizi
ARTERİYEL SERTLEŞME
Nabı
z bası
ncı
Normal = 40 mmHg
>60 mmHg
KVH riski
ARTERİYEL SERTLEŞME
Nabı
z dalga hı
zı(pulse wave velocity) ölçülmesi
Paini A, et al. Hypertension 47:371–376, 2006
ARTERİYEL SERTLEŞME
Nabı
z dalga hı
zıölçülmesi
Farklıalanlardan nabı
z dalga şekillerinin kaydedildiği transducer’lar
Farklıalanlardan kayı
t alan EKG cihazı
Osilometrik kan bası
ncımanşonu ve EKG kayı
t cihazları
Parmak ve ayak başparmağıdual channel fotopletismografi
ARTERİYEL SERTLEŞME
Nabı
z dalga hı
zı(pulse wave velocity) ölçülmesi
Orta yaş erişkin değerleri
Çı
kan aorta: 4 m/sn
Abdominal aorta ve karotid arter: 5 m/sn
Brakiyal arter: 7 m/sn
İliyak arter: 8 m/sn
ARTERİYEL SERTLEŞME
ARTERİYEL SERTLEŞME
ARTERİYEL SERTLEŞME
Nabı
z dalga (pulse wave) analizi
ARTERİYEL SERTLEŞME
ORGAN HASARI
ORGAN HASARI
II-Hipertansif kalp hastalı
ğı
Sol ventrikül hipertrofisi
Atrial fibrilasyon
Koroner mikroanjiyopati
KAH/MI
Kalp yetmezliği
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
Azalmı
ş koroner
rezerv
Akut MI
Azalmı
ş
kontraktilite
Sistolik
Azalmı
ş sol ventrikül
dolumu
Diyastolik
Kalp yetmezliği
AF/ventriküler
aritmiler
Ani
ölüm/kardiyak
emboli
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ



Erkek
103-116 g/m2
117-130 g/m2
>131 g/m2
Kadı
n
89-106 g/m2
101-112 g/m2
113 g/m2
LV kütle
indeksi >95
g/m2
LV kütle
indeksi
> 115 g/m2
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
m
ı
l
a
p
a
y
a
d
a
t
s
a
h
r
e
H
?
ı
m
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
EKG ne kadar hassastı
r?
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
KV mortalite
Ani kardiyovasküler ölüm
KY’e bağlıhastaneye yatı
ş
1.6
3.5
1.7
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
ORGAN HASARI
III-Hipertansif serebrovasküler hastalı
k
Akut hipertansif ensefalopati
İnme
Kafa içi kanama
Laküner infarkt/mikrohemorajiler/fokal yada
diffüz beyaz cevher lezyonları
Retinopati
Seventy-seven hypertensive patients
were included. The cognitive function of each patient was
assessed using MMSE and a customized brain magnetic
resonance imaging study. Patients were classified into
normal cognitive function group and mild, moderate, and
severe cognitive impairment groups. A significance level of
P=.05 was used. There was a higher percentage of uncontrolled
BP in every cognitive impairment class. In patients
older than 65 years, MMSE score had a sensitivity and
specificity of 94% and 83%, respectively, in the prediction of
uncontrolled hypertension. MMSE is a simple test to run in
the clinic to predict whether patients have well-controlled
blood pressure
RETİNOPATİ
A
B
C
Normal Retina
Hipertansif Retinopati
A: Hemoraji
B: Eksuda (Yağ
depolanması
)
C: Pamuk görüntüsü
(Mikro inmeler)
EVRE 4 HİPERTANSİF RETİNOPATİ
Sayı
ESRD sayı
ESRD hızı
RR
Optimal
89774
106
4.5
1.0
Normal
72192
182
9.3
1.62
High-normal 56078
192
12.9
1.98
Evre I
69083
379
19.5
2.59
Evre II
21304
199
31.7
3.86
Evre III
6626
70
34.5
3.88
Evre IV
1582
21
43.7
4.25
ORGAN HASARI
IV-Nefropati
Albuminüri/Proteinüri
Kronik böbrek hastalı
ğı
/ Böbrek yetmezliği
ALBUMİNÜRİ/PROTEİNÜRİ
Normal
Hafif
Yüksek
Çok yüksek
albuminüri
albuminüri
albuminüri
albuminüri
Mikroalbuminüri
Makroalbuminüri
ALBUMİNÜRİ/PROTEİNÜRİ
• Miyokard infarktüsü
• Sol ventrikül hipertrofisi
• İnme/retinopati
• Vasküler hastalı
k
• Kardiyovasküler ölüm
Nondiyabetik Prediyabetik
Diyabetik
MİKROALBUMİNÜRİ
10.02
10
Total ve kardiyovasküler ölüm
8
6.52
6
Odds
Ratio
4
3.20
2.32
2
0
Microalbuminuria Smoking
Hypertension Cholesterol
Eastman RC, Keen H. Lancet 350 Suppl 1:29-32 1997

Sekonder hipertansiyon ve spesifik hedef
organ hasarı olduğu düşünülmeyen hastada
hangi laboratuar testler yapılmalıdır?
SONUÇ OLARAK
Asemptomatik organ hasarıtayini
ile hedef kan bası
nçlarıve tedavi seçenekleri değişebilir!
2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial
Hypertension
RUTİN TESTLER
AKŞ
Serum total kolesterol
Serum LDL-kolesterol
Serum HDL-kolesterol
TG
Serum potasyum/sodyum
Serum ürik asit
Serum kreatinin /Kreatinin klirens hesaplanması
Hemoglobin/hematokrit
İdrar tetkiki (mikroalbuminüri, idrar sedimenti dahil)
Elektrokardiyogram
Tüm hipertansif bireylerde:
– Proteinüri
– Açlı
k kan şekeri, elektrolitler, kreatinin, kolesterol
– tGFH
– Göz dibi incelemesi
– 12 derivasyonlu EKG
2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial
Hypertension
GEREKİRSE İSTENECEK TESTLER
HbA1c
Ekokardiyogram
Egzersiz testi
Karotis ultrasonografisi
Kantitatif proteinüri (Eğer dipstick test positif ise)
* Ayak bileği- brakiyal indeks
* Fundoskopi
* Glukoz tolerans testi (AKŞ >100 mg/dL)
* Ev yada 24 st ambulavutar kan bası
ncımonitorizasyonu
* Nabı
z dalga akı
m hesaplanması
GÖRÜNMEZLERE DE DİKKAT ETMEYİ UNUTMAYALIM
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMLE
Download

TÜRKİYE DEĞER ÖDÜLLERİ İL SEÇMELERİ Sonuç Lİstesi İçin