İHALE İLANI
ROCK – BIT SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden
ELİ ve GLİ Müesseselerimiz ile BLİ Müdürlüğümüzün delik delme makinelerinde kullanılacak 1
kalem (toplam 70 adet) Rock – Bit alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2014/37740
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2-İhale konusu malın
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Hipodrom Cad. No:12 06330-Yenimahalle/Ankara
(312) 540 10 00 – (312) 540 16 47
[email protected]
a) Niteliği, türü ve miktarı
241-TKİ/14-02 referanslı 1 kalem (toplam 70 adet)
Rock – Bit alımı işi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
b) Teslim Yeri
FOB Yurtdışı teslim limanı veya CFR İzmir/Türkiye
veya ELİ Müessese Müdürlüğü Soma/MANİSA iş yeri
ambarı,
GLİ
Müessese
Müdürlüğü
Tavşanlı/KÜTAHYA işyeri ambarı ve BLİ Müdürlüğü
Orhaneli/BURSA iş yeri ambarı
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
TKİ. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:2
06 Mayıs 2014 –14.00
4. İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:10 Oda
no.1009 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler 06 Mayıs 2014 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ. Kurumu Genel Müdürlüğü Genel
Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat, oda no: DZ–25 Hipodrom Cad. No:12 06330
Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere İstekli tarafından verilecek
tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat
vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120)
günü olmalıdır.
takvim
8. Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır
9. İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve
4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
Download

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU