T.C.
SULTANBEYLI KAYMAKAMLI6I
ilge Yazr lgleri Miidurl0gii
24/02/2014
Sayr : 88108280-010.04-517
Konu : Htikilmet Konagl
Amirler Uygulma Y0nergesi
DOSYA
Hiikiimet Konaglmlz Htik0met Konagr Amirler Uygulma Yonergesi iligikte
gonderilmi$ir.
YOnergede belirtilen esaslar dolrultusunda hareket edilmesini rica ederim.
BelgeninAsh
fk,
EK:
Y0nerge(8
DA6ITIM
SULTANBEYLi
SULTANBEYLI
SULTANBEYLi
SULTANBEYLi
SULTANBEYLI
SULTANBEYLI
SULTANBEYLI
SULTANBEYLi
SULTANBEYLi
SULTANBEYLi
SULTANBEYLi
SULTANBEYLI
iLQE MiLLi E6iTiM MUDURLU6U
HALK E6iTiM MERKEZi MUDURLU6U
iLqE SA6LIK MUDURLU6U
ILCE SECiM MUDURLU6U
KADASTRO MUHENDiSLi6iiBiRiMI
MAL MUDURLUGIJ
MUFTULU6U
SOSYAL YARDIMLA$MA VE DAYANISMA VAKFI
TAPU MUDURLUGU
TOPLUM SACLI6I MERKEZi
VERGi DAiRESi MUDURLU6U
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MUDURLUGU
Sultanbeyli ilge Ntitus Miidilrlu[0
24t\2t2Tl4 Memur; B. DUY A*
24t}2t2}l4 Sef :U.$AHIN Uf
7_
24t02t2014 Yazr lpleri M0diirO : A. y AVUZ1
*Bu belge elektronik imzaidrr. lmzah suretinin aslrnr gdrmck igin hltps://1r-rr'w.e-icisle .gov.t/EvrakDo8rulama adresinc gitcrck
(HHNkLX― k」 wzOD― WOJeUA― RocZ12-TaSojClR)kodunu
A\nntrlr hrlgi ifin inihat:ll I)llYAR
Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad. No:4 Sultanbeyli/
Telefon: (216)39t 76 66 Faksr (216)496 l6 3l
c-p.'}lJ :glU&LL!,j-DluUdlEqLU
I
i
l.krr,,nrk,\e
\\ \\
\\ r( r\l.rr rr,\
tr
T.C。
SULTANBEYLI
KAYMAKAMLIGI
͡
͡
HUKUNIET KONAGI AMIRLER
UYGULANIA YONERGESI
2014
TC
SULTANBEYLI KAYDIIAKAMLIGI
HUKUMET KONACIAMIRLER UYGULAMA YONERGESI
AMAc:
Maddel‐ Bu yOnerge Sultanbeyli Hiikttet Konaginin givenlik,yangin onlemleH, nObet9i
memurlugu,baklm onanm,bina i9i ve bah9e temizligi,9evre dttκ nlemesi,kaloHfer‐ doこ algaz
hizmetieri ve ara9 parkina iliskin gё rev ve sonlmluluklar ile yapllacak 9a11,malarda isbirligi
ve koordinasyonun sagkallmasi arnaclyla hazlrlallml,tir
KAPSAM:
Madde2‐ Bu yonerge Sultanbeyli H■ kmet Konatlnda gё rev yapan tim kalnu kurum ve
′、
kurulu,lan ile birimleH kapsar.
YASAL DAYANAK:
Madde 3‐
a)5442 Saylll ll ldaresi Kanunu
b)12482 saylh Nё bet9i Memurlugu GOrev ve Sonlmluluklarl le calttma sekilierini g6sterir
YOnetinelik.
c)2007/12937 saylh Bindarin Yanglndan Konlmasl Hakkindaki YOnetmeⅡ
k.
TANIPELAR:
Bu yOnergede gecen,
Hは 輸 et Kon電 :AmiH:119c Yazl i,leH Mid面
͡
mmmet Konattinda Bulunan Kurumlarli19c Nns Mi術 1■ こ■,i19e SOsyal Yardimttma ve
Dayanl,ma Vakfl, Halk Egitim Miid■ 1■ gO, Tapu MidiirlugO, i19c Minilign,
Malmndむ li言 0, i19e se9im Midむ lign, KadastЮ Miihendisligi, 119c Glda Tanm ve
Hayvancllk Mnd山 1■ 薔t,119C Mlll Egitim M田 ■1● こ0,i19e sagllk Mid■ 1● こt,i19e TOplutn
S屯 11こ l Merkezi ve l19e Vergi Dairesi Midttlig■
.
Ilgili Personel:Hikmet Konaginda bulunan kurmlarda gOrevli personel.
Karak帥 :Sultanbeyli
Kaン makalnl
GOREV YETKIveSORUMLULUK:
Yё nerge kapsammda kurulnlara ait i,bё l輛i野 魂 lda 91kartllml,tir
NiFus Midirl●
tarafllldan:
i
=,SOSyal Yardimla,ma ve Dayanl,ma Vakfl ve Halk E=itim Midlrliこ
Madde 4‐ Hは 姉 et Konagi giH,katmda bulunan Nths Midむ l● 言t,Halk Egitim Mudi■ ligi
ve Sosyal Yardlmla§ ma ve Dayanl,ma Vakfl birimlerinin bulundugu kOridor,arsiv katina
inen merd市 enler ile Hは 山met Kon電 l giri, b01山 mttnth Nims Midむ ligi ve sosyal
Yardlmlttma ve Dayanl,ma Vakn hizlnetliler taraflndan ortakl∞ a ve gmliik olarak temizligi
Sttlanacaktlr.
Aynl katta hizmet veren birimlerden birisinin hialictlisinin izinli veya raporlu ol:nasl halinde,
kendi katinda bulunan diger birimlerle koordinasyon sagianarak temizlik i,lennin yerine
ge■ Hlmesi sttlanaCaktir
H遺 山met Konttmm Ortak kullanlm alanlari olan girl,merd市 enlerl,arsiv kati ve bah9e
temizlikleri Hiikttmet Konalinda bulunan Kurmlarin hizlnetli personeli taraflndan
mistereken saglanacaktir
Hiikttnet Konattinda hizmet veren birimlerin temizlik gorevlileri kendi sorumluluk
∞ lgelerinin ve hiikumet konagl ortak kullanim alanlarinm temizliginin yapllmasmdan
sommlu olup,kurum amirleri temizlik yaplimasl konusunda gerekli talimati verecektir
119e YazI I,leri Midむ rliこ I TaraFlndan:
Madde 5‐ Hikttet Konagl i9eHsinde bulunan toplanti salonunun toplantllar i9in tahsisi
ger9eklestirir Tahsis talebi ahnlnadan bahse konu salonda toplantl dizenlenemez Toplanti
sonucunda salonun temizligi tOplantl yapan kurum taraindan sagianacaktir H飲 蜘met Konagi
lmtma sistemi(ka10HfCつ 9a11,■ ■lmasi ve kontЮ li saこ lanacaktr
Hは 山met
Kontt1 0rtak kullanim alanlarl ile ilgili baklm ve onarum talepleri yazlll olarak
KayTnakalnllk Makatnina iletir.Odenek talebi bu talepler dogrultusunda yazlll ve gelecek
Odenek mlktarina gё re i,in oncelik ve sirasina gOre talepler ger9eklestirilir
Tapu Midirligi ve vergi seni=i taraflndan:
Madde 6‐ H此 山met Kon魂 1 l katinda bulunan Tapu Midurligi ve vergl Dairesi
birimlerinin bulundugu kOridonln talnarnl ile WC vc merd市 enlerin temizltti Ortakltta ve
ginitk olarak Tapu Mid■ ligi ve vergi Dairesi hizmetlileri taraflndan yapllacaktir
Aynl katta hizlnet veren birimlerden birisinin hizlnetlisinin izinli veya raporlu olmasi halinde,
kendi katinda bulunan diger birimlerle koordinasyon sagianarak tcmizlik i§
getirilmcsi saヨ lanacaktir
lerinin yerine
Hは 山met Konaginm Ortak kullanim alanlari olan giri,merdivenleri,ar,iv kati ve bah"
temizlikleri H改 油mct Kon電 lnda bulunan Kurumlarin hizllrletli personcli taraflndan
miistereken sttlanacaktir
Hiikttmet Konttinda hizrnet veren birimlerin temizlik gё rcvlileri kendi donlmluluk
bё lgelerinin ve httumet konagl ortak kullanim alanlarinin temizliginin yapllmasindan
sorllmlu olup,kurum amirleH tenlizlik yaplimasl konusunda gerckli talimati verecektir.
Mal Midirlili,Toplum sattllこ l Merkezi,Sesim Ⅳ【
idirli言 ■,
Seslm Mndirl● こ
■Taraflndall:
こ
119e saこ llk Mldiri● こ
Madde 7:Hik山 let Kon電 lnin 2.katinda bulunan Malmidittligi,119c stthk Mndurligt,
Se9im Mid■ litti ve TOplurn Sa=h言 l Merkezi hizlnet biriinleHnin bulunduこ u kOridOnln
temizltti hiZInetli personelセ
『
2血 ndan
guniは olarak yapllacaktir
Aynl katta hizlnet vercn biriinlerdcn birisinin hizlnetlisinin izinli vcya raporlu olinas:halinde,
kendi katinda bulunan digcr birimlerle koordinasyon satlanarak ternizlik i,lcrinin yerine
geirilmeS sa」 anaCaktr
Hiikttmet Kon電 lnin Ortak kullanlm alanlari olan giris merdivcnlcri,ar,iv kati ve bah9e
temizlikleri Hiikttmet Konattinda bulunan Kurmlarin hi2metli pcrsoneli taraflndan
mi,tereken sttlanacaktir
H趾 山net Konaむinda hizmet veren birimlerin temizlik gOrevlileH kcndi dOrumluluk
bё lgelerinin
ve hiikttet konaこ l ortak kunanim alaniannin temizliginin yaplimasindan
sortlmlu olup,kurum arnirlcH temizlik yapllmasl konusunda gerekli talimati vcrecektir
Milli E=itim Ⅳ【
idirl● こ
■, Glda Tarim ve Hayvanclhk Midiri● こ│, Mift● l■ k ve
Kadastro Birimi Taraflndan:
Madde 8: Hiik血 et Konttmm 3.katinda Mllli EEitim Midむ ligi, Glda Tarlm ve
Hayvanclllk Mid■ 1■ Li,Mi食 むltik ve Kadastro birimlerinin bulunduttu kOridOrun temizl嗜
hizmetli personel taraflndan ginl■ k olarak yapllacaktir
Aynl katta hizlnct veren biHrnlerden birisinin hizlnetlisinin izinli vcya raporlu olmas:halinde,
kendi katinda bulunan digcr birilnleric koordinasyon saglanarak tenlizlik i,lcrinin yerine
getirilmeS saglanacよ tr
Hiikmet Konaginin ortak kullanlln alanlarl olan glrl, merdivenlcrl, arslV kati
temizlikleri
ve bah9e
Hikimet Konaginda bulunan Kurumlarin izlnetli pcrsoneli taraflndan
mlstereken sttlanacaktir.
Hiikttnet Konattlnda hizmet veren birimlerin temizlik gOrevlileri kendi dommluluk
bё lgelerinin vc hikinК t kOna=l ortak kunanirn alanlarinin temizliginin yaplimasindan
sorumlu olup,kurm atnirleri temizlik yapllmasi konusunda gcrckli talimati vcrecektir
i
119e Milli Eこ itim Midirli言
Madde 9:Hiik面et
●Taraflndan:
Konaginin 4 katinda Milli ELitiin Mudttligi Midirlittinin bulundugu
koridonln temizligi hianeJi personel taraFIndan ginliik。 larak yapllacaktir.
Hiikttmet Konttinin Onak kullanlm alanian olan giris merd市 enleri,arsiv kati ve bah9e
temizliklcri Hiikttmet Konaginda bulunan Kurumlarin hizlnetli personeli taraflndan
mOstereken sttlanacaktlr
H泳 慟met Konttinda hizrnet veren birimlerin tcmizlik gё revlileri kendi dommluluk
b61gelerinin ve hiikttet konagl Ortak kunanlin alaniarinin temizliginin yaplimasindan
sonlmlu olup,kurm atnirleH temizlik yapllmasl konusunda gerekli talimati verecektir
H泳 山met
Konttinin Ortak kullanlm alanlan olan giri§ merdivenleri,arsiv kati ve bah9e
temizlikle● (bah9e temizltti yaz dё nemindeい mleHn bttimi,tOplallmasi ve sulalna isleri)
Hiikthet Konttinda bulunan Kurmlarin hizmetli personcli taraflndan m、
tereken
Sttlanacaktr
Hiikimet Kona嘔 lnda hizmet veren birimlerin temizlik gorevlileri kendi dorumluluk
ve hikmet kOnagi Ortak kunanim alanlarinin tcmizliginin yapllmasindan
bё lgelerinin
sonlmlu olup,kurum alnirleri temizlik yaplimasl konusunda gerekli talimati verecektir
119e Emniyet Midarli=こ tararlndan:
Madde 10:Hは 山met
Konttmda ilgili mevzuat dogrultusunda 24 saat esasma gOre polis
memuru gorevlcndirilmesi ve gOrevlendirilen personelin takibini saglanacaktlr
‐
Htkimet
‐
Bina
kontti girisinde gorev alan polis memuru ile ilgili gOrevlendi11lleler yapllacaktir.
girisinde gё revli personelin kontrolu sagianacktir.
‐Hiikthet Konttmin Ortak kullanim alanlari olan giri,merd市 enleri,ar,iv kati ve bah9c
temレlikleri oah"temiz‖ こ
i yaZ dOneminde φmledn bi9imt toplalunasi ve sulalna、 leH)
HiikOmet Konaginda bulunan Kurumlarln hizllnetli personeli taraflndan mi,tereken
saglanacaktlr
Hiikthet Konaこ inda hizmet veren birimlerin temizlik gorevlilcri kendi donlmluluk
b61gelerinin ve hiikttmet konagl ortak kunanim alanlarinin temizliginin yapllmaslndan
sonlmlu olup,kurum amirleri tenlizlik yaplmasl konusunda gerekli talimati verecektir.
GUVENLIK HIZMETLER:
Ⅳladde ll:
a)Sultanbeメ i Hiikttnet Konttmm givenlinln sttlallmasmdan
Mid■ 1■ こo sonlmludur
b)Bu allrl"la Hiikthet Konttinda mesal saatleri i9erisinde yeteri
ilge
Emniyet
kadar gdrevlisi
bulundurulur,inesai saatleri seyyar trarlk ekiplerince kontrol edilir.
c)GivenHk gOrevlileri Htktmet Kon電 l meSd SaatleH oinde gi‖ ゛ni kOntЮ l eder
Gerektittinde ist ararnasl yapar ve varsa silah v b e,yalari tutanakla teslim alir Konu ile ilgili
gerekli incelemeyi yapar ve 91klsta tekrar tutanakla tcslim eder So2 kOnuSu tutanaklan
dosyada muhafaza eder.
d)Kurum 9all,aniari ve i,takibl i9in gelenlerin beraberindc gctirdikleri paket,9anta ve
buna benzer e§ yalarl da gerektiginde arar.
e)Hは met Konaこ ina
gelen seyyar saticllar ile pn7Arlamacilarin beraberinde e,ya ve
paketleri ile 19eriye gilllleleri yasaklalunl,olup,19eriyc ahnlallrlalarina engel olunur.
O Hukomet Konattl ara9 parkinin dizeninde Yazl i゛ eH Midttligu sOrllmlu 01up,
polis memurlarinca hiikttnet konagi bah9esinde her ne suretle olursa olsun patlaylcl,parlaylcl
ve yanlcl rnadde ta§ lyan ara91arin bahceye girrnesine izin verilmeyecektir
g)Seyyar Enlniyet Ekipleri,Hは thet Kontti binasmm mesai saatleri dl,mda ve tatil
gmlerinde emniyeti saglar
h)Hiklmet Konaこ inda bulunan kurumlarin g6revli persolleli 9all,ma saatleri
bitiminde Hiklmet Kona=indaki biro ve katiari dola,arak aclk musluk・ lizumsuz
yanan elektirik, yallgIIta neden olabilecek unsurlar ile kilitsiz kapl bulunup
bulunmadlこ inl kOntrol eder. Giderebildiこ l olumSuzlari giderir,gideremediklerini ilgili
kurum amirine bildirinCerekli tedbirlerin ahnmasindan kurum amirleri sorumludur.
D Kurmlarca Ы五mLHne dt anahtarlarin Ыrer ёme」 市n Makallrl ginぃ nden pol、
memurlarma tedimi sttlanacaktir
YANGIN GUVENLICi HIzMETLERI
Madde 12‐
a)Hは met Konaginda,2007/12937 saylll Binalarin Yanglndan Korunlnasl Hakkinda
YOnetmelik geregi,Hは こmet Konagi Yangin YOnergesinin Hazlriallmasl,yangin e=itim ve
tatbikatlarinm yaplimasi ve yangin sondl面 ne tiplerinin dolu bulundurulmasindan i19e Yaz:
1,leri Mndttligi sonlmludur
b)2007ノ 12937 saylll YOnetmelik gere=inCe,Hlkimet Konaginda g6rev yapan tim
kurumlarca, ca11,ma saatinin ba,langlcindan bitiinine kadar yangina kanl kOruma
Onlemlerini kontrol etmek ve aldirmakla ylkiml● olarak biri asil biri yedek 2 personel
yangin givellli=i SOrumlusu olarak belirlenecektin
C) Hikimet Kollattinda bulunan kurunl ve kurulu,larin sah,ma oda ve
b010mlerinde yangin 6nlemlerinin ahnmasl ve kontrol edilmesinden call,ma odasindan
hizmet veren personelile yangin givenligi sorumiusu olan persollel sorumldur.
d)Yangin guvenligi konusunda Belediye itFaiye Te,kilatl ilc protokol do昭 enlenir
e)Kunlmlarca 9all,ma odalarmda yapllacak bina ile ilgili 9a11,malar(binanm yiik
tasima ve deprenl sOnUrnine katkllarindan dolayl kapasitesinc zarar verecek hcr tO『 li tarnir ve
tadilat i,lcri)ve elektrik tesisatma ilave yapan tesis ve makinalar i9in Kaン lmaktthk
Makalnindan izin ahnacaktir.
O Hikimet Konaこ llldall bulunall yangin ka91,merdivenlerinin tertibi dizeni ve
temizlittindell o katta bulunan birillller sorumlu olup,bu alanlar ar,iv ve depo olarak
kullanilmayacaktir.Ka91, merdiveni ve merdiven bo,luklarinin temizli=inden kat
hizmetlileri sorumludur.
BAKIM ve ONARIM HIZMETLERI
Ⅳ13dde 13‐
a)Hikむ met Konaこ inda yapllacak b■ ylk onarimlarin proielendirilmesi ve
yaptirilmasindan Kaymakamllk Yazl i,leri mndlrllこ i sOrumludur.
b)Maliye Bakanhttl Milli Emiak Genel Mndirn=饉 nin 03.04.2002 tarih ve 2001ノ8
■o'lu genelgesinde;“ Hlkimet]く onalinda biZmet vermekte olan kurum ve kurulu,larin
ku‖ anllllda olan mahallerde kunanimdan dolayl klrilan veya bozulan kapl ve pencere
kollarl,kilitleri,tuvaletlerdett pisuvarD musluk,batarya ve rezervuarlarin detti,tirilmesi
veya tamir edilmesi, klrilan camlarin yerine yenilerinill taklimasl, elektrik lalnba ve
prizlerinin satin ahnmasl,tamiri v.b.i,letme ve baklm hizmetleri kapsamindakil,lemler
arlzalarin olustuttu mahaneri kullanan biriinlerill gOrev ve sorumluluこ ulldan
Oldutundan sOz konusu malzeme hizlnetlerin,bu mahalleri ku‖ anan idarelerce
bitcelerinden temin edilecek 6deneklerle satin ahnarak yaptirillnasi gerektiこ i
belirtilmektedir."
Bu nedenle sOz konusu k■
9■
k tamir ve onarimlar, ku‖ anilan kurumlarca yerine
getirilecektir.
H● kimet
Koma=lndan Hizmet Veren Kurumlar Taranndan;
Madde 14‐ Personellerin mesai takipleri Hiikttct Konagindan bulunan kunlmlar taraflndan
Sttlanacakur.
‐ Talep halinden mesai takip Oizelgelcrinin incelenmek tzerc Kaymakalllla
sunulmasindan kurm alnirleri sonlmludur.
― Temizlik hususunda denetinli bi77nt kurum amirleri taraflndan taraflndan yapllacaktir
― Birimlerin kendi kunanim i9ersindeki her turlu kunanlmdan kaynaklanan tttlerin
dettiSiklittini(musluk,lamba v s.)kendiSi yapar in,aat gerektirecek baklm onarlm ve
tadilat i§
leri 2009 ylll Merkez YOnetim Bit9e Kanununun Ekli E Cetvelinden bazl
1lkl1 69'ncu maddesi
Odeneklerin kaullanimina ve harcmalarina ili,kin esasiar b●
gcregincc 19i,leri Bakanhgi bit9esinin ilgili tertibinden kar,llanacaktir
Hlkimet Kona=l icerisinden hisbir suretle lsinma amacl1 9ay v.s.yapiminda yaplminda
lsiticilar kullanilmayacaktir. Kurumiarda bu tir yangina neden olan unsuriarin
kunallllmamasl konusunda kurum amirleri personeline gerekli teblili yapacaktir.
Kurumlarca elektrik ve su tasarruFuna azami riayet edilecektir.
Hlk● met Kona=l Zemin katinda bulunan a埒 市lerin bulunduこ u kOridorlarin temizli=i ve
dizenli tutulmasl ar,ivi ku‖ allan kurumlar taraflndan ortakla,a olarak
yapllacaktinAl"iv kOridorlarinda da bisbir ,ekilde(yallgina sebebiyet vereceり atil
maLeme(masa, d01ap, rat koltuk, sandalye vos。 )bulundurulmayacaktir.Kurum
amirleri bu konuda ilgili personele gereken talimati verecek ve takibilli yapacaktir.
Yllda en az bir defa n■ ikroorganiι :llalara kattl koruyucu Onieln olarak ar,iv dcpolannin
dezenfekte edilmesi,ar,iv deposunun yangln,h:rslzllk,mtubct,su baskinl,tlz,vc haseratin
zararlndan konlmasl,havalandinlmasl 19in her tむ 11 ё
nleln il」 li kurulnlar taraindall
alinacaktir
Hiktimet Konattina mesal saatled dl,lnda ca11,mak alnaclyla gclcn personel i9in il」
amiHnce gorev suresini belirten gOrcv bclgesi dizcnlcnecektir.
li biHm
DENETIⅣ 【
:
M8dde 15‐ bu yiinerge uyannca Hikiimct Konttlnda bulunan kalnu kurumlan taraindan
tutulacak mesai tttp 9izelgeleH,n6bct9i memunuklan ve temizlik hizmetid ilc il」
li i,Ve
i,lemler Kaン makaln ve Hiikiimet KonagI AmiH taraindan, び市enlik hialletleH ise
Kaymakarn ve Enlniyct Midiirii taraflndan her zalnan haberli ve habersiz olarak
denetlenё b■ ir.
Bu dcnctimlcrdc kusur vc ihmali tespit edilen persOnel hakkinda ilglli mevzuat hikttnleHnc
i,lem yaplllr
YONERDEKi BOsLUKLAR:
ⅣEadde 16¨ Y6nergede Hikim bulllunayan ya da terddit edilcn husularda Kaymakalnin
elnHne ttre hareket cdilir.
血
minK:
Madde 17-Bu yiinerge Sultanbcyli Kaン makami taraindan imzalanlnasina miteakip
yurunigc glrcr
血
腑 DEE:
ヽ1■ dde 17‐ Bu yonerge Kayatrlakaln taraindan yum籠
1■ .
Download

adların durumu - Kartanelerim.com