T.C.
üNivınsİTELERARASI KIJRUL naşxnmrĞr
Sayı :
Konu :
22798904113148
Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği
hk.
04
ARALIK}LL4
DAGITIM
DEVLET VE VAKIF trNivpnsİrpıgRİ REKTöRLüxrpniNe
Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 3. bendi uyarmca "Doçentlik
Stnav jürisinde görev alabilmek icin ğretim üyesinin devlet veya vakıf
üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör
olarak atanmrş ve yetmişiki yaşını doldurmamış olmasr şarttır.'' İfadesi yer
almaktadır.
Doçentlik Sınav Jürisinde görev almak isteyen öğretim üyelerinin jüri üyesi
olarak atanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu ortak Veritabanı (YoKSİS)
(https://yoksis.yok.gov.tr) üzerinden "Personel İslemleri > Özgecmis İslemleri >
Özgeçmiş oluşturma'' menüsünde bulunan "ÜAK Temel Aian'' bölümündeki
bilgilerinin de doldurulmuş olmasr gerekmelctedir.
"ÜAK Temel Alan''
bötümünde bilgileri (Temel Alan>Bilim Alanı>Aıahtar
Kelime) olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılamayacağı için
doçentlik SmaV jüri ataması da yapılamayacakİır.
Bilgilerinizi Ve doçentlik smavlarında jüri üyesi olarak görev alaçak
Üniversiteniz öğretim üyelerinin bilgilenderilmesini Ye gerekli duyurularrn
yapılmasını saygılarımla rica ederim.
Prof. Dr. Fat
Başkan a.
Genel Sekıeter Vekili
Adres : 9.Cadde 06539 BiIkenVANKARA
Tel : 03122987631
Fax : 0312266 47 42-65
e-posta : [email protected] gov.tr
Ayrınhlı bilgi için irtibıt: Fatma YILMAZ
T.C.
BARTIN tıNİvrnsİrn sİ
nn'rrönlüĞü
Personel Dairesi Başkanlığı
1l
httih'LIXL
Sayı z 5e7740r4/ol-h236
Konu : Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Hk.
Ilgi:
UniversiteleraraslKurul Başkanlığının04ll2l2014 tarihli ve22798904lI3I48 sayılı
yazrsr.
Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak isteyen öğretim üyelerinin
Yükseköğretim Bilgi Sisteminde ğÖKSİS) yapmasl gereken işlemlere ilişkin ilgi yazının bir
örneği ekte gönderilmiştir.
Üniversitemizde görevli profesörlerin doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak
atanabilmeleri için Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi tizerinden "Personel
İşlemleri)Özgeçmiş İştemleri)Özgeçmiş oluşturma" menüsünde bulunan "ÜAK Temel
Alan" bölümündeki bilgilerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
"ÜAK Temel AIan" btılumünde bilgileri (Temel Alan>Bilim Alanı>Anahtar
Kelime) olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılamayacağı için doçentlik
sınavl arında j üri üye s i
o
larak atanamay acakl ardır.
Bilgilerinizi ve konunun biriminizde görevli profesörlere imza karşılığı duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
.
Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör
F.K:Yazı Örneği (1 Sayfa)
-Fakülte Dekanlıklarına
NOT:
-Yükseköğretim Bilgi Sisteminde çvÖı<sİs; şifre veya teknik problem yaşayan öğretim
üyeleri Personel Dairesi Başkanlığına iletişime geçebilir.
Bartın Universitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN, 74 l 00
Telefon No: 0 (378) 223 50 17 Belgegeçer No: 0 (378) 223 50 19
E-Posta: ııersoıel(g)bartin'edu.tr Internet adresi: h1tıı:/iı,vı'vl'v.bartin.cdu.trlDeI'aı'ılt.aspx
Ayrıntılı Bilgi lçin:
Turgay
nrı,ilı,ioĞı,u
(Şe0
Download

Mersin Adliyesi Kadrolu Şöfor Sınavı Nihai Başarı Listesi.22.03.2015